Narodzenie NMP

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie pierwsze.

Uroczystość Narodzenia Maryi jest świętem dziękczynnym

I. gdyż Pan Bóg dał nam Maryę,

II. a przez Nią niezliczone Łaski.

 

 

„Sercem i umysłem chwalmy Chrystusa w ten dzień świąteczny Bogarodzicy Maryi” — (Brewiarz).

 

I. — Oprócz innych świąt Najświętszej Maryi Panny Kościół Święty ustanowił także uroczystość Jej Narodzenia i nakazał, aby wszystkie jego dzieci obchodziły ją ze szczególnym nabożeństwem. Celem jej jest oddać Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi należną Chwałę w Jego Najmilszej Matce, a Bogu Ojcu złożyć należne dzięki za to dobrodziejstwo nad wyraz wielkie, które wyświadczył w dniu dzisiejszym światu całemu przez Narodzenie Maryi. Jeśli już w Starym Zakonie z wdzięczności za poszczególne Łaski wyznaczone były własne święta, jak na przykład szabat z powodu stworzenia świata, Pascha z powodu wyzwolenia z niewoli egipskiej, święto Judyty i Estery z powodu zwycięstwa, które odniósł wybrany naród nad swymi wrogami, tedy jeszcze słuszniejszą jest rzeczą, żebyśmy obchodzili uroczyście święto dziękczynne z powodu Narodzenia Maryi, w którym ma początek nowe stworzenie i Odkupienie świata. W dniu tym rozpoczęła Życie Ta, Która jako druga Ewa miała być matką żyjących (Ks. Rodz. 3, 20). Wtedy zobaczyła światło dzienne Ta, Która porodziła „prawdziwe Światło oświecające każdego człowieka na ten świat przychodzącego” (Jan 1, 9).

Dlatego staraj się w dniu dzisiejszym złożyć Panu Bogu Najlepszemu należne dzięki za obdarowanie świata tak wielkim skarbem. Nasza wdzięczność względem Pana Boga jest Matce Bożej tym bardziej przyjemna, im więcej Pana Boga z powodu Niej chwalimy, kochamy i wysławiamy. Owszem, Ona Sama wysławia również Pana Boga za wszystkie Łaski, które tak dla Niej Samej jak też dla nas przez Nią udzielił. Teraz zaświtał dzień zbawienia, skoro łaskawe Oko Boże wejrzało na nas; przeto zanucimy z Maryą hymn pochwalny: „Wielbij duszo moja, Pana, gdyż uczynił mi wielkie rzeczy” (Łk 1, 46 i 49).

 

II. — Co by się stało z grzesznym światem, gdyby się nie spełniło postanowienie Boże i Marya się nie narodziła? Bylibyśmy teraz wszyscy w najgłębszych ciemnościach, pogrążeni w cieniu śmierci, gdyby Pan Bóg Najdobrotliwszy nie dał nam zobaczyć tej najwspanialszej Jutrzenki. Wszyscy jęczelibyśmy dotąd w niewoli szatana, gdyby Pan Bóg nie posłał tej niewiasty mężnej, która starła głowę węża piekielnego. Gdy Lamech otrzymał syna, nazwał go Noem, tj. „pokój”, mówiąc: „Ten nas pocieszy z prac i robót rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął” (Ks. Rodz. 5, 29). Podobnie Kościół Święty mógłby przy dzisiejszej uroczystości powiedzieć o Maryi: „Ta nas pocieszy w utrapieniach naszych, na które jesteśmy skazani za grzechy. Teraz skończy się zło, gdyż dziś narodziła się Pocieszycielka strapionych, Ucieczka grzeszników, Matka Miłosierdzia. Dziś kazał Pan Bóg wytrysnąć z ziemi źródłu, z którego mogą czerpać grzesznicy przebaczenie, słabi i uciśnieni pomoc i pociechę, sprawiedliwi pomnożenie Łaski i Chwały”.

 

 

Modlitwa.

Dziękujmy Bogu, sercem i usty wychwalajmy Chrystusa przy tej uroczystości Najświętszej Bogarodzicy Maryi. Uwielbiajmy z Nią Boga! O, niech Ją błogosławią wszystkie narody. Niech poznają te wielkie rzeczy, które Bóg w Niej uczynił, a przez Nią w nas. Jak według słów Apostoła, Ojciec Niebieski przez to, że nam dał Jednorodzonego Syna, dał nam z Nim wszystko, tak o Maryi można podobnie powiedzieć: „Bóg dał nam z Nią wszystko” ponieważ, jak świadczy Św. Bernard, chciał, abyśmy wszystko przez Maryę otrzymali.

Dlatego słusznie wszystkie stworzenia kierują wzrok na Ciebie, o Maryo, ponieważ Wszechmogący Bóg wszystko co stworzył, odnowił w Tobie i przez Ciebie. Na Ciebie skierował Bóg naszą ufność. Twoja pełność Łask odciąga Boże spojrzenie od naszych grzechów, Twoja pełność Błogosławieństwa przelewa się na ludzi, którzy dotąd jęczeli pod ciężarem przekleństwa. Bądź pozdrowiona Maryo! Amen.

 

 

† † †

 

 

Rozmyślanie drugie.

Uroczystość Narodzenia Maryi jest świętem radości

I. dla Aniołów,

II. i dla nas.

 

 

„Narodzenie Twoje, o Dziewicza Bogarodzico, cały świat głosi z radością” — (Brewiarz).

 

I. — Dzisiejsza uroczystość jest tak dla Aniołów jak i dla ludzi dniem szczególniejszej radości. Dla Aniołów, ponieważ tego dnia narodziła się ich Królowa, przez którą mają być obsadzone stolice upadłych aniołów. Jeśli według świadectwa Pana naszego Jezusa Chrystusa Aniołowie cieszą się z nawrócenia jednego grzesznika (Łk 15, 10), to jak wielką musi być ich radość, gdy narodziła się ta, która jest Ucieczką grzeszników i ma być Matką Tego, Który tu przychodzi, aby wzywać grzeszników i lud swój od grzechów wybawić! Już za niedługo wypełnione będą znowu miejsca w szeregach Aniołów, które pozostały puste od upadku tamtych. Już wschodzi jutrzenka, która zapowiada wschód słońca Łask, Zbawiciela.

Dlatego cieszą się Aniołowie, szczególnie ci, którzy są wyznaczeni na stróżów i do usług ludziom. Przez Maryę zyskali aniołowie dodatkową chwałę i radość. O Maryi powiadają teologowie, iż uzupełniła Swoją Godnością i Chwałą brak spowodowany w Niebie przez zbuntowanie się najwyższego Anioła. Dlatego Aniołowie otrzymują w Maryi piękniejszą Królowę, z Której Oni mogą się niezmiernie chlubić, a poznając Jej doskonałości tym więcej uwielbiać Pana Boga. Przez Swoją pokorę zawstydziła pychę archanioła. Przez Swoją Miłość, posłuszeństwo i czystość zniszczyła jego dzieło grzechu na ziemi. Przez współpracę z Odkupicielem starła głowę węża na proch. I to jest przyczyną niezmiernej radości Aniołów, gdy patrzą na Maryę.

Z Aniołami cieszmy się i my, gdyż z powodu nas narodziła się Marya, i z największą pokorą pozdrawiajmy Ją jako wzniosłą Matkę Bożą, jako słodką Pannę, która stała się Bramą do Raju.

 

II. — Jeśli Aniołowie, którzy nie potrzebowali Odkupienia ani wstawiennictwa Maryi, tak bardzo cieszą się dziś, że narodziła się nie tylko Ich Królowa, ale też nasza najukochańsza i najpomocniejsza Matka, to jak my mamy się cieszyć z tego dnia? Nam Marya jest dana, dla nas się narodziła jako Matka zbawienia i Zbawiciela, jako pociechy pełna Pośredniczka, jako potężna Wspomożycielka. Nam darowaną została od Pana Boga jako Ucieczka grzeszników, jako Pocieszycielka strapionych, jako Wspomożycielka wiernych. Gdy Chrystus Pan wysłużył nam wszystkie Łaski potrzebne do zbawienia, Marya, Matka Miłosierdzia jest szafarką tych Łask. Jej wstawiennictwu zawdzięczamy wszyscy obfitość Łask, których nam udziela Pan Bóg. Jaką pociechę, jaką radość powinno dlatego sprawiać w naszych sercach święto Narodzenia Maryi! Słusznie śpiewa Kościół Święty w dniu dzisiejszym: „Twoje Narodzenie, o Dziewicza Bogarodzico, całemu światu zwiastowało radość”.

Chrześcijańska duszo, w radości serca obchodź z całym Katolickim światem ten bardzo radosny Dzień Narodzin Maryi! Połącz twą radość z weselem Świętych Rodziców Maryi, Joachima i Anny, że po tak długich latach bezdzietności otrzymali od Pana Boga tę wybraną Córeczkę. A jeśli chcesz wyższym i przyjemniejszym jeszcze sposobem dla Najświętszej Maryi Panny obchodzić te Narodziny, staraj się odrodzić wewnętrznie przez śmierć wadom, a ożywienie ducha. Marya dopomoże ci w tym najlepiej, gdyż według słów Św. Bernarda: „Marya jest Tą Niewiastą, przez Którą Pan Bóg wszystko co stworzył, odnawia”.

 

 

Modlitwa.

Tysiąckrotnie bądź pozdrowiona, o Maryo, nowo Narodzona Królowo Nieba i ziemi! Radości Aniołów i ludzi! Już przy Narodzeniu pełną byłaś Łaski, pełną dla Siebie, przepełnioną dla nas. Już wtedy Pan był z Tobą przez Łaskę, a później przez Najświętsze Człowieczeństwo. Błogosławioną jesteś między niewiastami, owszem, najwięcej Błogosławioną między wszystkimi stworzeniami i Błogosławiony Owoc Żywota Twego, Jezus Chrystus. Obyśmy także z Tobą Go błogosławili! Dlatego, Święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

† † †

 

 

Rozmyślanie trzecie.

Uroczystość Narodzenia Maryi jest chwalebnym świętem czci

I. z powodu celu, dla którego Marya się narodziła,

II. z powodu nadzwyczajnych okoliczności, które Jej Narodzeniu towarzyszyły.

 

 

„Witaj, Święta Rodzicielko, Matko wydająca Króla, Który rządzi Niebem i ziemią po wszystkie wieki” — (Mszał).

 

I. — Radosne święto Narodzenia Maryi jest także chwalebnym świętem ku uczczeniu właśnie celu, dla którego narodziła się Marya. Tym celem według świadectwa Św. Bernarda nie jest co innego jak to, że Ona miała być Matką Bożą, na którą już od wieków została wybraną. Rozważmy więc, jaką Chwałę i świetność zawiera w sobie ta najwyższa godność. Aby być godną Matką Bożą, musiała Marya być wyróżnioną od wszystkich stworzeń odpowiednimi doskonałościami i cnotami, podobnie jak tego wymagała także sama Godność Syna Bożego, aby miał wszystkie należne Mu Dary i Łaski. Dlatego teologowie jedno zgodnie twierdzą, że Godność Macierzyńska Maryi jest poniekąd nieskończoną, i po Jej Boskim Synu nie ma nad Bogarodzicę doskonalszego stworzenia co do Godności i Łaski.

Wielkie i Najświętsze Dziecię! Z najgłębszą pokorą cześć oddaję Twemu Przeczystemu Ciału, które kiedyś zamknie w sobie i porodzi Syna Bożego. Z największą czcią całuję święte Twe Rączki, którymi będziesz obejmowała i nosiła Wcielonego Syna Bożego. Z najczulszą pobożnością czczę Twe usteczka, którymi Boskiemu Dzieciątku będziesz dawała Święte pocałunki Miłości, i Twe policzki, które mają odbierać od Niego także pocałunki; czczę Twoje miłościwe Oczka, które będą patrzeć na Niego i wyleją wiele Łez radości i boleści. I tak wołam razem z Kościołem Świętym: „Boże, który za sprawą Ducha Świętego przygotowałeś w Ciele i Duszy Chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi godne mieszkanie dla Twego Syna, daj, żebyśmy, którzy cieszymy się Jej Narodzeniem, za Jej pośrednictwem od wszelkiego zagrażającego niebezpieczeństwa i od śmierci wiecznej wolnymi byli”.

 

II. — Rozważmy nadto jeszcze niektóre okoliczności, które Narodzenie Maryi czynią tak chwalebnym. Zaraz na początku świata obiecał Ją Pan Bóg, gdy mówił do węża: „Położę nieprzyjaźń między tobą, a niewiastą, między nasieniem twoim, a nasieniem Jej, Ona zetrze głowę twoją”. Długo przed Jej Narodzeniem zapowiedziało Jej Przyjście wiele wspaniałych figur. Patriarchowie z utęsknieniem na Nią czekali, Prorocy pocieszając lud przepowiadali Ją. Praojcowie spoglądali na Nią jak na łagodną gwiazdkę, która ich prowadziła wśród burzliwych czasów, a swym zjawieniem się wskazywała Słońce, które miało sprowadzić dzień zbawienia. Poczęta z rodziców niepłodnych, zachowaną była Maryja przy swym poczęciu od wszelkiej zmazy grzechowej, a wreszcie ozdobiona najhojniej wszystkimi Darami tak naturalnymi jak i nadprzyrodzonymi zjawiła się na świecie.

Wszystkie te okoliczności uświetniają niewymownie chwalebny Dzień Narodzin Panny Maryi. Prawdziwie, nad wyraz wzniosłe i uszczęśliwiające jest narodzenie najchwalebniejszej Matki Bożej pochodzącej z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Judy, z królewskiego rodu Dawidowego. „Z niej wzeszło Słońce Sprawiedliwości – tak dziś modli się Kościół Święty – Chrystus nasz Bóg, Który zdjął przekleństwo, a dał błogosławieństwo, na przekór śmierci dał nam żywot wieczny”. Dlatego z największym nabożeństwem obchodźmy to tak chwalebne Narodzenie Maryi, aby się modliła za nami do Swego Boskiego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

 

Modlitwa.

Nowonarodzona Dziecino, przyszła Matka Boga! Ty jesteś Chwałą Jerozolimy, radością Izraela, sławą Swego narodu, ozdobą natury ludzkiej, ostateczną i najwyższą doskonałością całego świata stworzonego. Słusznie czci Cię Kościół Święty przez Ducha Świętego oświecony, a choć nie może Cię tak uczcić, jak sam Bóg Cię czci, to jednak składa Ci cześć, która daleko przewyższa cześć wszystkich Aniołów i Bożych Wybrańców. Oto i ja pragnę po Bogu kochać Cię z całego serca. Wyproś mi Łaskę, abym wytrwał w wiernej miłości ku Tobie i Twemu Boskiemu Synowi. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 8
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 8
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 8
  4. poznania Nauki katolickiej na Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  5. poznanie szczegółów dotyczących Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wg wizji Katarzyny Emmerich.
  6. uczczenia święta dnia dzisiejszego, tj. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny: Nabożeństwo na święto Narodzenia NMP.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023