11 Września.

Bł. Gedeon, biskup Krakowski.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. GedeonGetko, albo Gedeon pochodził z szlacheckiej rodziny Gryfitów. Oddany na wychowanie Janisławowi, arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, wykształcił się pod jego okiem w naukach i pobożności. Upodobał sobie stan duchowny, a wyświęcony na kapłana, gorliwie pracował na kilku parafiach dając przykład ze siebie, jak należy żyć według Nauki Chrystusa Pana. Biskup Krakowski Mateusz, chciał go mieć przy swym boku więc mianował kanonikiem katedralnym. Po jego śmierci kapituła jednogłośnie wybrała go biskupem Krakowa. Opierał się pokorny Getko tej godności, lecz na rozkaz Papieża Aleksandra III. musiał ją przyjąć 1166 r. – Nienaganny w życiu, w rządach roztropny, dla ubogich miłosierny, o Chwałę Bożą gorliwy, wiele dobrego zdziałał dla swej diecezji rozległej. Przykładem swym zachęcał kapłanów do pracowitego życia i do budowy kościołów. Sam postawił kościół w Kielcach i kolegiatę przy nim uposażył; w Wąchocku kościół zbudował parafialny, i klasztor Cysterson. Klasztory fundowane przez swych dziadów w Miechowie i Jędrzejowie, należycie uposażył. Prócz tego hojnie wspierał szpitale i ubogich, wszystkie dochody im rozdając. W sprawach politycznych nigdy nie schlebiał przemocy, ale bronił słuszności. Kiedy król Mieczysław Stary, pomimo upomnień, uciskał poddanych, Getko z wojewodą krakowskim Stefanem wezwali na tron Kazimierza Sprawiedliwego, który dla narodu i Kościoła Świętego był życzliwym. Gdy wojewoda Stefan cudzołóstwem ludzi gorszył, wyklął go biskup, pomimo, że był jego krewnym. Zdjął zeń klątwę dopiero, gdy się poprawił. Ponieważ w Polsce częste pożary niszczyły budynki, za radą biskupa Getki wysłał król Kazimierz posłów do Papieża Lucjusza III, aby darował Polakom relikwie jakiegoś Świętego, który by był Patronem od ognia. Poszedł Papież z posłami do katakumb, aby tam zrobić wybór. Wtedy rękę podniósł Św. Florian, pułkownik. Było więc Wolą Nieba, aby Florian został Patronem Polski. Dał więc Papież relikwie jego posłom 1183 r., które umieszczono na Kleparzu w Krakowie. Inne narody chlubią się, że mają relikwie Św. Floriana. Pochodzi to stąd, że kilku było męczenników Florianów. Przez lat 20 zasiadał Getko na biskupiej stolicy w Krakowie i był dla wszystkich wzorem pobożności, umartwienia, ofiarności i gorliwości o Chwałę Bożą. Zmarł w opinii świętości 1186 r. i pochowanym został w kościele katedralnym obok swoich świątobliwych poprzedników.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Przedawajcie, co posiadacie, a czyńcie jałmużnę (Łuk. 12) upomina Zbawiciel, gdyż jałmużna gładzi grzechy i prowadzi nas do Pana Boga. Złóż jałmużnę na łonie ubogiego, a ten modlić się za ciebie będzie, i uwolni cię od grzechów i wszelkiego złego (Tub. 4).

Dziś serca są oziębłe na nędze ludzką, a tej nędzy tak wiele w około nas! Jeżeli miłosierdzia nie masz w sobie dla bliźnich, to przynajmniej miej miłosierdzie dla siebie samego. Dawaj jałmużnę, aby uzyskać Zmiłowanie Boże dla siebie. 

 

 

Modlitwa.

Boże! Który wiesz, jak wielkie niebezpieczeństwa zewsząd nas otaczają, a dla grzechów naszych ostać się nie możemy, użycz nam zdrowia duszy i ciała, wytrwałości i zapału, abyśmy przy Twojej Pomocy wszelakie zwyciężyli przeciwności. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023