Anioł Pański

 

Gdy dzwonią na Anioł Pański rano, w południe i wieczór, przypomnij sobie wielką Tajemnicę Wcielenia Słowa Przedwiecznego, tj. jak Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego odkupienia, i mów nabożnie:

 

  1. Poza okresem Wielkanocnym

Odmawia się klęcząc, w niedziele stojąc:

V. Ángelus Dómini nuntiávit Maríae.

R. Et concépit de Spíritu Sáncto.

 Ave María.

V. Ecce ancílla Dómini.

R. Fíat míhi secúndum vérbum Túum.

Ave María.

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Marya.

V. Oto Ja Służebnica Pańska,

R. Niech Mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Marya.

Jeżeli odmawia się w niedziele stojąc, na poniższe słowa uklęka się:

V. Et Vérbum cáro Fáctum est.

R. Et habitávit in nóbis.

Ave María.

V. Ora pro nóbis, Sáncta Déi Génetrix.

R. Ut dígni efficiámur promissiónibus Chrísti.

V. Domine! exaudi orationem meam.

R. Et salutáre Tuum da nobis.

V. Orémus. Grátiam Túam, quaésumus, Dómine, méntibus nóstris infúnde; ut qui, Angelo Nuntiánte, Chrísti Fílii Túi incarnatiónem cognóvimus, per Passiónem éius et Crúcem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Chrístum Dóminum nóstrum.                  

R. Amen.

V. A Słowo stało się Ciałem,

R. I mieszkało między nami.

Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do Chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

           

 

           2. W czasie Wielkanocnym

Który po trzeciej popołudniu w sobotę przed uroczystością Trójcy Świętej się kończy, odmawia się stojąco antyfonę: Królowo Nieba.

Regina Caeli, laetare, alleluia, * Quia quem meruisti portare, alleluia, * Resurrexit, sicut dixit, alleluia, * Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia.

R. Quia Surrexit Dominus vere, alleluia.

V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Et salutáre tuum da nobis.

V. Oremus. Deus, qui per resur-rectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus,ut, per eius Genitricem VirginemMariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum.   

R. Amen.

Królowo Nieba, wesel się, Alleluja, * Albowiem któregoś w żywocie Twym nosić zasłużyła. Alleluja, * Zmartwychwstał, jako powiedział, Alleluja, * Módl się za nami do Boga, Alleluja.

V. Raduj się i wesel, o Panno Maryo, Alleluja.

R. Bo Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, Który przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczyłeś, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

Uwaga. W niektórych kościołach po Anioł Pański, na zakończenie nabożeństwa śpiewają następującą pieśń według melodii: „Ty, któraś pięknie“.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu, * Temu, który jest w Osobach trojaki * W Bóstwie jednaki.

I Matce Syna, bez zmazy poczętej, * Panience Świętej.

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina, * Uproś nam łaskę u swojego Syna, * I żal za grzechy, bez zmazy poczęta, * Panienko święta!

A ci, którzy już dni swoje skończyli, * I ów straszliwy termin odprawili, * Niech mają pokój, pokój pożądany, * Jezu kochany!

 

Albo trzy razy:

Zmiłujże się, zmiłujże się, zmiłujże się, * Panie, nad ludem Swoim! * Któryś nas odkupił, Chryste Jezu, * Krwią Przenajdroższą Swoją. * Nie gniewajże się na nas, nasz Panie!

 

Albo:

Wychwalajmy, pozdrawiajmy * Trójcę Przenajświętszą.

Wychwalajmy, pozdrawiajmy * Pannę Przenajświętszą,

By raczyła, uprosiła * Łaskę u Syna Swojego.

(3 razy): Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków.

(3 razy): Pozdrawiajmy, — wychwalajmy Pannę Przenajświętszą.

(3 razy): O Jezu nasz, — wysłuchaj nas i zmiłuj się nad nami!

(3 razy): Święci (Święty) proście (proś) za nas, aby był Pan Bóg łaskaw na nas; — Jezusie Najmilejszy, zmiłuj się nad nami!

(3 razy): Najświętsza Panno, proś za nas, aby Pan Bóg był łaskaw na nas; — Jezusie Najmilejszy, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się. Użycz, o Panie! duszom naszym Twej Łaski, abyśmy którzy przez Zwiastowanie Anioła poznaliśmy Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, mogli przez Jego Cierpienia i Krzyż przyjść do Chwały Zmartwychwstania. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Łaska i Pomoc Pana naszego niech będzie zawsze z nami! Amen.

Anioł Pański niech nas strzeże we wszystkich drogach naszych i broni od wszelkiego niebezpieczeństwa, od grzechu i wszelkiego złego!

R. Amen.

 

 

Papież Benedykt XIII nadał na dniu 14 Września 1724r. następujące odpusty:

Odpusty: 1) Odpust zupełny raz w miesiąc w dniu dowolnym dla tych, którzy codziennie na głos dzwonu (nie potrzeba, by dzwon ten był poświęcony – Decr. auth. n.414), rano albo w południe lub wieczór po zachodzie słońca, klęcząc pobożnie odmówią Anioł Pański i trzy Zdrowaś Marya. Warunek: Spowiedź Święta, Komunia Święta, modlitwa na zwyczajne intencje;

2) 100 dni we wszystkie inne dni roku za odmówienie pobożne tych modlitw. W sobotę wieczorem i całą następną niedziele musimy, stojąc, odmawiać ją.

Tak zupełne jak i częściowe odpusty te można w jubileuszowym nawet roku pozyskać. Benedykt XIII, Brewem „Injunctae nobis” dn. 14 września 1724r. Tenże sam Papież pozwolił Reskryptem Św. Kongr. Odp. z dn.         5 grudnia 1727r., aby zakonne osoby i inne w spólności mieszkające, jeśli przez przepisy, reguły itd. w czasie „Anioł Pański” czym innym są zajęte, odmawiały te modlitwy zaraz potem, bez utraty odpustów.

Uwagi. Benedykt XIV potwierdził pismem X. Kardynała-Wikarego z dn. 20 kwietnia 1742r. te odpusty i rozporządził, aby po nieszporach w sobotę i przez całą niedzielę odmawiano Anioł Pański stojąc. Nadto rozkazał, by w czasie wielkanocnym odmawiano stojąc antyfonę „Regina coeli” z odnośnym wierszem (Decr. auth. 367 ad 5) i oracją. Za odmówienie tych modlitw udzielił powyżej wymienione odpusty.

2) Ci co antyfony »Królowo nieba« nie umieją na pamięć, zyskają odpusty, gdy odmówią Anioł Pański.

3) Papież Pius VI postanowił Reskr. Św. Kongr. Prop. Dn. 18 marca 1781r., że wierni w miejscowościach, gdzie nie ma dzwonienia, te same odpusty zyskać mogą, gdy około tego czasu Anioł Pański lub Królowo nieba (w czasie wielkanocnym) odmówią.

5) Na końcu pozwolił Ojciec Święty Leon XIII Dekretem Św. Kongr. Odp. dn. 3 kwietnia 1884r., by wierni, gdy ze słusznych przyczyn albo nie mogą klękać, albo nie mogą odmawiać zaraz na znak dzwonu, zyskają te odpusty, jeśli później modlitwy te odmawiają, by tylko godnie, uważnie i nabożnie rano, w południe i wieczór odmawiali Anioł Pański, 3x Zdrowaś Marya, wiersz: Módl się za nami… i modlitwę: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie… A w czasie wielkanocnym zamiast „Anioł Pański” mówi się „Królowo nieba”. Kto tych modlitw na pamięć nie umie ani odczytać nie może, otrzymuje odpust pod warunkiem, jeśli  5x Zdrowaś Marya pobożnie odmówi.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024