Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Boska Mądrość

I. jest podziwu godna

II. i nam najbardziej potrzebna.

 

 

„O Mądrości, Któraś wyszła z Ust Najwyższego i która rozciągasz się od jednego do drugiego krańca i wszystko mocno, a mile urządzasz, przyjdź i naucz nas drogi roz­tropności” — (Antyfona „O Sapientia”).

 

I. — Siedem wielkich Antyfon, którymi Kościół Święty poprzedza uroczystość Bożego Narodzenia, są tyloma westchnieniami tęsknoty za Przyjściem Odkupiciela. W miłosnym staraniu o zbawienie Swych dzieci, chce Kościół właśnie w czasie ostatnich siedmiu dni spotęgo­wać w sercach wiernych tęsknotę za Odkupicielem i przygotować nas na Przyjście Pana Jezusa. Stąd pochodzą liczne i wzniosłe wołania. W pierwszej Antyfonie zwraca się do Odwiecznej Mądrości, która wyszła z ust Naj­wyższego i raczyła się ukazać między nami w ludzkiej naturze i postaci.

Dlatego rozważajmy ze Świętym Kościołem, jak ta Od­wieczna Mądrość umiała wszystko potężnie i miło urzą­dzić, aby dwa największe przeciwieństwa, Naturę Boską i naturę ludzką połączyć, Pana Boga i grzeszną ludzkość po­jednać. Umiała najmilszym i najprzedziwniejszym spo­sobem sprawić, że Nieskończony Majestat obrażonego Pana Boga mógł otrzymać najpełniejsze zadośćuczynienie, a obrażający zupełne przebaczenie. Mądrość Bożą do­strzegamy szczególnie w dziejach Narodu Wybranego i w historii Kościoła Katolickiego. Mądrość Boża prze­bija w życiu Świętych i w losach wszystkich Wybranych, których Ona prowadzi. Czyż w kolejach naszego życia nie odkrywamy mądrych Zrządzeń Opatrzności, która nas doścignęła i tutaj sprowadziła? Zwróć spojrzenie na sie­bie i zastanów się, jak pociągały cię jakieś niezrozumiałe dla ciebie pragnienia do wstąpienia w stan duchowny. To Mądrość i Opatrzność Boża prowadziły cię wśród świata do Błogosławionej Przystani. Niekiedy drogi po­wołania są cierniste — ale wiodą do wiecznego zba­wienia.

 

II. — Mądrość Boża jest nam bardzo potrzebną, by osiąg­nąć zbawienie. Pismo Święte Starego Testamentu zaleca nam ją na wielu swoich stronicach. O tej mądrości życia napisane są nawet całe księgi. Co to jest mądrość? Mądrość polega na umiejętności sądzenia wszystkiego według najwyższej racji, to jest według Pana Boga. Aby dojść do zbawienia, trzeba mieć zawsze Pana Boga na oku i wszyst­ko urządzać według Myśli Bożej. Żyć wedle Pana Boga, oto co znaczy być naprawdę mądrym. Tak jak w ciemnościach potrzebujemy światła, aby się nie potknąć, tak jak na nieznanych drogach potrzebny jest pewny przewodnik, aby nie zbłądzić; tak niezbędną jest nam w życiu mą­drość. W tym mizernym życiu ziemskim otaczają nas zewsząd ciemności niewiedzy; droga do żywota wiecz­nego połączona jest z wielkimi niebezpieczeństwami, tak, iż łatwo się pomylić i zejść na manowce. Jakże potrzebne jest nam światło Odwiecznej Prawdy i jej pewne kie­rownictwo. Dlatego połączmy swoje prośby i błagania z prośbami Kościoła Świętego, aby Boska Mądrość we­szła też i do serc naszych i pouczyła nas prawej drogi, abyśmy pewnie i bezpiecznie zdążali do ostatecznego celu. Według Pisma Świętego: „W złośliwą duszę nie wstąpi mądrość ani nie zamieszka w ciele poddanym grzechowi” (Ks. Mądr. 1, 4). Musimy nadto postępować w szczerości, nie zamykać świadomie oczu na blask prawdy i prosić Pana Boga o wiedzę Świętych, bowiem „tylko z prostymi rozmawia Bóg, odwieczna Mądrość” (Ks. Przyp. 3, 32).

 

 

Modlitwa.

O Mądrości niestworzona, Jezu Chryste, Myśli Ojca i Świa­tłości tego świata, udziel mi promienia Twej Mądrości, abym wśród tego świata nie pobłądził. Spraw, abym o wszystkim sądził według Myśli Twojej i zawsze postępował według Twej wzniosłej Nauki. Proszę Cię, udziel mi wiedzy, jaką obdarzałeś Twoich Świętych. Spraw, aby życie moje i postępowanie stało się godnym świadectwem oddanym Twej Prawdzie i było wy­znaniem Twej Świętości, Mocy i Chwały. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 17
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus –Dzień drugi.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023