Różaniec

 

 

 

Nauka I.

Źródło: Książka misyjna OO. Redemptoryści 1947

Żadne bractwo w Kościele Bożym nie jest tak rozpowszechnione i tak obfite w Łaski duchowne, jak bractwo różańcowe. Aby zostać członkiem bractwa, należy:

1) być przyjętym przez kapłana, który ma do tego upoważnienie,

2) być wpisanym do księgi bractwa,

3) mieć różaniec lub jego cząstkę, poświęconą przez upoważnionego kapłana.

Jedyny obowiązek członków polega na tym, aby raz na tydzień odmówili cały różaniec, wszystkie 15 Tajemnic. Można rozdzielić dziesiątki na pojedyncze dni tygodnia. Kto do bractwa różańcowego nie należy, a różaniec odmawia, może również pojedyncze dziesiątki rozdzielić na cały dzień. Dla pozyskania odpustów należy przy odmawianiu rozmyślać o Tajemnicach Życia Zbawiciela i Matki Najświętszej; dla ludzi prostych, nie umiejących rozmyślać, wystarczy pobożne odmawianie Różańca. Ci, którzy odmawiają cząstkę różańca codziennie, zwykle trzymają się zwyczaju, który zresztą nie jest konieczny, iż w poniedziałek i czwartek odmawiają część radosną, we wtorek i piątek bolesną, w pozostałe dni chwalebną. Gdy kilka osób wspólnie odmawia różaniec, wystarczy, jeśli jedna z nich trzyma go w swych rękach.

Redemptoryści, poświęcając różańce, zwykle nadają im oprócz dominikańskich także odpusty krzyżackie (500 dni za każde Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryo, choć się nie ma intencji odmawiana różańca). Dodać należy, że nawet za samo pobożne noszenie różańca pozyskuje się bardzo liczne odpusty.

Różaniec odpustów nie traci, jeśli się sznur lub drut różańca zastępuje nowym lub kilka pereł zaginie, a nawet gdy mniej niż ich połowa zostaje zastąpiona nowymi. Jeśli kto daje komu różaniec obdarzony odpustami, którego poprzednio używał, ten, kto go otrzymał, również może dostąpić odpustów. Sprzedawać różańców obdarzonych odpustami nie wolno. Kto więc kupił taki różaniec, musi się postarać o ponowne nadanie odpustów. Gdy jednak kto w imieniu i z polecenia drugiego kupi różaniec i postara się dlań o odpusty, są one ważne. To, co się tutaj powiedziało o odpustach nałożonych na różańce, stosuje się i do innych przedmiotów, na które się odpusty nakłada, jak np. do koronek, medalików, krzyżyków.

Daj Boże, aby każdy modlący się z tej książki cenił sobie modlitwę różańcową! Rodzice, odmawiajcie co wieczór różaniec z dziećmi swoimi, zachęcajcie do różańca swoje sługi!

Kto w dniu Komunii św. odmawia cząstkę różańca przed Najśw. Sakramentem, ma odpust zupełny. — Kto w czasie pracy różańca w ręku trzymać nie może, wystarczy, gdy go ma przy sobie i odmawia; zyskuje również odpusty.

 

 

Różaniec

 

 

Nauka II.

Źródło: Arcybractwo Różańca Świętego. Książka dla czcicieli Najśw. Panny Maryi [Opole 1893]

Jedno tylko jest bractwo Różańcowe, a to jest Arcybractwo; jest to owo drzewo od samego Św. Dominika zasadzone, które już nader liczne, obfite i cudowne owoce wydało. Historia opowiada, że przez zaprowadzenie Arcybractwa wiara chrześcijańska się ożywiała, pobożność pomnażała, cnoty zakwitły, grzesznicy się nawracali, a Bóg widocznie przez NMP pobłogosławił ludziom, którzy Różaniec gorliwie odmawiali. Arcybractwo zachowało ten sam sposób odmawiania różańca jaki NMP Św. Dominikowi objawiła i do opowiadania ludziom zaleciła; istnieje więc już od przeszło 800 lat, bo od roku 1213. Dwie są na tym wielkim drzewie piękne gałęzie:

 1. „Żywy Różaniec” – tj. stowarzyszenie r. 1826 w mieście Lyon we Francji założone i od papieża Grzegorza XVI r. 1832 potwierdzone ku łatwiejszemu odmawianiu Różańca: bo w „żywym Różańcu” nie każdy z osobna odmawia cały Różaniec, lecz 15 osób do jednej Róży należących składają się na odmówienie całego Różańca. Ale jak na jednej gałązce nie ma tyle owoców jak na całym drzewie, tak w żywym Różańcu nie ma tyle łask i odpustów jak w Arcybractwie;
 2. „Wieczny Różaniec” – obowiązkiem członków jest raz w roku (lub w miesiącu) jedną godzinę ofiarować na cześć Maryi i odprawić w kościele cały Różaniec za konających braci i siostry Arcybractwa, za grzeszników i za dusze zmarłych członków. „Wiecznym” nazywa się ten Różaniec, ponieważ członkowie bez ustanku we dnie i w nocy, odmawiają Różaniec; każdy tylko ma jedną godzinę w roku, ale należy do tego bractwa tyle członków, ile jest godzin w roku (lub w miesiącu); – członkowie nazywają się „Strażą honorową NMP”.

Arcybractwo Różańca Św. jest najstarsze, najprzedniejsze, najczcigodniejsze bractwo. Celem jego jest: wspólnie czcić NMP przez nabożne odprawianie najmilszej Jej modlitwy, ożywiać w sobie wiarę, nadzieję i miłość przez rozmyślanie tajemnic, udoskonalić swoje życie przez naśladowanie cnót Maryi i ofiarować to nabożeństwo za Kościół Św., za nawrócenie grzeszników i za dusze w Czyśćcu cierpiące albo na intencję Apostolstwa Serca Jezusowego.

Różaniec zowie się także „Psałterzem Maryi”, bo na podobieństwo psałterza Dawidowego z 150 Psalmów ułożonego składa się z 15 Ojcze nasz i 150 Zdrowaś Marya. W tym Psałterzu Maryi przedstawiają się nam trojakie tajemnice wiary do rozmyślania: radosne, bolesne i chwalebne. Więc Różaniec ma trzy główne części, w których się zawiera w krótkości: życie, Męka i chwała naszego Zbawiciela i Jego Matki Najświętszej. A ponieważ wszelka łaska ku naszemu zbawieniu z krzyża spływa i z Pięciu Świętych Ran Zbawiciela, dlatego każda z tych 3 części ma 5 dziesiątków, czyli tajemnic, z których każda składa się z jednego „Ojcze nasz” i 10 „Zdrowaś Marya” z rozmyślaniem tajemnicy odpowiedniej: na końcu tajemnicy dodaje się jedno „Chwała Ojcu” itd.

Kto według życzenia NMP codziennie odmawia Różaniec Święty, niech rano odprawia pierwsze 5 tajemnic (radosnych), na południe drugie 5 (bolesnych), we wieczór ostatnie 5 (chwalebnych); rano bowiem słońce wschodzi i świat oświeca i rozwesela; Pan Jezus, prawdziwe Słońce Sprawiedliwości, przez przyjście swoje na świat Niebo i ziemię rozweselił i ciemności rozumu i serca ludzkiego rozpędził; – w południe Pan Jezus na krzyżu cierpiał i umarł; – we wieczór był położony w grobie, a grób jest obrazem wiecznego naszego odpoczynku i pokoju.

Kto zaś codziennie całego Różańca nie może odmawiać, uczynić zadosyć, gdy go raz na tydzień odprawi.

NABOŻEŃSTWA ARCYBRACTWA

 1. Uroczyste Msze Święte odprawiają się za członków w każdą pierwszą niedzielę w miesiącu albo we wszystkie uroczystości NMP według rozporządzenia rządcy duchownego; także 5 razy w roku, po NMP Gromnicznej, po Zwiastowaniu NMP, po Wniebowzięciu NMP, po Narodzeniu NMP i po Uroczystości Różańca Św., poleca się odprawiać żałobne (rekwialne) Msze Święte za dusze zmarłych członków.
 2. Procesja Różańcowa ma się regularnie, gdzie być może, w każdą pierwszą niedzielę i w główne święta Matki Boskiej uroczyście odbywać. Śpiewa się przy procesji Litanię Loretańską i panienki lub dzieci niosą figurę Królowej Różańcowej, a członkowie Arcybractwa trzymają swój różaniec i gorejącą święcę różańcową w ręku. Ten porządek pochodzi od samego Św. Dominika. Dawniej najwyższe państwo nie wstydziło się ze świecą swoją na procesji być obecnym.
 3. Gdzie zwyczaj pobożny istnieje, cały miesiąc Październik na cześć Królowej Różańcowej poświęcić i podobnie obchodzić jak miesiąc Maj, tam wszyscy wierni codziennie mogą 7 lat i 7 kwadragen odpustu i na końcu miesiąca zupełny odpust pozyskać.
 4. Nabożeństwo „15 Sobót” – Sobota już od dawna NMP była poświęcona, ale od XVII wieku szczególnie Najświętszej Królowej Różańca Św. Pobożni ludzie w mieście Toulouse (we Francji) poczynali 15 Sobót poświęcać na uczczenie 15 tajemnic Różańca Św. i wybrali na to 15 Sobót, które poprzedzają uroczystość Różańca Św. – Celem tego nabożeństwa jest uczcić lepiej każdą tajemnicę w dzień Maryi tj. w sobotę, i przez cały tydzień od jednej do drugiej soboty, aby przez to nabożeństwo uprosić sobie niektóre większe łaski.

W każdą więc z tych 15 Sobót trzeba:

 1. Różaniec cały odprawić;
 2. Szczególnie nad ową tajemnicą rozmyślać, która w tę sobotę przypada (tj. w pierwszą sobotę rozmyśla się 1 tajemnicę radosną, w drugą 2 itd.)
 3. Jeżeli nie można do Komunii Świętej przystąpić, trzeba odprawić Komunię Duchową i za grzechy żałować;
 4. Trzeba w tej cnocie przez cały tydzień najbardziej się ćwiczyć, którą nam jako owoc przez ową tajemnicę jest przedstawiona.

Kto w każdą sobotę przyjmuje Sakramenty Święte i odwiedzi kaplicę Różańcową i modli się na intencję Ojca Świętego, ten dostąpi odpustu zupełnego w każdą z tych 15 Sobót.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ARCYBRACTWA

Aby być członkiem Arcybractwa, potrzeba:

 1. Być przyjętym od takiego kapłana, który władzę i upoważnienie posiada od Przewiel. Ojca Generała Dominikanów w Rzymie: przyjmowanie samo ma jak najuroczyściej w kościele się odbyć w sposób przepisany;
 2. Być zapisanym do księgi Arcybractwa;
 3. Mieć różaniec (paciorki) od kapłana upoważnionego poświęcony;
 4. Co tydzień przynajmniej raz odmawiać cały Różaniec tj. 15 tajemnic;
 5. Przy odprawianiu Różańca Św. według możności choć tylko krótko rozmyślać każdą tajemnicę;
 6. Być obecnym na nabożeństwach Brackich, osobliwie w każdą nową niedzielę, jeżeli można brać udział w procesji Różańcowej;
 7. Mieć świecę poświęconą (dla używania tak przy procesji i nabożeństwach, jako i przy konaniu);
 8. Ofiarować dobrowolnie jaką jałmużnę na potrzeby Arcybractwa, mianowicie na ozdobienie ołtarza i obrazu Różańcowego, na światło itd.
 9. Rozszerzać chwałę Maryi, Królowej Różańcowej, i cnotliwe życie prowadzić, osobliwie w trzeźwości i czystości żyć i częściej przystępować do Świętych Sakramentów tak dla pozyskania licznych odpustów, jako i dla uświęcenia duszy.

ŁASKI I ODPUSTY Bractwu Różańca żywego udzielone.

Członkowie udział biorą za życia i po śmierci we wszystkich zasługach i odpustach zakonów Św. Dominika, jako też wszystkich członków Arcybractwa.

Członkowie są pewni szczególnej przyczyny i pomocy niezliczonych Świętych, którzy do tego Arcybractwa kiedyś należeli.

Ołtarza Różańcowy jest uprzywilejowany na wieczne czasy dla wszystkich zmarłych członków Arcybractwa, jako i dla innych dusz.

Niezliczone odpusty tak zupełne jak cząstkowe są członkom udzielone, które i duszom w czyśćcu cierpiącym przekazać można.

1. Odpusty zupełne:

(Warunki dla ich pozyskania: godna Spowiedź i Komunia Św. oraz odprawienie modlitw odpustowych na intencję Ojca Św.)

 1. Zupełny odpust w pierwszy uroczysty dzień po wstąpieniu do Bractwa.
 2. W godzinę śmierci;
 3. W każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca;
 4. Zawsze gdy cały Psałterz, czyli 15 tajemnic się odmawia;
 5. Wszystkie odpusty, które dotąd za odmówienie Świętego Różańca udzielone były.
 6. Odpust 190dniowy, za każde odmówienie wyznaczonej tajemnicy w dzień powszedni.
 7. W każde Święto, w które pamiątka jakiej tajemnicy Różańca Świętego się obchodzi: w Święto Zwiastowania (25 marca – 1 tajemnica); Nawiedzenia (2 lipca – 2 tajemnica); Bożego Narodzenia (25 grudnia – 3 tajemnica); Oczyszczenia NMP i NMP Gromnicznej (2 lutego – 4 tajemnica); Matki Boskiej Bolesnej (Piątek po Niedzieli Męki Pańskiej – 6-10 tajemnicy); Wielkanocy (11 tajemnica); Wniebowstąpienia Pańskiego (12 tajemnicy); Zesłania Ducha Świętego (13 tajemnicy); Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia – 14 tajemnicy); Wszystkich Świętych (15 tajemnicy).
 8. Odpust zupełny w Boże Ciało; w Święta Niepokalanego Poczęcia i Narodzenia NMP; raz przez oktawę Uroczystości Różańcowej.
 9. Zupełny odpust w dzień uroczysty: Bożego Narodzenia, Nowego roku, Świętych trzech Królów, Wielkanocy, Wniebowstąpienia Pańskiego, ŚS. Piotra, i Pawła i W W. Świętych, równie też w wszystkie mniejsze i większe Święta Najświętszej Maryi Panny i w trzecią Niedzielę każdego miesiąca. — Te Odpusty zupełne (dla dostąpienia których spowiadać się i komunikować, jako też naznaczone zwyczajne modlitwy w kościele odmówić trzeba) mogą być duszom zmarłym aplikowane. Chorujący te same odpusty otrzymać może, jeżeli modlitwy i wszystkie inne od Spowiednika naznaczone wypełni.
 10. W uroczystość Różańca Świętego, która przypada w 1. Niedzielę Października, wolno jest tyle odpustów zupełnych zyskać, ile razy kto w ten dzień kaplicę Różańcową lub figurę NMP Różańcowej odwiedza i przez krótki czas na intencję Ojca Świętego nabożnie się modli (wystarczy 5 Ojcze nasz, Zdrowaś Marya i tyleż samo Chwała Ojcu). Ten to wielki Odpust (po łacinie zwany toties – quoties) może być zyskany od wszystkich wiernych, ale tylko w kościołach, gdzie Arcybractwo kanoniczne jest założone – od pierwszych Nieszporów w sobotę przed tą uroczystością aż do zachodu słońca w samą uroczystość.

Wypisane z Dekretu Ojcu Św. Papieża Grzegorza XVI, z dnia 27. Stycznia 1832 r.

UWAGA. Dla dostąpienia odpustów, które Ojciec święty Papież Grzegorz XVI. Bractwa Różańca świętego nadać raczył, potrzeba:

1) aby piętnaście osób złączyło się do jednej róży;

2) aby każda z tych piętnastu osób w rejestrze bractwa zapisaną była;

3) aby każdy członek przez jeden miesiąc codziennie jedną z piętnastu Tajemnic Różańca rozmyślał i na chwałę tejże jeden Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Marya odmawiał; tym tedy sposobem codziennie cały Różaniec (Psałterz) przez te piętnaście osób odmówionym będzie.

2. Odpusty cząstkowe.

(Warunkiem dla ich pozyskania jest: znajdować się w stanie Łaski Bożej i mieć intencję pozyskania tych odpustów)

 1. 200 lat i 200 kwadragen odpustu mają członkowie, gdy na cześć NMP z skruszonym sercem Różaniec Święty (paciorki) przy sobie noszą;
 2. Odpust 7 lat i 7 kwadragen w Niedzielę i w święta całego roku, równie we wszystkie dni całej Oktawy: Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zielonych Świąt, Bożego Ciała i w Uroczystości Narodzenia i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
 3. Za odprawienie Różańca Św. następujące odpusty:

a) każdy raz, gdy 5 dziesiątków się odprawia zyskuje się: 40 dni (Papież Leon X); 100 dni (papież Innocenty XI); 10 lat i 10 kwadragen (Papież Sykstus IV);

b) 10 lat za każde Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja (Papież Innocenty VIII); 10 lat i 10 kwadragen przy każdym Zdrowaś Marya, gdy Imię „Jezus” z uszanowaniem się wymawia;

c) codziennie raz tylko: 10 lat i 10 kwadragen gdy wspólnie i 50 lat gdy w kościele (przed obrazem NMP Różańcowej) się modlimy;

d) kto cały Psałterz (15 dziesiątków odprawia, zyskuje jeszcze: 40 dni (Papież Pius V); 100 dni (papież Leon X); 7 lat (Papież Klemens VIII); 7 lat i 7 kwadragen (Papież Pius V);

e) 140 dni, gdy innych do odmawiania Różańca Św. powodujemy;

f) 100 dni za każde odwiedzenie kaplicy Różańcowej, gdy się jaką krótką modlitwę na intencję Ojca Świętego odprawia;

g) 100 dni za każde pobożne rozmyślanie ćwierć godziny trwające i 7 lat za ½ godziny trwające;

h) 3 lata i 3 kwadragen za nawiedzenie chorego członka i za pochowanie zmarłego;

i) 60 dni za każdy uczynek dobry i za uczęszczanie na nabożeństwa Brackie.

Uwaga. Chorzy i tacy, co dla słusznej i ważnej przyczyny nie mogą na procesji być obecnymi ani do Świętych Sakramentów przystąpić, mogą wszystkie odpusty, co dla pierwszej niedzieli w miesiącu i dla świąt tajemnic Różańcowych udzielane są, pozyskać, gdy w domu z skruszonym sercem 5 tajemnic odprawiają i stateczną wolę mają Święte Sakramenty przyjąć, skoro będą mogli.

 

 

Różaniec

 

 

 ODPUSTY OGÓLNE ODNOŚNIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Źródło: Bóg mój i wszystko moje całe nabożeństwo potrzebne 1882

Za odmawianie Różańca na koronce zwyczajnej pobłogosławionej, 100 dni odpustu za każde Ojcze nasz i za każde Zdrowaś Marya, jeżeli się jednym ciągiem odmawia przynajmniej trzecią część Różańca Św. Odpust zupełny raz na rok (Benedykt. XIII, 12 kwiat. 1726 r. Za odmawianie go na koronce pobłogosławionej z odpustami tak zwanymi Św. Brygidy, 100 dni odpustu, za każde Ojcze nasz i każde Zdrowaś Marya, chociażby różaniec nie odmawiało się jednym ciągiem, nadto za odmówienie całego Różańca 7 lat i 7 razy 40 dni odpustu.

Za odmawianie prawie codziennie jednej cząstki Różańca Św., czyli 5 dziesiątków, odpust zupełny raz na rok (Klemens XI, 22 września 1714); i odpust zupełny raz w miesiąc (Benedykt XIV, 15 stycznia 1743). Za odmawianie zaś Różańca raz w tydzień, odpust zupełny w dzień św. Brygidy. Odpusty cząstkowe za rozmaite uczynki miłosierne (i za zmarłych). Na koniec odpust zupełny w godzinę śmierci.

 

 

Różaniec

 

 

NAUKA.

Źródło: Bóg mój i wszystko: książka do nabożeństwa dla Członków Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu 1944rr.

Różaniec Święty noś przy sobie!

Na prośbę O. Cormier, Generała Dominikanów, Ojciec Święty Pius X, odnowił i uznał dawny odpust, udzielony członkom Różańca Świętego, to jest 100 lat raz na dzień tym, którzy noszą przy sobie pobożnie Różaniec Święty. (Pius X, 31 lipca 1906r.)

Ponadto Ojciec Święty Pius X, 13 października 1906r. na audiencji udzielił tej Łaski członkom Różańca Świętego, że mogą zyskać odpusty Różańca wtedy nawet, kiedy przerywają koronkę – po każdej dziesiątce – kiedykolwiek. (Pius X, 14 października 1906r.)

 

 

Różaniec

 

 

Modlitwy przed i po przyjęciu do Bractwa Różańca Świętego

Źródło: Głos duszy 1881

Modlitwa do Najświętszej Panny przed przyjęciem Szkaplerza lub Różańca.

Święta Maryo, Matko Boska i Panno najświętsza, ośmielam się, grzesznik niegodny, wybrać Cię sobie i wziąć za Matkę, Orędowniczkę, Panią i Pośredniczkę moje; postanawiam i ślubuję nigdy w miłości Twojej nie ostygnąć, nie dopuścić się w Twej służbie niedbałości żadnej, nie spełnić ani dozwolić żadnej przeciw Tobie obrazy: prosząc Cię, Pani świata, z głębokości serca mego, abyś mię za służebnika Twojego znać, we wszystkich sprawach moich prowadzić, w śmierci przemożną przyczyną Twoja pocieszyć najłaskawiej raczyła, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, któremu z Ojcem w jedności Ducha Świętego niech będzie cześć, chwała i dziękczynienie. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Panny po przyjęciu Szkaplerza lub Różańca

(którą także możesz odmawiać w każde Jej święto).

O Święta Maryo, Matko Boga mojego, chociaż ze wszystkich sług Twoich jestem najniegodniejszy, jednak w wielkości Miłosierdzia Twego zaufany i pobudzony serdecznym pragnieniem Twoich Łask, jakom Cię wybrał sobie i wziął, w przytomności mego Anioła Stróża i wszystkiego Dworu Niebieskiego, za Panią, za Matkę i Orędowniczkę moja: tak spraw, proszę, o Panno błogosławiona, łaski pełna, iżbym w służbie Twojej wiernie, chętnie i przykładnie do śmierci wytrwał, nigdy Cię nie obrażał i przeciw Najświętszemu Imieniu Twemu żadnego ubliżenia nie cierpiał. Niech wszystek, o Matko Miłosierdzia, do Ciebie należę, niech pełnieniem wszystkich przykazali Syna Twojego i Jego Kościoła zasługuję statecznie przed Tobą na wszelką pociechę w smutkach, na wszelkie wspomożenie w niebezpieczeństwach, na wszelkie ratowanie w potrzebach: ażebym, zawsze Twoja za mną u Syna Boskiego przyczyną i modlitwą posilony i bezpieczny, otrzymał wszelkie błogosławieństwo w życiu, miał śmierć szczęśliwą i dostąpił żywota wiekuistego, gdziebym Tobie, Pani świata, Królowo niebieska, wiecznie dziękował, i wraz z Tobą Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego wielbił, chwalił, oglądał: który z Ojcem i z Duchem Świętym, Bóg w Trójcy Przenajświętszej, żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *