Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

20 GRUDNIA

PIĄTY DZIEŃ NOWENNY DO BOŻEGO NARODZENIA.

Dziecię Jezus ofiaruje się za nas Sprawiedliwości Bożej.

 

 

Ofiarowan jest, iż sam chciał. — Iz. 53, 7.

 

PRZYGOTOWANIE. — Ofiary składane Panu Bo­gu przez tyle wieków nie mogły wystarczać do zba­wienia człowieka. To też Słowo Boże, zaledwie dokonało się Dzieło Wcielenia, złożyło z Siebie ofiarę Sprawiedliwości Bożej i przyjęło za nas śmierć z całym szeregiem cierpień, jakie miały jej towarzyszyć. Rozmyślajmy o tej nieogarnionej Dobroci.

 

I. — Słowo Boże, skoro przyjęło na Się ciało ludzkie i stało się dziecięciem, ofiarowało się na cierpienia i śmierć dla odkupienia świata. Wie­działo, iż wszystkie ofiary w przeszłości złożone Panu Bogu, nie mogły zadośćuczynić za winy ludzi; potrzeba było Osoby Boskiej, Która by ich odkupi­ła. To też Dziecię Jezus powiedziało, jak mówi Apostoł: Nie chciałeś ofiary i obia­ty. Ojcze Mój, wszystkie ofiary dotąd Ci złożo­ne nie wystarczyły, nie mogły wystarczyć do za­dośćuczynienia Twej Sprawiedliwości; dałeś Mi więc to ciało zdolne cierpieć, abym ceną Krwi Swojej Twój Gniew przebłagał i zbawił ludzi; oto idę, oto jestem gotów wszystko przyjąć i we wszystkim zgadzam się z Twą Wolą. Natura ludzka wzdragała się przyjąć takie życie i śmierć tak pełną cierpień i zniewag. Lecz zwyciężył ro­zum, najzupełniej poddany Woli Bożej i zgodził się na wszystko. — Pan Jezus od owej chwili począł cierpieć wszelkie uciski i boleści, jakie czekały Go w całym Życiu.

Tak nasz Odkupiciel zachował się w pierw­szych chwilach Swego Przyjścia na świat. — Lecz, Panie Boże! a my jak postępowaliśmy z Panem Jezusem od chwili, gdy poznaliśmy światłem Wiary Najświęt­sze Tajemnice Odkupienia? Jakież uczucia, plany żywiliśmy? Przyjemności, rozrywki, pycha, zem­sta, zmysłowość — oto dobra, do których były przylgnęły uczucia naszego serca. Jeśli jednak mamy wiarę, musimy zmienić życie i dotychcza­sowy przedmiot miłości. Kochajmy Pana Boga, Który tyle za nas wycierpiał.

 

II. — Nie było doskonalszej ofiary nad tę, ja­ką złożył Pan Jezus — największa też wdzięczność za tę Ofiarę Mu się należy. Zastanów się, moja duszo, nad tą wzniosłą Prawdą i zawołaj:

 

 

Modlitwa:

Panie mój, chcesz wiedzieć, jak dotąd postępowałem z Tobą? Od chwili przyjścia do używania rozu­mu począłem lekceważyć Twą Łaskę i Twoją Mi­łość. Lecz o tym wiesz lepiej ode mnie. Jednakże pomimo wszystko znosiłeś mnie; chciałeś bo­wiem mego dobra. Uciekałem przed Tobą, a Ty śpieszyłeś za mną i wzywałeś mnie do Siebie. Ta sama Miłość, co z Nieba Cię sprowadziła, byś szu­kał owieczek zgubionych, taż Miłość zdziałała, iż znosiłeś mnie dotąd, że mnie nie opuściłeś.

Jezu mój, Ty mnie szukasz i ja Cię szukam. Czuję, iż Twa Łaska mi towarzyszy; towarzyszy mi przez żal za grzechy, którymi brzydzę się nade wszystko; towarzyszy mi przez to, że czuję wielkie pragnienie kochania Ciebie i podobania się Tobie. Tak, mój Panie, o ile zdołam, chcę Cię kochać i Tobie się podobać. Prawda, iż trwoży mnie moja ułomność i słabość, jakie sprowadziły moje grzechy, lecz o wiele większa jest ufność, jakiej Twa Łaska mi użycza, zachęcając mnie do ufania w Twe Zasługi. To też mówię z wielką uf­nością: Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia. Jeśli jestem słaby, Ty dasz mi siłę przeciw wrogom; jeśli choroba mi do­lega, spodziewam się, iż Twa Krew Przenajświętsza stanie się dla mnie lekarstwem; jeśli jestem grzesznikiem, ufam, że Świętym mnie uczynisz.

Matko moja, Maryo, nie przestawaj wstawiać się za mną. Wiesz, jak wielką ufność w Tobie pokładam, a i ja wiem o tym, że nie opuszczasz te­go, kto do Ciebie się ucieka. Amen. (II, 349)

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień piąty.

Odp. 300 dni za każdy dzień nowenny. Odp. zup. w Boże Narodz., lub w czasie oktawy pod zwykłymi warunkami.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *