Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus wylewa Swą Krew

I. już w zaraniu Swego Życia,

II. w ogólności zaś potrójnym sposobem.

 

 

„Chrystus przez własną Krew wszedł raz do miejsca Świętego dokonawszy wiecznego Odkupienia” — (Żyd 9,12).

 

I.Rozważ, jak prędko Zbawiciel rozpoczyna wykonywać Swój urząd Odkupiciela. Zaledwie osiem dni upłynęło od Jego narodzenia, a już wylewa za nas swą Krew i naprzód płaci Ojcu swemu niebieskiemu czynsze, aby później w dniu męki swojej i śmierci złożyć cały okup. Teraz w dzieciństwie swoim wylewa za nas swą Krew kroplami jak miłą rosę poranną, a pod wieczór swego życia płynąć ona będzie jak życiodajny deszcz, strumieniami. Ta najdroższa Krew płynąca z jego żył woła do Ojca niebieskiego lecz nie o pomstę jak krew Abla ale o łaskę i miłosierdzie. Jeśli będzie kiedyś wołała o pomstę, to dla tych, którzy pozwolili jej zmar­nieć w duszach swoich.

O mój Najmilszy Jezu, jak rychło rozpoczynasz oka­zywać mi czynem Swoją Miłość i pieczętujesz Ją zaraz Swoją Krwią. Ale jak późno, jak późno rozpocząłem Cię miłować i czynem moją miłość Ci okazywać! Kwiat mego wieku, tak mogę wołać z świętym Augustynem, bo kwiat mego najpiękniejszego wieku nie Tobie po­święciłem, ale światu. Ileż cennych chwil życia zmarno­wałem na próżnych uciechach i rozrywkach! Ileż jeszcze cennych moich chwil zajmują mi płoche myśli i czcze marzenia! O najukochańszy Jezu, przez Twoją już tak wcześnie wylaną za mnie Krew, proszę Cię, niech z Niej jedna bodaj kropla wsączy się do duszy mojej i uleczy mnie z niezdrowej miłości świata i siebie.

 

II. — Pan Jezus w czasie całego Swego życia na ziemi wylewał Krew głównie trzema sposobami. Najpierw przy obrze­zaniu wytrysnęła ona pod ręką sługi Prawa. Drugi raz wycisnął ją sam ze siebie, gdy w Ogrójcu oblewał się krwawym potem na myśl o zbliżającej się męce i śmierci. Po raz trzeci wytoczyły ją już całkowicie z jego serca i żył, ręce okrutnych oprawców.

Przy Obrzezaniu ofia­rował Ojcu Niebieskiemu najdroższą Krew swoją z po­słuszeństwa, na Górze Oliwnej z wysiłku, w którym przezwyciężać musiał opór i wstręt swej ludzkiej na­tury do cierpienia; w ostatnim zaś dniu swego życia wylał ją z wielkodusznej cierpliwości i z nieskończonej miłości ku nam.

Uczmy się z tego wszystkiego, z jak wielkoduszną cierpliwością powinniśmy przyjmować wszystko, co tylko Pan Bóg nam ześle, czy to przez naszych zwierzchni­ków, czy to przez skłonności wrodzone nas samych, czy to wreszcie przez okazje bliźnich. Gdy przełożeni dają nam zlecenia, które są przeciwne naszej własnej woli albo naszym upodobaniom, albo odbierają coś, słu­chajmy chętnie ich słów i poleceń; nie może to wyjść jak tylko na nasze dobro. Ofiara nigdy nie jest szkodą ale zyskiem. Przez posłuszeństwo nic nie tracimy, prze­ciwnie wznosimy się i zdobywamy. Jeśli sam sobie jesteś ciężarem z powodu choroby, lub nawiedzają cię uczucia smutku z powodu wad i niedoskonałości, które w sobie dostrzegasz, znoś cierpliwie i pokornie swoje choroby i nędze. Nie zniechęcaj się ale walcz mężnie ze swymi zdrożnymi skłonnościami. Wreszcie, jeśli cię prześladują ludzie albo odpychają, bądź spokojny i przekonany, że ich nieprzychylność a nawet złość służą jako nauka i do­świadczenie cnoty, oraz przyczyniają się do pomnożenia naszych zasług i Wiecznej Chwały.

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu najcierpliwszy, jakże wstydzić się muszę przed Tobą z powodu mojej niecierpliwości i tchórzostwa przed naj­mniejszymi nieprzyjemnościami życia. Przebacz mi, że do­tychczas tak mało Ciebie naśladowałem. W najgłębszej po­korze i wdzięczności adoruję twoją Krew przenajdroższą, którą już tak wcześnie za mnie przelewałeś. Niech się ona stanie dla mnie krynicą oczyszczenia. Niech twoja najdroższa krew będzie mi źródłem siły i mocy, iżbym wszystko przyjmował na siebie ochotnie, i ciężary i cierpienia. Owszem odważę się prosić Ciebie, aby twoja Krew spadła na mnie, ale nie na potępienie lecz na zbawienie, ku oczyszczeniu i uświęceniu, ku wzmocnieniu i ku zapaleniu we mnie wielkiej miłości. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na okres Bożego Narodzenia.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  4. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  5. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 10.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 3.
  7. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024