Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

DAR MĄDROŚCI.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Przybądź, Duchu Mądrości, pociągnij mnie.

Rozważanie.

1. Dar rozumu daje nam wnikać w Rzeczy Boże, Dar mądrości prowadzi nas jeszcze dalej: daje nam ich kosztować, daje nam przyjemne ich poznanie. Jest to poznanie smaczne, o którym mówi Św. Bernard, jest to niewymowne dulce sapere, o które prosił Św. Tomasz (Adoro te devote). To cenny Dar, jaki Duch Święty ofiaruje nam, mówiąc: „Gustate et videte, quam bonus sit Dominus; skosztujcie, a zobaczcie, iż słodki jest Pan” (Ps 34/33/, 9). Nie przypadkowo mówi wpierw skosztujcie, a potem obaczcie, albowiem Dar mądrości daje nam poznać Pana Boga właśnie przez doświadczenie serca, które „kosztuje” przedmiotu umiłowanego.

Dwa są sposoby poznawania: jeden spekulatywny, rozumowy, a drugi doświadczalny, wynikający z natury przedmiotu, który ma być poznany. Ten drugi jest mniej jasny, lecz o wiele głębszy niż pierwszy i dochodzi do samej istoty rzeczy. Tak np., przez pokrewieństwo uczuć, jakie wiążą matkę z synem, zna ona jego serce o wiele lepiej niż jakakolwiek inna osoba. Podobne do tego poznania jest poznanie Rzeczy Bożych, jakie osiągamy przez Dar mądrości. Między nami a Panem Bogiem zachodzi pewne podobieństwo miłości, która nas jednoczy z Nim i do pewnego stopnia upodabnia do Niego. Owszem, Św. Paweł Apostoł nie waha się powiedzieć, że „kto oddaje się Panu, staje się z Nim jednym duchem” (1 Kor 6, 17). Dar mądrości daje nam poznać Pana Boga i Rzeczy Boże właśnie dzięki temu podobieństwu, a przez to daje nam ich przeżycie gorące i rozkoszne wskutek miłości, z której wypływa. Takie doświadczenie umacnia duszę w jej centrum, czyli w woli, pociągając ją silnie do Pana Boga, a równocześnie spływa na rozum jako światło. Dar mądrości działa podobnie jak promień słońca, rozgrzewa i oświeca zarazem. Rozgrzewa, ożywia miłość duszy, i przez to rozpalenie miłości oświeca ją co do Rzeczywistości Bożych. Czyni ją zdolną do oceniania ich, pozwalając rozumieć ich nieskończoną dobroć oraz bezwzględną wyższość ponad wszystkie rzeczy. „O głębokości bogactw Boga!” (Rz 11, 33) — oto okrzyk duszy rozpalonej i oświeconej Darem mądrości.

2. Wszystkie Dary Ducha Świętego łączą się ściśle z miłością, ponieważ znajdują się w duszy, która posiada tę miłość i rozwijają się w miarę jej wzrostu. Lecz dar mądrości ma z miłością szczególną łączność. Przede wszystkim urzeczywistnia się on właśnie przez miłość. „Przyczyną Daru mądrości — mówi Św. Tomasz — jest wola i miłość” (IIa IIae, qu. 45, a. 2, c.). Dlatego im bardziej jakaś dusza miłuje Pana Boga, tym jest zdolniejsza przyjąć działanie tego Daru. Ponadto, rozkoszne poznanie Pana Boga, wypływające z Daru mądrości nieporównanie pomnaża miłość: jakże moglibyśmy nie kochać goręcej Pana Boga, kiedyśmy Go zakosztowali? W miarę jak Dar mądrości ogarnia duszę, rośnie w niej miłość i wzmacnia się również jej siła jednocząca, przez którą dusza coraz więcej lgnie do Pana Boga.

Dar ten prowadzi do modlitwy jeszcze głębszej niż ta, w której ma udział jedynie Dar rozumu. Dusza odczuwa, że jest „wzięta” przez Pana Boga, pociągnięta do Niego nieodparcie, czuje się prawdziwie zjednoczona z Panem Bogiem, a w tym zjednoczeniu kosztuje Go — nie przez zmysły, lecz w sposób duchowy — i ogląda Go w sposób najbardziej wewnętrzny, możliwy tutaj na ziemi. Z takiej modlitwy dusza wychodzi rozpłomieniona miłością, o której świadczy przede wszystkim jej doskonała zgodność woli z Wolą Bożą we wszystkich okolicznościach życia. Z tej modlitwy wychodzi dusza tak pełna Pana Boga, że powracając do swoich zwykłych zajęć, wszystko, widzi i rozważa w odniesieniu do Pana Boga. W ten sposób Dar mądrości wywiera swój wpływ także na życie praktyczne i uczy osądzać wszystkie rzeczy w Świetle Bożym.

By stać się podatnymi na działanie Daru mądrości —najwznioślejszego z Darów — powinniśmy przygotować ze słodyczą nasze serce na pełnię miłości, a zarazem starać się zdobywać głęboką pokorę. Pan Jezus bowiem powiedział, że „te rzeczy są zakryte przed mędrcami i uczonymi, a objawione maluczkim” (zob. Mt. 11, 25).

„Ci tylko nabywają Mądrości Bożej, którzy jak dzieci nic nie wiedzące, wyzbywszy się mądrości swojej z miłością służą Stwórcy” (J. K.: Dr. I, 4, 5).

Rozmowa.

„Zstąp Duchu Święty, spocznij na mej głowie i napełnij serce moje. Rozprósz wszystkie ciemności, jakie szaleństwo świata nazywa mądrością, udziel mi natomiast Daru Mądrości Niebieskiej. Ty jedynie możesz nauczyć mnie pogardzać tym, co świat miłuje, co schlebia i rozkosz przynosi, Ty Jeden możesz pozwolić kosztować Rzeczy Bożych, cnoty, pobożności, miłości, jaką przyszedłeś zapalić na ziemi, aby świat nią zapłonął” (autor nieznany).

„O Boże, Ty jesteś istotną Miłością nie stworzoną, Miłością Nieskończoną, Miłością bez granic, nie tylko miłującym, lecz cały Miłością. O Boże, od Ciebie pochodzi miłość Wszystkich Serafinów i wszystkich stworzeń, dlaczegóż ja Cię nie miłuję? Dlaczego nie spalam się w tym ognisku Miłości, która obejmuje cały wszechświat?”

„O Boże, Ty jesteś Istotną i Samą Dobrocią, przez którą wszystko, co jest dobre; jest dobre, od Ciebie pochodzi dobroć wszystkich stworzeń, jak z morza pochodzą wszystkie inne wody. Ponad Twoją wspaniałą Dobrocią nie istnieje ani na ziemi ani na Niebie żadna inna dobroć, która mogłaby się zwać dobrą. Dlaczego ja Cię nie miłuję. skoro dobroć jest przedmiotem miłości?”

„O Ojcze Najświętszy! O Synu Najłaskawszy! O Duchu Najukochańszy! Kiedy w najgłębszej kryjówce niej duszy staniesz się, Ojcze, największym skarbem ukrytym i kiedy posiądziesz mnie całkowicie? Kiedy będę cały Twój, a Ty cały mój? Kiedy będziesz moim Królem? Kiedy nadejdzie ten dzień? O, kiedy? Ach, niech przyjdzie szybko! Czy Ty sądzisz, że przyjdzie? Jakżeż się opóźnia! Jaka to przykra zwłoka! Pośpiesz się, o Jezu, pośpiesz się, nie opóźniaj się!” (Czcig. Ludwik z Grenady). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 29
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 29
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 29
  4. Nauka katolicka na święto Św. Michała Archanioła.
  5. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Michała Archanioła: Nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023