Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!!!

Jutro, tj. 20 grudnia, rozpoczynają się kwartalne Suche Dni Adwentowe, tzw. Zimowe, w których — zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym — obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus, Korzeń i gałązka z drzewa Dawida:

I. jest dla wielu znakiem zbawienia.

II. lecz równocześnie kamieniem obrazy dla niektórych.

 

 

„O Korzeniu Jessego, który jesteś dany na znak na­rodom; przed Którym królowie zamilkną a poganie bła­gać będą: przyjdź nas wyzwolić i nie zwlekaj!” — (Antyfona „O Radix Jesse”).

 

I. —Prorok Izajasz przepowiedział: „Wynijdzie różdżka z Korzenia Jessego, a kwiat z Korzenia jego wyrośnie” (Tamże 11, 1). Pan Jezus jest nazwany kwiatem ludzkości, a jednak nie we wszystkich ludzkich sercach wzbudzi jego widok upodobanie. Wskazał na to Symeon, gdy przy ofiarowa­niu Dzieciątka Jezus w świątyni rzekł do Maryi: „Oto Ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łuk. 2, 34). Przy­patrzmy się najpierw Panu Jezusowi jako temu najszlachet­niejszemu kwiatu z różdżki Jessego, praojca Dawida. Według Swego Bóstwa jest On jako Stwórca wprawdzie Początkiem i Korzeniem rodu Jessego i pokolenia Da­wida, lecz według Swego Człowieczeństwa jest On naj­szlachetniejszą różdżką i kwiatem, prawdziwym Synem Maryi Niepokalanej. Zaledwie ten piękny Kwiat zaczął roztaczać woń po ziemi, zaraz począł Boskim Swoim powabem przyciągać serca ludzkie do Siebie, tak iż żydzi powiadali: „Cały świat za nim poszedł” (Jan 12, 19). Pan Jezus zawsze pociągał do Siebie, a najsilniej wtedy, gdy  zawisnął na Krzyżu. I wtedy to stał się wielkim zna­kiem narodów. Już nikt na świecie nie może Go nie znać i uchylić się od Jego wpływów. Krzyż, symbol Jego Miłości, został poniesiony we wszystkie strony świata. Poganie pogrążeni w ciemnościach błędów wzdy­chają za Nim nieświadomie i błagają: „Przyjdź nas wyzwolić i nie zwlekaj”.

 

II. — Zastanówmy się jednak i nad tą smutną rzeczywistością, że Pan Jezus jest równocześnie Znakiem, Któremu wielu się sprzeciwia. Przyczyna tego nie jest oczywiście po stronie Pana Jezusa. Wprawdzie przyniósł miecz, a nie pokój na świat, podjął walkę przeciw piekłu, ciału, i przeciw światu, nie nienawidząc wszakże żadnego czło­wieka, lecz jedynie zło. Chrystus Pan walcząc z grzechem okazał właśnie przez to, jak miłuje grzeszników, nie dlatego, że są grzesznikami, ale że są Jego stworzeniami przeznaczonymi do szczęścia wiecznego. Niestety ludzie tego często nie rozumieją i walczą z Panem Bogiem. Nie pojmu­jąc jak wielkiego szczęścia pragnie dla nich Chrystus Pan, owładnięci próżnością i samolubstwem gardzą Jego Nauką, a w następstwie gardzą i wiecznymi Dobrami oraz prawdziwym szczęściem. Tak sprzeciwiają się Chrystusowi Panu niedowiarkowie i heretycy, którzy trzy­mają się uparcie swoich błędów. Tak sprzeciwia się Mu wielu Chrześcijan, którzy wprawdzie uznają Pana Boga i Jego Prawo, w czynie jednak zapierają się Go. Zdarza się nawet, że i osoba duchowna staje w szeregu przeciw­ników, gdy sprzeciwia się swoim przepisom lub sprze­niewierza własnemu powołaniu, idąc za tym co jej obie­cuje świat. Jak Chrystus Pan według świadectwa Apostoła, za Swego ziemskiego Życia wycierpiał od grzeszników prześladowanie, a nawet został zdradzony przez jednego z najbliższych przyjaciół, tak dzieje się niestety jeszcze i dziś.

Nie dawajmy Odkupicielowi powodu do użalania się na nas. Okazujmy Mu wierność i przyjaźń we wszyst­kim, nawet w najdrobniejszych sprawach. Sprzeciwiaj­my się sobie, to jest swoim skłonnościom i namiętno­ściom, a tak będziemy zawsze w doskonałej przyjaźni z Panem Jezusem.

 

 

Modlitwa.

O mój Boże, jak słusznie muszę się lękać, żeby znak zba­wienia nie stał się wskutek moich niewierności znakiem mo­jego potępienia. Miej Litość nade mną i nad wszystkimi grzesznikami. Wyrzekam się moich niewierności i wstydzę się ich całym sercem. Zwracam się do Ciebie jako mojego Jedynego Boga i Pana, jako do Tego, Który jest Stwórcą moim oraz Najwyższym Dobrem moim. W Tobie jest szczęście moje, w Tobie jest wolność moja. „Przyjdź mnie uwolnić, a nie zwlekaj”. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 19
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus –Dzień czwarty.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023