Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie.

Wielkość i piękno Świętego Michała

I. pod względem natury,

II. pod względem Łaski.

 

 

„Oto Michał, jeden z książąt najprzedniejszych” — (Ks. Dan. 10, 13).

 

I. Według nauki teologów katolickich istnieją Aniołowie, czyste Duchy, którzy z Woli Bożej opiekują się ludźmi. Pan Bóg powołując do bytu czyste Duchy chciał objawić w szczególnym stopniu Swoją Potęgę Stwórczą  i Dobroć. Aniołowie tak co do swej liczby jak i wyposażenia w rozmaite przymioty i zdolności posiadają niezwykłą potęgę. Bystra inteligencja i silna wola pozwala im z łatwością dokonywać dzieł przekraczających potęgę sił innych istot stworzonych, jak np. człowieka. Według proroków Izajasza i Daniela oraz Św. Jana Ewangelisty istnieje wielka liczba, bo „tysiące tysięcy” Duchów Niebieskich. Przy czym między Aniołami istnieją stopnie naturalnej doskonałości i rozmaite urzędy w niebie i na ziemi. Pismo Święte wspomina o Św. Michale jako księciu i przywódcy Chórów Anielskich (zob. Ks. Dan 10, 13; 12, 1; Ks. Jud. 9; Ks. Ap. 12, 7), który walczy z szatanem i stoi w obronie synów wybranego ludu. W Liturgii Świętej wzywa go Kościół Święty, aby bronił nas przed napaściami złych duchów, a dusze zmarłych prowadził przed Tron Boży. W Spowiedzi powszechnej wyznajemy również Jemu po Matce Najświętszej swoje grzechy i prosimy o pomoc w walce z nimi.

Wszystko to wskazuje na wielką potęgę tego Anioła, który jednym tylko zawołaniem: „Któż jak Bóg” pokonał innego zbuntowanego archanioła i strącił go do piekła. Idąc za przykładem Kościoła Świętego wzywajmy często ku pomocy tego Księcia Zastępów Niebieskich, a w pokusach powtarzajmy jego zwycięskie hasło: „Któż jak Bóg”.

 

II. Jeszcze wspanialszym jest Anioł Michał pod względem wyposażenia w Łaski. Jego Świętość i cnoty odbijają w przedziwny, niewyobrażalny dla nas sposób Doskonałości Boże. Jeżeli człowiek mimo swoich nędz i swej grzeszności kryje w sobie Obraz Boży, to jakże piękny musi być każdy Anioł w swoim podobieństwie do Pana Boga jako Duch czysty, niewinny i oglądający ciągle Istotę Bożą! Za wyjątkiem Wiary, ich życie Boże polega na tym samym co i u nas, to jest na Łasce i Miłości Bożej, wszakże stopień ich życia Bożego jest niezmiernie wyższy, i dlatego też są oni naszymi przewodnikami w dążeniu do Pana Boga.

Wśród Aniołów Św. Michał wyróżnia się szczególnie Miłością Bożą. Uniesiony żarliwością o Chwałę Bożą, wystąpił pierwszy w jej obronie przeciw lucyferowi. Jego hasło bojowe: „Któż jak Bóg” zawiera nie tylko uznanie Boskiej Władzy, ale jest aktem pokory i miłości Pana Boga. Dlatego też po przebyciu próby i utwierdzeniu się na zawsze w dobrem, został wyniesiony do najwyższej Chwały w Niebie.

Poznawajmy więc Świętych Aniołów, którzy będą naszymi współtowarzyszami Chwały Niebieskiej. Uczmy się także od nich, a zwłaszcza od Św. Michała, jak zdecydowaną winna być nasza postawa w Służbie Bożej i walce ze złem. Wiele naszych upadków wywodzi się z chwiejności naszej woli. Nie umiemy czy też nie mamy odwagi powiedzieć od razu grzechowi „nie”, a Łasce „tak”. Nauczmy się od Św. Michała tej pięknej stanowczości powtarzając często: „Któż jak Bóg”.

 

 

Modlitwa.

O Święty Michale, chwalebny Książę Niebieski! Pamiętaj o mnie, wspieraj mnie we wszelkich walkach duchownych, przeciwdziałaj zakusom złego ducha, zasadzającego się przeciw mnie, a gdy zakończę to życie, zaprowadź mnie przed Oblicze Boże. Amen.

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 29
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 29
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 29
  4. Nauka katolicka na święto Św. Michała Archanioła.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Michała Archanioła: Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023