Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Kto czyni Wolę Ojca Mego, Który jest w Niebiesiech, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. — Mat. 7, 21.

 

PRZYGOTOWANIE. — Kto spełnia Wolę Bożą, Niebo osiągnie. Jeśli więc chcemy się zbawić, wy­mknijmy się swej woli, oddajmy się całkowicie, bez zastrzeżeń Panu Bogu i często mówmy wśród za­jęć dziennych: Panie, naucz mnie spełniać Twą Najświętszą Wolę, chcę tylko tego, czego Ty chcesz. — Abyśmy zawsze byli gotowi spełniać Wolę Bożą, wielką będzie dla nas pomocą, jeśli zaraz rano stawimy sobie przed oczy przeciwno­ści, jakie w ciągu dnia spotkać nas mogą.

 

I. — Kto spełnia Wolę Bożą, ten Niebo otrzy­ma, kto Jej zaś nie spełnia, ten Go nie osiągnie. Niektórzy swe wieczne zbawienie opierają na różnych nabożeństwach, na pewnych zewnętrznych praktykach pobożności, a tymczasem nie speł­niają Woli Bożej. A jednak Pan Jezus powiada: Nie wszyscy, którzy mi mówią: Panie, Panie, Niebo osiągną; osiągnie Je tylko ten, kto spełnia Wolę swego Ojca. „Kto czyni Wolę Ojca Mego, Który jest w Niebiesiech, ten wnijdzie do Królestwa Niebieskiego”.

Jeśli więc chcemy się zbawić i doskonale złączyć z Panem Bogiem, często mówmy do Niego z Dawidem: Naucz mnie czynić Wolę Twoją. Wyrzeknijmy się przy tym woli włas­nej i oddajmy ją całkowicie Panu Bogu, bez zastrze­żeń. — Gdy oddajemy Panu Bogu majątek przez jał­mużny, pokarm przez posty, krew przez pokuty, oddajemy Mu to, co naszą jest własnością; jeśli jednak oddajemy Panu Bogu swą wolę, wówczas odda­jemy Mu siebie całkowicie. Toteż ofiara z włas­nej woli jest najmilszą Panu Bogu ofiarą, jaką złożyć Mu możemy i Pan Bóg obsypuje tego Łaskami, kto Mu ją złoży.

Ta jednak ofiara, aby była doskonałą, musi posiadać dwa warunki; musi być złożona „bez za­strzeżeń” i musi być „stała”. Niektórzy oddają Panu Bogu swą wolę, lecz z zastrzeżeniem i taki dar mało się podoba Panu Bogu. Inni znów ofiarują Panu Bogu wolę swoją, lecz potem Mu ją odbierają; takim również zagraża wielkie niebezpieczeństwo, że Pan Bóg ich opuści. Wszystkie więc nasze wysiłki, pragnienia, modlitwy winny mieć na celu uprosze­nie tej Łaski u Pana Boga, byśmy zawsze chcieli speł­nienia Woli Bożej. Toteż już rano, podczas rozmyślania, stawmy sobie przed oczy wszelkie prze­ciwności, jakie w ciągu dnia spotkać nas mogą i wzbudzajmy akty poddania się Woli Bożej, — „Pociski, które się przewiduje, mniej ranią”, po­wiada Św. Grzegorz.

 

II. — Aby tym łatwiej ustawicznie się zga­dzać z Wolą Bożą, postanówmy sobie często wzbu­dzać następujące akty: Mój Jezu, ilekroć powiem: „Niech będzie Bóg Błogosławiony”, lub: „Niech się dzieje Wola Boża”, tyle razy przyjmuję wszystko, coś względem mnie zarządził w czasie i w wieczności. — Nie chcę innego zajęcia, innego mieszkania, innych szat, innego pożywienia, zdro­wia, niż to, co mi Pan Bóg przeznaczył. — Jeśli chcesz, aby me starania nie osiągały celu, zawodziły me zamiary, abym stracił wszystko, co posiadam, i ja chcę również tego. — Jeżeli jest Wolą Twoją, abym był wzgardzony, miany za nic, zniesławiony, po­niewierany nawet przez mych najdroższych i ja również tego pragnę.  Jeśli chcesz, abym był ubogi, żeby wygnano mnie z ojczyzny, więziono, bym żył w nieustannych cierpieniach i przeciw­nościach, i ja chcę tego również. — Jeśli tego chcesz, abym był zawsze chory, okryty ranami, żebym łóżka nie opuszczał, aby nikt o mnie się nie troszczył, tego i ja chcę, jak Ci się podoba i tak długo, jaka jest Wola Twoja.

 

 

Modlitwa.

Swe życie składam w Twe Ręce i przyjmuję śmierć, jaką mi przeznaczyłeś; przyjmuję rów­nież śmierć mych krewnych i przyjaciół i wszyst­ko, co zarządzisz. — Przyjmuję również wszystkie Twe Zarządzenia względem mego postępu ducho­wego. Chcę Cię kochać w tym życiu ze wszyst­kich sił i iść do Nieba, aby Cię tam miłować, jak kochają Cię Serafini; lecz zgadzam się z Wolą Twoją. Jeśli chcesz mi dać tylko jeden stopień Miłości, Łaski i Chwały, nic więcej nie chcę, gdyż taka jest Wola Twoja. Bardziej sobie cenię speł­nienie Twej Woli, niż jakąkolwiek korzyść.

Krótko mówiąc, mój Boże, rządź mną i wszystkim moim, jak Ci się podoba, nie zwra­caj na mnie uwagi, chcę bowiem tylko spełnie­nia Twej Woli. Czy sposób Twego obchodzenia się ze mną będzie przykry lub łagodny, dostosowany do mych upodobań czy też im przeciwny, wszyst­ko przyjmuję, gdyż jedno i drugie pochodzi z Rąk Twoich. — Przyjmuję, mój Jezu, szczególniej mą śmierć i wszystkie cierpienia, jakie jej będą towa­rzyszyły; przyjmuję ją, jaką chcesz, gdzie chcesz i kiedy zechcesz. Łączę ją, mój Zbawicielu, z Twą Świętą Śmiercią i ofiaruję Ci jako znak mej mi­łości dla Ciebie. Chcę umrzeć, aby Ci się przypo­dobać i spełnić Twą Świętą Wolę. — Matko Boża, Maryo, uproś mi świętą wytrwałość. Amen. (*II.,279)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 1
  2. Nauka katolicka na uroczystość Wszystkich Świętych
  3. ROK BOŻY – Uroczystość Wszystkich Świętych Triumf Świętych
  4. uczczenia dzisiejszej uroczystości Wszystkich Świętych: Nabożeństwo ku czci Wszystkich Świętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *