17 Listopada.

Bł. Salomea.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. SalomeaBł. Salomea była córką polskiego króla, Leszka Białego i Grzymisławy, a siostra Bolesława Wstydliwego. Urodziła się r. 1212. Od młodości uczyła poczciwa matka pobożności córki, a ziarno jej na dobrą padało rolę. Maleńka Salusia była skromną i pobożną i miłosierną dla ubogich. Zwyczajem ówczesnym na podstawie układu z królem węgierskim, przeznaczyli ją rodzice już w 4 roku życia na małżonkę dla Kolomana, syna królewskiego, i wkrótce l wysłali ją na wychowanie na dwór węgierski. Tutaj ćwiczyła się dalej w pobożności i anielskim życiem chwytała wszystkich za serce. Podanie niesie, że po ślubie nakłoniła męża swego do zachowania cnoty czystości, którą nade wszystko ukochała, i do prowadzenia doskonalszego, świątobliwego żywota – na co tenże się zgodził. Szczęśliwe to było małżeństwo, które myślało o własnym udoskonaleniu, i starało się pełną dłonią czynić ludziom dobrze. Po śmierci króla Andrzeja, synowie jego, Bela i Koloman podzielili się królestwem. Bela został w Wegrzech, a Koloman osiadł w księstwie Halickim na Rusi, gdzie 25 lat panował. Po jego śmierci Salomea godząc się z Wyrokami Opatrzności, opłakawszy śmierć jego, postanowiła porzucić świat, i w klasztorze umartwione prowadzić życie. Wstąpiła więc do Klarysek w Zawichoście, zrzuciła królewskie szaty, ubrała habit zakonny i poświęciła się zupełnie Panu Bogu na Służbę. Panny polskie, naśladując świątobliwą królowę, porzucając świat i dostatki, wstępowały także do tegoż Zakonu, i prosiły Salomeę, aby ona była mistrzynią ich życia i drogowskazem na drodze doskonałości. Liczba powołań zakonnych była tak wielką, że Salomea jeszcze za życia zbudowała kilka klasztorów żeńskich w rozmaitych stronach kraju, i kierowała nimi roztropnie i przezornie. Świątobliwy żywot pełen pracy i poświęcenia dla drugich zakończyła w 1268 roku, i pochowaną jest w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie. Na podstawie licznych cudów, jakich doznawali ludzie za jej przyczyną, zaliczył ją Papież Klemens X. w poczet Błogosławionych.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Bogactwo lub wysokie stanowisko, nie powinno zaślepiać człowieka.

Tak biedny jak bogaty powinien starać się o doskonalenie się, o zwyciężanie skłonnej do złego natury, o prowadzenie świątobliwego żywota.

Pamiętaj także o tym, aby bliźnim czynić dobrze w miarę sił i możności.

 

 

Modlitwa.

Święta Patronko, która przy pomocy Łaski Bożej zwyciężyłaś pokusy, jakie ciało, świat i czart nasuwają człowiekowi, i zdobyłaś niebiańską koronę, wstaw się za nami do Boga, abyśmy unikali zepsucia światowego i z dniem każdym wiedli żywot coraz lepszy i doskonalszy dla Chwały Boga i pożytku bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023