Nauka na dni krzyżowe.

Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. I 1897

 

 

Czemu trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim zowią się krzyżowymi?

Gdyż Kościół w tych dniach odprawia nadzwyczajne modlitwy i procesje (po wsiach zwyczajnie do Męki Pańskiej, czyli krzyża) i na ten cel ustanowił osobną Mszą Świętą. Drogą do zbawienia jest Krzyż.

Cóż to są za procesje?      

Są to publiczne, uroczyste pochody religijne. Zaprowadziły je starodawne rozporządzenia Ojców Świętych częścią w celu podniecenia pobożności wiernych, częścią na podziękowanie za doznane dobrodziejstwa, częścią dla wybłagania Pomocy Boskiej. Są one wyrazem nader ważnych Tajemnic Zbawienia. Wielkie zasługi mają przed Bogiem ci, którzy w tych procesjach biorą pobożny udział.

Czy te procesje są czymś nowym?

Wcale nie! Były one w używaniu już w najdawniejszych wiekach Kościoła, jak tego dowodzą akta Świętych Męczenników: Św. Cypriana, Lucjusza, Bonifacego i Świętych Ojców: Bazylego, Chryzostoma, Ambrożego, Grzegorza i innych. Nawet i w Piśmie Świętym napotykamy wzmianki o nich. Tak np. kazał król Dawid przenieść w uroczystej procesji Arkę Przymierza do Jerozolimy. (II. Król. 6.) To samo uczynił Salomon, syn jego, który umieścił tę Arkę w nowo zbudowanej świątyni. (III. Król. 8.) Sam Pan Jezus odprawił w niedzielę palmową uroczysty wjazd do Jerozolimy wśród dźwięków muzyki i hymnów pochwalnych.

 

 

Co znaczą te procesje?

Są one:

 1. dla każdego wiernego silną podnietą do gorliwości w modlitwie. Gdy setki, a nawet tysiące wiernych donośnym głosem Boga chwalą i błagają o pomoc i miłosierdzie, i w najozięblejszym sercu odezwie się pobożność. Wszakże Sam Pan Jezus powiedział, że będzie tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w Jego Imieniu.
 2. Są one obrazem chrześcijańskiej pielgrzymki na ziemi. Jesteśmy przechodniami na tej ziemi. Na tym padole płaczu zmierzamy ku Synowi Niebieskiemu; stąd też kończy się procesja wejściem w progi Domu Bożego. Pielgrzymka nasza prowadzi nas przez ciernie i głogi; dlatego też procesje odbywają się pod gołym niebem bez względu na stan powietrza i pogodę.
 3. Są one głośnym wyznaniem, że Bogu Wszechmocnemu należy się chwała, wdzięczność i uwielbienie; w tych procesjach przyznajemy się głośno i publicznie do Wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego.
 4. W tych procesjach składamy uroczyste dzięki za doznane dobrodziejstwa i za to, że nam wolno wyznawać Chrystusa wobec całego świata.
 5. Są one publicznym świadectwem naszej Wiary w Święty Kościół Katolicki, którego członkowie są połączeni węzłem tej samej wiary i tworzą jedną rodzinę, której Głową jest Chrystus; toteż oznacza pochód z jednego kościoła do drugiego; to oznacza wzajemne pochylanie chorągwi, gdy się dwie procesje spotkają w drodze.
 6. Są one wreszcie oznaką tryumfu Wiary Chrześcijańskiej odniesionego nad pogaństwem. Gdyby się te procesje odprawiały z należyta powagą, namaszczeniem i porządkiem, i z prawdziwym wiarą natchnieniem nabożeństwem, wtedy by były miłym Bogu i Aniołom widowiskiem, a szyderców i bezbożników niezawodnie zmusiłyby do milczenia.

 

 

Czemu na tych procesjach noszą krzyż i chorągwie?

Krzyż znaczy, że jako chrześcijanie zebraliśmy się w Imię Chrystusa, że rozpoczynamy i kończymy nabożeństwo w Imię Tego, którego zasługi ośmielają nas do nadziei spodziewania się wszystkiego od Ojca Niebieskiego, i że w swej pielgrzymce do Nieba winniśmy iść w ślady Chrystusa. Białe i czerwone chorągwie znaczą, że pod sztandarem Jezusowym winniśmy iść droga niewinności i walczyć do upadłego z grzechem, szatanem i światem, jako też za wzorem Męczenników Świętych gotowiśmy przelać krew i położyć życie za wiarę. Niebieskie chorągwie znaczą, że z pokorą i pokutą za nasze grzechy mamy iść droga umartwień i zaparcia się dobrowolnego. Zresztą oznaczają te chorągwie zwycięstwo, jakie odniósł Chrystus nad śmiercią i piekłem, i tryumf Religii Jezusowej nad żydostwem i pogaństwem.

Czemu idą procesje przez pola, łany i role?

Pragniemy bowiem prosić Boga, aby Swą Ojcowską i życzliwą Ręką pobłogosławił łanom, dał pożądany urodzaj, i jak żywi zwierzęta i pamięta o ich potrzebach, tak i ludziom raczył dać to, co im koniecznym jest do utrzymania życia.

Skąd początek procesji w dzień Św. Marka i w dni krzyżowe?

Procesja w dzień św. Marka istniała już za czasów papieża Grzegorza Wielkiego (604r.), który ją nakazał odprawiać po wszystkie czasy, aby (jak sam wyraźnie mówi) powoływaniem się na Miłosierdzie Boże ludzie osiągnęli odpuszczenie grzechów. Ten sam Święty Papież zaprowadził jeszcze inną procesję, zwaną „siedmiokształtną.“ Wierni bowiem wychodzili w Rzymie w siedmiu oddziałach z siedmiu rożnych kościołów i zbierali się w kościele Panny Maryi. Procesja ta ustanowiona została wskutek panującej podówczas w Rzymie zarazy, aby Boga prosić o zmiłowanie i położenie końca strasznemu pomorowi. Powietrze bowiem było wtedy tak zatrute, że ktokolwiek otworzył usta, aby ziewnąć albo kichnąć, padał bez duszy. Stąd powstał zwyczaj życzenia kichającemu bliźniemu: „na zdrowie“, albo „dopomóż Panie Boże“, albo też przeżegnanie ust. Tenże sam Papież kazał przy tej sposobności obnosić po ulicach obraz Matki Boskiej malowany podobno przez Świętego Łukasza i prosić Świętej Panny o Jej Przyczynę, po czym zaraza niebawem ustała.

Procesje w dni krzyżowe zaprowadził pierwotnie we Francji Św. Mamert, Biskup Vienny. Gdy bowiem w roku 469 po Chrystusie, straszne trzęsienia ziemi nawiedziły te okolice, gdy cały sprzęt polny przepadł i rożne klęski spadły na kraj, Święty Biskup zgromadził wiernych i oświadczył, że jedyny ratunek jest w Bogu i wyprowadził ich w pole. Procesje te rozpowszechniły się potem po całej Francji, a później po wszystkich chrześcijańskich krajach.

Odbywają one się w celu uproszenia Boga, aby odwrócić raczył od nas wszelkie klęski, jako to: głód, mór, zarazę i wojny, i są zarazem przygotowaniem na następne Święto Wniebowstąpienia Chrystusa, który jest naszym najpotężniejszym Orędownikiem u Ojca, i do którego w tych dniach szczególnie swe modły zasyłać powinniśmy.

 

 

Jak trzeba brać udział w tych procesjach?

 1. W myśli uczczenia Boga złożenia Mu wdzięczności za doznane Łaski i uproszenia sobie Jego Pomocy w potrzebach duszy i ciała.
 2. W myśli złożenia przed światem jawnego świadectwa, że jesteśmy chrześcijanami-katolikami.
 3. W szczerym zamiarze pójścia w ślady Ukrzyżowanego Chrystusa na drodze pokuty i umartwienia.

Kto bierze udział w tych procesjach w innej myśli, np. dla uzyskania doczesnych korzyści, aby się światu pokazać, albo też uniknąć pracy, ten grzeszy przeciw Bogu i Kościołowi, który takim nadużyciem gardzi i surowo je potępia.

Uwaga. Uroczystość Św. Marka, przypadająca na ten dzień, nie pozostaje w najmniejszym związku z tymi procesjami i o wiele później zaprowadzoną została. — Przy nadzwyczajnych okolicznościach odbywają się i w innych porach roku takie procesje błagalne, np. gdy chodzi o odwrócenie jakiegoś nadzwyczajnego nieszczęścia lub strasznej klęski. Sposób ich odprawiania jest ten sam.

W czasie dni krzyżowych odprawia się Msza Święta w kolorze fioletowym na znak pokory i błagalnych próśb. Na wstępie do Mszy Świętej przypomina sobie Kościół wraz z Psalmistą Pańskim, jak Bóg dawniej wysłuchać raczył błagalnych próśb i woła z Dawidem.

 

Uwaga o Dniach krzyżowych.

Droga do szczęścia prawdziwego 1863

Dni krzyżowe są to dni Modlitwy publicznej, przy procesji, która się po Mszy Świętej odprawia. Procesje po wsiach zwykle się odbywają do krzyżów postawionych w polu.

Procesje te odbywają się przez trzy dni ku czci Świętej Trójcy i dlatego, aby każdy mógł być na tym nabożeństwie.

Przy procesjach śpiewa się Litanię do Wszystkich Świętych.

Kościół Święty chce nam przez te Modły odprawiane okazać, że powinniśmy na to pamiętać, iż Błogosławieństwo od Boga zawisło, że jeśli chcemy, aby praca nasza pożytek nam przyniosła, powinniśmy Boga prosić o Błogosławieństwo, aby chronił nasze zasiewy od gradobicia, od posuchy i zbytecznych deszczów.

Aby nasza modlitwa była skuteczniejszą powinniśmy modlitwę łączyć z postem, to jest wstrzymania się w czasie dni krzyżowych od mięsnych potraw.

Na procesji powinniśmy się skromnie zachowywać, tak aby drudzy naszym przykładem zostali zbudowani i do pobożności zachęceni, nie powinniśmy się bez potrzeby oglądać, rozmawiać, albowiem za zgorszenie Pan Bóg karze.

Przed zaczęciem procesji.

MODLITWA.

U Tronu Twego, Boże Ojcze Wszechmocny, żebrzę, abyś łaskawie ze wszystkich błędów świat oczyścił, choroby wykorzenił, głód oddalił, więzienia otworzył, kajdany rozerwał, podróżującym powrotu, chorującym zdrowia, żeglującym portu szczęśliwego użyczył, i czasy nasze pokojem obdarzył, a powstających nieprzyjaciół odegnał, i z rąk piekła nas dla Imienia Swego wybawił. Alleluja.

Antyfona.

Powstań, Panie! wspomóż nas, i wybaw nas dla Imienia Twego. Alleluja.

PSALM.

Boże! uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam, że proszącym śpieszysz na ratunek.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku… itd.

 1. Zgrzeszyliśmy Panie! z ojcami naszymi.
 2. Niesprawiedliwie czyniliśmy, nieprawości popełniliśmy.

MODLITWA.

Zmiłuj się, błagamy Cię, Panie! nad ludem Twoim, i za przyczyną Qszystkich Świętych Twoich, napełnij nas prawdziwą skruchą, i z hojnej Litości Twojej wysłuchaj nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Wszystkich Świętych patrz wyżej.

Gdy się przyjdzie z procesją pod krzyż na cmentarz, lub do jakiego kościoła odmawiają się następne modlitwy:

 1. O Duchu Świętym.

Antyfona.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych, i zapal w nich ogień Miłości Twojej, któryś przez rozmaitość języków, pogan w jedność wiary zgromadził. Alleluja.

 1. Wypuść Ducha Twego, a będą stworzone.
 2. I odnowisz oblicze ziemi. Alleluja.

MODLITWA.

Daj Kościołowi Swemu, prosimy Cię, Miłościwy Boże, aby przez Ducha Świętego zgromadzony, nie był zaburzonym żadnym napadem nieprzyjacielskim. Amen.

 1. O Krzyżu Świętym.

Antyfona.

Krzyż Święty podjął, piekło skruszył, otrzymał potęgę, trzeciego dnia zmartwychwstał. Alleluja.

 1. Powiedzcie między narody. Alleluja.
 2. Że Pan Jezus z drzewa panował. Alleluja.

MODLITWA.

Boże! któryś chciał, aby Syn Twój drzewo krzyża za nas podjął, ażebyś potęgę nieprzyjaciela od nas odwrócił; daj nam sługom Twoim Łaskę zmartwychwstania pozyskać. Amen.

 1. O Najświętszej Maryi Pannie.

Królowo Niebieska wesel się. Alleluja.

Albowiem, któregoś zasłużyła nosić. Alleluja,

Już Zmartwychwstał, jako powiedział. Alleluja.

 1. Módl się za nami do Boga. Alleluja.
 2. Bo Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

MODLITWA.

Boże! któryś przez Zmartwychwstanie Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, spraw, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryę otrzymali wesele wiecznego żywota. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 1. O Świętych Apostołach Piotrze i Pawle.

Chwalebni Książęta ziemi, jak się w życiu miłowali, tak i w śmierci się nie rozłączyli. Alleluja.

 1. Na całą ziemię wyszedł głos ich. Alleluja.
 2. I na granicę okręgu ziemi słowa ich. Alleluja.

MODLITWA.

Strzeż, Panie, lud swój, a w opiekę Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i innych Apostołów i Ewangelistów ufający, racz wieczną obroną ocalić, Amen.

 1. O Św. Marku.

Antyfona.

Święci Twoi, Panie! kwitnąć będą jako lilije, Alleluja.

I jako zapach balsamu, będą przed Tobą. Alleluja.

 1. Święci i sprawiedliwi w Panu się radujcie. Alleluja.
 2. Was obrał Bóg w dziedzictwo sobie. Alleluja.

MODLITWA.

Boże! któryś błogosławionego Marka, Ewangelistę swego, chwałą ewangelicznego opowiadania j wywyższył; daj nam zawsze, prosimy Cię, z jego nauki korzystać, a obrony z modlitwy jego doznawać. Który żyjesz i królujesz i td.

 1. O Św. Wojciechu.

Antyfona.

Przez zasługi Św. Wojciecha wysłuchaj nas, Chryste! a za jego prośbami nam nędznym przybądź na pomoc. Alleluja.

 1. Chwałą i czcią ukoronowałeś go, Panie. Alleluja.
 2. I postanowiłeś go, Panie, nad dziełami rąk Twoich. Alleluja.

MODLITWA.

Niech nam Twoje Miłosierdzie, prosimy Cię, Panie, Błogosławiony Wojciech, Biskup i Męczennik, wyżebrze; abyś nam grzechy łaskawie odpuścił i dobra pożądanego udzielił. Amen.

 1. O Św. Stanisławie.

Antyfona.

Mężu chwalebny Stanisławie! słynny żywotem, cudami i męczeństwem, lud twój, Pasterzu dobry, udaruj błogosławieństwem, rządź obroną, zbaw Twoją świętą przyczyną. Alleluja.

 1. Włożyłeś Panie na głowę jego. Alleluja.
 2. Koronę z kamienia kosztownego. Alleluja.

MODLITWA.

Racz, prosimy Cię, Panie, lud Twój, za przyczyną Św. Stanisława, Męczennika Twego i Biskupa, Prawicą Mocy Twojej dzielnie bronić i dozwól mu błogim ducha promieniem chwalebnie oglądać słońce Majestatu Twego. Amen.

 1. O Św. Kazimierzu.

Antyfona.

Ten mąż, gardzący światem i ziemskimi rzeczami, przesłał rękoma i usty bogactwa do Nieba.

 1. Sprawiedliwego prowadził Pana przez proste królewskiego drogi
 2. I wskazał mu Królestwo Boże.

MODLITWA.

Boże! któryś wśród rozkoszy dworu królewskiego i powabów świata, Świętego Kazimierza cnotą zwycięskiej wytrwałości umocnił, błagamy Cię, iżby za jego wstawieniem się, wierni Twoi ziemską wielkością gardzili, i unosili się żądzą do rzeczy niebieskich. Przez Pana naszego itd.

 1. O Św. Jadwidze.

Antyfona.

Jadwigo Święta chwalebna! zachowaj nas od upadku! a uczyń nas Łaski Boskiej uczestnikami.

 1. Rozlała się wdzięczność po wargach Twoich. Alleluja.
 2. Dlatego Cię błogosławił Bóg na wieki. Alleluja.

MODLITWA.

Boże! Dawco Łaski i Chwały! racz nam litościwie Łono Swej Łaskawości otworzyć, a spraw, abyśmy, którzy nie mamy tu stałego mieszkania, do przyszłego, którego szukamy, za Świętej Jadwigi modlitwą byli wprowadzeni. Amen.

 1. Przeciw nieprzyjaciół Kościoła.

Antyfona.

Skrusz, Panie! potęgę nieprzyjaciół Kościoła Twojego, i rozpędź ich w Mocy Twojej, aby poznali, że nie ma innego, któryby za nas walczył, jak tylko Ty, Boże nasz. Amen.

 1. Niech powstanie Bóg, a niech się rozproszą nieprzyjaciele Jego.
 2. A niech uciekają od oblicza Jego, którzy Go nienawidzą.

MODLITWA.

Prosimy Cię Panie! daj się nam ubłagać, i przyjmij prośby Kościoła Twojego: aby przezwyciężywszy przeciwności i błędy wszelkie, w bezpiecznej Tobie służyli wolności.

 1. Za Monarchę.

Antyfona.

Poniewaź Monarcha nasz w Tobie, Panie! ufność pokłada, niech gotowe będzie Ramię Twoje przeciw nieprzyjaciołom jego, i Prawica Twoja niech nas ochrania.

 1. Panie zbaw Monarchę naszego N.
 2. I wysłuchaj nas w dzień, w którym Cię wzywać będziemy.

MODLITWA.

Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, aby sługa Twój N. Monarcha nasz, który z Łaski Twojej objął rządy państwa, nabył także wszystkich cnót pomnożenia, któremiby wysoce ozdobiony i skazy grzechów uniknął, i do Ciebie, który jesteś drogą, prawdą i życiem, pełen Łaski przyjść zasłużył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 1. O pogodę lub deszcz.

Antyfona.

Panie, Królu, Boże Abrahama! użycz nam dobrotliwej pogody (deszczu) nad obliczem ziemi, aby lud Twój wiedział, żeś Ty jest Panem Bogiem naszym. Alleluja.

 1. Panie! użycz dobrotliwej, pogody (deszczu), Alleluja.
 2. A ziemia nasza wyda swój owoc. Alleluja.

MODLITWA.

Wysłuchaj nas, Panie! do Ciebie wołających, a użycz łaskawie pogody (deszczu), abyśmy którzy słusznie za grzechy nasze karę ponosimy, Łaskawości z Miłosierdzia Twego doznali. Amen.

 1. O Wszystkich Świętych.

Antyfona.

W Niebieskich Królestwach jest Świętych pomieszkanie, Alleluja. I na wieki odpoczywanie ich. Alleluja.

 1. Niech się radują sprawiedliwi w obliczu Boga. Alleluja.
 2. I niech się rozkoszują w radości. Alleluja.

MODLITWA.

Daj prosimy Cię, Panie! wiernym ludom ze czci wszystkich Świetych Twoich się weselić, a za ich modlitwą ustawicznej obrony doświadczać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Przebieg procesji w dni krzyżowe jest następujący:

Ołtarzyk ostrobramski mniejszy 1860

Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła Świętego 1932

Po Mszy Świętej klęka kapłan, ubrany w kapę fioletową na najniższym stopniu ołtarza i odśpiewuje najpierw wezwanie, w którym poleca prosić Boga o odwrócenie wszelkiego rodzaju klęsk i nieszczęść:

Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, ażeby od wszelkich błędów świat oczyścił, choroby odwrócił, głód oddalíł, więzienia otworzył, kajdany rozwiązał: podróżującym powrót, chorym zdrowie, żeglującym port zbawienia dać raczył.

 1. Aby udzielił w dni nasze pokoju, zguby pragnące nieprzyjaciół przełamał i od piekła nas wyswobodził dla Imienia Swego. Alleluja.
 2. Powstań, Panie, a wspomóż nas i poratuj dla Imienia Twojego Świętego. Alleluja.

Psalm 42

Boże, uszyma naszymi słyszeliśmy, Ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich i we dni starodawne.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 1. Zgrzeszyliśmy, Panie, z ojcami naszymi,
 2. Niesprawiedliwie czyniliśmy, popełniliśmy nieprawość.
 3. Módlmy się: Zmiłuj się, Panie, nad Twoją czeladką, za przyczyną Wszystkich Świętych Twoich, ześlij dar upamiętania i w szczodrobliwej Litości Twojej wysłuchaj nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

Następuje Litania do Wszystkich Świętych, podczas której się klęczy aż do inwokacji Święta Maryo; po tych słowach wszyscy wstają, a przy inwokacji Święty Piotrze procesja wyrusza, śpiewając dalszy ciąg litanii. Lud z  kapłanem na czele kroczą albo do innego kościoła, jeśli się w pobliżu znajduje, albo do przydrożnych krzyży. Tam kapłan odmawia kilka stosownych modlitw, np. o pogodę, deszcz lub ogólnie o przychylną dla roślin pogodę, potem procesja wraca do kościoła, śpiewając w dalszym ciągu wspomnianą litanię, albo inne pieśni, najczęściej „Boże w dobroci” lub „Kto się w opiekę”. Wróciwszy do kościoła, odmawia się Psalm 69 i modlitwy następujące po Litanii do Wszystkich Świętych.

Po procesji odmówić należy modlitwy: za wszystkich wiernych, o nawrócenie grzesznych, o skruchę i odpuszczenie grzechów, o deszcz lub pogodę, o urodzaje ziemi, o odwrócenie morowego powietrza, o zachowanie pokoju, lub inne modlitwy stosowne do potrzeb czasu i wiernych obecnych przy nabożeństwie.

Niechaj te procesje przynoszą nam jedną wielką prawdę. Módlmy się do Boga, nie dopiero wówczas, gdy nieszczęście lub niepowodzenie na nas spada, lecz z tą samą żarliwością prośmy o Łaskę i Opiekę, gdy się nam dobrze powodzi, bo Bóg prędzej nas wtedy wysłuchuje. W tej bowiem modlitwie objawia się większa miłość, a ta miłość tak jest potężna, że zdaje się zniewalać samego Boga do wysłuchania jej.

 

Litania do Wszystkich Świętych na dni krzyżowe

Droga do zbawienia 1863

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Okupicielu świata Boże,.

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Święty Michale,

Święty Gabryelu,

Święty Rafale

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Niebiescy Duchowie,

Święty Janie Chrzcicielu, Módl się za nami

Święty Józefie,

Wszyscy Święci Patryarchowie i Prorocy, Módlcie się za nami

Święty Piotrze, Módl się za nami

Święty Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Jakubie,

Święty Janie,

Święty Tomaszu,

Święty Filipie,

Święty Bartłomieju,

Święty Mateuszu,

Święty Szymonie,

Święty Tadeuszu,

Święty Macieju,

Święty Barnabo,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangelistowie, Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy Święci niewinni Młodziankowie,

Święty Szczepanie, Módl się za nami

Święty Wawrzyńcze,

Święty Wincenty,

Święty Wojciechu,

Święty Wacławie,

Święci Fabianie i Sebastianie, Módlcie się za nami

Święci Janie i Pawle,

Święci Kosmo i Damianie,

Święci Gerwazy i Protazy,

Wszyscy Święci Męczennicy,

Święty Sylwestrze, Módl się za nami!

Święty Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Augustynie,

Święty Hieronimie,

Święty Marcinie,

Święty Mikołaju,

Święty Kazimierzu,

Wszyscy Święci Biskupi i Wyznawcy, Módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Doktorowie,

Święty Antoni, Módl się za nami,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święty Dominiku,

Święty Franciszku,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewitowie, Módlcie się za nami.

Wszyscy Świeci Zakonnicy i Pustelnicy,

Święty Wojciechu, Módlcie się za nami

Święty Stanisławie Biskupie,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Jacku,

Święty Czesławie,

Święty Kazimierzu,

Święty Janie Kanty,

Święty Szymonie z Lipnicy,

Święta Kunegundo,

Święta Jadwigo,

Święta Salomeo,

Święta Bronisławo,

Wszyscy Święci Patronowie i Patronki Korony Polskiej, módlcie się za nami

Święta Anno, Módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno,

Święta Agato,

Święta Łucjo,

Święta Agnieszko,

Święta Cecylio,

Święta Katarzyno,

Święta Anastazjo,

Święta Elżbieto,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy, Módlcie za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, Przyczyńcie za nami.

Bądź nam miłościw, Przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw, Wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, Wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od sideł szatańskich,

Od gniewu nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od ducha nieczystego,

Od piorunów i gwałtownej niepogody,

Od potępienia wiekuistego,

Przez Tajemnicę Świętego Wcielenia Twego

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i Święty Post Twój,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Ducha Świętego Pocieszyciela zesłanie,

W dzień Sądu Twego,

My grzeszni Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas,  Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył,

Abyś karanie od nas oddalić raczył,

Abyś nas do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył,

Abyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył,

Abyś Namiestnika przedniejszego Apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciele Kościoła Świetego poniżyć raczył,

Abyś królom i panom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,

Abyś wszystkiemu Ludowi chrześcijańskiemu  pokój i jedność darować raczył,

Abyś też nas samych w Służbie Twej Świętej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył,

Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył,

Abyś dusze nasze, braci powinnych i dobrodziejów naszych, od wiekuistego zatracenia wyswobodzić raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować  raczył,

Abyś wszystkie wierne zmarłe wiecznego odpocznienia domieścić raczył,

Abyś prośby nasze łaskawie przyjąć raczył,

Synu Boży Ciebie prosimy,

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

Modlitwa.

Duchu Przenajświętszy, Źródło Dobroci i Dawco wszelkiego dobra, oświeć umysły nasze,  abyśmy we wszystkich przeciwnościach życia naszego nie szukali innej pociechy, prócz w Tobie.

Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Syna Twego lud Twój uweselić raczył, spraw, abyśmy za przyczyną Bogarodzicy Maryi Panny mogli otrzymać radość wiecznego żywota.

Za przyczyną Świętych Apostołów Piotra i Pawła błagamy Cię najpokorniej, o Panie nasz, wzmocnij w nas miłość, nadzieję i wiarę.

Boże, któryś Słudze Twojemu Błogosławionemu Markowi udzielił władzy opowiadania Świętej Ewangelii, spraw, abyśmy za Jego przyczyną wypełniali chętnie i rozumieli dokładnie Święte Słowa Twoje.

Apostole narodu naszego i męczenniku Św. Wojciechu, uproś nam Twoją modlitwą u Boga, ażebyśmy w prawdziwej Wierze Ojców naszych wytrwali do śmierci, w niczem, a w niczem nie odstępując od Jej Świętych przepisów.

Ubłogosławiony mężu żywotem, męczeństwem i cudami słynący wielki nasz Patronie Stanisławie Święty, udaruj lud Twój błogosławieństwem, bądź dla nas obroną i uproś nam Zbawienie nasze.

O Święty Wacławie,  Apostole ziemi Czeskiej, a Patronie ziemi Polskiej, przyczyń się do Boga za tymi wszystkimi naszymi braćmi, którzy dotąd nie chcą poznać Świętych Prawd Wiary Ojców naszych.

Daj nam, o Panie, tę Łaskę, abyśmy za przyczyną Świętego Floriana, Męczennika rozpamiętując chwalebne cnoty Jego, wyjednali sobie Miłosierdzie Twoje.

Boże! Dawco Łaski i Chwały, otwórz nam skarby Miłosierdzia Twego i Dobroci Twojej, i spraw, abyśmy za przyczyną Świętej Jadwigi, Patronki naszej umiłowali cnotę miłosierdzia, którą powinniśmy okazywać ku biednym i nieszczęśliwym braciom naszym.

Wszyscy Święci Pańscy wstawcie się za nami do Boga i Ojca naszego, o wysłuchanie modlitwy naszej, abyśmy wszyscy żyli w bojaźni Bożej, w miłości ludzi i żebyśmy się wszyscy jak dzieci jednej rodziny kochali.

O Boże i Ojcze nasz najdobrotliwszy, w tych świętych modlitwach naszych, błagamy Cię, wejrzyj litościwym okiem na pola nasze, nie karz nas nieurodzajem i głodem, a w nieprzebranej Dobroci Swojej pola nasze, zboża nasze obroń od wszelkich wypadków, a my Ci za to z pokorą będziemy składać najpokorniejsze dzięki. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

ANTYFONY PODCZAS PROCESJI W DNI KRZYŻOWE

Antyfona:

Exurge Domine, adjuva nos, et libera nos propter Nomen Tuum. Ps. Deus, auribus nostris audivimus, patres nostri aununtiaverunt nobis.

Gloria patri et filio etc.

Exurge Domine…

Powstań, Panie! wspomóż nas, * Boś Ty pomocnik sam nasz. * A wybaw nas ode złego * Dla Chwały Imienia Twego.

Ps. Boże uszyma naszemi słyszeliśmy, Ojcowie nasi nam zwiastowali,

Chwała Ojcu i Synowi i t. d.

Powstań Panie i t. d.

 1. Peccavimus, Domine, cum patribus nostris!
 2. Injuste egimus, iniquitatem fecimus!

Oremus: Flectamus genua. Levate.

Miserere, quaesumus Domine, familiae Tuae, et intercedentibus Omnibus Sanctis Tuis munera compunctionis aperi, largitate pietatis exaudi. Per Christum Dominum nostrum.

 1. Amen.
 2. Z Ojcami naszymi zgrzeszyliśmy, Panie!
 3. Nieprawość czyniliśmy i złość pełniliśmy.
 4. Módlmy się: Padajcie na kolana. Powstańmy.

Zmiłuj się, prosimy Cię Panie, nad czeladką Twoją, a dla przyczyny Wszystkich Świętych Twoich,  racz nam tego, czego żądamy, z Twej szczodrobliwości udzielić. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

 1. Amen.

Antyfony:

 1. Da pacem in diebus nostris, quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi Tu Deus noster, Alleluia.
 2. Uchowaj nas od wojny * A daj nam czas spokojny, * Lecz gdy wojna nastanie, * Wojuj Ty za nas, Panie!

Nie mamyć bowiem innego, * Oprócz Cię Boga naszego, * Któryby nas obraniał, * A w czas ten w Opiece miał. Alleluja.

 1. Contere Domine fortitudinem inimicorum Ecclesiae Tuae, et disperge illos in virtute Tua, ut cognocant quia non est alius qui pugnet pro nobis, nisi Tu Deus noster. Alleluia.
 2. Mocą Twą, Panie miły, * Rozprosz nieprzyjacioły Chrześcijańskiego nabożeństwa * Oddal wszelkie przeciwieństwa.

Od Kościoła Ci miłego, * Wprowadź poganów do niego, * By Cię z nami wychwalali, * I Bogiem swym być poznali. Alleluja.

 1. Domine Rex Deus Abraham dona nobis (pluviam, serenitatem, benignilatem,) congruentem super faciem terrae, ut discat populus iste, quia tu es Dominus noster Alleluia.
 2. Królu, Panie panów, Boże Abrahamów, * Wejrzyj na Twe plemię. * Zrośże suchą ziemię. * Zagrzej mokrą ziemię.

Niech nam żywność daje, * A lud Twój uznaje, * Żeś Ty jest Bóg i Pan nasz, * Który się o nas starasz. Alleluja.

 1. Ouiescat ira Tua, Domine Deus noster, et esto placabilis super nequitias populi Tui, quia jurasti per Temetipsum, Sancte Deus, Sancte Fortis, Sancte Immortalis, miserere nobis, Alleluia.
 2. Boże Ojcze, nasz Panie, * Usłysz nasze wołanie, * A nie karz w zapalczywości * Nas dla starych nieprawości.

Boś obiecał Miłosierdzie, * Gdy się lud Twój źle mieć będzie. * Ach zmiłuj się, Boże mocny, * Nieśmiertelny, bądź pomocny Alleluja.

 1. Fiat pax in virtute Tua, Alleluia.
 2. Et abundantia in turribus Tuis, Alleluja.
 3. Ostende nobis, Domine Misericordiam Tuam, Alleluia.
 4. Et salutare Tuum da nobis, Alleluja.
 5. Dominus dabit benignitatem (serenitatem, pluviam), Alleluia.
 6. Et terra nostra dabit fructum suum, Alleluia.
 7. Domine exaudi orationem meam.
 8. Et clamor meus ad Te veniat.
 9. Dominus vobiscum.
 10. Et cum spiritu tuo.

Oremus: 

 1. Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et justa sunt opera: da servis Tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem; ut et corda nostra mandatis Tuis dedita, et hostium sublata formidine tempora sint Tua protectione tranquilla.
 2. Ecclesiae Tuae, quaesumus Domine, preees placatus admitte ut destructis adversitatibus, et erroribus universis, secura Tibi serviat libertate. 
 3. Omnipotens, sempiterne Deus, qui salvas omnes, et neminem vis perire: respice ad animas diabolica fraude deceptas; ut omni haeretica pravitate      deposita,      errantium corda resipiscant, et ad veritatis Tuae redeant unitatem.
 4. Ad Te nos Domine, clamantes exaudi: et aeris benignitatem (serenitatem) nobis tribue supplicantibus ut qui juste pro peccatis nostris affligimur, Misericordia Tua praeveniente, clementiam sentiamus. Per Christum Dominum nostrum. 
 5. Amen.
 6. Dominus vobiscum.
 7. Et cum spiritu tuo.
 8. Exaudiat nos Omnipotens et Misericors Dominus.
 9. Amen.
 10. Et fidelium animae per Misericordiam Dei requiescant in pace.
 11. Amen.
 12. Niech się stanie pokój w Mocy Twojej, Alleluja.
 13. A dostatek w Wysokościach Twoich, Alleluja.
 14. Okaż nam Miłosierdzie Twoje, Panie, Alleluja.
 15. A daj nam zbawienie Twoje, Alleluja.
 16. Niech nam użyczy Pan Swej Łaskawości (pogody, deszczu), Alleluja.
 17. A ziemia nasza wyda swój owoc, Alleluja,
 18. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
 19. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
 20. Pan z wami.
 21. I z duchem twoim.
 22. Módlmy się:
 23. Boże, od którego święte pragnienia, dobre rady i sprawiedliwe pochodzą sprawy, racz obdarzyć sługi Twoje takim pokojem, jakiego świat dać nie może, aby i serca nasze Przykazaniom Twoim były poddane i po oddaleniu trwogi nieprzyjacielskiej czasy nasze za Twoją Obroną były spokojne.
 24. Prosimy Cię, Panie, racz z Miłosierdzia Twego prośby Kościoła miłościwie wysłuchać, ażeby Tobie po wyniszczeniu wszystkich przeciwieństw i oddaleniu wszelakich błędów tym bezpieczniej mógł służyć.
 25. Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy byli zbawieni, i nie chcesz, aby która duszazginęła; wejrzyjokiem miłosiernym na ludzi zdradą czartowską zwiedzionych, aby błędną złość odłożywszy, błądzące ich serca się upamiętały, i do prawdziwej wróciły się jedności.
 26. Wysłuchaj, o Panie, wołających do Ciebie, i udziel nam proszącym pogodnego powietrza, abyśmy, którzy za grzechy nasze utrapieni jesteśmy, z poprzedzającego Miłosierdzia Twego Łaskawości Twej doznali. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
 27. Amen.
 28. Pan z wami.
 29. I z duchem twoim.
 30. Niech nas wysłucha Wszechmogący i Miłosierny Pan.
 31. Amen.
 32. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 33. Amen.

Modlitwa o deszcz.

Deus, in quo vivimus, movemur et sumus, pluviam nobis tribue congruentem; ut praesentibus auxiliis sufficienter adjuti, sempiterna fiducialius appetamus. Per Dominum nostrum etc.

Boże, w którym żyjemy, ruszamy się i jesteśmy, udziel nam deszcza potrzebnego abyśmy pomocą doczesną dostatecznie wsparci, wiecznych dóbr z mocniejszą nadzieją pragnęli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

 1. Amen.

Należy odśpiewać poniższą pieśń:

 

Pieśń nowa na całą Kalwaryą Piekary 1893 Pieśni nabożne ułożone przez X. Kleczkowskiego

WIELKI BOŻE! PATRZĄC Z GÓRY Pieśń na św. Marka i Dni Krzyżowe. (Melodia: Kiedy ranne wstają zorze)

 1. Wielki Boże! patrząc z góry,* Jak tu wiedzie życie który;* Karzesz srogo za złe sprawy, * Lecz zawsześ jest Pan łaskawy. * Refren: Wejrzyj Ojcze na tę ziemię * I zachowaj ludzkie plemię! * Od głodu, moru i wojny, * Daj nam chleb i czas spokojny.
 2. Z Twej Woli wszystko się dzieje, * Deszcz pada i słońce grzeje, * Kwiat wschodzi i ziemia daje * Nam stokrotne urodzaje. *
 3. Gdy się robactwo rozlezie * I w polu owoc pogryzie, * Twa to ręka, co grzesznika * Słusznie karze i dotyka, *
 4. Gdy zboża w polach zrodzone * Leżą powałem zgnojone, * Znakiem jest zbytnia ulewa, * Że się Pan Bóg na nas gniewa. *
 5. Grzmotem, piorunami, gradem * On niszczy pola i sady, * Słusznie ludzkie nieprawości * Karze w Swej Sprawiedliwości. *
 6. Boże Moc Twą okazałeś * Gdy w czasach Józefa dałeś * Przez siedem lat zbiory mnogie * A przez siedm czasy drogie. *
 7. Tyś za Achaba niewiarę * Kazał, by żydzi za karę * Trzy lata deszczu nie mieli * I bez żywności ginęli.
 8. Lecz gdy ręce swoje wznosił * Lud do Ciebie kornie prosił, * Spojrzałeś Ty Ojcze z Nieba, * I dałeś żyzności chleba. *
 9. Jeżeli i my karanie * Zasłużymy, racz też Panie * Przebaczyć okropne winy* I przyjąć nas za Swe syny.
 10. Już czas nam siewny nastaje, * Użycz Panie urodzaje. * Udziel polom swej żyzności, * Daj dostatek, obfitości. * Refren: Wejrzyj Ojcze na te ziemie * I zachowaj ludzkie plemię! * Od głodu, moru i wojny, * Daj nam chleb i czas spokojny. Amen.

Antyfona: Panie Wszechmocny, Ojcze narodu, racz nam udzielić (deszcza potrzebnego, czasu pogodnego, pożegnania Twego), aby uznał naród Twój, żeś Ty jest Panem Bogiem naszym.

 1. Panie wysłuchaj modlitwę moję.
 2. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie !
 3. Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże! który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo Twoje, ale zawiadujesz szczególnie o nim Opatrznością Swoją Świętą: tu pod gołym Niebem Twoim podnosimy wierne serca, oczy i ręce do Ciebie, prosząc pokornie, abyś polne urodzaje nasze pobłogosławić i od zepsucia, gradów i nawałnicy Wszechmocną Ręką Twoją zachować raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 4. Amen.
 5. Z Ojcami naszymi zgrzeszyliśmy, Panie!
 6. Nieprawość czyniliśmy i złość pełniliśmy.
 7. Módlmy się: Prosimy Cię, Boże i Ojcze nasz, rozwiąż z Miłosierdzia Twego więzy grzechów naszych, a za przyczyną Maryi Panny, Patrona kościoła naszego N. i Wszystkich Świętych, racz nas służebników i służebnice Twoje, dobrodziejów naszych, przyjaciół, krewnych, domowników i znajomych ochronić od grzechów, użycz nam pokoju i zdrowia; oddal od nas wszelkie złe żądze ciała, daj potrzebnej żyzności ziemi i błogosław jej płody, zachowaj nas, mieszkania nasze i wszystko, co z Twej Łaskawości posiadamy, od głodu, moru, ognia, gradu, nawałności (i złośliwego nieprzyjaciela), ażebyśmy znalazłszy pod dostatkiem wyżywienia, obowiązki stanu naszego wiernie wykonywali i we wszystkim Twoją Świętą Wolę pełnili, aż po tym życiu niniejszym do Ciebie przyjdziemy, do zbawienia wiecznego, któreś nam przyobiecał i zgotował. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona: Panie Wszechmocny, Ojcze narodu! racz nam udzielić (deszcza potrzebnego, czasu pogodnego, pożegnania Twego) aby uznał naród Twój, żeś Ty jest Panem Bogiem naszym (3 razy).

 1. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
 2. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 3. Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże! który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo Twoje, ale zawiadujesz szczególnie o nim Opatrznością Swoją Świętą; tu pod gołym Niebem Twoim podnosimy wierne serca, oczy i ręce do Ciebie, prosząc pokornie, abyś polne urodzaje nasze pobłogosławić i od zepsucia, gradów i nawałnicy wszechmocną ręką Twoją zachować raczył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Uwaga. Wychodząc z procesją z kościoła śpiewa się Litanię do Wszystkich Świętych. U każdej Stacji śpiewa się pieśń podaną w rozdziale na Dni krzyżowe i pieśni żniwne. U każdej stacyi śpiewa się następującą pieśń Królu Nieba wysokiego.

Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

KRÓLU NIEBA WYSOKIEGO (Mel. O Gospodzie)

 1. Królu Nieba wysokiego, * Boże Abrahama cnego; * Racz wejrzeć na ludzkie plemię, * A daj (urodzaj, żyzny deszcz, pogodę)* na ziemię.

* Wybiera się odpowiednie sformułowanie odnośnie co do czasu.

 1. Aby znał lud Twój prawdziwy, * Źeś Ty jest Bóg litościwy. * A my Cię za ten dar wielki; * Będziem wielbić na czas wszelki.
 2. Zlitujże się nad strapionym * Ludem Krwią Twą odkupionym, * Zlitujże się, zlituj Panie, * Niech się Łaska Twoja stanie.
 3. Ciebie Boże lud Twój wzywa, * Grozi głodem oschła niwa * Niech tylko Pan chmurom rzecze. * Wnet obfity deszcz pociecze.
 4. Wzrusz się do nas Ojcze miły, * Dzieci Cię Twe obstąpiły * Jeżeliśmy Łaski godni, * Masz chleb w ręku, a my głodni.
 5. Broń pioronów, gradu szkody, * Broń wichrów wylewu wody, * Daj nam pokój, zdrowie chleba, * A po śmierci użycz Nieba.
 6. Okryj Panie niebo chmurami,
 7. A spuść deszcz na ziemię.
 8. Aby wydała na górach trawę,
 9. I ziele ku służbie ludzkiej.
 10. Skrop góry rosą niebieską,
 11. A owocem dzieł Twoich napełni się ziemia.
 12. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
 13. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 14. Módlmy się: Boże! w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, żyzności deszcza potrzebnego racz nam udzielić, abyśmy Twoją Pomocą dostatecznie wsparci, z lepszą ufnością Niebieskiej chwały żądać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 15. Amen.

 

PANIE I KRÓLU NASZ! BOŻE ABRAHAMÓW

Zbiór pieśni nabożnych : śpiewnik dyecezyi warmińskiej 1900

Panie i Królu nasz! Boże Abrahamów, użyczże nam powietrza pożytecznego (deszczu, pogody, urodzaju) z Miłosierdzia Twego Świętego, by uznał lud Twój wierny, żeś Ty jest Pan nasz nad nami, Bóg nasz miłosierny (3x).

Po odśpiewaniu pieśni, odmawia się poniższe wezwania:

 1. Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył,
 2. Wysłuchaj nas, Panie.
 3. Abyś nam pogody i deszczu czasu potrzebnego użyczać raczył,
 4. Wysłuchaj nas, Panie.
 5. Abyś grady, pioruny i gwałtowne niepogody odwrócić raczył,
 6. Wysłuchaj nas, Panie.
 7. Abyś nas od moru, głodu i pożarów ognia uchować raczył,
 8. Wysłuchaj nas, Panie.
 9. Abyś nam do pokuty i świętobliwego żywota Łaski Twej użyczyć raczył,
 10. Wysłuchaj nas, Panie.
 11. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
 12. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 13. Módlmy się: Wszechmogący, Wieczny Boże, Ojcze Niebieski! wejrzyj oczami Twego nieprzebranego Miłosierdzia na lud Twój wierny, za który się Twój Jednorodzony Syn, a Pan i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus w ręce grzeszników dobrowolnie wydał, a Swoją Najdroższą Krew na drzewie Krzyża Świętego wylać raczył. Przez tegoż Pana Jezusa odwróć od nas, najłaskawszy Ojcze! zasłużoną karę, teraźniejszą i przyszłe niebezpieczeństwa, ogniowe pożary, wojny, drogość, zaraźliwe choroby, grady, nawałności, smutne i biedne czasy. Uświęć też i posilaj we wszem dobrem duchowne i świeckie zwierzchności i rządy, aby w wszystkim dobrem dopomagali, coby ku Twej chwale, ku naszemu zbawieniu i ku szczęśliwości całego chrześcijaństwa było. Obróć serca nasze ku prawej pokucie i poprawie żywota. Zapal w nas ogień Twojej Miłości; daj nam łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, ażebyśmy Tobie jako posłuszne dziatki w życiu i przy śmierci przyjemnymi byli. — Prosimy Cię też, o Boże! za naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, zdrowych i niemocnych, za żywych i zmarłych, za wszystkich biednych i strapionych ludzi. Bądź im Ty miłościw i racz ich pocieszyć. — Spraw miłościwie, abyśmy wszyscy tu Łaski Twej wiernie używając, stali się godnymi Ciebie z Wybranymi w radości wiecznej i błogosławieństwie czcić i wielbić bez końca. Daj nam to, o Boże! Ojcze Niebieski! przez Jezusa Chrystusa, Twego miłego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
 14. Amen.
 15. Niechaj nas Pan wszechmocny i miłosierny wysłucha.
 16. Amen.

 

W KOŚCIELE

Przyszedłszy z Procesją do kościoła i skończywszy Litanią do Wszystkich Świętych, odprawiają się tamże stojąc prośby, po których śpiewa się pieśń podczas błogosławieństwa.

 1. Ojcze nasz (po cichu).
 2. I nie wódź nas na pokuszenie.
 3. Ale nas zbaw od złego.

Psalm 69.

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu! * Panie! pośpiesz ku ratunkowi memu.

Niechaj będą zawstydzeni i pochańbieni * którzy szukają dusze mojej.

Niech się obrócą na wstecz, a niech się zawstydzą * którzy mi chcą złego

Niech się natychmiast obrócą wstydząc się, * którzy mi mówią: Echej, Echej.

Niech się radują i weselą w tobie wszyscy, * którzy cię szukają.

A niech zawżdy mówią, niechaj uwielbiony będzie Pan * którzy miłują zbawienie twoje.

A jam jest ubogi i żebrak * Boże wspomóż mię.

Pomocnikiem moim i wybawicielem jesteś ty moim * Panie nie mieszkajże — Chwała Ojcu i Synowi etc.

 1. Zbaw nas Panie sługi Twoje.
 2. Którzy ufają w Tobie.
 3. Bądź nam Panie wieżą mocną.
 4. Od twarzy nieprzyjaciela.
 5. Niechaj się nieprzyjaciel przeciw nam nie przemoże.
 6. A Syn nieprawości niech nam nie zaszkodzi.
 7. Panie nie karz nas według nieprawości naszych.
 8. I nie oddawaj nam według grzechów naszych.
 9. Módlmy się za naszego najwyższego duchownego pasterza N.
 10. Niech go Pas Bóg strzeże i zdrowo chowa i błogosławionym czyni na ziemi, a niech go nie da w ręce nieprzyjaciół iego.
 11. Módlmy się za dobrodziejów naszych.
 12. Racz, Panie! wszystkim dobrze nam czyniącym dla Imienia Twego odpłacić żywotem wiecznym.
 13. Módlmy się za wiernych zmarłych.
 14. Odpoczynek wieczny racz im dać, Panie, a światłość wieczna niechaj im świeci.
 15. Niech odpoczywają w pokoju.
 16. Amen.
 17. Módlmy się za braci i siostry nieobecnych.
 18. Zbaw sługi Twoje, o Boże mój, ufające w Tobie.
 19. Ześlij im, Panie! Pomoc z Miejsca Twego Świętego.
 20. A ze Syonu broń je.
 21. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
 22. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.
 23. Módlmy się: Boże! którego własność jest zmiłować się zawsze i odpuszczać, przyjmij gorliwe prośby nasze, aby nas i wszystkie sługi Twoje, którzyśmy łańcuchami grzechów związani są, Miłosierdzie Dobrotliwości Twej łaskawie rozwiązało. Racz wysłuchać,

Panie! prosimy, modlitwy pokornie proszących, a odpuść grzechy przed Tobą je pokornie wyznającym, abyś nas miłościwie odpuszczeniem pospołu obdarzył i pokojem.

Niewysłowione Miłosierdzie Twoje racz nam, Panie! Łaskawie okazać, abyś nas z grzechów wszelkich oczyścił i od kar, na któreśmy zasłużyli uwolnił. —

Boże! który się grzechem obrażasz, a pokutą nam się ubłagać dopuszczasz, racz wejrzeć miłościwie na prośby ludu Twego do Ciebie z pokorą modlitwę czyniącego, a karanie Gniewu Twego, na które przez grzechy nasze zasługujemy, racz od nas odwrócić. —

Wszechmogący, Wieczny Boże! zmiłuj się nad sługami Twymi i Najwyższym Pasterzem N.,  a prowadź go według Dobroci po drodze zbawienia wiecznego, aby za Pomocą Twoją, co się Tobie podoba szukał i ze wszystkich sił wykonał.

Boże! od którego święte pochodzą pragnienia, dobre rady i sprawiedliwe uczynki, racz dać sługom Twoim ten pokój, którego świat dać nie może, aby serca nasze Przykazaniu Twojemu były zawsze poddane i czasy nasze pod Opieką Twoją spokojne. —

Racz zapalić ogniem Ducha Świętego zmysły i serca nasze, Panie! abyśmy Tobie się podobali. —

Boże! Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, racz duszom wiernych sług Twoich odpuścić wszystkie grzechy, aby pokornymi prośbami Zmiłowania Twego dostąpili, którego się zawsze spodziewali i żądali. —

Czyny nasze, prosimy, Panie! Łaską Twoją racz uprzedzać i Pomocą Twoją podpierać, aby wszystkie nasze modlitwy i uczynki od Ciebie się zawsze zaczynały, a przez Ciebie zaczęte dokonane były. —

Wszechmogący, Wieczny Boże! który nad żywymi i umarłymi panujesz, a nad tymi, o których od wieku wiesz, że dla wiary i uczynków Twoimi być mają, miłosierdzie okazujesz, prosimy pokornie Majestatu Twego, aby ci wszyscy, za których modlitwy czynić umieniliśmy, i którzy albo jeszcze na tym świecie ciałem obłożeni żyjąc, albo się już z nami, ciało tu zostawiwszy, rozłączyli, za przyczyną Wszystkich Świętych Twoich zmiłościwej Łaskawości Twojej wszystkich nieprawości swoich odpuszczenia dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.

 1. Amen.
 2. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
 3. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 4. Błogosławmy Panu.
 5. Bogu chwała.
 6. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
 7. Amen.

Przydaj pieśń: W Sakramencie utajony… zob. nr:

 

Modlitwa podczas Dni krzyżowych

Arka pociechy 1880

W których Kościół Święty przez przyczynę Wszystkich Świętych prosi o oddalenie głodu, wojny, powietrza i wszystkiego złego.

Najmiłosierniejszy i najłaskawszy Boże nasz, który nie dość mając na tym, że Sam szafujesz skarbami ustawicznie Łask Swoich, jeszcze nam Sam rozkazujesz prosić Ciebie o potrzeby różne, mówiąc: „proście, a weźmiecie”. Prosimy dziś wtedy, Ojcze Niebieski! niegodni synowie z całym Kościołem Twoim, abyś wzruszony litością nad nędzą naszą i potrzebami, oddalił od nas wojny, powietrze, głód, ogień, grady, posuchę, powodzi, choroby, wszelkie utrapienia, które to plagi puszczasz na słuszne ukaranie nieprawości naszych, a daj nam w to miejsce pokój i urodzaj ziemski, zdrowie dobre, w niedostatkach obfitość, w smutkach pociechę, wszystkim Chrześcijanom wszystkie potrzeby duszy i ciała, abyśmy Dobrocią Twoją w tych potrzebach naszych pokazaną, zachęcali się do większego kochania i chwalenia Ciebie, a nie karaniem do tego byli przymuszeni, który choćbyś nam nie dał, serdecznie Cię kochamy, boś godzien wszelkiej miłości. Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, jakoś się zmiłował nad Konstantynopolem tymi się słowami modlącym: co dobrego jest, daj łaskawie, a co złego oddal od nas. Okaż się nam Ojcem miłosiernym, Panem łaskawym, Bogiem opatrznym. Wznieś i Ty prośbę, Matko Miłosierdzia, najmilsza Panno, a to nam wszystko wyjednaj, bo możesz u Boga wszystko, jako najgodniejsza, jako najmilsza Jemu. Przyczyńcie się i Wy Wszyscy Święci i Święte, których Kościół teraz wzywa, abyśmy uznawszy nad sobą Miłosierdzie Boże, za Waszą przyczyną bardziej się zachęcali do czczenia i wzywania pomocy Waszej. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Litania o błogosławieństwo dla urodzajów polnych

Książka modlitewna i kancyonał dla pospolitego ludu katolickiego. – Wyd. 10 1864

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Wieczny Boże! W Tobie ufamy, Panie!

Wszechmogący Boże!

Nieskończony mądry Boże!

Najłaskawszy Boże!

Boże! za którego rozkazem grzejące słońce wschodzi i zachodzi.

Który pragnącą ziemię rosą i deszczem posilasz.

Który łąki trawą przyodziewasz.

Który zbożu na polu rość dajesz.

Który ptactwo powietrzne karmisz,

Który kwiaty polne przyozdobiasz.

Któryś wszystko człowiekowi na pożytek do pomocy stworzyłeś,

Który wszystkim dzieciom Twoim chleba powszedniego udzielasz.

Który nawet uciski i utrapienia ku polepszeniu ludzi zsyłasz.

Miłosierny Boże i  Ojcze!

Od wszego złego, Zachowaj nas, Panie!

Od głodu, moru, ognia i wojny.

Od drożyzny i niewoli,

Od piorunów i gradu.

Od zbytniego starania się o doczesne rzeczy,

Od zawiści i zazdrości przy szczęściu bliźniego,

Od zniewagi darów i dobrodziejstw Twoich.

Przez Jezusa, Syna Twego, któremu powietrze i morze są posłuszne,

My grzeszni Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie!

Udziel nam czasu prawego deszczu i pogody, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Pobłogosław wysiane nasienia, a daj łąkom i polom urodzajności,

Niech grzmoty bez szkody przechodzą,

Zachowaj nas i domy nasze od niebezpieczeństw błyskawic,

Nie dopuszczaj, aby z nas kto przez błyskawicę niespodzianie zginął,

Niechaj grzmoty zuchwałego grzesznika do pokuty pobudzają,

Daj, abyśmy się Twej Miłości pobożnym życiem godnymi stali,

Wpajaj w serca nasze ufność dziecinną w Opatrzność Twoją,

Ratuj nas od doczesnej i wiecznej zguby,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 1. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.
 2. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
 3. Módlmy się: Prosimy Cię, Boże Wszechmogący! za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, naszego Patrona kościoła i Wszystkich Świętych, oddal od nas wszelkie szkodliwe niepogody, zachowaj nas od nieurodzaju i gradu, daj ziemi urodzaj i błogosławieństwo; broń nas i domów naszych, wwszystkiego, co z Twej Łaski posiadamy, abyśmy pożywienie i co potrzebujemy znaleźli, powinności stanu naszego wiernie pełnili i we wszystkim Twoją Wolę Świętą czynili, aż po tym życiu doczesnym do Ciebie przyjdziemy do zbawienia wiecznego, któregoś nam przyobiecał przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
 4. Amen.

Pieśń Deus qui gubernas – Boże, który rządzisz wszystkim

Zbiór pieśni nabożnych : śpiewnik dyecezyi warmińskiej 1900

Boże! który rządzisz wszystkim, zmiłuj * Się nad nami, Jezu Chryste, zmiłuj się * Nad nami, Stwórco wszystkiego stworzenia. * Zbawże nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas i prośby * Nasze, Panie! daj wszystkim ludziom * Obfitość z ziemi i pokój. Kyrie elejson. * Chryste elejson. Kyrie elejson.

 

Modlitwa o błogosławieństwo  dla urodzajów polnych

Książka modlitewna i kancyonał dla pospolitego ludu katolickiego. – Wyd. 10 1864

Miłosierny Boże i Ojcze! dobrotliwy zachowicielu życia naszego! Do Ciebie teraz wołamy o chleb powszedni, a o wszystko, czego potrzebujemy dla utrzymania naszego. Daj, aby urodzaje pola naszego rosły i darzyły się, przysyłaj nam czasu prawego deszcza i pogody. Stwórco i Panie nieba i ziemi! wszystko stoi w Twej Mocy, Ty możesz nam błogosławieństwa Twojego udzielić i odebrać. Prosimy więc Ciebie, zachowaj pola nasze, a bronże od nieurodzajności, suszy, mokra, mrozu i gradu szkodliwego. Prawdą Ci jest, iż my ludzie grzeszni dobrodziejstw Łask, które nam codziennie i w każdej godzinie udzielasz, nie jesteśmy godnymi, ale Ojcze dobrotliwy w Niebie! nie spoglądaj na grzechy i nieprawości nasze, za które serdecznie żałujemy, ale zmiłuj się nad nami dla Jezusa Syna Twojego, który na Krzyżu za nas umarł, a Krew Swoją Przenajdroższą wylał. Wszelką nadzieję naszą w Ciebie pokładamy, a Tobie obiecujemy, iże chcemy wszystkie powinności stanu naszego wiernie wypełniać, a w nieszczęściu i szczęściu Twoim rozporządzeniem najlepszym się zadowalać. Nie chcemy nigdy zapomnieć, żeś Ty jest Ojcem naszym, a z dziatkami Twoimi dobrze mienisz, czyli udzielasz lub odbierasz, czyli błogosławisz lub karzesz.

Prosimy Cię, o Miłosierny Ojcze! nie racz nas dziatek ubogich, a Twej pomocy potrzebujących opuścić. Zmiłuj się dalej nad nami, a pobłogosław nas Łaską i Miłosierdziem we wszystkim, co się tyczy doczesnej i wiecznej szczęśliwości naszej. O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

 

Modlitwa o urodzaje

Arka pociechy 1880

Boże! jak przedziwnieś sporządził, że ziemia od roku do roku wysiane nasienie powraca i urodzaj wydaje. Nawet i to okazuje Mądrość Twoją, że się też i my dołożyć musimy. Więc na Błogosławieństwo Twoje spoglądać możemy, jako na nagrodą pilności naszej. Przy tym też ta dla nas jest pociecha i powinność, Ciebie po synowsku prosić, abyśmy poznali, żeś Ty jest naszym najmiłościwszym Ojcem i chlebodawcą, od którego wszystko mamy. Spojrzyj miłościwie na pola, gdzie się nasze nadzieje spełnią. Udziel nam tego, co nam pokazujesz. Czego żaden człowiek dać nie może, tego nam Ty użyczaj, deszczu i pogody, czasu potrzebnego. Czego my wszyscy oddalić nie możemy: suszy, wylewu wody, mrozów, gradów, — od wszystkich plag Twoich, Ty, Wszechmogący! racz uchować pola nasze. Jednakowoż, Panie i Ojcze nasz! niech się Twoja Wola stanie. Na Ciebie się z ufnością i poddaniem synowskim zdajemy zupełnie! Nic my sobie nie przepisujemy; Ty żywisz ptaki powietrzne, więc też nas dzieci Twoich nie uśmiercisz. Czego nam tu udzielisz, to jak dar Twój mile przyjmiemy, a spokojnie i miernie używać będziemy, i jako Ty na nas jesteś Miłosierny, tak też my nad potrzebującą bracią naszą pokazując miłosierdzie z Darów Twoich im udzielać, a przez coraz lepsze i cnotliwsze życie wdzięczność Tobie okazywać będziemy. Pragniemy być dobremi dziećmi Twoimi, jak Ty naszym najlepszym Ojcem jesteś. Amen.

***

Arka pociechy 1880

Boże wszechmogący, Dawco wszystkich rzeczy! rozkaż ziemi Twojej, aby płodną była i wydała Dary Twe sługom Twoim. Niechaj ją Twoje rosy i słońce, Twe deszcze i pogody, i cała Twoja służba powietrzna sprawią, sposobem Tobie Jednemu znajomym, użyźnią i urodzajną uczynią. Twoje to, Panie, posialiśmy ziarno, oddane Twojej opiece i Opatrzności, skropione potem ludu Twojego. Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie i Ojcze nasz! Nie zsyłaj na nas plag Twoich, Boże! którzy na Gniew Twój zasługujemy; ale wielkością Darów Twoich, racz serca nasze do wdzięcznego Opatrzności Twej wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię, Boże w Trójcy Świętej Jedyny! przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Twego, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym cześć, chwała i dziękczynienie, teraz i przez wieki wieków. Amen.

***

O Boże Wszechmogący! Twoje to są słowa: „Jeśli zamknę Niebo i deszcz by nie szedł, i kazałbym szarańczy, aby pożarła ziemię, i przypuściłbym powietrze na lud Mój; a nawrówciwszy się lud Mój, nad którym wszystko jest Imię Moje, prosiłby Mnie i szukałby Oblicza Mego i pokutowałby za drogi swe złośliwe; i Ja wysłucham z Nieba i będę miłościw grzechom ich. Oczy też Moje będą otworzone i uszy Moje gotowe ku modlitwie tego, który się będzie modlił ku Mnie”.

O Boże! Twoje są te słowa Ojcowskie i napełniają nas niezachwianą ufnością, że i nasze modlitwy wysłuchasz, gdy Cię o pobłogosławienie urodzajów ziemskich prosimy. Tyś Ojcem naszym, a my dziatkami Twoimi. Jako ojciec ziemski z wielką troskliwością stara się o żywność dziatek swoich, tak i Ty się starasz o nas, chociaż niewdzięczne dziatki Twoje.

Wszakże, gdy nam wszystkiego w obfitiości dostarczasz, zapominamy na Ciebie i mówimy w sercach naszych: „Ręka nasza i roztropność nasza to wszystko uczyniła, a nie Pan”. Więc odbierasz nam na czas dary Twoje i przypuszczasz głód na nas, jakoś za czasów bezbożnego króla Achaba na Izraelczyków przypuścił, aż się przed Tobą upokorzyli i Miłosierdzia Twego wzywali.

Więc i my błagamy Cię w upokorzeniu serca, rozkaż ziemi Twojej, aby płodną była i wydała Twe dary. Niech ją Twa rosa i Twoje słońce, Twe deszcze i pogody urodzajną uczynią. Twoje ziarno, o Panie! posialiśmy, Twojej Opiece oddaliśmy je, skropione potem czoła naszego. Nie zsyłaj na nas plag Twoich, o Boże! ale wielkością Darów Twoich racz zagrzewać serca nasze do wdzięcznego wychwalania i nieustannego uwielbiania najmędrszej Opatrzności Twojej. Amen.

Psalm 67(66)

Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam: niech rozświeci Oblicze Swe nad nami, a zlituje się nad nami.

Żebyśmy poznali na ziemi drogę Twoją, między wszystkimi narody zbawienie Twoje.

Niech Ci wyznawają ludzie, Boże! niech Ci wyznawają wszyscy ludzie.

Niech się radują i weselą narodowie, iż sądzisz ludzi sprawiedliwie, narody na ziemi sprawujesz.

Niech Ci wyznawają ludzie, Boże! niech Ci wyznawają wszyscy ludzie, ziemia dała swój owoc.

Niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz, niech nas błogosławi Bóg, a niech się Go boją wszystkie kraje ziemi.

Chwała Ojcu.

(Tej modlitwy możesz używać, jako prośby o deszcz w czasie posuszy, lub o pogdę w czasie zbytecznych deszczów).

***

Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

Stworzycielu świata, rozkaż ziemi Twojej, aby była płodną i wydawała obfite dary. Niech ją Twoje rosy i słońce, deszcze i pogody uczynią urodzajną. Twoje to, Panie! posialiśmy ziarno, oddane Twej Opiece i opatrzności, skropione potem ludu Twojego. Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie i Ojcze nasz! Nie spuszczaj na nas plag Twoich, Boże! którzy na gniew Twój zasługujemy; ale wielkością Boskich Darów Twoich, racz serca nasze do wdzięcznego Opatrzności Twojej wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię o to, Boże w Trójcy Świętej Jedyny! przez Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym cześć, chwała i dziękczynienie teraz i przez wieki wieków. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2021

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *