31 Października.

Bł. Grzymisławy.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. GrzymisławyLeszek Biały pobiwszy na głowę ruskich książąt napadających kraj Polski, wziął między innymi do niewoli księcia Jarosława. Chcąc wydostać się na wolność, przyobiecał Jarosław napadów więcej nie urządzać, i w dowód przyjaźni oddał Leszkowi za żonę córkę swoją Grzymisławę. — Była to niewiasta roztropna, nabożna i cnotliwa. — Starała się gorliwie o rozszerzanie Wiary Katolickiej, dlatego też nakłaniała męża, aby budował kościoły i sprowadzał zza granicy kapłanów, skoro krajowych nie było pod dostatkiem. O domownikach troskliwe miała staranie; sama uczyła ich katechizmu i przykładem swym zachęcała do spełniania przepisów Kościoła Świętego. Nie lubiła donosów i plotek, i ostro nakazywała, aby każdy starał się dobrze wypełniać swoje obowiązki, a nie podpatrywał drugich, gdy je źle spełniali. — Dwoje miała dziatek: Bolesława Wstydliwego i Salomeę. Z wielkim zapałem sama pracowała, aby ich dobrze wychować na Chwałę Panu Bogu i na pożytek narodu. Pan Bóg błogosławił jej staraniom, gdyż dziatki idąc za matki wzorem, świątobliwym życiem zdobyły sobie niebieską koronę. — Po śmierci Leszka Białego, Grzymisława ustąpiła z Krakowa i w cichości wychowywała swe dzieci. Dopiero po śmierci Henryka Brodatego otrzymał Bolesław Wstydliwy tron krakowski 1238r. Na prośby Grzymisławy wystawił Bolesław w Zawichoście dwa klasztory Reguły Św. Franciszka. Jeden dla mężczyzn, drugi dla niewiast. W klasztorze Klarysek często przemieszkiwała Grzymisława i umartwiony wiodła żywot. W roku 1240 wpadli tatarzy i mongołowie do Polski paląc i mordując Chrześcijan. Zburzyli także Zawichost i Sandomierz. Grzymisława schroniła się wraz ze synem na Węgry. Po śmierci Batuchana wróciła do kraju, odrestaurowała zburzone klasztory w Zawichoście, i wkrótce z utrudzenia i umęczenia oddała Panu Bogu ducha. Pochowaną w kościele Franciszkanów w Zawichoście wsławił Pan Bóg rozlicznymi cudami po śmierci.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Nieprzyjaciele Chrystusa Pana wykrzykują, że oni wymyślili niedawno hasła wolności, równości i braterstwa. Tymczasem miłość bliźniego, równość ludzi wobec Pana Boga i prawo wolności dla każdego ogłosił najpierw Chrystus Pan, a Naukę tę głosi Kościół Święty już 21 wieków.

Jeżeli zasady te wprowadzić nie chcą w życie tyrani, mający po swej stronie przemoc, nie jest w tym wina Kościoła Świętego. Tam gdzie Kościół Święty wolną ma rękę, tam przeprowadził On równouprawnienie. Do najwyższych godności w Kościele Świętym dostęp ma każdy, bez względu na naród i majątek. Byli Papieżami i biskupami ludzie ze stanów niższych, pracujących. Na Ołtarzach czci tak biedaków, jak i możnych, jeżeli na to zasłużyli sobie świątobliwym życiem.

 

 

Modlitwa.

Daj, o wielki Boże, zrozumieć Twym wiernym, że uszczęśliwienie ludzkości może przyjść do skutku tylko u stopni Twych Ołtarzy, że prawdziwe zjednoczenie umysłów i serc dokonać się może tylko w Sercu Jezusa, a żywe Serce Jezusa to Najświętszy Sakrament, Któremu cześć i Chwała na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023