Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

DZIEWICA I MATKA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Zbliżam się do Ciebie, o Maryo, z gorącym pragnieniem przeniknięcia Tajemnicy Twego Życia wewnętrznego, boś Ty dla mnie światłem i wzorem.

Rozważanie.

1. „Usposobienie Najświętszej Dziewicy w miesiącach, które poprzedziły Boże Narodzenie, jest według mojego zdania wzorem dla dusz wewnętrznych, dla tych, które Pan Bóg wybrał, aby żyły w głębi tej bezdennej otchłani wewnętrznej” (E. T.: I, 10).

Jeśli Najświętsza Marya Panna zawsze była rozmodlona i skupiona w Panu Bogu, to żyła tak szczególnie w okresie, kiedy za Sprawą Najwyższego, Słowo Ciałem się stało w Jej Łonie.

Gabryel zastał Maryę na samotności i w skupieniu. „I wszedłszy Anioł do Niej” — mówi Ewangelia Święta (Łuk. 1, 28). „Wszedł”, to znaczy, że Marya przebywała gdzieś w samotności. Anioł w Imieniu Pana Boga oznajmia Jej Tajemnicę, Która się w Niej spełni: „Duch Święty zstąpi na Cię, a Moc Najwyższego Cię zacieni. Przeto i to, co się z Ciebie narodzi Święte, będzie nazwane Synem Bożym” (Łuk. 1, 35). Od tej chwili Pan Bóg przebywał w Maryi w szczególniejszy sposób. Był w Niej obecny nie tylko przez Istotę, wiedzę czy potęgą jak we wszystkich innych stworzeniach, nie tylko przez Łaskę jak w duszach sprawiedliwych, ale o wiele pełniej, bo Słowo Pana Boga jest obecne w Maryi „cieleśnie”, jak się wyraża Św. Albert Wielki.

Marya trwa w Swej pokorze, ale jest całkowicie świadoma tych „wielkich rzeczy”, które się w Niej dokonują. Świadczy o tym wzniosły hymn Magnificat. A jednak ukrywa w Sobie wielką Tajemnicę nawet przed Św. Józefem i żyje w skupieniu wewnętrznym, w skupieniu ducha, oddana adoracji i rozmyślaniu: „Wszystkie te słowa zachowywała, rozważając w Sercu Swoim” (Łuk. 2, 19).

2. Żadnemu stworzeniu Pan Bóg się tak nie oddał jak Maryi, ale też żadne stworzenie nie oceniło lepiej niż Ona wielkości tego „Daru” Bożego. Ona stała się najwierniejszą Jego Strażniczką oraz najbardziej kochającą Adoratorką. Tak sobie Ją przedstawiała siostra Elżbieta od Trójcy Świętej: „O gdybyś znała Dar Boży! Jest pewna Istota, Która znała ów Dar Boży i nie straciła z niego ani cząstki… to Panna wierna, Która wszystkie te słowa przechowywała w Sercu Swoim… Ojciec Niebieski pochylił się ku Tej Istocie tak pięknej, a nieświadomej Swej Piękności i chciał, aby się stała w czasie Matką Tego. Którego On jest Ojcem w Wieczności. Wówczas zstąpił Duch Miłości, Który przewodniczy wszelkim poczynaniom Bożym; a Dziewica wyrzekła Swoje Fiat: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twego. I dokonała się największa z Tajemnic przez zstąpienie Słowa w Łono Maryi. Stała się Ona na zawsze własnością Pana Boga.

„Z jakim spokojem i w jakim skupieniu Marya zgadzała się na wszystko! Nawet najzwyklejsze Swoje zajęcia uświęciła, Najświętsza Marya Panna, bo poprzez wszystko zawsze trwała w uwielbieniu Daru Bożego, co jednak nie przeszkadzało Jej w udzielaniu się na zewnątrz, w wykonywaniu uczynków miłości. Ewangelia Święta opowiada nam, że Marya z wielkim pośpiechem poszła w góry Judei do krewnej Swej Elżbiety. Niewysłowione widzenie, jakie było udziałem Jej Duszy, nigdy nie umniejszało Jej zewnętrznej Miłości. Albowiem jeśli kontemplacja odnosi się do Wiecznej Chwały Pana Boga, posiada tym samym niezmąconą jedność z miłością bliźniego” (E. T.: I, 10).

Rozmowa.

Jak miło mi, o Maryo, patrzeć na Ciebie pogrążoną w najgłębszej adoracji tej wielkiej Tajemnicy, Która spełnia się w Tobie. Jesteś pierwszą Świątynią Trójcy Przenajświętszej, pierwszą Adoratorką Słowa Wcielonego, pierwszym Tabernakulum Jego Świętego Człowieczeństwa.

„O Maryo, Świątynio Trójcy Przenajświętszej, Tyś nam przyniosła Ogień Boży. O Matko Miłosierdzia, Tyś wydała owoc żywota, Jezusa! Ty, o Maryo, jesteś Tą nową rośliną, z której wyrasta wonny kwiat — Słowo, Jednorodzony Syn Boga, albowiem w Tobie, Któraś jest urodzajna glebą, zostało posiane to Słowo… O Maryo, wozie ognisty, Tyś nam przyniosła ogień ukryty, zasłonięty popiołem Twego Człowieczeństwa. Gdy patrzę w Ciebie, Maryo, widzę, że Duch Święty wypisał w Tobie Trójcę Przenajświętszą, ukształtował w Tobie Jednorodzonego Syna Bożego. Widzę, że to Słowo dane Ci jest w Tobie” (Św. Katarzyna ze Sienny).

„O Maryo, po Jezusie Chrystusie, oczywiście w odległości dzielącej nieskończoność od skończoności, jesteś wielką chwata sławy Trójcy Przenajświętszej. Tyś zawsze była czystą, niepokalaną w Oczach Boga Trzykroć Świętego. Dusza Twoja jest tak prosta, poruszenia Jej tak głębokie, że nie sposób dopatrzeć się w nich jakiejkolwiek niedoskonałości. Całe Twe Życie streścić można w tych kilku słowach Ewangelii: Przechowywała to wszystko w Sercu Swoim. Żyła we własnym Sercu głębiej. aniżeli wzrok ludzki sięgnąć może. Gdy czytam w Ewangelii, żeś poszła na góry Judei ,z kwapieniem’, by spełnić uczynek miłości względem Swej krewnej Św. Elżbiety, widzę jak idziesz piękna, cicha, majestatyczna, skupiona wewnętrznie w posiadaniu Słowa Bożego. Twoja modlitwa również była taka sama, jak modlitwa Słowa: ,Ecce! Oto jestem!’ — Kto? — ,Służebnica Pańska’, ostatnia spośród stworzeń Jego. Tak mówiłaś Ty, Matka Jego!”

„Tyś tak szczera w Swej pokorze. Nigdy nie myślałaś, nie pamiętałaś o Sobie, będąc zawsze całkowicie wyzuta ze Siebie. Toteż mogłaś śpiewać: ,Uczynił Mi wielkie rzeczy, Który Możny jest i Święte Imię Jego. Błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody” (E. T.: II, 15).

O Matko moja, naucz mnie Tajemnicy Twego Życia wewnętrznego, naucz mnie żyć w skupieniu, w Bogu obecnym w mej duszy. Naucz mnie Twego milczenia, użycz Twego Ducha adoracji; przy Tobie, w Twej Szkole, chcę być i ja również małą świątynią Trójcy Przenajświętszej. Dopomóż oderwać mi się od stworzeń, abym żył pogrążony w milczącej i miłosnej adoracji Trójcy Świętej, ukrytej we wnętrzu mej duszy. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 16
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień pierwszy.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023