Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

UWAGA!

 

Dziś, tj. w środę 20 września 2023r. rozpoczynają się Suche Dni Jesienne, tj. środa Suchych Dni Jesiennych, zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, w których obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

I. Wyobrażę sobie ślepego, stojącego przed radą faryzeuszów.

II. Proś o prostotę ducha i wielkoduszność ślepego.

 

 

I. Punkt.

Ślepy zawstydza faryzeuszów.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Wielki Cud uzdrowienia ślepego rozjątrzył do ostateczności umysły faryzeuszów przeciw Panu Jezusowi. Bądź co bądź postanowili przy­ćmić chwałę Cudu, podając go w wątpliwość, albo obwiniając Jego Sprawcę, gdyż w szabat uczynił błoto i pomazał oczy ślepego. Przywołali więc kolejno przed sąd swój ślepego i jego rodziców. Ci zapewniali, że ten jest rzeczywiście ich sy­nem, i że się ślepy narodził. Syn zaś oświadczył, że Pan Jezus pomazał mu oczy błotem i kazał mu się obmyć w sadzawce Syloe, że to uczynił i widzi. Nie mogąc już zaprzeczyć Cudu, usiłowali przynajmniej odjąć mu cechę Boskości. Ten Człowiek nie jest od Boga, rzekli ślepemu, Który nie zachowuje Szabatu. Pozostawało więc to tylko przypuszcze­nie, że jest narzędziem szatana i użyli wszelkich środków, aby je ślepy potwierdził. Lecz na pró­żno: Od wieku nie słyszano, odpowiedział on człowiek, aby kto otworzył oczy ślepo narodzo­nego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Zawstydzeni i rozgniewani do wściekło­ści faryzeusze, że się dali pobić żebrakowi, nie posiadającemu żadnej nauki i nie widząc sposobu przywrócenia swej powagi, zawołali z uniesieniem: W grzechach się urodziłeś wszystek, a ty nas uczysz? I precz go wyrzucili (Jan IX).

ZASTOSOWANIE. Dla naszej to nauki i pociechy Ewangelia Święta przechowała te wszystkie szczegóły. Wyciągnijmy z nich dla siebie poży­tek. Uczmy się coraz lepiej poznawać i coraz więcej nienawidzić niską namiętność zazdrości. Na cóż się ona przyda? Na cóż się przydała faryzeuszom, jeżeli nie na to, że okryła hańbą, że wycisnęła na nich plamę niezatartą? Gdy zaś sami jesteśmy przedmiotem zazdrości, bądź­my bez obawy. Jak długo cnota i prawda jest po naszej stronie, tak długo złość i zazdrość lu­dzka przynosi nam raczej korzyść niż szkodę. Jakoż wszystko, co z zazdrości uczynili nieprzy­jaciele Pana Jezusa, przyczyniło się najbardziej do sprawdzenia Cudu, a zatem i Boskości Jego. Tym, którzy miłują Boga, mówi Paweł Święty, wszystko dopomaga ku dobremu i którzy szukają go z prostotą ducha (Rzym VIII; 28). Cóż bardziej pocieszającego!

UCZUCIA [**]. Proś o prostotę ducha, o wielką czystość serca, o żywą nienawiść najmniejszego uczucia zazdrości i tych wszelkich przybranych pozorów, pod którymi się ta brzydka namiętność ukrywa.

POSTANOWIENIE [***]. Chwal i popieraj sprawę dobrą, bez względu skąd i od kogo przychodzi.

 

 

II. Punkt

Ślepy uleczony składa pokłon Dobroczyńcy swemu.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Pan Jezus wynagrodził sowicie tą wartość i szlachetność ślepego, z którą wyznał Bóstwo Jego przed sądem faryzeuszów. Usłyszał Jezus, iż go precz wyrzucili: a znalazłwszy go, rzekł mu: Ty wierzysz w Syna Bożego? Odpo­wiedział on i rzekł: który jest, Panie, abym Weń wierzył? I rzekł mu Jezus: I widziałeś Go, i Który mówi z Tobą, On-Ci jest. A on rzekł. Wie­rzę, Panie. I upadłszy uczynił Mu pokłon (R. IX). Więc otrzymał nie tylko światło i zdrowie ciała, ale i światło duszy, tj. dar żywej wiary. Wiemy z Tradycji, że odtąd przylgnął do Pana Jezusa całym sercem, że był jednym z siedemdziesięciu dwóch Uczniów; że dzielił wygnanie Łazarza, dopłynął z Nim cudownie do brzegów dawnej Galii, głosił tam Ewangelię Świętą z wielkim powodzeniem i umarł śmiercią błogosławionych w mieście Aix w Prowancji. Rozważ na koniec, jak prawdziwe są te słowa Św. Pawła Apostoła: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym Łaskę daje (Rz. XII). Podczas gdy pyszni faryzeusze popadają w śle­potę duchową i umierają w grzechach swoich bez pokuty, ślepy żebrak, który się uważa za ostatniego z ludu i nie wie, jak wyrazić wdzię­czność swoją, opływa w Dary Łaski i Chwałę Niebieską!

ZASTOSOWANIE. Aby i na ciebie spłynęła obfi­cie Łaska Boża, nie bądźże skąpym dla Pana Boga, a osobliwie, dawaj Mu częste dowody wdzię­czności, dziękuj każdego dnia, że ci otworzył oczy; że się objawił tobie w sposób szczegól­niejszy; że dał ci zrozumieć użyteczność ćwiczeń pobożnych i cnót prawdziwych; że cię pociągnął za Sobą Łaską uprzedzającą. Staraj się okazać Mu wdzięczność, pozyskując Mu, o ile to w twej mocy, jak najwięcej czcicieli i miłośników.

ROZMOWA DUSZY [****] z Najmilszym Boskim Zbawicielem naszym.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 20
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 20
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 20
  4. poznania Nauki Katolickiej o Suchych Dniach Jesiennych: Środa Suchych Dni Jesiennych.
  5. uczczenia Suchych Dni Jesiennych, będąc w stanie Łaski uświęcającej łącz swój post z nabożeństwem na Suche Dni: Nabożeństwo Suchych Dni.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *