Przewodnik prawdziwej pobożności

 

Brunon Vercruysse SI

1886 rok.

 

Zobacz imprimatur

czyli

 

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,

którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II

(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

NIHIL OBSTAT.

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku Życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

 

 

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn

Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że Oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć, błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.

O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

Pokaż przepisy

1) Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.

2) Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…

3) Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

4) Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

5) Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

 

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

I. Przedstawię sobie Apostołów, rozdających lu­dowi chleb cudownie rozmnożony.

II. Będę prosił Pana Jezusa o coraz większą miłość i ufność w Panu Bogu.

 

 

I. Punkt.

Przyczyna Cudu.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Miejsce puste, na które Zbawi­ciel zawiódł Apostołów, aby odpoczęli po pracy, nie mogło Go zabezpieczyć od pobożnego natrę­ctwa ludu. Ujrzał się wkrótce otoczony wielką rzeszą, która chciwie pragnęła Jego Nauki. Powodowany gorliwością wszedł na górę i usiadłszy, powiadał im, jak mówi Łukasz Święty, o Królestwie Bożym. Czas upływał, dzień już chylił się ku za­chodowi, lecz rzesze nie myślały o odejściu, z wy­tężeniem słuchały Nauk Pana Jezusa! Apostołowie za­niepokojeni przystąpili do Niego, mówiąc: Puste jest miejsce, a godzina już minęła: rozpuść rzesze, aby odszedłszy, kupili sobie żywności. A Jezus im rzekł: Nie potrzeba im iść, dajcie im wy jeść“ (Mat. XIV). Zbawiciel dał im przez to do zrozu­mienia, że się posłuży nimi pomimo małej ich wiary, aby wielki Cud uczynić.

ZASTOSOWANIE. Za przykładem tego pobożnego ludu, czy też szukamy przede wszystkim, jak na­kazuje Zbawiciel, Królestwa Bożego i sprawiedli­wości Jego? Czy nie powinniśmy sobie przeciwnie wyrzucać, że daleko więcej staramy się o potrzeby życia, o zdrowie, o wygody, jak o Chwałę Bożą, jak o środki postępowania w cnotach i świąto­bliwości? Bardzo wielu Chrześcijan, niestety! może zrobić sobie ten ciężki zarzut. Stąd ich obojętność w uciekaniu się do Pana Boga i brak ufności w Opatrz­ność, gdy środki ludzkie zawiodą. Czy nie spo­strzegłeś tego, nie tylko w drugich, ale i we własnym postępowaniu swoim?

UCZUCIA [**]. — Wyznanie. — Zawstydzenie. — Żal. — Akt wiary i ufności.

POSTANOWIENIE [***]. Szukajmy przede wszystkim Królestwa Bożego i Sprawiedliwości, i bądźmy prze­konani, że wszystko pozostałe, wszystkie potrzeby życia, będą nam dane. Pan Jezus tak nam przyobiecał, zresztą niezliczone Cuda potwierdziły tę Jego Obietnicę.

 

 

II. Punkt.

Spełnienie Cudu.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Oto jak ten Cud opisuje Ewan­gelia Święta: Jezus rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, żeby ci jedli? A mówił, to kusząc go (pró­bując jego wiary). Odpowiedział Mu Filip: Za dwieście groszy chleba nie dosyć im będzie, żeby każdy mało co wziął! A było mężów około pięć tysięcy… oprócz niewiast i dziatek. Wtedy rzekł Andrzej, brat Szymona Piotra: Jest tu jedno pa­cholę, co ma pięcioro chleba jęczmiennego i dwie ryby; ale co to jest na tak wielu? A On im rzekł: Przynieście mi je tu. I rozkazał im posadzić wszystkich gromadami… po stu i po pięćdziesiąt. A wzią­wszy pięcioro chleba i dwie ryby, wejrzawszy w Niebo, a dzięki uczyniwszy, błogosławił i łamał chleb i rozdawał Uczniom Swoim, aby kładli przed rzeszą. I jedli wszyscy i najedli się. I zebrali, co zbywało ułomków, dwanaście koszów pełnych” (Mat. XIV, Jan i Mar. VI, Łuk. IX).

ZASTOSOWANIE. Dziesięć tysięcy ludzi nakar­mić pięciu chlebami i dwiema rybami, jakiż to wspaniały Cud! Czemuż nie mogę być świadkiem, mówisz, podobnego Cudu. Ależ ten Cud, jako zauważył Św. Augustyn (w kazaniu 24 na Ewangelię Św. Jana), odnawia się co roku przed oczami twoimi, gdy kilkoma ziarnami rzuconymi w ziemię, Pan Bóg żywi miliony stworzeń.

UCZUCIA. Podziwiaj, uwielbiaj, wychwalaj Po­tęgę i Dobroć Niebieskiego Ojca.

POSTANOWIENIE. Przed jedzeniem, za przykła­dem Pana Jezusa, podniosę myśl i serce ku Temu, od którego mam codzienne pożywienie i będę Go prosił, aby je raczył pobłogosławić. Po jedzeniu dzięki uczynię z głębi serca.

 

 

III. Punkt.

Wrażenie wywołane tym Cudem.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Jakie wrażenie uczynił Cud po­dobny na zgromadzone tam rzesze, łatwo sobie wyobrazić. Wszyscy jednogłośnie zawołali, mówi Jan Święty: Ten jest prawdziwie Prorok, który miał przyjść na świat i utwierdzeni w wierze, po­dwoili miłość i zaufanie ku Osobie Boskiego Zba­wiciela. Tedy Jezus, mówi dalej Ewangelista, po­znawszy, iż mieli przyjść, aby Go porwali i uczy­nili królem, uciekł zasię Sam Jeden na górę” (R. VI).

ZASTOSOWANIE. Gdy odwiedzamy Pana Jezusa Obec­nego na Ołtarzach naszych, a osobliwie, gdy Go przyjmujemy w Komunii Świętej, której rozmnożenie chleba było tylko figurą, naśladujmy tę rzeszę pobożną, wzbudzając w sercu tak miłe Panu Jezusowi uczucia wiary, miłości, zaufania i wdzięczności.

ROZMOWA DUSZY [****] z Panem Jezusem, Panem i wzo­rem naszym.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 16
  2. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Świętego Joachima: Nabożeństwo ku czci Św. Joachima, Ojca NMP.
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Świętego Rocha, Patrona od zarazy morowej: Nabożeństwo ku czci Św. Rocha, Patrona od zarazy morowej.

 

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *