Przewodnik prawdziwej pobożności

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

Zobacz imprimatur

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

 

 

I. Wyobraź sobie Św. Teresę, piszącą Rady du­chowe.

II. Prośmy o Łaskę, aby Jej rady stały się nor­mą naszego postępowania.

 

 

I. Punkt.

Rady Św. Teresy tyczące się mowy.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Pomiędzy licznymi pismami Św. Teresy, które niemniej są podziwienia godne i budujące jak Jej żywot, znajdujemy rozumne rady, tyczące się doskonałości chrześcijańskiej, które zostawiła jako wdzięczną pamiątkę miłości swym córkom i synom duchowym.

Kilka z owych rad ku pożytkowi naszemu weźmy za przed­miot dzisiejszego rozmyślania. Rady tyczące się mowy:

 • Gdy będziecie wielu razem, mów mało.
 • Nie mów nigdy dobrze o sobie, o twojej wiedzy, o twoich dobrych uczynkach, o twoim urodze­niu, chyba żeby tego pożytek bliźniego wymagał. Lecz i wtedy mów nie inaczej, jak z po­korą, nie zapominając, że to są Dary dane od Pana Boga.
 • Jeśli nie będzie koniecznej tego potrzeby nigdy samego siebie nie tłumacz i nie uniewin­niaj.
 • Nie sprzeczaj się nigdy, a zwłaszcza w rzeczach małej wagi.
 • Mów do wszystkich z umiar­kowaną wesołością.
 • Nie przesadzaj żadnej rze­czy i nie twierdź o niczym, czego nie jesteś zu­pełnie pewny.
 • Nie zabieraj nigdy głosu bez poprzedniego rozmysłu, aby ci się nie wyrwało jakie obrażające słówko.
 • Gdy kto będzie mówił o rzeczach wiary, słuchaj go z pokorą.
 • Przed­miotem rozmów, które prowadzisz, niech będą rzeczy pobożne i budujące, a unikniesz obmów.

ZASTOSOWANIE. Zastosuj te mądre rady do siebie: zobacz, czy dotąd według nich postępo­wałeś i czy na przyszłość według nich postępo­wać pragniesz i umiesz?

UCZUCIA [**]. Proś o Łaskę, abyś wiernie wyko­nał swe postanowienia.

POSTANOWIENIE [***]. Zwracać będę szczególną uwagę w codziennym rachunku sumienia jak używać daru mowy.

 

 

II. Punkt.

Rady Św. Teresy tyczące się postępowania.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE.

 • Staraj się zastosować do uspo­sobienia i być wszystkim dla wszystkich, abyś wszystkich pozyskał.
 • Wystrzegaj się, ile możesz, odróżniania się od innych; wielka to wada zwłaszcza u osób zakonnych.
 • Cokolwiek czynisz, pamiętaj, że Pan Bóg twój i Pan twój jest wszędzie obecny. Jest to środek pewny wielkiego po­stępu w cnotach.
 • Nie wysławiaj się przed ludź­mi z nabożeństwa. Ukrywaj je przez skromność, ale się go nie wstydź przez słabość i niepewność, wiary.
 • Uważaj na siebie, abyś nie był ciekawy w rzeczach do ciebie nienależących; wcale się do nich nie mieszaj.
 • Bądź pobłażliwym dla drugich, a przeciwnie, surowym dla siebie.
 • Nie karz ani nie strofuj nikogo, kiedy się gniewasz, wstrzy­maj się z tym, aż gniew twój uspokoi się.
 • Nie dawaj się unosić radości. Jeśli ci ją Pan Bóg ześle, bądź w niej skromny, słodki, cichy, budujący.
 • Odkrywaj przed swym spowiednikiem wszystkie swe pokusy, wady, dolegliwości i słabości, aby cię mógł wesprzeć swą radą.
 • Nie jedz i nie pij w innych porach, tylko w oznaczonych.
 • Nie przestawaj nigdy karcić i umartwiać się we wszystkim aż do śmierci, i miej szczególniejsze nabożeństwo do Św. Józefa.

ZASTOSOWANIE. Powyższe reguły postępowa­nia nie są nad siły moje, przyznać to muszę; widzę też ich użyteczność: owocem ich: pokój duszy i zbudowanie bliźnich.

UCZUCIA. Od tej więc chwili, o Panie Boże mój, chcę we wszystkim stosować się do nich najzu­pełniej. Racz, Panie, wzmocnić moją dobrą wolę, lecz tak słabą i tak małoduszną!

POSTANOWIENIE. Przejdę w myśli dzień dzi­siejszy, abym wiedział, gdzie, kiedy i w czym mogę zastosować to postanowienie.

 

 

III. Punkt.

Rady tyczące się naszych myśli i pragnień.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE.

 • Przez cały dzień pamiętaj, o czym rano rozmyślałeś… wzbudzaj często akty Miłości Bożej.
 • Nie wyszukuj w innych ułomności i przywar, lecz przeciwnie, myśl o ich cnotach.
 • Pamiętaj, że masz jedną duszę, że raz jeden tylko umrzesz, że to życie jest chwilką, przyszłe zaś życie jest wiecznością, a oderwiesz serce swe od świata i ciała.
 • Szukaj Pana Boga we wszystkim, a znajdziesz Go.
 • Nie miej innego pragnienia, jak pragnienie Pana Boga; ani innej bojaźni, jak bojaźń utracenia Pana Boga; ani innej boleści, jak tę, że Go jeszcze nie posiadasz ; ani innej radości, jak ra­dość, że do Niego dążysz, a otrzymasz prawdziwy pokój.

ZASTOSOWANIE. Po ścisłym obrachunku z sa­mym sobą, postanów to wszystko w sobie na­prawić, co się sprzeciwia mądrym radom i prze­strogom w tym punkcie zawartym.

ROZMOWA DUSZY [****] ze Św. Teresą. Proś Ją, aby ci wyjednała u Pana Boga choć małą cząstkę tego światła niebieskiego, tych Darów Bożych, a nad­zwyczajnych, które otrzymała w takiej obfitości.

 

 

 

Zachęcamy do:

 1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 16
 2. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Jadwigi: Nabożeństwo ku czci Św. Jadwigi, królowej.
 3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Gerarda Majelii: Nabożeństwo ku czci Św. Gerarda Majelii.

 

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.

Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *