Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wpatruj się w Chwałę i szczęśliwość Świętych w Niebie.

II. Proś o zrozumienie wielkiego szczęścia, ja­kim cieszą się Święci.

 

 

I. Punkt.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina Niebo; przeniknij Je oczyma duszy, próbuj przy­najmniej utworzyć sobie o Nim pojęcie.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Przypuśćmy, że nieznany po­dróżny zwoławszy mieszkańców jakiejś miejsco­wości, tak im mówi: „Objechałem świat naokoło, przepłynąłem wiele dalekich mórz i nareszcie od­kryłem wyspę, na której warunki życia są zupełnie inne jak u was. Tam ludzie nie podlegają żadnym cierpieniom; nie ma tam ani zimna ani gorąca, pora jest zawsze umiarkowana; tam nie trzeba pracować, ziemia sama wydaje najpiękniej­sze plony; nie ma tam żadnych niebezpieczeństw i zbrodni, złości i sporów, klęsk i wojen, nie ma namiętności rozkiełznanych; tam nareszcie ciało nie podlega żadnym ułomnościom, ani słabościom wieku dziecinnego ani chorobom starości, ani karze śmierci”. Cóż na to pomyślą owi miesz­kańcy? Że im opowiedziano piękny sen, mrzonkę poetyczną. I mieliby słuszność.

ZASTOSOWANIE. Co tutaj na ziemi mogłoby być tylko snem czy marzeniem, tam… w Niebie jest ścisłą Prawdą, zapewnia nas o tym Wiara Święta, a śmierci dalej nie będzie, mówi Jan Św., ani boleści więcej nie będzie (Obj. XXI). Ach! gdyby Niebo dawało nam tylko to jedno, czyż nie warto poświęcić wszystko, ponieść największe trudy, prace i ofiary, aby sobie Jego posiadanie zapewnić? Ci, którzy by uwierzyli opowiadaniu podróżnika o szczęśliwej wyspie, zaprawdę obró­ciliby czym prędzej całe swe mienie na koszty po­dróży, bo i tak mówiliby, nie można uniknąć tutaj starości i śmierci, która wszystko nam wydrze.

UCZUCIA [**]. Akt wiary. Święta nienawiść świata. Pragnienie Nieba.

POSTANOWIENIE [***]. Utrzymuj się przez cały dzień w tych myślach i uczuciach.

 

 

II. Punkt.

Niebo jest zbiorem wszelkiego Dobra.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. W Niebie będziemy posiadać Pana Boga, Który jest Bytem Nieskończonym, mieszczą­cym w Sobie wszelkie Dobro w stopniu nieskoń­czonej i najwyższej doskonałości, a zatem szczęście człowieka będzie doskonałe. Doskonałe i zu­pełne we wszystkich władzach duszy; pamięć i pojęcie zatopi się w słodkich nad wszelki wyraz wspomnieniach i myślach; rozum napełni się poznaniem zupełnej Prawdy, wobec której nikną odkrycia wszystkich uczonych; wola cieszyć się będzie natychmiastowym i zupełnym urzeczywist­nieniem swoich pragnień. Szczęście naszego ciała będzie również doskonałe. Podobne uwielbio­nemu Ciału Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie też miało Jego Przymioty. Wszystkie zmysły doznawać będą odpowiednich rozkoszy. Jakie tylko oko może wi­dzieć zachwycające piękności, jakie ucho może słyszeć najwdzięczniejsze melodie, w czym tylko smak i powonienie znaleźć może swoją przyjem­ność, słowem, jakiej tylko ciało może zapragnąć i doznać rozkoszy, to wszystko stanie się naszym udziałem, bez miary i bez obawy, ażeby kiedykolwiek tych rozkoszy nie nadużyć, gdyż pożądliwość nasza nie zapragnie niczego, jak tylko to, co dobre i cnotliwe.

ZASTOSOWANIE. Więc szczęście nasze w Niebie pod każdym względem będzie prawdziwie dosko­nałe; wierzymy w to najmocniej, błogosławimy Świętym, którzy je posiadają, pragniemy Ich losu, a jednak rzecz dziwna, tak namiętnie kochamy tę nędzną ziemię, miejsce naszego wygnania; tak mało myślimy o Niebie! Ach, gdyby nam dane było z Św. Pawłem, porwanym w uniesie­niu aż do trzeciego Nieba, zatopić się choć chwilę w tym oceanie Życia Miłości i Rozkoszy, jakże inne byłoby usposobienie nasze! Już nic na tej ziemi nie mogłoby być przedmiotem naszej miło­ści i tylko wzdychalibyśmy i tęsknili za Niebem.

UCZUCIA i POSTANOWIENIE. Jak w poprzednim punkcie.

 

 

III. Punkt.

Niebo jest wiecznym posiadaniem wszelkiego Dobra.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Powiększa nieskończenie wartość wszelkiego Dobra w Niebie to, że posiadać je będziemy z zupełnym bezpieczeństwem używania, bez najmniejszej obawy utraty, nie będzie bowiem miało końca nigdy, a nigdy. Ale czyż wieczny widok tych samych przedmiotów i ra­dość wieczna zawsze jedna, i ta sama nie pocią­gnie za sobą przesytu i znudzenia? Odrzućmy natychmiast tę myśl błędną. Pan Bóg bowiem jest Nieskończonym Bytem, Pięknością i Światłością, Potęgą i Mądrością Nieskończoną, a tym samym wiecznym Źródłem Szczęścia. Święci mogą w Nim odkrywać wiecznie, a coraz to nowe Prawdy, i mogą, niby ze Źródła, czerpać zawsze nieskończone rozkosze i zawsze nowe uciechy, a nigdy ich nie wyczerpią bo to, co nieskończone, czyż zdoła wy­czerpać to, co nieskończone?

ZASTOSOWANIE. Przejmij się do głębi tymi Prawdami, a w cierpieniach ciała lub duszy za­wołasz z Apostołem: Utrapienia tego czasu ni­niejszego, nie są godne przyszłej Chwały… w Nie­bie, nie tylko, że się nie przywiążesz do ziemi, ale z największym upragnieniem tęsknić będziesz, jak Święci, za posiadaniem Nieba: z Królem Pro­rokiem zawołasz : Kto mi da skrzydła, a będę la­tał i przyjdę na miejsce Przybytku dziwnego, aż do Domu Bożego, a okażę się przed Obliczem Bożym? (Ps. 41 i 54).

ROZMOWA DUSZY [****] z Najświętszą Panną, Królową Wszystkich Świętych. Wysławiaj Ją i proś, aby ci wyjednała żywszą wiarę, gorętszą miłość, większą uciech ziemskich wzgardę, obfitszą w do­bre uczynki wolę, żarliwsze Niebieskiej Ojczyzny pragnienie itp.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 1
  2. Nauka katolicka na uroczystość Wszystkich Świętych
  3. ROK BOŻY – Uroczystość Wszystkich Świętych Triumf Świętych
  4. uczczenia dzisiejszej uroczystości Wszystkich Świętych: Nabożeństwo ku czci Wszystkich Świętych.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *