8 MARCA

BŁ. WINCENTY KADŁUBEK.

1223 – 2023 JUBILEUSZ 800-LECIA JEGO ŚMIERCI.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Bł. Wincenty KadłubekUrodził się 1161 r. we wsi Karwowie, pod Opatowem, należącej do (przyp. red. dawnego) województwa Kieleckiego. — Ojciec jego zwał się Bogusław, matka Bogna. Jak widzimy, nosili ładne polskie imiona, które poszły u nas w zapomnienie. Trzeba znowu dawać dzieciom na Chrzcie Świętym imiona patronów słowiańskich. — Wychowany bogobojnie w naukach początkowych w Krakowie, wysłany był na wyższe studia za granicę, gdzie uzyskał stopień doktora teologii. Wróciwszy do kraju został kapłanem, a później proboszczem Sandomierza. — Mądrością i pobożnością wszystkim przyświecał, stąd biskup krakowski Pełka używał go do rady i załatwiania spraw ważnych. Po śmierci Pełki kapituła jednogłośnie wybrała go biskupem krakowskim 1207 r. — Ująwszy rządy diecezji w swe ręce, przestrzegał pilnie karności Kościoła, wizytował kościoły, głosił wszędzie sam Słowo Boże, nawiedzał chorych, wspierał sieroty, młodzieży pomagał do ukończenia nauk. Gdy kościół katedralny stracił przez ogień szaty kościelne, postarał się swym kosztem o sprawienie nowych. Wsie dziedziczne zapisał  klasztorom w Jędrzejowie i Koprzywnicach. Na godności duchowne godnych ludzi dobierał; on to Św. Jacka i Św. Czesława kanonikami uczynił. — Pomimo zajęć diecezjalnych, znalazł jeszcze czas na napisanie kroniki Polskiej, chcąc, aby ziomkowie dokładną mieli historię swego narodu. — Przez lat dziesięć nieznużenie sprawował rządy diecezji, a chcąc koniec żywota wyłącznie poświęcić Panu, uzyskał od Papieża Honoriusza III zezwolenie na złożenie biskupiej godności, i wstąpienia do klasztoru. Jakoż w r. 1218 zamknął się w klasztorze Jędrzejowskim w Brzezinach u Ojców Cystersów, gdzie odprawiwszy w uniżeniu i pokorze nowicjat, śluby zakonne po roku złożył. Ćwiczył się bez ustanku w rozmaitych cnotach, ciało swoje postami umartwiał, na rozmyślaniu i modlitwie długie trawił godziny. A choć był biskupem, stał się wzorem posłuszeństwa względem przełożonych Zakonu. — Przez lat 5 pracował Św. Wincenty Kadłubek w ukryciu zakonnym na zapewnienie sobie zbawienia. Zmarł 8 marca 1223 r, a Pan Bóg wsławił go po śmierci wielu cudami. Papież Klemens XIII zaliczył go w poczet Błogosławionych.

 

Punkty do rozmyślania.

Zadaniem kapłanów i biskupów jest szerzenie Królestwa Bożego na ziemi i uświęcenie bliźnich.

Jako Chrystus Pan Przykładem Naukę Swoją stwierdzał, tak i Św. Wincenty Kadłubek sam wszelkie cnoty wypełniał, które drugim zalecał. Pobożnością pokrzepiał pobożnych, a ofiarnością pociągał łakomych i skąpych; pracą i cichością nawracał na drogę cnoty lekkomyślnych i próżniaków!

Czy naśladujesz w tym swego rodaka Św. Wincentego? Czy myślisz o własnym uświęceniu, zanim drugich poczniesz nauczać lub wytykać ich wady? Innej do Nieba nie ma drogi!

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Wieczny Boże, użycz nam za przyczyną Św. Wincentego Kadłubka tej Łaski, abyśmy nie byli Katolikami z imienia, ale Wiarę swą znali, rozumieli i wykonywali w praktyce, a tak zbawienie osiągnęli wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023