Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

 TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

 

Uwaga. Odp. 300 dni za każdy dzień Nowenny. Odpust zupełny w Boże Narodzenie, lub w czasie oktawy pod zwykłymi warunkami.

 

 

Dałem Cię na światłość narodów, abyś był zbawieniem moim aż do krańców ziemi. — Iz. 49, 6.

 

PRZYGOTOWANIE. — Wielu Chrześcijan zwykło w tym czasie urządzać żłóbek, aby sobie przed­stawić Narodzenie Pana Jezusa, niewielu jednak myśli o tym, by serce swe przez miłość przygotować na przyjęcie Boskiego Dziecięcia. Do tych niewielu i my powinniśmy należeć. To też od pierwszego dnia tej Nowenny rozważajmy Mi­łość, jaką Pan Jezus nam okazał, ofiarując się już w chwili Swego Poczęcia zadośćuczynić za nas Sprawiedliwości Bożej.

 

I. — Rozważ, jak Ojciec Przedwieczny powiedział do Pana Jezusa w chwili Jego Poczęcia: Dałem Cię na światłość narodów, abyś był zbawieniem Moim. Synu Mój, posłałem Cię na ziemię, byś stał się światłością i życiem narodów, abyś je zbawił; na tym tak Mi zależy, jakby to o Mnie chodziło. Musisz więc wszystko uczynić dla dobra ludzkiego. — Trzeba, abyś przy Swym Narodzeniu cierpiał skrajne ubóstwo, żeby człowiek stał się bogaty. — Musisz być sprzedany jak niewolnik, by człowiekowi wolność zapewnić; będziesz biczowany i ukrzyżowany dla zadość­uczynienia Mej Sprawiedliwości za kary należne człowiekowi. Należy, byś oddał Krew i Życie dla uwolnienia go od śmierci wiecznej. — Jednym słowem wiedz, iż już nie do Siebie, lecz do czło­wieka należysz. Mój Synu ukochany, człowiek po­święci Mi swą miłość i Mnie się odda, skoro uj­rzy, iż darowałem mu Ciebie, Mego Jednorodzonego Syna, i że już nic więcej dać mu nie mogłem. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swe­go Jednorodzonego dał” (J 3, 16). O Miłości bez­graniczna, godna jedynie Nieskończonego Pana Boga!

Słysząc te słowa, Dziecię Jezus nie smuci się, owszem się cieszy — z miłością i radością wy­raża gotowość spełnienia Woli Ojca. Rozwese­liło się jako olbrzym na przebieżenie drogi. Już w pierwszej chwili Swego Ist­nienia Pan Jezus całkowicie oddał się człowiekowi i przyjął z radością wszystkie cierpienia i znie­wagi, jakie z Miłości ku ludziom miał ponieść na ziemi.

Rozważ, iż Bóg Ojciec, posyłając Swego Syna, by nas odkupił i stał się Pośrednikiem między Nim, a ludźmi, pod pewnym względem zobowią­zał się przebaczyć nam i nas miłować, a to na mo­cy układu, iż przyjmie nas do Swej Łaski, jeśli Syn Boży zadośćuczyni za nas Sprawiedliwości Jego. I przeciwnie, Słowo Boże, przyjmując polecenie Swego Ojca, by dokonało Dzieła naszego Odkupie­nia, również jest zobowiązane nas miłować, nie dla naszej zasługi, lecz dla dopełnienia Miłosier­nej Woli Ojca Niebieskiego.

 

II. — Podziwiajmy ze wzruszeniem ów Dar największy Boga Ojca, Który zesłał na ziemię Swego Własnego Syna. Podziwiajmy również wzniosłą Dobroć Syna Bożego, Który się zobowią­zał stać się naszym Odkupicielem.

 

 

Modlitwa.

Mój Jezu Drogi, jeśli to prawda, co Prawo po­wiada, że przez darowiznę nabywamy prawa własności, to ze względu, iż Bóg mi Ciebie daro­wał, stałeś się moim; dla mnie się narodziłeś, mnie jesteś dany. Mogę więc powiedzieć: „Jezus mój i wszystko”. Skoro zaś, Panie Jezu, do mnie należysz, wszystko, co jest Twoją własnością, jest również moim. Zapewnia mnie o tym Apostoł: „Własnemu Synowi Swemu nie przepuścił… jako też nam wszystkiego z Nim nie darował?” (Rzym. 8, 32). Moją jest, Jezu, Krew Twoja; do mnie należą Twe Zasługi, Łaska Twoja; Twe Niebo jest mą własnością.  

Św. Antoni opat ma­wiał do Pana Jezusa: Skoro jesteś moim, któż zdoła mi Cię odebrać? — I ja chcę od dzisiaj mówić podobnież. Jedynie z mej winy mogę Cię utracić i odłączyć się od Ciebie. Lecz nie, mój Jezu, jeśli w przeszłości Cię opuszczałem i traciłem Ciebie, teraz żałuję za to z całej duszy i postanawiam sobie raczej utracić życie i wszystko, co posia­dam, niż stracić Ciebie, Dobro Nieskończone, je­dyna Miłości duszy mojej.

Dzięki Ci, Ojcze Przedwieczny, iż dałeś mi Swego Syna, a ponieważ dałeś mi Go całego, i ja, choć nędzny, całkowicie Ci się oddaję. Dla Mi­łości, jaką kochasz Swego Syna, przyjmij mnie i skrępuj więzami Miłości z tym moim Odkupicie­lem, lecz skrępuj tak mocno, bym mógł powie­dzieć: „Kto Mnie odłączy od Miłości Chrystusowej?” (Rzym. 8, 35). Jakież dobro ziemskie mo­że mnie jeszcze odłączyć od mego Jezusa? A Ty, mój Zbawco, skoro całkowicie jesteś moim, wiedz, że i ja cały do Ciebie należę. Rozporządzaj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba. Czyż mogę czego odmówić Bogu, który mi nie od­mówił Swej Krwi, Swego Życia? Maryo, Matko mo­ja, bądź mą Opiekunką. Nie chcę już do siebie należeć, lecz pragnę całkowicie oddać się Panu Bo­gu. Spraw, abym wiernie Mu służył; w Tobie ufność pokładam. Amen. (II., 334)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 16
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień pierwszy.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023