Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Obrzezanie serca ma od nas oddalić:

I. wszystko co jest szkodliwe,

II. wszystko co zbyteczne.

 

 

„Obrzeże Pan, Bóg twój, serce twe…, żebyś miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego” — (Ks. Pwt. 30, 6).

 

I.Obrzęd religijny obrzezania spełniał ważne zadanie w życiu narodu wybranego. Podtrzymywał w nim pa­mięć skażenia natury ludzkiej, pragnienie odkupienia oraz poczucie potrzeby opanowywania skłonności natury, zwłaszcza zmysłowej. I nam potrzebna jest pamięć na te ważne prawdy. Wprawdzie we Chrzcie Świętym posia­damy skuteczniejszy od obrzezania środek oczyszczenia się od zmazy pierworodnej, ale mimo wpisania między dzieci Boże pozostaje potrzeba walki z resztkami grzechu w nas. Do nas również odnoszą się te surowe słowa Św. Szczepana, skierowane najpierw do żydów: „Wy, nieobrzezanego serca i uszu, wy się zawsze sprze­ciwiacie Duchowi Świętemu!” (Dz. Ap. 7, 51). Nasze złe skłon­ności bowiem ciągle sprzeciwiają się Natchnieniom Ducha Świętego i nie dają się przezwyciężyć, jeśli przeciw nim nie stosuje się ustawicznie noża umartwienia.

Pan Jezus jest prawdziwym winnym szczepem, który zo­stał przycięty, abyśmy zostali w niego wszczepieni i roz­wijali się na nim jak prawdziwe latorośle. Najpierw jednak muszą być w nas odcięte i usunięte wszystkie szkodliwe odrośle. Musimy prowadzić energiczną pracę ogrodnika, który nie szczędzi cięć, by usunąć gałęzie nie obiecujące żadnego owocu. Bez ostrego umartwienia niemożliwą jest rzeczą, aby zakwitnęła w nas jakakol­wiek rzetelna cnota. Bez ascezy życie duchowne jest tylko urojeniem. Jeśli latorośl ma przynieść wiele i do­brych jagód, to musi być koniecznie obcinana; jeśli zie­mia ma stać się urodzajną, to musi pierwej być zoraną, przekopaną; inaczej latorośl zdziczeje, a ziemia zrodzi więcej chwastów niż kłosów. Dlatego pobożny Tomasz a Kempis powiada: „Jeśli ktoś chce prawdziwie być udu­chowionym, wtedy musi wyrzekać się tak dalekich jak bliskich, a przed nikim nie strzec się bardziej jak przed samym sobą… Kto pragnie iść za Jezusem, ten musi uśmiercić w sobie pożądliwości” (O Naśladowaniu Chrystusa, Ks. III, r. 53, 2).

 

II.Duchowne obrzezanie musi usuwać nie tylko to wszystko, co jest szkodliwe, ale również to co zbyteczne. Duch Święty mówi w Księdze Powtórzonego Prawa: „Obrzeże Pan serce twoje, abyś miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego”. A Sam Chrystus Pan powiada o Ojcu Swoim: „Wszelką latorośl, która przy­nosi owoc, oczyści ją (czyli poobcina), aby więcej owocu przynosiła” (Jan 15, 2). Wskazuje to, że Miłość Boża może się w nas rozwijać tylko kosztem pewnych wy­rzeczeń i oderwań. Praca to wielka — dlatego w więk­szej części dokonuje ją Łaska, skąd nazywamy ją oczysz­czeniem biernym. Praca ta jednak jest i naszym obo­wiązkiem i jako nasze współdziałanie z Łaską nazywamy ją oczyszczeniem czynnym.

Jeśli mamy ukochać Pana Boga z całego serca i ma ono całe do Niego należeć, nie może być ono „zajęte” czymś innym poza Panem Bogiem. By stać się bogatym, trzeba być oszczędnym. Podróżnik, który ma daleką drogę przed sobą, nie obładowuje się niepotrzebnymi rzeczami. A nasze życie to przecież bieg w zawody do niebieskiej mety. Dlatego Św. Paweł Apostoł pisze do Koryntian: „Każdy, który bieży w zawody, od wszystkiego się powstrzymuje, co mogłoby go obciążyć i osłabić i dodaje potem: oni, aby skazitelny wieniec otrzymać, a my nieskazitelny” (I Kor 9, 25). Chciał przez to powiedzieć: jeśli dla doczesnej nagrody i zysków odmawiamy sobie często tego co zby­teczne i krótkotrwałe, o ileż więcej powinniśmy się wy­rzekać wszystkiego, aby osiągnąć wieniec wiecznotrwały.

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu przyłóż Swoją Rękę do krzewu mojego życia i nie szczędź bolesnych cięć, które przyniosą mi zdrowie i czystość, uwalniając moje serce i przywracając mu zdolności kochania Ciebie bez miary. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na okres Bożego Narodzenia.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  4. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  5. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 11.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 4.
  7. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024