Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobraź sobie pole, okryte chwastem i cier­niami, wśród których wznosi się lilia biała.

II. Proś o Łaskę, abyś dobrze pojął, jakie są po­budki do starannego przygotowania się na uroczystość Nie­pokalanego Poczęcia:

 

 

I. Punkt.

Pobudki ze względu na Pana Boga.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Przed wiekami postanowił Pan Bóg wyjąć Maryę spod klątwy, która ciąży na całym potomstwie Adama i uwolnić Ją od zmazy grzechu pierworodnego. Chciał przez to wynieść Maryę ponad Wszystkich Świętych, którzy kie­dykolwiek istnieli i istnieć mieli, ponieważ Ją przeznaczył na Matkę Słowu Wcielonemu. My zaś, gdy obchodzimy z największą pobożnością i okazałością uroczystość Niepokalanego Poczęcia, przygotowując się do niej kilka dni naprzód, czynimy to, czego Pan Bóg chciał od wieków; łą­czymy wolę naszą z Wolą Bożą w celu uczcze­nia i uwielbienia Przenajświętszej Dziewicy Maryi.

ZASTOSOWANIE. Jakże możemy przygotować się najlepiej przez te trzy dni do tej uroczysto­ści?

  • 1) Myśląc o Niej często i pobudzając się tymi słowy: oto cały świat katolicki i całe Nie­bo gotuje się do obchodu najpiękniejszego Przy­wileju Najdroższej Matki naszej.
  • 2) Zapalając w sercu naszym gorące pragnienie, by jak najgodniej, jak najgorliwiej obchodzić ten wyjąt­kowy naszej Matki Przywilej.

UCZUCIA [**]. Proś o to święte pragnienie, za­równo Panu Bogu jak Maryi najprzyjemniejsze.

POSTANOWIENIE [***]. Wybierz stosowną porę dnia na przypomnienie sobie tej uroczystości i wzbu­dzenie tego świętego pragnienia.

 

 

II. Punkt.

Pobudki ze względu na Maryę.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Przywilej Niepokalanego Poczę­cia jest dla Maryi ze wszystkich Przywilejów, które na Nią spłynęły, najdroższym i tak wiel­kim, że w razie potrzeby, za ten jeden przywi­lej wszystkie inne chętnie by oddała, nawet nieocenioną i niezrównaną Godność Macierzyństwa Bożego. Jakże więc miło musi być tej Matce naszej, gdy widzi, że często o nim rozmyślamy; że we­selimy się z Nią z tej Łaski Bożej i pragniemy obchodzić Jej pamiątkę z największą uroczysto­ścią.

ZASTOSOWANIE. Ażeby tę pamiątkę istotnie tak obchodzić, musimy jeszcze jedno uczynić, tj. przez tych dni kilka wystrzegać się z większą pilnością wszystkiego, co się nie podoba Maryi, i co by mogło w Jej Oczach zaćmić piękność du­szy naszej.

UCZUCIA. Proś, zaklinaj Najświętszą Pannę, by ci wyjednała wielką nienawiść grzechu i Łaskę za­chowania czystości twej duszy wśród zepsucia tego świata.

POSTANOWIENIE. Będę pilnie czuwał nad sobą w tych zwłaszcza okolicznościach, które mnie przyprawiały o upadek.

 

 

III. Punkt.

Pobudki ze względu na nas.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Według zdania Ojców Kościoła, Pan Bóg chce, abyśmy wszystkie Łaski przez Maryę otrzymali. Toteż Marya pragnie Swą potężną Opieką otaczać wszystkich wiernych — ale po­dobna w tym do innych matek, najchętniej opiekuje się tymi dziećmi, które w sposób szczegól­niejszy pragną się Jej przypodobać i miłość swoją Jej okazać. Otóż biorąc żywy udział w obchodzie tej dorocznej pamiątki najdroższego Jej Przywi­leju, bądźmy pewni, że się Jej przypodobamy i także szczególniejszy udział w Jej Łaskach weźmiemy, a tak mając na sercu większą Chwałę Maryi, sami jednocześnie odniesiemy nieocenione korzyści.

ZASTOSOWANIE. Trzeci praktyczny sposób go­dnego przygotowania się do uroczystości Matki naszej polega na tym, aby w tych kilku dniach z podwójną gorliwością pełnić cnoty, przez Ma­ryę najbardziej umiłowane, tj. pokorę, miłość, gorliwość i pobożność. Badaj siebie, jaki masz dla tych cnót szacunek, a właściwie, jak je prak­tykujesz. W ciągu dnia dzisiejszego nie braknie ci do tych cnót sposobności; nie chciejże utracić żadnej.

ROZMOWA DUSZY [****] ze Św. Alfonsem Liguorym, który się odznaczał tak wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny i który w zamian otrzy­mał tak wielkie Łaski. Prośmy Go, aby nas po­lecił Maryi, ofiarował Jej nasze dobre pragnie­nia, uczucia, naszą cześć najgłębszą i wyjednał nam obfitą Łaskę, byśmy wierni byli, zwłaszcza w dniu dzisiejszym, dobrym postanowieniom na­szym.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 5

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023