CHLEB POWSZEDNI
Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

Środa

 

“Moja jest rada i prawość, moja jest roztropność, moje jest męstwo. Przeze mnie królowie królują i prawodawcy stanowią, co jest sprawiedliwe”
(Przyp 8, 14, 15).

 

Dar rady

 

I. doskonali roztropność,

II. jest pomocny we własnej i obcej potrzebie.

 

I. Jest faktem, że człowiek rozumny, obdarzony często niepoślednią roztropnością niejednokrotnie ani sam nie wie, jak w poszczególnych wypadkach postąpić ani dru­gim nie umie udzielić dobrej rady. Z pośpiechu i nieroz­wagi przedsiębierze on raz to, raz owo, rozrządza to lub owo, co jemu lub innym może być szkodliwe. Choćby nawet roztropnie i rozważnie zabierał się do dzieła, nie zawsze może przewidzieć wszystkie poszczególne oko­liczności i zastanowić się nad nimi, aby w każdym wy­padku mógł sobie czy innym poradzić i dopomóc. Stąd mamy zdanie w Księdze Mądrości: ,,Myśli ludzkie są bojaźliwe i niepewne przewidywania nasze” (9, 14). W takich razach przychodzi nam z pomocą i oświece­niem rozumu dar rady, abyśmy mogli w pojedynczych wypadkach, szczególnie w kwestiach życia duchownego trafnie osądzić, jakich środków powinniśmy użyć, aby ujść złudzeniom złego ducha i samolubstwa.

Dlatego zastanów się, jak nieopatrznie i nierozważnie w niektórych sprawach przystępowałeś do dzieła. Jak często na ślepo dawałeś posłuch raczej złym skłonno­ściom niż zdrowemu rozumowi i zamiast pożytku wy­rządzałeś szkodę sobie lub drugim. Aby więc tego unik­nąć, a we wszelkich okolicznościach i postanowieniach postępować bezpiecznie, proś Boga o światło i rozezna­nie. Ilekroć zaś masz przedsięwziąć coś ważniejszego, wzywaj Ducha Świętego, aby ci poddał dobrą myśl i rozstrzygnięcie. Wołaj na przykład z Dawidem do Boga: „Naucz mię czynić wolę twoją, albowiem tyś jest Bogiem moim! Duch twój dobry poprowadzi mię do ziemi pra­wej!” (Ps 142, 10).

II. Nasze zbawienie wieczne wymaga przede wszyst­kim tego, żeby wszystkie nasze postanowienia i czyn­ności zgadzały się z wolą Bożą. Dopiero, gdy dusza uwolni się od niepokoju i wzburzenia, kiedy znikną zamieszanie i niecierpliwość, pochopność i samolubstwo, zbytnia ufność w siebie i pewność, dar rady może roz­winąć swoją zbawienną działalność. Przynosi on nam kosztowne dobro pokoju duszy, które nas utrzymuje w ciągłej zależności od Boga, tak że jak dzieci możemy patrzeć z ufnością na wszystkie okoliczności życia, jakie­gokolwiek byłyby one rodzaju.

Ileż zaś dobrego będziemy mogli zrobić dla bliźniego, mając ten dar! Jak my sami w trwodze i potrzebie, w trudnym położeniu potrzebujemy dobrej rady i oglą­damy się za pomocą, tak samo możemy też, gdy Pan nami kieruje, innym w ich trudnościach służyć radą i pomocą. Jak ważnym jest ten dar dla przełożonych i przewodników duchownych! Co pomoże czysto ludzka roztropność w obejściu się z poddanymi, gdyby nie towarzyszył jej dar rady? Bez tego daru może w pro­wadzenie dusz wślizgnąć się wiele ludzkiego czynnika i zamiast kierować poddanych na drogi Boże, wskazujemy im ścieżki ludzkiego ducha, który tak łatwo na­rażony jest na zbłądzenie. Wprawdzie Duch Święty kieruje nami przez ćwiczenie każdej cnoty, ale najmocniej po­budza nas do uczynków miłości i miłosierdzia, przez co osiągnięte korzyści z daru rady możemy użyć dla dobra bliźnich.

Dołóż więc wszelkiej uwagi i staranności, aby ten dar rozwinął w tobie działanie i okazuj się zawsze uległym i posłusznym, aby wiernie odpowiedzieć poznanej radzie Ducha Świętego.

 

Modlitwa:

O mój Boże, jak wielką jest dobroć Twoja! Ty przycho­dzisz ludzkiej słabości z pomocą w taki sposób, że we wszyst­kich zdarzeniach życia i potrzebach ze spokojem i ufnością możemy powiedzieć: „Pan nami kieruje i na niczym nam zbywać nie będzie” (Ps 22, 1). Wspieraj mię Twoją łaską, abym nie tylko sam szedł wiernie za natchnieniami Twymi, lecz abym zdołał także innych wspomagać zbawiennymi ra­dami. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *