Duch Święty

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!

 

 Od jutra, tj. od środy 31 maja 2023r. rozpoczynają się Suche Dni Letnie, zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, w których obowiązuje POST ŚCISŁY.

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Dar rozumu

I. Jego zadanie.

II. Potrzeba czystości serca dla Jego działania.

 

 

„Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wszystko, cokolwiek wam powiedziałem” — (Jan 14, 26).

 

I. Prawdy naszej Świętej Wiary mają to w sobie, iż w przeciwieństwie do prawd przyrodzonych są nieoczy­wiste, stąd wymagają od rozumu pokornej uległości wobec powagi Pana Boga, Który je objawia. Ale człowiek zbyt przekonany o zdolności swego rozumu niełatwo zdobywa się na tę pokorę. Dalsza przeszkoda, która stoi w drodze wiary, jest zaślepienie rozumu. Jest on przez grzech tak przyćmiony, że człowiek, według wyrażenia Psalmisty, podobnym się nieraz staje nierozumnym zwie­rzętom (48, 13). Do usunięcia tych przeszkód, użycza nam Duch Święty Daru rozumu. Jest on według Św. To­masza światłością, która nas uzdalnia do przenikania Tajemnic Wiary i do pojmowania ich wzniosłości i wiary­godności w niezwykłej jasności i do wytworzenia sobie prawdziwego pojęcia, rzetelnego sądu o istocie, celu i środkach życia duchownego, o wymaganiach moral­ności, o cnotach i obowiązkach stanu. Dzięki temu da­rowi, poznajemy piękno wiary katolickiej, głębie i mą­drość dogmatów i wartości Nauki Kościoła Katolickiego.

Jeśli Wiara chwieje się w nas niekiedy, wskutek wątpli­wości staje się źródłem niepokojów wewnętrznych, to Dar rozumu pozwala dostrzec głęboki sens Prawd obja­wionych, ich słuszność, a w ten sposób wzmacnia pod­stawę naszego życia religijnego oraz tworzy z niej mocny i pewny grunt dla życia duchownego.

Bez tego Daru, rozum jest jakby zaślepiony i chociaż uznaje Prawdy Wiary, to jednak nie ma jeszcze jasnego zrozumienia Rzeczy Bożych ani też wyraźnego poznania swego prze­znaczenia i z nim związanych obowiązków. A choćby też miał niejakie zrozumienie tego, to jednak najwyżej tylko powierzchowne i niewyraźne, tak że łatwo może go to doprowadzić do grzechów przeciw wierze, a nawet zu­pełnej jej utraty.

 

II. Z Darem rozumu łączy się ściśle szóste Błogosła­wieństwo: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Aby Dar rozumu mógł nas objąć swoim działaniem, musimy się wewnętrznie oczy­ścić, a to z pychy, pożądliwości, przywiązań do dóbr ziemskich itp.

Nieczystości te bowiem zaślepiają nas, wiążą rozum w dobrach ziemskich, czyniąc go ociężałym.

Jak zaślepienie rozumu, tępota w życiu duchownym po­chodzi po większej części ze skłonności do rozkoszy zmysłowych i stamtąd bierze pokarm i wzrost, tak znowu czystość serca jest gruntem, na którym ten Dar może w wysokim stopniu rozwinąć Swoją działalność. Dla czystości, pokory i wyrzeczenia zwykł Duch Święty ze szczególną radością udzielać wrażliwym duszom Daru rozumu. Zastanówmy się, ile to w nas tkwi najroz­maitszych naleciałości, ile rozwinęło się wrodzonych złych skłonności, ilu przejęliśmy się zasłyszanymi fałszy­wymi poglądami, ile nurtuje w nas niebezpiecznych uczuć, które zanieczyszczają całe nasze życie uczuciowe, zmysłowe. Duch Święty usiłuje odgórnym sposobem przez oświetlanie darem rozumu dać nam poznać te brudy, obrzydzić je i zachęcić do współpracy nad oczy­szczaniem. Przyłóżmy się zatem do pracy i oczyszczajmy energicznie wszystkie władze duszy, a więc zmysły ze­wnętrzne od przyzwyczajeń do zażywania nadmiernych wrażeń, władzę pożądawczą od gwałtownych namięt­ności, wyobraźnię i pamięć od szkodliwych i bezuży­tecznych obrazów, wolę od spaczonych pragnień, rozum od próżnych i wyniosłych myśli.

 

 

Modlitwa.

O Duchu Święty, oddaję umysł mój we władanie wiary i proszę Cię, abyś raczył umocnić ją i przez dar rozumu „oświecić serce, któreś stworzył”. Użycz mi Łaski, żebym na przyszłość nie w rozkoszach zmysłowych szukał mojej uciechy, ale w spełnianiu Twojej Najświętszej Woli, a serce moje ochronił od wszelkiego dobrowolnego grzechu i od nieporządnych uciech, aby Twój Dar rozumu oświecał moją wiarę i tak mógł mną kierować, żebym po szczęśliwym końcu życia mógł na wieki cieszyć się oglądaniem Boskiego Oblicza Twego. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 30
  2. pobożnego przygotowania się do uroczystości Trójcy Przenajświętszej przez Nowennę: Nowenna przed świętem Trójcy Przenajświętszej – dzień 5
  3. Nauki o Duchu Świętym z przedwojennych wydań modlitewników
  4. nabożnego uczczenia Ducha Świętego: Modlitwy do Ducha Świętego.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023