Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie pierwsze.

Przez nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

I. oddajemy cześć Osobie Matki Bożej,

II. a przede wszystkim Jej wewnętrznej Świętości.

 

 

„Wszystka Chwała Jej, Córki Królewskiej, wewnątrz” — (Ps 45/44/, 14).

 

I. — Taki jest człowiek, jakie jest przede wszystkim jego serce, czyli nastawienie woli. Dobrym jest, jeśli ma dobrą wolę, czyli serce. Dlatego oddajemy cześć i uciekamy się z ufnością do Niepokalanego Serca Maryi, gdyż ono streszcza nam całą Osobę, Istotę, Życie i Ducha Maryi. W ten sposób przybliżamy sobie Maryę i czynimy bardziej zrozumiałą, gdy patrzymy na Jej Serce. Gdy patrzymy na Jej wielkie Przywileje: Niepokalane Poczęcie, Dziewictwo połączone z Macierzyństwem Bożym, chwalebne Wniebowzięcie, wtedy postać Jej urasta do takich zawrotnych wyżyn, iż nasza małoduszność płoszy nas przed Nią i pozbawiamy się pobudki do naśladowania Jej. Lecz Pan Bóg pragnąc pociągnąć nas do Niej, ukazuje nam Jej Serce Najczystsze, serce ludzkie, miłosierne, serce podobne do naszego.

Również Marya Panna nie wysuwa przed oczy Swych Przywilejów, Łask niezwykłych i jedynych w swoim rodzaju, których nie możemy sobie przyswoić, lecz występuje przed nami jako istota niezmiernie nas miłująca, której serce odczuwa wszystkie nasze cierpienia i troski; przeto żywi ku nam serdeczną, Macierzyńską Dobroć. Patrząc się na Maryę przez Jej Serce i czcząc to Serce, czcimy całą Maryę, to jest taką, jaka jest w Swej roli wobec Pana Boga i ludzi oraz w Swych Przywilejach.

Oddajmy w dzisiejszym święcie hołd temu Sercu, bo w ten sposób uczcimy Arcydzieło Bożej Mądrości i Potęgi. W tym bowiem Sercu zamknął Pan Bóg całe piękno świata i przez to Serce, Sam także chciał być uczczonym.

 

II. — Czcząc Maryę pod symbolem Serca, oddajemy cześć przede wszystkim Jej duchowej doskonałości. Mogłoby się nam wydawać, że doskonałość Maryi polega na zewnętrznych Darach otrzymanych od Pana Boga. Tymczasem nawet największy Jej przywilej, to jest Macierzyństwo Boże, nie stanowi jeszcze Jej istotnej Świętości. „Cała Chwała Jej, Córy Królewskiej, wewnątrz tkwi” (Ps 45/44/, 14) – mówiąc słowami Psalmisty. Dary zewnętrzne nie czyniły jeszcze Maryi Świętą, lecz wymagały od Niej Świętości. Doskonałość Maryi polega na życiu Łaski i Miłości, ukrytych w Jej Duszy. Jej Świętość przeto polega na tym samym co i nasza Świętość, do której dążymy. W Prawdzie tej kryje się dla nas bardzo cenna nauka. Niejeden myśli sobie: gdybym żył w innych warunkach, posiadał większe Dary Boże, gdyby dostarczano mi więcej pomocy, gdybym nie miał tych trudności i przeszkód, gdybym miał inne obowiązki i prace niż te, łatwo bym się uświęcił. Tymczasem nic z przytoczonych rzeczy nie czyni nas Świętymi. Świętość polega na Łasce i Miłości, które wszystko inne, dobre czy złe, małe czy wielkie, chlubne czy pokorne, wykorzystują.

Serce Maryi jest pełne Łaski, a zatem i pełne Pana Boga. Jest Ono ukształtowane całkowicie na wzór Serca Pana Jezusowego, gdyż Marya otrzymała Łaskę również od Swojego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Którego została odkupiona. Dlatego nosi Ona wewnątrz głębokie podobieństwo do Swego Syna. Dzięki temu Świętość Maryi uprzystępnia nam Świętość Pana naszego Jezusa Chrystusa. Starajmy się zatem poznać doskonałości Maryi, uczcić je oraz przyswoić, a wówczas przez Serce Maryi znajdziemy tę najkrótszą drogę, która wiedzie do Serca Pana Jezusa.

 

Modlitwa.

„Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś w Sercu Najświętszej Dziewicy Maryi zgotował Duchowi Świętemu godne mieszkanie, spraw łaskawie, abyśmy obchodząc nabożnie uroczystość tegoż Niepokalanego Serca stali się zdolni żyć według Serca Twego. Amen”. (Kolekta Mszy na urocz. Niep. Serca Maryi).

 

 

† † †

 

 

Rozmyślanie drugie

Niepokalane Serce Maryi jest ogniskiem Miłości

I. ku Panu Bogu,

II. ku ludziom.

 

 

„Jam Matka pięknej miłości” — (Ekkl. 24, 24).

 

I. — W Sercu Swoim, tej najszlachetniejszej części swego ciała, Marya odczuwała i doznawała wewnętrznych uczuć Miłości i dlatego Serce Jej służy nam jako symbol przypominający nam Jej bezgraniczną Miłość. Nie było nigdy serca tak delikatnego, czystego, łagodnego, jak to Dziewicze Serce, którego celem było dać Życie ziemskie Boskiemu Sercu. Żadne serce ludzkie nie pałało tak głęboką i gorącą Miłością ku Panu Bogu, jak Serce Maryi. Wolne od wszelkiej skazy grzechu nie odczuwało w sobie nigdy niedoskonałej skłonności do rzeczy ziemskich. Sercu Maryi nic nie przeszkadzało wznosić się do Pana Boga. Św. Paweł powiada o nas, iż „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych” (Rz 5, 5). Lecz gdyby mówił o Maryi, powiedziałby, że Miłość w Jej Sercu jest nie tylko rozlana szeroko i przenika we wszystkie uczucia jego, ale stanowi ocean głęboki, bezbrzeżny i bezdenny, który ze swej pełni przelewa się w inne serca.

Miłość, jaką w Sercu Maryi rozprzestrzenił i potęgował Duch Święty, czerpała Marya wprost z Serca Pana Jezusowego. Obydwa Serca łączyła przyjaźń, oparta na wspólnocie myśli, skłonności i pragnień. W Obydwu Sercach płonęła ta sama Miłość ku Ojcu Niebieskiemu, ta sama gorliwość o Jego cześć, ten sam wstręt ku wszystkiemu, co Mu się nie podoba, to samo pragnienie spełnienia we wszystkim Jego Najświętszej Woli.

Przybliż więc i ty swoje serce do tego ogniska Miłości Bożej, jeśli chcesz zapalić się prawdziwą Jego Miłością. „Przyjdźcie do Mnie – powiada Marya do nas — Jam Matka Pięknej Miłości” (Ekkl. 24, 24). Ja potrafię dokonać tego, aby zrodziła się w was ta cnota, która uczyni was pięknymi i miłymi w Oczach Pana Boga. Jeśli pragniecie złota miłości, przychodźcie do Mego Skarbca i bierzcie ile zechcecie.

 

II. — Niepokalane Serce Maryi jest ogniskiem miłości bliźniego. Pan Bóg wlał w Serce Maryi niezwykłą miłość, ale Miłość Macierzyńską, przy czym oddał Jej ludzi za dzieci. Toteż Jej Serce obejmuje nas wszystkich swoim wpływem miłości i opieki. Serce Maryi, podobne we wszystkim do Serca Pana Jezusowego, musiało siłą tego podobieństwa i zjednoczenia z Sercem Pana Jezusa, kochać także tych, za których Odkupiciel raczył ofiarować Swą Krew i Życie. Im drożej nabywca kupił jakąś rzecz, tym silniej jest do niej przywiązany i tym bardziej ją lubi. Dusza twoja jest bardzo droga Sercu Maryi, gdyż dla wyratowania jej od zguby poświęciła Najmilszego Syna Swego. Pan Jezus pragnąc dać poznać Nikodemowi, jak Ojciec niebieski umiłował ludzi, powiedział: „Tak Bóg umiłował świat, iż Syna Swego Jednorodzonego dał” (Jan 3, 16). Podobnie mógł powiedzieć o Swej Matce, iż tak nas umiłowała, iż nawet Jego Samego za nas poświęciła. Oto za cenę jakich poświęceń przyczyniła się Marya do naszego zbawienia. Oddała Pana Jezusa, aby nas pozyskać. Czyż nie powinniśmy pałać za to ku Niej bezgraniczną miłością? Czyż nie powinniśmy przeto poświęcić się Jej całkowicie i stać się własnością Jej Serca?

W Sercu Maryi biją ku nam prawdziwie Macierzyńskie uczucia. Kiedy Pan Jezus rzekł do Maryi z Krzyża: „Niewiasto, oto Syn Twój” (Jan 19, 26) wówczas Słowa Jego sprawiły to, co oznaczały: stworzyły w Maryi Serce zdolne ukochać całą ludzkość i każdego człowieka podobną miłością jak Miłość Pana Jezusowa. Ta miłość powszechna, ale równie wielka w stosunku do każdego z nas, płonie jeszcze teraz w uwielbionym Sercu Maryi.

 

 

Modlitwa.

O Najświętsze i Miłości najgodniejsze Niepokalane Serce Maryi, niewyczerpane morze miłości, Łask i Miłosierdzia. Ty samo więcej umiłowałoś Boga niż wszyscy Aniołowie i Święci. Tyś przez najdrobniejsze uczucia miłości więcej oddało Chwały Przenajświętszej Trójcy niż Święci przez najbardziej heroiczne Swoje uczynki. Serce Matki Odkupiciela, które tak głęboko odczuwasz moją nędzę i tyle wycierpiałoś dla mego zbawienia, pragnę Ci odwdzięczyć się taką miłością, do jakiej tylko jestem zdolny. O Miłości najgodniejsze Serce Matki mego Odkupiciela, bądź miłowane, chwalone i uwielbiane przez wszystkie stworzenia. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 22
  2. zapoznania: Uwagi o nabożeństwie do Niepokalanego Serca Maryi.
  3. zapoznania się Katolickiej Nauki: Nauka katolicka na uroczystość Niepokalanego Serca Maryi.
  4. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w uroczystość dziś przypadającą: Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023