Dusze Czyśćcowe

 

 

 

 

Godzinki za dusze zmarłych

Nowenna do świętej Anny oraz koronka i godzinki 1888

NA JUTRZNIĘ.

Panie do Ciebie wznosim prośby uniżone,

Więc miłościwie wejrzyj na serca skruszone.

Racz, Panie! przybyć duszom tym na pocieszenie,

Którym czyśćcowe ciężko dojmują płomienie,

A ziemska w to nie wejrzy z Miłosierdzia piecza,

Ni się rozkwili o to źrenica człowiecza;

Więcże Ty Sam, o Zbawco! rzuć łaskawym okiem,

A głodne Łaski Twojej, tym posil obrokiem.

Hymn.

Wiem, że to sprawy ludzkie zasłużyły,

Aby bez kary w Oczach Twych nie były.

I stąd pożytek, stąd słuszny zysk mają,

Gdy się w czyśćcowych pożarach nurzają.

Ale że na te zstąpiłeś niskości,

Byś nas do Rajskich domieścił radości,

Pokaż Twą Dobroć nad tymi duszami,

Co czyśćcowymi palą się ogniami.

V. Nie nam Panie, nie nam,

R. Ale Imieniowi twemu daj chwałę.

V. Racz przyjąć prośby k’Tobie wołające.

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś z Najświętszego Majestatu na ten padół ziemi zstąpić raczył, abyś grzesznego człowieka przez Mękę i wylanie Krwi Swojej do Chwały przyprowadził wiekuistej. Chciej dla niewypowiedzianej Dobroci Twojej dusze będące w Czyśćcu, żadnego osobliwego nie mające ratunku, przez pokorne prośby nasze z mąk czyśćcowych uwolnić, a przez Najdroższą Krew i srogą Mękę Twoją, którą dla grzesznego podjąłeś człowieka, Wiekuistej domieścić Chwały, dla Imienia Twego Przenajświętszego Jezus.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

NA LAUDES.

Racz, Panie! przybyć duszom tym na pocieszenie… itd. jak na Jutrzni.

Hymn.

Stwórco! coś wywiódł z nicości człowieka,

Usłysz jak jęczy — jak w Czyśćcu wyrzeka,

Cierpiąc za grzechy, siarczyste pożary —

Ach racz złagodzić, Gniewu Twego kary!

Przez Mękę Twoją — Krzyż i Rany Twoje,

Przez Twej Najświętszej Krwi zbawienne zdroje!

Duszom czyśćcowym bądź miłościw, Panie —

Przebacz im grzechy, i odpuść karanie!

V. Zmiłuj się Panie nad nimi,

R. Według wielkiego Miłosierdzia Twego.

V. Racz przyjąć Panie głosy k’Tobie wołające,

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. O Sprawiedliwy Boże, wiem-ci, że cokolwiek czynisz, żaden by największy rozum, Twoich zniszczyć nie może Dekretów i przyznaję to, że słusznie każdego za jego występki, karzesz ogniem grzesznika, jednak poważam się niegodny upraszać przed Majestatem Twoim żebrząc pokornie, abyś chciał wielkość Miłosierdzia Twego wyświadczyć nad tymi, które w czyśćcowych zostając upałach żadnego osobliwego nie mają ratunku. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

NA PRYMĘ.

Racz, Panie! przybyć duszom tym na pocieszenie… itd. jak na Jutrzni.

Hymn.

A któż Twą Dobroć Boże wzbudzi snadnie?

Kto Miłosierdzie, kto Twe Łaski zgadnie?

Takoś ukochał człowieka grzesznego,

Iżbyś był cierpiał chociaż dla jednego;

Ach, zobacz Stwórco niezliczone szyki,

Które żałośne wznoszą k’Tobie krzyki.

Chciej przy defekcie z hojnego szafunku

Dodać śpiesznego strapionym ratunku.

V. Nad jedną duszą.

R. Radują się w Niebie Anieli.

V. Racz przyjąć Panie głosy k’Tobie wołające,

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Któryś Miłosierdzie Twoje nad grzesznymi tym objawił podobieństwem, że Pasterz Dobry dziewięćdziesiąt dziewięć opuściwszy owiec: zgubionej jednej szuka, a znalazłszy, z niej się raduje. Prosimy, racz tak wiele dusz w Czyśćcu bez poratowania będących, jako Dobry Pasterz do Wiekuistej Radości zaprowadzić pastwiska, przez gorzką Mękę twoją i Krew za nie wylaną.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

NA TERCJĘ.

Racz, Panie! przybyć duszom tym na pocieszenie… itd. jak na Jutrzni.

Hymn.

Wiemy to Stwórco, że nic zmazanego

Nigdy nie wnijdzie do Królestwa Twego.

Stąd wielu ognie, w Czyśćcu obtoczyły,

Że się w tym życiu Tobie zadłużyły.

Więc z Twej Dobroci i wielkiej Miłości,

Zechciej nad nimi zażyć Łaskawości,

Przyjm modły nasze za te biedne dusze,

Które czyśćcowe ponoszą katusze!

V. Wybaw Panie dusze sług twoich,

R. Jakoś wybawił Lota z Gomory i płomienia jego.

V. Racz Panie przyjąć głosy k’Tobie wołające.

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste dowodnie to wiemy, że jako Majestat Twój nad wszystko najczystszy, tak człowiek stanąć przed nim nie może, i z niego wiekuiście się cieszyć, póki wszystkie skazy grzechowe z duszy nie będą starte, jednak w Miłosierdziu Twoim mając nadzieję, które większe jest, niż całego świata grzechy, prosimy cię niegodni, abyś nad duszami w Czyśćcu będącymi Miłosierdzie pokazawszy, źródłem je Krwi Twojej obmywszy, do niebieskich doprowadzić raczył radości.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

NA SEKSTĘ.

Racz, Panie! przybyć duszom tym na pocieszenie… itd. jak na Jutrzni.

Hymn.

Wszakże to Ojcze Tobie nie nowina,

Marnotrawnego przyjąć w Łaskę syna,

Twoje to Dzieło, twoja to zabawa,

Więc gdy dziś orszak tych przed Tobą stawa,

Gładząc czyśćcowym swe grzechy płomieniom,

Chciej je ochłodzić Litości strumieniem,

A przytuliwszy do Serca Swojego,

Racz je domieścić Królestwa Wiecznego.

V. Racz Panie dusze sług Twoich wybawić,

R. Jakoś wybawił Mojżesza z rąk Faraona.

V. Racz przyjąć Panie głosy k’Tobie wołające.

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Którego Litości i Miłosierdzia końca nie masz, który grzechy ludzkie miłościwie pokutującym odpuszczać raczysz, prosimy pokornie, chciej pokuty duszom w Czyśćcu dla usprawiedliwienia się naznaczonej, (które za sobą poratowania nie mają) umniejszyć i one do Wiekuistej doprowadzić Chwały, którąś przez Swą Mękę i Krew wiernym zgotował.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

NA NONĘ.

Racz, Panie! przybyć duszom tym na pocieszenie… itd. jak na Jutrzni.

Hymn.

Sprawiedliwy jest Sąd i Twe karanie

Grzesznika, który zasługuje na nie,

Lecz Miłosierdzie gniew zwykło tamować,

Który litości musi ustępować.

Słuszną tę karę dusze w Czyśćcu mają,

Lecz Miłosierdzia Twojego żądają,

A gdy za nimi wołamy do Ciebie,

Z Twojej Dobroci chciej je stawić w niebie.

V. Sprawiedliwość Jego od wieków,

R. Miłosierdzie jego na wieki.

V. Racz Panie przyjąć głosy k’Tobie wołające.

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, w Którego ręku miecz surowości i w Którego Sercu Boska przeciwko człowiekowi zostaje Łaskawość, pro simy pokornie, abyś nad duszami w Czyśćcu będącymi, a żadnego osobliwego na tym świecie ratunku nie mającymi sprawiedliwość swoją surową w Łaskawość odmieniwszy, onym w Chwale Wiecznej z sobą królować dopuścił, pomnąc na Nieskończoną Dobroć Swoją, dla której z Nieba zstąpić, ciało ludzkie przyjąć, dać się zamordować, Krew wylać, i Śmierć okrutną podjąć raczyłeś.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

NA NIESZPORY.

Racz, Panie! przybyć duszom tym na pocieszenie… itd. jak na Jutrzni.

Hymn.

Boże same to bluźnierskie języki,

Z tymi po świecie szerzą się okrzyki,

Że Czyśćca nie masz, ale my wierzymy,

Że tam za grzechy wypłacać musimy.

Więc Cię błagamy ze skruchą i łzami —

Zlituj się, zlituj nad zmarłych duszami!

Ty je powołaj Boże do Twej Chwały.

Aby Twarz Twoją prędko oglądały.

V. Dusze sług Twoich wybaw z Czyśćca,

R. Jakoś wybawił z ognia trzech młodzianów.

V. Racz Panie przyjąć głosy k’Tobie wołające.

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Którego za prawdziwego Stwórcę i Odkupiciela naszego być znamy i wierzymy, żeś po sobie Piotra Św. Apostolskiego Książęcia, a po nim następujących Głową Kościoła Świętego postanowił namiestników, od których zwierzchności nie odstępując, wierzymy cokolwiek Kościół Święty Katolicki do wierzenia podaje. Więc że i ten jest o Czyśćcu Wiary Artykuł przyznawając to, prosimy Majestatu Twego, aby dusze tych, które tęż trzymali Wiarę, a teraz za występki swoje czyśćcowy cierpią ogień, za sobą zaś na tym tu świecie żadnych nie mają próśb osobliwych. Dla wylanej Krwi Twojej, między Wybranymi w Niebieskiej, racz je postawić Chwale.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

NA KOMPLETĘ.

Niechaj się Twój Gniew, Panie, w Łaskawość obróci,

A mąk w Czyśćcu będącym Twoja Łaska skróci.

Panie racz się pospieszyć ku tych ratunkowi

Dusz, które czyśćcowemu oddane ogniowi

A żadnego nie mają stąd poratowania,

Sam chciej zażyć nad nimi Boże zlitowania,

Raczże wieczną dać Chwałę duszom zostającym

W Czyśćcu, a żadnych przyczyn za się nie mającym.

Hymn.

Chociaż nadzieję mamy Panie w Tobie,

I że z duszami tak postąpisz Sobie

Jak Ojciec, wszakże Miłosierdzia Matki

Prosim, by Swoje przyjąć chciała dziatki

W Opiekę i Twój Boże hamowała

Gniew Sprawiedliwy, a suplikowała

Za tymi, którzy w Czyśćcu zostawają,

Stąd zaś żadnego ratunku nie mają.

V. Przyczyń się Panno za duszami w Czyśćcu zostających,

R. Bo Tobie Syn twój nic nie odmówi.

V. Racz Panie przyjąć głosy k’Tobie wołające,

R. Za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające.

V. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Któryś nigdy prośbami Matki Twojej Przenajświętszej za grzesznymi przyczyniającej się nie wzgardził, racz błagającą cię za dusze bez ratunku w Czyśćcu zostające wysłuchać, i przyjąć je do Chwały Niebieskiej. Ciebie Matko Miłosierdzia pokornie prosimy, dopomóż duszom w Czyśćcu będącym, tym zwłaszcza, które żadnego ratunku nie mają, aby za Twoją Najdostojniejszą Przyczyną wybawione i do Wiecznej Chwały zaprowadzone były. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

V. Niech dusze wiernych będą z Czyśćca uwolnione,

R. A z Twego Miłosierdzia w Niebo przeniesione.

Ofiarowanie.

Ku czci i Chwale Twej, Wszechmocny Panie,

Ofiarujem Ci to nasze błaganie

Za dusze w Czyśćcu ponoszące męki,

Które ratunku żebrzą z naszej ręki.

Więc wznosim ręce do Ciebie ze łzami,

Okaż Swą Litość nad Czyśćca więźniami!

Odpuść im, Panie, w czym winne zostają,

Niech Ci te dusze Chwałę w Niebie dają.

V. Zmiłujcie się nade mną przynajmniej wy przyjaciele moi,

R. Albowiem Ręka Pańska dotknęła mnie.

V. Módlmy się. Wszystkich wiernych Stworzycielu i Odkupicielu nasz Panie Boże, racz dać za przyczyną Anny Świętej duszom zmarłych grzechów odpuszczenie, aby tego odpuszczenia za nabożnymi modlitwami dostąpili, na które się zawsze na tym świecie myślą i żądzą zanosili. Który żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy Jedyny, Bóg na wieki wieków.

R. Amen

 

 

Godzinki za dusze w Czyśćcu będące

Pociecha Dusz w Czyśćcu Cierpiących 1859

Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

Kościół cierpiący czyli Książka zawierająca zwięzłą naukę o duszach czyścowych 1922

Nabożenstwo codzienne 1857

Na Jutrznię

Boże Najdobrotliwszy otwórz wargi moje.

By za dusze błagały Miłosierdzie Twoje.

Przybądź mi (nam), Boże na pomoc i Duszom Twym wiernym,

Którym racz się okazać Ojcem Miłosiernym,

Daj wszystkim odpocznienie w Niebie, o mój Panie,

I onę wieczną światłość, która nie ustanie.

Hymn

Okaż w Trójcy Jedyny, Boże zmiłowanie,

Słysząc w boleściach Czyśćca dusz wiernych wzdychanie.

W Tobie bowiem nadzieję swoją pokładały,

Przez całe życie swoje, gdy tu przebywały.

Stworzyłeś je na własne podobieństwo Swoje,

Odkupiłeś Krwią drogą, aby Twe pokoje

Niebieskie otrzymały, i w nich wiecznie trwały,

Wyzwól je z mąk czyśćcowych, by Cię wysławiały.

Niech duszom światło wieczne świecić już nastanie,

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

Antyfona. Grzechów młodości ich i niewiadomości, nie racz pamiętać, Panie.

V. Nie daj Boże złym duchom, dusz chwalących Ciebie

R. Racz przebaczyć sierotom, a przyjmij do Siebie.

V. Wybaw od bramy piekła wszystkie wierne dusze.

R. I ukróć ich dotkliwe czyścowe katusze.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się. Wszechmogący, a Wieczny Boże! któremu właściwe jest Miłosierdzie zawsze okazywać i odpuszczać; prosimy Miłosierdzia Twego racz dusze w Czyśćcu będące, za sługami i przyczyną Najświętszej Panny ze Wszystkimi Świętymi, na miejscu odpocznienia i wesela wiecznego postawić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

Lub:

V. Módlmy się. Boże, Tyś raczył między kapłańskimi następcami Apostołów sług Twoich godnością biskupią lub kapłańską odznaczyć; daj, prosimy, aby także do ich społeczności na wieki byli przyłączeni. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje Bóg po wszystkie wieki.

R. Amen.

V. Jezu ukrzyżowany, miłosierny Panie,

R. Daj wiernym duszom z Tobą spoczywanie!

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

Na Laudes.

Przybądź mi (nam) Boże na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

O! Jezu Miłosierny; wysłuchaj wzdychania,

Dusz utrapionych w  Czyśćcu, żałosne stękania.

Któryś za nie cierpiał niewymowne Męki.

Niech je Ofiara Krzyża wśród Świętych umieści.

Ona Krew którąś przelał za grzesznych, mój Panie,

Niech się teraz skuteczną z Dobroci Twej stanie.

Aby przez nią ochłodę wieczną otrzymały,

I do chwały Twej Świętej wszystkie się dostały.

Niech duszom światło wieczne świecić już nastanie!

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

Antyfona. Jeśli będziesz uważał nieprawości Panie: a któż się ostoi?

V. Przyjmij Jezu duszyczki z mąk srogich do Siebie.

R. Poniechaj Gniew, a daj być wszystkim wiecznie w Niebie.

V. Wybaw od bram piekła… itd. z modlitwą i wersetami jak na jutrznię.

Lub modlitwa:

V. Módlmy się. Boże, Tyś nam ojca i matkę czcić rozkazał; zmiłuj się łaskawie nad duszami rodziców naszych i racz im grzechy ich odpuścić, a nam daj ich w radości wiecznego światła oglądać. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje Bóg po wszystkie wieki.

R. Amen.

Wersety końcowe tak jak na Jutrznię.

Na Prymę.

Przybądź mi Boże na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Wejrzyj Panno Najświętsza okiem miłosiernym,

W srogie męki czyśćcowe ku duszyczkom wiernym.

Ratuj je Matko Boża z Miłosierdzia Swego,

Gdyż osobliwie pragną ratunku Twojego.

Wspomnij, że za żywota wiernie Ci służyły.

Że się jeszcze Synowi Twemu zadłużyły.

Wyproś, by Syn Twój miły długi im odpuścił,

Z mąk Czyśćca je do Niebios ochłody przypuścił.

Niech Duszom światło wieczne świecić już nastanie,

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

Antyfona. Ratuj Panno duszyczki ufające w Ciebie, przyczyń się, a co prędzej niech zasiędą w Niebie.

V. Odpoczynek wieczny racz dać duszom Panie,

R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

V. Wybaw od bramy piekła wszystkie wierne dusze!

R. I ukróć ich dotkliwe czyścowe katusze,

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Najmiłosierniejsza Maryo, Łaskawości i Miłosierdzia, uproś przez boleści Serca Swego, któreś wtenczas miała, gdy Ci Symeon prorokował, że miecz Boleści miał przebić Duszę Twoją, uproś miłosiernym i zbolałym Sercem Twoim, aby Sprawiedliwość Boska ulżyła męki duszom w Czyśćcu zostającym, aby Syna Twego i Ciebie jak najprędzej chwaliły w Niebie.

R. Amen.

Lub modlitwa:

V. Módlmy się: Boże, szczodry Dawco przebaczenia i Miłośniku ludzkiego zbawienia, błagamy Miłosierdzia Twego, abyś naszych braci, krewnych i dobrodziejów, którzy z tego świata zeszli, za przyczyną Błogosławionej Maryi, zawsze Panny i Wszystkich Świętych Twoich do uczestnictwa wiecznej szczęśliwości dopuścić raczył. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje Bóg po wszystkie wieki.

R. Amen.

Wersety końcowe tak jak na Jutrznię.

Na Tercję.

Przybądź mi Boże na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Z płaczem do Was Anieli Duszyczki wołają,

Z wielką swoją ufnością, ręce wyciągają.

Którzy na rozkaz Pana z Wiecznej Niebios Chwały,

Zstępujecie w czyśćcowych więzień ciemne wały.

Gdy otaczacie w górnych przybytkach jasności

Tron Boga Trójjednego, błagajcie litości

Dla jeńców, którzy jęczą w ponurem więzieniu

I tęskny wzrok podnoszą ku Niebios sklepieniu.

Niech Duszom światło wieczne świecić już nastanie,

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

Antyfona. Wszyscy Święci przyczyniajcie się do Pana Boga za nami i dusz wiernych zmarłych zbawienie.

V. Zmiłujcie się nad nimi Aniołowie Boży.

R. Gdyż Jego Ręka Pańska nad nimi się sroży.

V. Wybaw od bram piekła… itd. z modlitwą i wersetami jak na jutrznię.

Lub modlitwa:

V. Módlmy się: Boże, własnością to Twoją jest litować się zawsze i przebaczać; błagamy Cię przeto najpokorniej za dusze sług i służebnic Twoich, które z tej doczesności odwołałeś. Nie oddawaj ich w moc nieprzyjaciela, ani ich nie zapominaj na zawsze, lecz rozkaż, by je święci Aniołowie przyjęli i do Niebieskiej Ojczyzny zaprowadzili; wszak one w Tobie nadzieję pokładały i w Ciebie wierzyły, niech przeto nie ponoszą kar piekielnych, lecz niech radość wieczną posiędą. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje w jedności z Duchem Świętym Bóg przez wszystkie wieki.

R. Amen.

Wersety końcowe tak jak na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź mi Boże na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Do was Patriarchowie i Prorocy Święci,

Potomkowie głos wznoszą, byście ich w pamięci

Mając, za nie się zawsze u Boga wstawiali,

Swoimi modlitwami Jezusa błagali.

On Was wyrwał z straszliwych podzienmych ciemności

Przyczyńcie się, aby ich przebaczył krewkości.

Niech zasiędą na łonie Ojca Przedwiecznego,

I zażyją pokoju nieustającego.

Niech Duszom światło wieczne świecić już nastanie,

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

Antyfona. Panie! nie piekło będzie Cię wyznawać: ani śmierć będzie Cię chwalić, ale my którzy żyjemy chwalić Cię powinniśmy.

V. Od bram piekielnych, wybaw dusze, Panie.

R. Miłosierdzia żebrzące odpuść im karanie.

V. Wybaw od bram piekła… itd. z modlitwą i wersetami jak na jutrznię.

Lub modlitwa:

V. Módlmy się: O Boże, Ty Panie zmiłowania, udziel duszom sług i służebnic Twoich, któreś z tego świata powołać raczył, miejsce ochłody, błogość odpoczynku i jasność światłości. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki.

R. Amen.

Wersety końcowe tak jak na Jutrznię.

Na Nonę.

Przybądź mi Boże na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Apostołowie Pańscy do Was o przyczynę,

Żebrzą dusze, byście im przejednali winę.

Wyproście im u Boga Łaskę, zlitowanie,

Niech Miłosierdzia Swego Okiem spojrzy na nie.

Powstań Głowo Kościoła, Niebieski odźwierny,

Piotrze Święty, wszak ty wiesz jak Bóg Miłosierny.

Otwórz Niebo szeroko, wyprowadź z więzienia

Wszystkie dusze do Chwały wiecznego zbawienia.

Niech duszom światło wieczne świecić już nastanie,

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

V. Przyczyńcie się za nimi Przyjaciele Boży,

R. Gdzie Jego Ręka Pańska nad nimi się sroży.

V. Wybaw od bram piekła… itd. z modlitwą i wersetami jak na jutrznię.

Lub modlitwa:

V. Módlmy się: Boże, Którego Miłosierdzie jest bezbrzeżne, przyjmij łaskawie pokorne prośby nasze i udziel duszom braci, przyjaciół i dobrodziejów naszych, którym pozwoliłeś wyznawać Imię Twoje, za przyczyną Świętych Apostołów Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki.

R. Amen.

Wersety końcowe tak jak na Jutrznię.

Na Nieszpory.

Przybądź mi Boże na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Wojsko nieprzebrane Świętych Męczenników,

Biskupów i Kapłanów, Świętych Zakonników.

Do Was się uciekają dusze prawowierne,

By od Boga odniosły łaski, ach niezmierne!

Gdyż im męki czyśćcowe strasznie dokuczają,

Przetoż w Waszych przyczynach pewną ufność mają.

Te wszystkie, które macie przed Bogiem zasługi.

Niech zastąpią z Waszymi modłami ich długi.

Niech Duszom światło wieczne świecić już nastanie,

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

Antyfona. Wzywamy miłosierdzia waszego, Święci, Pańscy Patronowie, za duszami wiernych zmarłych, przyczyńcie się prosimy, do Boga naszego.

V. Błagajcież za duszami Zbawiciela swego,

R. By ich raczył uwolnić z ognia czyśćcowego.

V. Wybaw od bram piekła… itd. z modlitwą i wersetami jak na jutrznię.

Lub modlitwa:

V. Módlmy się: Udziel, prosimy Panie, duszom sług i służebnic Twoich Wiecznego Miłosierdzia, by im na wieki posłużyło na zbawienie, że w Tobie nadzieję pokładały i w Ciebie wierzyły. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki.

R. Amen.

Wersety końcowe tak jak na Jutrznię.

Na Kompletę.

Nawróć nas, Boże, z Swojej Dobroci do Siebie

A wszystkie dusze zmarłych racz umieścić w Niebie.

Przybądź mi Boże na pomoc… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Także i Wy, Dziewice i Wy Wdowy Święte,

Któreście z łez padołu w radość wieczną wzięte,

Uproście Oblubieńca swego kochanego,

Niech umieści te dusze w Chwale Ojca Swego.

Gdzie Wy śpiewacie cudne Barankowi pienie,

Niech za Waszą przyczyną posiędą zbawienie;

Aby na Twarz Jego Świętą ciągle spoglądały,

Z Wami Jego Majestat wiecznie uwielbiały.

Niech Duszom światło wieczne świecić już nastanie,

Pokoju w Świętych gronie udziel im, o Panie!

Antyfona. Pomnijmy na Stworzyciela naszego za dni młodości naszej, póki nie przyjdzie czas utrapienia i nie nadejdą lata o których mówić będziemy; „nie podobają nam się” i póki nie wróci proch do ziemi swojej, z której był duch do Boga, który go dał.

V. Przyczyniajcie się za nimi Patronki Święte,

R. Aby dusze z Czyśćca były w Niebo przyjęte.

V. Wybaw od bram piekła… itd. z modlitwą i wersetami jak na jutrznię.

Lub modlitwa:

V. Módlmy się: Niech nasza modlitwa błagalna, prosimy Panie, duszom sług i służebnic Twoich będzie na zbawienie, abyś ich od wszystkich grzechów uwolnił i uczestnikami Twego Odkupienia uczynił. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki.

R. Amen.

Wersety końcowe tak jak na Jutrznię.

Ofiarowanie.

Te Godzinki za Dusze czyśćcowe zanoszę

Ojcze, przez Mękę Syna, Łaski Twojej proszę;

I Matki Jego miłej, wszech Świętych zasługi,

Niechaj Ci wypłacają ostatnie ich długi.

Wejrzyj na Ich przyczynę i Dusz utrapienie.

Racz wszystkim dać w Twej Chwale wieczne odpocznienie.

Niech patrzą na Twarz Twoją w Wiekuistej Chwale,

A ona Światłość Wieczna niech im świeci stale.

Tak, Zbawco, niech im światło już świecić nastanie,

I pokoju wiecznego udziel im, o Panie!

V. Jezu przez Twe do otchłani piekielnych zstąpienie,

R. Daj wszystkim duszom zmarłych wieczne odpocznienie.

V. Módlmy się. Racz się zmiłować Panie Jezu Chryste! przez gorzką Mękę Twoją, nad duszami wszystkich wiernych zmarłych Twoich, które szczególnie przyczyniających się do Ciebie nie mają, ani żadnej pomocy w mękach, oprócz tej, że na obraz i podobieństwo Twoje stworzone są; i które z dawności czasu, albo z niedbalstwa albo z ubóstwa od potomków swoich są zapomniane, za które żadna pamiątka ani rocznica nie bywa odprawiona, odpuść im Panie jako stworzeniu swemu, a uwolniwszy z mąk upalenia, ześlij im Prawicę Swoją Królu Chwały: Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego na wieki wieków.

R. Amen.

V. Módlmy się: Boże! Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów, aby przebaczenia, którego zawsze pragnęły, przez pokorne i pobożne modlitwy nasze dostąpić mogły. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym Bóg przez wszystkie wieki.

R. Amen.

 

 

Godzinki za dusze zmarłych na każdy dzień tygodnia

Zegarek czyscowy 1774; Nadzieja grzesznych 1728

Chęc pokorna 1831

Intencje modlenia się za dusze w czyśćcu zostające

Pierwsza. Za te dusze modlić się potrzeba, które za żywota najbardziej kochały Pannę Przenajświętszą, gdyż przez to uczynisz miłą rzecz Matce Bożej.

Druga. Za te dusze, które za żywota najczęściej modliły się za umarłych gdyż te są godne aby im tożsamo świadczono.

Trzecia. Za te dusze. które największe męki cierpią, gdyż, ich bóle godne są politowania i ratunku.

Czwarta. Za te dusze, za którymi nikt się nie przyczynia, nie mające krewnych ani przyjaciół gdyż te od wszystkich opuszczone potrzebują twojej pomocy.

Piąte. Za te dusze, które by najdłużej w mę­kach zostawały, nie były ratowane, należy bo­ wiem do takiej przysługi nie dać się uprzedzić.

Szósta. Za te dusze, które już dawno w czyśćcu zostają, gdyż się za tak długo cierpiącymi modlić godzi, o ukrócenie mąk ich czyśćcowych.

Siódma. Za te dusze, które cierpią za bardzo mały występek, należy i za nie modlić się, gdyż łatwo wyzwolone być mogą, kiedy nie wiele zawiniły.

Ósma. Za te duszę, które są w największym stopniu świątobliwości, te bowiem statecznie usłużyć ci mogą w niebie.

Dziewiąta. Za te dusze, które są najbliższe do oglądania chwały Boskiej, bo tym najłatwiej niebo uprosić.

 Dziesiąta. Za te dusze, które z twej przyczy­ny cierpią męki, bo za te obowiązany jesteś modlić się i przyczyniać.

Jedenasta. Za dusze ojca, matki. Dziadka, bab­ki, krewnych, przyjaciół i  dobrodziejów, do tego bowiem sama krew i uczucie powinny być powodem.

Dwunasta. Za te dusze, które nagle zeszły z tego świata bez przygotowania się, bez świętej Mszy, bez Spowiedzi i Najświętszego Sakramentu, bo te najbardziej trzeba i godzi się ratować.

Trzynasta. Za dusze, które za żywota dobrze ci czyniły, bo do tego wdzięczność powinna ci być powodem.

Czternasta. Za te dusze, które za żywota źle ci czyniły, trapiąc cię prześladując i obmawia­jąc, bo chrześcijańska miłość każe je ratować.

Piętnasta. Za te dusze, którym dobrze czyni­łeś za żywota, bo godzi się tymże i po śmierci wszelką pomoc świadczyć.

Szesnasta. Za te dusze, którym, kiedy żyły źle czyniłeś trapiąc je i obmawiając, należy im to bowiem po śmierci nagrodzić.

Siedemnasta. Za te dusze, które chce Pan Bóg, aby były najprędzej ratowane, bo w tym Wola Twoja z Boską zgadzać się powinna.­

 

Pieśń przed godzinkami

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska * u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, * A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

Od mocy piekielnej wybaw Panie ich dusze. * Niech odpoczywają w pokoju,  w pokoju wiecznym. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze Niech przyjdzie do Ciebie.

V. Słodkie Serce Maryi Pociecho tych co cierpią,

R. Módl się za duszami opuszczonymi w czyśćcu.

 

Godzinki do Trójcy Świętej za dusze zmarłych na niedzielę

Na Jutrznię

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy,

Wybaw dusze cierpiące z czyśćcowych niemocy,

Chwała bądź Bogu Ojcu i Synowi,

Wspólnie równemu Świętemu Duchowi.

 Hymn

Już się dzień zaczyna, już słońce nadchodzi,

Spełzły ciemności, zorza się rozwodzi.

Wstańmy czym prędzej, modląc się za dusze,

Ażeby je wybawić z ogniowej katuszy.

Boże Najświętszy i w Trójcy Jedyny,

Odpuść umarłym ciężkie w czyśćcu winy.

V. O! w Trójcy Jedyny Boże.

R. Niech ich Twa Łaska wspomoże.

Modlitwa Wszechmogący, wieczny Boże, któryś dał w wyznaniu prawdziwej wiary Przenajchwalebniejszej Trójcy Świętej, Chwałę i w możności Majestatu Twego jedność wyznać, prosimy Cię, abyśmy tejże wiary statecznością od wszelkich złych przygód byli wybawieni, dusze zaś w mękach czyśćcowych będące mocą Trójcy Przenajświętszej do Nieba niech będą wprowadzone.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu:

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

Na Prymę

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

W Swej Łaskawości nigdy niepojęty,

Ojcze i Synu i Duchu, nasz Święty,

Przyjmij, prosimy do Królestwa Twego

Więźniów mizernych z ognia czyśćcowego

Niech chwalą Ciebie w Trójcy Jedynego

Na wieki wieków Boga Wszechmocnego.

Wezwanie, modlitwa wraz z wersetami na zakończenie jak wyżej na Jutrznię.

Na Tercję

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Jezu najmilszy przez Mąk Twych gorzkości.

Wybaw proszę Cię z ogniowych srogości.

Dusze Krwią Świętą Twoją odkupione.

Niechaj nie będą okrutnie dręczone.

W Imię Najświętszej Trójcy niechaj będą,

Z mąk wybawione i Niebo osiądą.

Wezwanie, modlitwa wraz z wersetami na zakończenie jak wyżej na Jutrznię.

Na Sekstę.

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Duchu Najświętszy, duchu niezrodzony,

Z nikogo przyjmij do Twojej obrony,

Dusze, i nawiedź czyśćcowe więzienia.

Niechaj się cieszą z Boskiego widzenia.

Oświeć jasnością czyśćcowe tarasy.

Niech Trójcę Świętą chwalą w wieczne czasy.

Wezwanie, modlitwa wraz z wersetami na zakończenie jak wyżej na Jutrznię.

Na Nonę

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Maryo Panno! Córko Ojca Boga,

A Syna Matko! Niech czyśćcowa trwoga,

Oblubienico Ducha Najświętszego,

Skończona będzie ognia czyśćcowego.

Niech Trójca Święta za przyczyną Twoją

Zgasi ten ogień Boską Mocą Swoją.

V. O! w Trójcy Jedyny Boże.

R. Niech ich Twa Łaska wspomoże.

Modlitwa O najmiłosierniejsza Matko! Maryjo pełna łaski, przez Twoją przemożną przyczynę uproś duszom w czyśćcu cierpiącym, aby je Moc Trójcy Przenajświętszej do nieba doprowadziła.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

Na Nieszpory

Przybądź im Przenajświętsza Trójco ku pomocy… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Aniołowie! Co Boga w Trzech Osobach czcicie.

Jemu bez końca cześć, hołd w niebiosach świadczycie.

Proście Boga za dusze w czyśćcu cierpień wielu.

By za waszą przyczyną doszły pociech celu.

Gdzie by Boga i Pana naszego chwaliły

Na wieki w niebie z wami głosem swym wielbiły.

V. Boże w Trójcy Jedyny błagam Cię z pokorą

R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.

Modlitwa. O Święci Aniołowie Stróżowie dusz zmarłych ludzi, proszę Was serdecznie, raczcie te dusze Przedwiecznemu Niebieskiemu Ojcu polecić i oraz przedstawić Mu Najdroższe zasługi Jezusa Syna Jego Najmilszego, jako i zasługi Jego Najświętszej Matki i Wszystkich Świętych, a to dla wybawienia dusz z czyśćcowego ognia, aby razem z Wami w Królestwie Niebieskim, Majestat Boski wychwalały na wieki.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

Na Kompletę

O Przenajświętsza Trójco! Ratuj w Czyśćcu dusze,

Które tam w ogniach cierpią, ukróć ich katusze,

Niech będzie chwała Ojcu, cześć Synowi wiecznie.

I Duchowi Świętemu w Niebie trzem społecznie.

Hymn

Wybrani Boscy, którzy w świetle niebios słońca,

Pełni radości Pana, tam czcicie bez końca.

Za grzesznikami proście, by z grzechów powstali,

A Boga niczym nigdy nie gniewali.

Módlcie się proszę za dusze cierpiące,

A Trójcę Świętą widzenia pragnące.

V. Boże w Trójcy Jedyny błagam Cię z pokorą

R. Wybaw dusze z cierpienia, daj ochłodę skorą.

Modlitwa. Wszyscy Święci i Święte, którzy konającym do szczęśliwej śmierci pomagacie i dusze z czyśćca i przyczyną swoją do Boga wprowadzacie i pomóżcie i nam w godzinę śmierci naszej, a potem wprowadźcie nas z mak czyśćcowych mocą Trójcy Przenajświętszej byśmy Boga na wieki z tymi świętymi duszami chwalili.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

Ofiarowanie

W Trójcy Jedyny, Nieśmiertelny Boże!

Niech nasza prośba te dusze wspomoże,

Dusze czyśćcowym ogniem gorejące,

Ludzkiej pomocy częstego nie mające.

Przyjmij, ach przyjmij te Godzinki proszę.

Ode mnie grzesznego, który prośbę wznoszę.

Niech z ognia prędko będą wybawione

Trójcy Najświętszej chwałą ucieszone.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te Dusze do Raju  wiecznego (3 razy)

A Ci którzy w Czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).

 

Godzinki do Najświętszej Rodziny za dusze zmarłych na poniedziałek

Pieśń przed godzinkami jak wyżej.

NA JUTRZNIĘ.

Jezu Najsłodszy wspomóż usta moje,

Bym przez Najświętszą Rodzinę Twoją

Mógł uprosić duszom wybawienie,

Z Czyśćca: a przez nich duszy mej zbawienie.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Bogu w Osobach Trzech Niepojętemu,

Chwała, że Boską naturę z Człowieczą

Zjednoczył, by miał o nas większą pieczę.

Hymn

Proszę: a kogóż wzywać na pomoc będziemy?

A przez czyjąż przyczynę grzechów pozbędziemy

Któż zaleje łzy gorzkie od ognia wzniecone,

Którym dusze są w Czyśćcu okrutnie palone.

Nadzieję składam w Twojej Rodzinie Świętej.

Jezu! Skutek mej prośby niech będzie przyjęty.

V. Ogarnęły mnie boleści śmierci.

R. Boleści piekielne mnie otoczyły.

Modlitwa. Jezu Najmilszy! Któryś z Miłości zbawienia ludzkiego, będąc Bogiem od wieków niepojętym i nieogarnionym, zamknąłeś się w szczupłych i subtelnych wnętrznościach Matki Przenajświętszej Maryi Panny, proszę Cię przez cudowne Twoje Poczęcie za przyczyną tejże Matki i całej Najmilszej Rodziny Twojej, daj duszom w ogniach czyśćcowych będącym, jak najprędsze wybawienie, by Ciebie Odkupiciela na wieki chwaliły.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu:

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

Jezu Najsłodszy wspomóż usta moje,

Bym przez Najświętszą Rodzinę Twoją

Mógł uprosić duszom wybawienie,

Z Czyśćca: A przez nie duszy mej zbawienie.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Przenajświętsza Rodzino Jezusa mojego

Zbawiciela, co złączył Moc Bóstwa Swojego,

Bóg człowieka z naturą uniżając Siebie.

Proszę Waszej przyczyny, niechaj dusze w Niebie

Za Waszymi prośbami z czyśćca wybawione

Będą i chwałą wieczną u Boga wsławione.

V. Ogarnęły mnie boleści śmierci.

R. Boleści piekielne mnie otoczyły.

Modlitwa. Jezu Najdobrotliwszy! Któryś przez dziewięć miesięcy w przeczystym żywocie Matki Twojej Najświętszej Maryi Panny chętnie mieszkał, dajże przez Jej przyczynę i całej Rodziny Twojej, duszom w ogniach czyśćcowych cierpiącym jak najprędzej w niebie mieszkanie, który żyjesz i królujesz Bóg i Człowiek na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Jezu Najsłodszy wspomóż usta moje… itd. jak na Prymę.

Hymn

Matko Najświętsza z czystym Oblubieńcem Swoim

Józefem pomóż grzesznym by ratunkiem Twoim.

I Anny z Joachimem Twymi rodzicami,

Dusze w Niebie mogły być prędko dziedzicami.

Weźcie je proszę o to, na swoją obronę.

Niech dziedzicznie odbiorą niebieską koronę.

V. Ogarnęły mnie boleści śmierci.

R. Boleści piekielne mnie otoczyły.

Modlitwa Jezu najcudowniejszy! Przez ubogie między bydlęty Narodzenie Twoje daj łaskawie za przyczyną najmilszej Matki i całej Rodziny Twojej, żeby dusze w ogniu czyśćcowym cierpiące w niebieskie odrodziły się pociechy, co racz im dać jak najprędzej Zbawicielu świata.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

 NA SEKSTĘ.

Jezu Najsłodszy wspomóż usta moje… itd. jak na Prymę.

Hymn

Święci: z Zachariaszem Elżbieto, kapłanem.

Rodzice i z Posłańcem Jezusowym: Janem

Raczcie przybyć na pomoc tym co już skonali

Cierpią męki, niechby się do Nieba dostali.

Niech się cieszą chwalący Boga z wysokości.

Niech i nas poratują w trwodze śmiertelności.

V. Ogarnęły mnie boleści śmierci.

R. Boleści piekielne mnie otoczyły.

Modlitwa Jezu najpokorniejszy! Przez prace w całym Życiu Twoim dla zbawienia rodu ludzkiego podjęte, daj z Dobroci Twojej za przyczyną Najświętszej Rodziny, aby dusze z mąk czyśćcowych codziennie za niegodnymi modlitwami naszymi wybawiane były. Przez Chrystusa Pana naszego.            

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

NA NONĘ.

Jezu Najsłodszy wspomóż usta moje… itd. jak na Prymę.

Hymn

I Was z Zebedeuszem Jezusa kochanie.

Wzywam Braci o pomoc, Jakubie i Janie

Prośbą jednajcie duszom żywot wiekuisty.

By z ognia wyszły prędko, jako kryształ czysty

Świeciły wspólnie z Tobą Świętą Rodziną.

Mnie też grzesznego niech Łaska Boska nie omija.

V. Ogarnęły mnie boleści śmierci.

R. Boleści piekielne mnie otoczyły.

Modlitwa Jezu najdoskonalszy! Przez gorące i godne Nauki Twoje, niech prośby i modlitwy nasze przez przyczynę Najświętszej Matki i całej Rodziny Twojej będą od Ciebie przyjęte, na wybawienie dusz z ognia czyśćcowego, za co niech Ci będzie chwała na wieki.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Jezu Najsłodszy wspomóż usta moje… itd. jak na Prymę.

Hymn

Przyczyń się, o! Symeonie z Anną sprawiedliwy,

Niech przestanie dusz palić ogień przeraźliwy

Wstawiaj się Tadeuszu z Kleofasem, Barnabą

A ja przy Was nie będę w uproszeniu słaby.

By koniec miały dusze karania i winy.

Aby wzięły ochłodę dodajcie przyczyny.

V. Ogarnęły mnie boleści śmierci.

R. Boleści piekielne mnie otoczyły.

Modlitwa. Jezu najcierpliwszy! Przez krzywdy, zelżywości, Mękę i Śmierć Twoją, racz dać z Miłosierdzia Twego, za przyczyną, najukochańszej Matki i całej Rodziny Twojej Świętej, duszom w czyśćcu cierpiącym wybawienie, nam za ich przyczyną w utrapieniach doczesnych pociechę, a po śmierci wieczne zbawienie na wieki wieków.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Nawróć do Siebie serca obłąkane,

A pociesz dusz sług Twoich stroskane.

Jezu Najsłodszy wspomóż usta moje… itd. jak na Prymę.

Hymn

Wam polecam westchnienia do Tronu Boskiego

Elkano z Samuelem przybieram mniejszego

Jakuba i Salomeę, Annę, Alfeusza,

Przez Was niech pomoc z czyśćca bierze wszelka dusza,

Stawcie ich, stawcie moje przed Bogiem pragnienie

Duszom Niebo, a moje sprawujcie zbawienie.

V. Ogarnęły mnie boleści śmierci.

R. Boleści piekielne mnie otoczyły.

Modlitwa. O Panie Jezu Chryste, prawdziwy  Stwórco! Który dla powetowania straty z upadku Aniołów, człowieka z ziemi stworzyłeś, a dla niego przybrawszy Człowieczeństwo na Krzyżu umarłeś, abyś mu Łaskę przez grzech utraconą odzyskał, proszę Cię pokornie, abyś wszystkim wiernym zmarłym przez Miłosierdzie Twoje i przez przyczynę Matki Twojej Najświętszej i wszystkich miłośników Twoich jak najprędsze wybawienie z Czyśćca dać raczył, aby Cię na wieki chwalili.

R. Amen.

Wersety na zakończenie modlitwy jak wyżej na Jutrznię.

Ofiarowanie

Złączeni Rodziną Boga Wcielonego

Z Boską także i ludzką nierozdzielnego

Naturą; Wam oddaję te niegodne modły.

Niechaj będą przyjęte od grzesznika podłego,

Który ufa, że za dusze czyśćcowych pomocą

Wyrwanych: pierzchną strachy, gdy śmiertelną nocą,

Oczy już śmierć zamykać będzie ostatecznie,

Ty Święta Rodzino, broń mnie statecznie

Od piekielnej napaści czarta przeklętego

I dodawaj pomocy do zejścia świętego. Amen.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te Dusze do Raju  wiecznego (3 razy)

A Ci którzy w Czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).

 

Godzinki za dusze zmarłych na wtorek o Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Pieśń przed godzinkami jako wyżej.

NA JUTRZNIĘ.

Staję przed Sądem Twoim, Miłosierny Panie,

Dusze, które za grzechy cierpią swe karanie,

Wybaw je Miłosierny Jezu, zasługami

Twymi, i Matki Twej wszak były sługami.

I teraz są waszymi, Święci Aniołowie

Wyprowadźcie ich z ognia jak wierni Stróżowie.

Hymn

Oświadczam się, Boże mój, że pragnę Twej Chwały

Uprosić duszom w Czyśćcu, aby i ją oddały.

Osobliwie ta dusza, która nie mająca

Ratunku, w zapomnieniu omdlewa, żebrząca

Ochłody prędkiej z ognia, więc wybaw ją, Panie,

Niech nie będzie z odwłoką jej oczekiwanie.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.

R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

Modlitwa. Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez Krew Twoją Najświętszą, Którąś w Ogrójcu wylał, racz wyzwolić dusze wiernych zmarłych osobliwie żadnego ratunku w Czyśćcu nie mające, zaprowadź je do Chwały Wiekuistej, gdzie Cię niechaj chwalą na wieki wieków.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu:

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

O Panie! wybaw Dusze z ognia czyśćcowego

Niechaj Cię w Niebie chwalą w Trójcy Jedynego.

Hymn

Do podziemnego Panie przenoszę się domu,

Z modłami mymi za dusze, gdzie wiem, że nikomu

Nie dadzą stamtąd wynijść póki nie uczyni

Zadość , kto grzechami Bogu co zawini.

Proszę Cię za tą Duszą, która wyjścia bliższa,

Niechaj ją Łaska Twoja do Nieba wywyższa.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.

R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

Modlitwa. Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez Najświętszą Krew Twoja, Którąś wylał w okrutnym biczowaniu Twoim, racz wybawić dusze wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego i osobliwie duszę, która bliższa wyjścia zaprowadź ją do Chwały Twojej wiekuistej.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

O Panie! Wybaw dusze z ognia czyśćcowego… itd. jak na Prymę.

Hymn

Prawdziwe nad Duszami mam pożałowanie,

Które dłuższe za grzechy mają wypłacanie.

Tę mękę, którą cierpią w ognistej tęsknocie,

Skróć, Panie! a zażyj Twej nad nimi litości.

Krew, co się od korony z Głowy Twojej leje,

Niechaj najdłuższą mękę tej Duszy zaleje.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.

R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

Modlitwa Panie Jezu Chryste, proszę Cię przez Krew Twoją Przenajświętszą, którąś w Cierniowym Koronowaniu wylać raczył, wybawże dusze wiernych Twoich zmarłych od ognia czyśćcowego, osobliwie dusze ze wszystkich na ostatku mającą wypłacać karanie, zaprowadź je do chwały wiekuistej, aby Ciebie na wieki chwaliła.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

O Panie! Wybaw dusze z ognia czyśćcowego… itd. jak na Prymę.

Hymn

Pragnieniem, którym Dusza goreje do Ciebie,

Najbogatsza w zasługi chcąc być prędko w Niebie.

Proszę Cię, Dobry Jezu, niechaj Męka Twoja,

Dopomoże jej prędko, niegodna  też moja

Modlitwa, którą rzucam pod Twe Nogi, Panie,

Niech jej za drogi prezent w Łasce Twojej stanie.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.

R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

Modlitwa O Panie Jezu Chryste, proszę Cię przez Krew Twoją Przenajświętszą, Którąś przy okrutnym Krzyża dźwiganiu wylał, racz wyzwolić dusze wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego, osobliwie duszę najbogatszą w zasługi, zaprowadź ją do chwały Twojej na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA NONĘ.

O Panie! Wybaw dusze z ognia czyśćcowego… itd. jak na Prymę.

Hymn

Ucieczko najgrzeszniejszych, Najświętsza Marya,

Dopomóż Duszom, niechaj Twoja Przyczyna

Wybawi Dusze z czyśćca w ogniu gorejące

U Twej Przyczyny Panno pokornie proszące.

Dopomóż prośbą Twoją też Barbaro Święta,

Niechaj ta Dusza będzie prędko w Niebo wzięta.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.

R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

Modlitwa O Panie Jezu Chryste, proszę Cię przez Krew Twoją Najświętszą, którąś przy okrutnym krzyżowaniu wylać raczył, racz wyzwolić dusze wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego, osobliwie tę duszę, która najpobożniejsza była do Matki Twojej i Barbary świętej, zaprowadź ją do chwały Twojej wiekuistej, gdzie Cię niechaj chwali na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

O Panie! Wybaw dusze z ognia czyśćcowego… itd. jak na Prymę.

Hymn

O! Święci Patronowie, w Chwale już będący

Z Chrystusem Zbawicielem swoim królujący.

Dopomóżcie tym Duszom, które wam służyły

Najbardziej na tym świecie w Bogu Was chwaliły.

By przez Waszą przyczynę w szczęśliwej jasności

Cieszyły się wyszedłszy z czyśćcowych ciemności.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.

R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

Modlitwa O Panie Jezu Chryste, proszę Cię przez Krew Twoją Przenajświętszą, Którąś wylał z Boku Twego, racz wyzwolić dusze wiernych zmarłych od ognia czyśćcowego, osobliwie te dusze, które do różnych swoich świętych Patronów nabożne były i modlitwami im swymi na tym świecie służyły, a teraz czyśćcowe cierpią ognie, niech im ta Krew z Wodą z Boku Twego Boskiego wylana zaleje ogień czyśćcowy, aby jak najprędzej Ciebie, Boga widziały, pozyskały i chwaliły.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Nawróć nas, Jezu, grzeszników do Siebie,

Daj jak najprędzej cieszyć się nam w Niebie.

Oswobodź Dusze z ognia czyśćcowego.

Niechaj Cię chwalą w Trójcy Jedynego.

Hymn

Jezu! nasz Zbawicielu i łaskawy Panie.

Wspomnij na Dusze czyśćcowych niezmierne karanie

Tęskniąc do Twoich źródeł, schną do Twej ochłody

Daruj męki, spuść godziny, a zaprowadź na gody.

Te zwłaszcza co modlitwom moim przeznaczone.

Niech mnie z Gniewu wyproszą, z ognia wyproszone.

V. Wieczny odpoczynek raczże im/mu/jej dać Panie.

R. A światłość wieczna niech im/mu/jej świecić nie przestanie.

Modlitwa Boże, Szczodrobliwość Twoją, nad duszami pokazujesz, zbawienie ludzkie miłujący, żebrzemy łaski Twojej, wejrzyj miłosiernym okiem Twoim na zgromadzenie rodziców, braci, sióstr i dobrodziejów naszych, którzy z tego świata zeszli, a teraz czyśćcowy ogień cierpią, osobliwie dusze, które pragną widzieć Chwałę Twoją i któreś przeznaczył, aby niegodnymi modlitwami mymi z mąk wybawione były, zaprowadź je do Chwały Wiekuistej na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

 Ofiarowanie

Przyjmij łaskawie, Ojcze te Godzinki proszę

Za Dusze, za którymi ręce moje wznoszę.

Do Miłosierdzia Twojego: odpuść kary winę,

Przyjmij do Uszu Twoich, za nimi przyczynę.

A ja w godzinę śmierci niech szczęśliwy będę

I za ich przyczyną Niebo niech posiędę. Amen.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te Dusze do Raju wiecznego (3 razy)

A Ci którzy w Czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).

 

Godzinki o Najsłodszym Imieniu Jezus za dusze zmarłych na środę

Pieśń przed godzinkami jako wyżej.

NA JUTRZNIĘ.

Bogu niech będzie Chwała z wysokości

By wyrwał Dusze z czyśćcowych ciemności.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

W Trójcy na wieki Bogu Jedynemu.

Hymn

Na Imię Jezus, niech wszelkie stworzenie

Oddaje Chwałę Bogu, wyśpiewuje pienie.

Anielskie święte głosy niechaj Chwałę dają

Dusze za Ich przyczyną niechaj ulgę mają.

Niech najprędzej Gniew Boski uśmierzony będzie

Człowiek grzeszny w Niebieskiej Chwale niech zasiądzie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone

R. A Dusze z Czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, przez Najświętsze Imię Twoje Jezus, Aniołom przyjemne, czartom straszliwe, przed którym piekielne mocy uciekają, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Zaprowadź je na miejsce światłości i pokoju.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu:

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

Bogu niech będzie chwała z wysokości… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Najsłodszy Panie Jezu dla Imienia Twego.

Raczże wybawić Dusze z ognia czyśćcowego,

Niechaj Cię w Chwale Twojej wiecznie wysławiają

Na wieki nieskończone dzięki oddawają,

Święci w Chwale Niebieskiej będący duchowie,

Cieszcie się, gdy wprowadzają Dusze Aniołowie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone

R. A Dusze z Czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa. Boże, któryś najchwalebniejsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Twego uczynił wiernym Twoim przyjemne i zbyt słodkie, złym duchom ogromne i straszliwe, daj duszom cierpiącym, aby przez to Imię Jezus, pociechę w mękach uczuły i do wiekuistej radości, prędko się dostały, przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA TERCJĘ.

Bogu niech będzie chwała z wysokości… itd. jak na Jutrznię.

 Hymn

Imię Najświętsze sławne nad wszystkie Niebiosy

Gdy było ogłoszone Anielskimi głosy.

Tobie Matko Maryo i Józefie Święty,

Przez tę radość, którąś miał wtenczas kiedyś wzięty

Do nieba proś za Dusze mniemanego Syna,

By od nas grzesznych była przyjęta przyczyna.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone

R. A Dusze z Czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa. O Dobry Jezu! O Miłosierny Jezu! Synu Maryi raczże wlać w serce moje Łaskę Twoją, abym mógł doskonale chwalić Imię Twoje Najświętsze, Dusze zaś w Czyśćcu będące za przyczyną Matki Najświętszej Twojej i Józefa Świętego niech z mąk będą wybawione.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA SEKSTĘ.

Bogu niech będzie chwała z wysokości… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Uchodzi nam czas grzesznym, uchodzą godziny

Prędko? czyli też późno? trzeba z tej doliny

Przenieść się w kraj daleki, tam czasu nie będzie

Poprawy ani pokuty, niechże nam przybędzie

Natenczas Imię Jezus, a Dusze będące

W Niebie, niech nas ratują Bogu już służące.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone

R. A Dusze z Czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, daj Duszom w Czyśćcu będącym odpuszczenie wszystkich grzechów, aby przez Najsłodsze Imię Jezus tej Łaskawości dostąpiły, której w tych mękach przez Miłosierdzie Twoje żądają na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA NONĘ.

Bogu niech będzie chwała z wysokości… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Ile ludzkie chciwości myśli zamykają.

Niechaj wszystkie na ulgę Duszom obracają.

Niech Imię Słodkie Jezus straszne czartom w mocy,

Daje Duszom w Czyśćcu do Nieba pomocy.

Niech je Święte Kościoła wspomagają ofiary,

A mąk ciężkich ogniste zagaszą pożary.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone

R. A Dusze z Czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa. O Dobry Jezu! Ojcze Miłosierdzia! Zmiłuj się nad Duszami zmarłych, a daj im jak najprędzej widzenie Światłości Chwały Majestatu Twego Boskiego, niech Dusze wiernych odpoczywają na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA NIESZPORY.

Bogu niech będzie chwała z wysokości… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Z głębokości przepaści wołamy do Ciebie

Usłysz Jezu, wołanie na wysokim Niebie.

Skłoń ku Duszom cierpiącym miłosierne uszy,

Niechaj Cię ich męczarnia ku litości wzruszy.

Niech zgasną w Imię Jezus czyśćcowe płomienie,

Niech ich Twego Imienia ratuje wspomnienie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone

R. A Dusze z Czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa. Daj nam to Słodki Jezu, prosimy Cię, abyśmy wszyscy którzy to Imię Jezus czcimy w godzinę śmierci w ustach mieć mogli, dusze zaś tych, którzy z Miłosierdzia Twojego w tym mówieniu Najsłodszego Imienia Jezus skonali z czyśćcowych mąk niech wybawione będą, aby Cię na wieki wieków chwaliły.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

NA KOMPLETĘ.

Przybądź Najsłodszy Jezu z Miłosierdzia Swego

Na ratunek cierpiącym z Dekretu Twojego.

Wybaw ich jak najprędzej z ognia czyśćcowego,

Niechaj Cię w Niebie chwalą w Trójcy Jedynego.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu

Chwała na wieki w Trójcy Jedynemu.

Hymn

O Jezu Miłosierny! Wysłuchaj wzdychanie

Dusz udręczonych w Czyśćcu żałosne wołanie

Niechaj Imię Twoje Jezus będzie pochwalone

A Dusze z Czyśćca będą przez nie wybawione.

A kiedy staną w Chwale Boga Jedynego

Niech przybędą na pomoc w dzień skonania mego.

V. Niech Imię Jezus z męki was wybawi

R. I jak najprędzej w Swej Chwale postawi.

Modlitwa. Zmiłuj się Najłaskawszy Jezu nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, dla których odkupienia Naturę Ludzką przyjąłeś, zmiłuj się nad wzdychaniem, zmiłuj się nad łzami, które do Ciebie wylewają, przez moc Najsłodszego Imienia Twego Jezus i Męki Twej, odpuść im karanie przez grzechy ich zasłużone, podaj im Rękę, zaprowadź ich na miejsce ochłody, światłości i pokoju.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie na Jutrznię.

Ofiarowanie

Te Godzinki Jezu mój, Tobie ofiaruję.

Za dusze, które w mękach Imię Twoje ratuje

Niech udręczone w bólach swoich ochłodę mają

Gdy Najsłodszym Imieniem Twoim się rozkoszują

Ja zaś grzeszny w godzinę, bym to szczęście miał/a/

Jezus Imię wymówić, gdy będę konał/a/. Amen.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te Dusze do Raju  wiecznego (3 razy)

A Ci którzy w Czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).

 

Godzinki do Przenajświętszego Sakramentu za dusze zmarłych na czwartek

Pieśń przed godzinkami jako wyżej.

Pójdźmy czym prędzej padłszy na kolana.

Oddajmy pokłon, powitajmy Pana.

Który w Najświętszym będąc Sakramencie,

Przyjmie ukłony w codziennym momencie

Nie wzgardzi prośbą, które wznoszą usty.

By Dusze w Niebie, a Czyściec pusty.

NA JUTRZNIĘ.

Gdy Anielskiego Chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu Cześć, Chwałę w Trójcy Świętej dajmy

Majestat Boski za Dusze błagajmy.

Hymn

Padam przed Tobą Boże utajony,

Którego kryją Chlebowe zasłony.

Padam przed Tobą sławiąc Tajemnice

Prosząc, by Święte Krwi Twojej Krynice

Zalały ogień, które Dusze pali

Niechaj czym prędzej, każda Cię z nich chwali.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa. Boże, Któryś nam w cudownym Sakramencie Męki Twojej pamiątkę zostawił, daj nam tak, prosimy Cię, te Święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej taką czcią otaczać, – abyśmy przez to Odkupienie nasze, pożytek doznali, a duszom w ogniach czyśćcowych będącym wieczny odpoczynek uprosili.

R. Amen.

V. Duszom w Czyśćcu cierpiącym osobliwie do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

Gdy Anielskiego Chleba człek pożywa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Człowiekiem z Panny, Bóg był narodzony,

Człowiek z grzechu został uwolniony.

Słowo Przedwieczne Ciałem się już stało.

Jak wielkie Cudo widzieć się nam dało.

A że ten Chleb jest niewymownej Mocy

Niech Duszom w Czyśćcu dodaje pomocy.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa. Boże, Któryś nam w Najświętszym Sakramencie Pamiątkę Męki Twojej zostawił, prosimy Cię, którzy tę Tajemnicę czcią otaczamy, Ciała i Krwi Twojej spożywamy, Śmierć i Mękę Twoją rozpamiętujemy, abyśmy wiecznego błogosławieństwa Twego łaskę otrzymać mogli, duszom w mękach czyśćcowych będącym wieczny odpoczynek uprosili, oto prosimy Cię, który żyjesz Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Duszom w Czyśćcu cierpiącym osobliwie do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek.

R. Amen.

NA TERCJĘ.

Gdy Anielskiego Chleba człek pożywa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Cuda nad cuda i nie wysławione,

Gdy przy Wieczerzy Pańskiej odmienione,

Chleb w Ciało wino w Krew się Boską mieni.

Takim Bóg Cudem, człeka Sobie ceni.

Niechże przytomny Bóg w tym Sakramencie

Ratuje Dusze w codziennym momencie.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa. Niechże ja nieustannie sercem i miłością przy Nogach Twoich pod zasłoną chleba Utajony Panie mój leżę, niech moment za grzechy moje i całego świata płaczę, niech się staną wszystkich Zasług Twoich i odpustów od Kościoła Świętego nadanych uczestnikiem i niech to będzie wszystkim duszom w Czyśćcu ku ochłodzie i pomocy.

R. Amen.

V. Duszom w Czyśćcu cierpiącym osobliwie do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek.

R. Amen.

NA SEKSTĘ.

Gdy Anielskiego Chleba człek pożywa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Ciałem przybrane, ach sto cudów mało,

Słowo Przedwieczne chleb mieni w Swe Ciało

Tego myśl ludzka nigdy nie obejmie,

Lecz serce wiarą pojmuje uprzejmie.

Niechże szczęśliwie ten Pokarm Dusze mają,

Które zgłodniałe o pomoc wołają.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa O Przenajświętsza Ofiaro, która nam wrota niebieskie otwierasz, otwórzże Serce miłosierne, a spuść rosę niebieską na ochłodzenie duszom w ogniu będącym, zalej Krwią Twoją Najświętszą upały ich zaprowadź do Chwały Wiekuistej, aby Cię na wieki chwaliły.

R. Amen.

V. Duszom w Czyśćcu cierpiącym osobliwie do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek.

R. Amen.

NA NONĘ.

Gdy Anielskiego Chleba człek pożywa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Aniołów Chleba, o jak to cud wielki!

Gdy chce pożywać śmiało człowiek wszelki

Żywotem zawsze jest sprawiedliwemu,

Lecz ach jest zgubną w grzechu biorącemu.

Przeto proszę, niech mnie i Święte Dusze

Broni ten Pokarm od wiecznej katuszy.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa. Panie, przez wszystką dobroć Serca Twego, dajże duszom w Czyśćcu cierpiącym pokój wieczny i widzenie Twarzy Twojej Boskiej, osobliwie za życia swego do Najświętszego Sakramentu nabożnym, niechaj Cię jako najprędzej w Niebie chwalą. Dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Duszom w Czyśćcu cierpiącym osobliwie do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek.

R. Amen.

NA NIESZPORY.

Gdy Anielskiego Chleba człek pożywa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Czcijmy grzesznicy te Niebieskie Dary,

Którymi nas Bóg częstuje bez miary:

I czego rozum nasz pojąć nie może,

Niechaj prawdziwa Wiara go wspomoże.

Krew Jezusowa niech serca zagrzewa,

A Duszom w Czyśćcu niech ogień zalewa.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa. O Sakramencie Najchwalebniejszy! Według możliwości mojej,  oddając Tobie mój ukłon i powinną ofiaruję wdzięczność, za tak wielkie Dobrodziejstwa Twoje, że będąc prawdziwym Bogiem do nas grzesznych codziennie się skłonisz i skłońże też Miłosierdzie Swoje na duszę mizerne w Czyśćcu cierpiące, ażeby przez Ofiarę Mszy Świętych, które kiedykolwiek za nie odprawiają z męki były wybawione i chwaliły Cię na wieki wieków.

R. Amen.

V. Duszom w Czyśćcu cierpiącym osobliwie do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek.

R. Amen.

Na Kampletę

Zawróć nas, Boże, z gościńca błędnego

Nawróć i serca do Ciebie Samego.

Gdy Anielskiego Chleba człek pożywa… itd. jak na Jutrznię.

Hymn

Gdy Bóg przytomny przez słowa Kapłana

Niechaj Ci chwała będzie pożądana.

Którąć dajemy i wiem żeś jest prawdziwy,

Pod cieniem Chleba. Bóg i Człowiek żywy.

Niechże pamiątka Śmierci Świętej Twojej

Pomoże Duszom wynijść z męki swojej.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, ofiaruję za dusze w czyśćcu zostające wszystkie chęci Najświętszej Panny Maryi, Matki Twojej do Najświętszego Sakramentu, ofiaruję ukłony, którymi Cię czcili Święci Aniołowie, przy pierwszym postanowieniu tego Najświętszego Sakramentu, także poszanowanie, które czynili, a potem czynić będzie świat cały.

R. Amen.

V. Duszom w Czyśćcu cierpiącym osobliwie do Najświętszego Sakramentu nabożnym, daj Panie wieczny odpoczynek.

R. Amen.

Ofiarowanie

Na pamiątkę mój Jezu! Twej ku mnie Miłości

Oddaję te Godzinki, abyś z Swej Litości.

Wybawił Dusze z Czyśćca darując im winę

Przez Krwi Twojej i Męki Najdroższej przyczynę.

Niech ten Anielski Pokarm, w nich zostaje

Pragnącym Duszom w Czyśćcu Pokarmem się staje.

Gdy ostatnia godzina życia mego będzie,

Niech Jezus w Sakramencie Najświętszym przybędzie,

Ażeby umierając ten posiłek mieli,

Szczęśliwie się do Nieba po śmierci dostali.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te Dusze do Raju  wiecznego (3 razy)

A Ci, którzy w Czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).

Akt pierwszy

O Przenajświętsza Hostya

Dla której nam Niebo sprzyja.

Ratuj w Czyśćcu zostające,

Pomocy Twej żądające.

Daj to Ojcze Litościwy,

Z Synem równo miłościwy,

Duchu od Nich pochodzący,

Boże zawsze królujący.

Akt drugi

Hostio Święta, Ciało i Krew żywa,

W tym Sakramencie istotnie prawdziwa.

Wierzę, żeś Bóg mój na ręku Kapłana,

Niech Ci Ofiara będzie upodobana.

Za tych, którzy już na Sądzie stanęli,

I Dekret śmierci ostatni podjęli.

Zmiłuj się, Jezu! zmiłuj się nad nimi,

Przez Mękę Twoją, uczyń ich wolnymi.

Przez Krew wylaną i Rany okrutne,

Niech Miłosierdzie mają Dusze smutne.

Przez Boleść Matki, którą w ten czas miała,

Kiedy na Krzyżu na Ciebie patrzała.

Wybaw ich, Panie, wybaw z ognia proszę,

Gdy tę niegodną Suplikę przynoszę

A was zaś Dusze, proszę o przyczynę

Ratujcie grzesznego mnie w śmierci godzinę. Amen.

 

Godzinki za dusze zmarłych na piątek o Męce Pańskiej

Pieśń przed godzinkami jako wyżej.

NA JUTRZNIĘ.

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie Rany,

Aby Jezus za grzechy nasze katowany;

Wybawił dusze z Czyśćca Krwią Swoją i Męką,

I wprowadził do Nieba Miłosierną Ręką.

By w weselu jasności wiecznej spoczywały,

I chwałę nieśmiertelną Stwórcy swemu dały.

Hymn

Jezu! któryś w Ogrojcu Krew przelał dla grzesznika,

Niechaj Cię zmarłych męka do litości przenika.

Przez powrozy, któremiś Jezu był związany,

I na śmierć Piłatowi od żydów podany.

Rozwiąż więzy czyśćcowe, wyprowadź z więzienia.

Niechaj Cię chwalą będąc wdzięczne odkupienia.

V. Przez krwawy pot Twój w Ogrójcu daj im miły Panie.

R. Wieczne odpoczywanie i w Niebie mieszkanie.

V. Wysłuchaj Panie, za nimi nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Boże! światło dusz wiernych, który łaskawym okiem stworzono dusze w ciała ludzkie wprowadzasz, aby Ci służyły; przez Krwawy Pot Twój prosimy, abyś zmarłych wiernych dusze z mąk czyśćcowych wybawić raczył, aby Cię chwaliły na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wysłuchaj Panie, za nimi nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Błogosławmy Panu,

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

Wybaw niewinny Jezu krwawą Swoją Męką

Dusze z Czyśćca, a wprowadź Miłosierną Ręką.

Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,

I Miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

Hymn

Piłatowi oddany na niesłuszne sądy,

Biczowany okrutnie za grzechy, nierządy.

Niechaj Krew, która z Ran Twych obficie się leje

Ogień dusz pałających łaskawie zaleje.

Aby ochłody z ognia prędko otrzymały,

I do Chwały Twej Świętej wiecznej się dostały.

V. Przez Biczowanie Twoje, daj im miły Panie.

R. Duszom w Czyśćcu cierpiącym w Niebie pomieszkanie.

V. Wysłuchaj Panie, za nimi nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: O Panie Jezu Chryste! przez Biczowanie Twoje i okrutne Rany, niech Krew Twoja Przenajświętsza zaleje ogień czyśćcowy, którym z Sprawiedliwości Twojej karzesz grzeszne dusze, wprowadź je na miejsce wiekuistej ochłody.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA TERCJĘ.

Wybaw niewinny, Jezu… itd. jak na Prymę.

Hymn

Nie dosyć Dobry Jezu, źeś był biczowany,

Lecz i z ciernia koroną był koronowany.

Zmiłuj się nad Duszami w Czyśćcu będącymi,

Osobliwie, co żyjąc były nabożnymi

Do Męki w Głowie Twojej, cierniem tym zranionej,

Bądź na wieki mój Jezu od nas pozdrowiony.

V. Przez krwawe koronowanie Twoje daj im miły Panie!

R. Wieczne odpoczywanie i w Niebie mieszkanie.

V. Wysłuchaj Panie, za nimi nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Panie Jezu Chryste! któryś tak ciężką cierpiał Mękę przy koronowaniu Twoim, osobliwie kiedy ości ciernia Głowę Twoją Świętą do mózgu przebiły, zmiłuj się nad duszami w mękach czyśćcowych cierpiącymi, zaprowadź je do Wiekuistej Chwały.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA SEKSTĘ.

Wybaw niewinny, Jezu… itd. jak na Prymę.

Hymn

Obmywa Piłat ręce sądząc niewinnego,

Chcąc hamować zawziętość ludu niewdzięcznego.

Przez Twe niewinne Jezu! na śmierć osądzenie.

Daj duszom z Czyśćca prędkie Sam Siebie widzenie.

Niech Cię chwalą z Świętymi Twymi Wybranymi,

Niechaj się w Niebie modlą za nami grzesznymi.

V. Przez niewinne Twoje na śmierć osądzenie,

R. Daj duszom w Czyśćcu cierpiącym niebieskie zbawienie.

V. Wysłuchaj Panie, za nimi nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Najsłodszy Jezu przez ciężki żal z niewdzięczności ludu Twego, kiedy Cię gorszym poczytali nad złego Barabasza, i pragnęli Krwi Twojej niewinnej, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi osobliwie nad sędziami, którym się trafiło niesprawiedliwie sądzić, odpuść im te winy i zaprowadź do Królestwa Twego, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA NONĘ.

Wybaw niewinny, Jezu… itd. jak na Prymę.

 Hymn

Wychodzisz na śmierć z krzyżem Wiekuisty Panie!

Dźwigasz tak wielki ciężar, mdlejesz niesłychanie.

Leje się Krew Twoja Droga po ulicach miasta.

Zachodzi drogę Matka, ociera niewiasta.

Twarz Twą, zasłoń potretem wtenczas wyrażonym

Twarzy Twej, ogień duszom w Czyśćcu umęczonym.

V. Przez dźwiganie krzyża Twego, daj im miły Panie:

R. Wieczne odpoczywanie i w Niebie mieszkanie.

V. Wysłuchaj Panie, za nimi nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, daj duszom sług i niewolnic Twoich odpuszczenie grzechów, a przez Krew Twoją Jezu nasz najsłodszy, przy dźwiganiu krzyża wylaną, wybaw dusze w Czyśćcu będące, osobliwie które się za życia w strojach, malowaniu twarzy i innych próżnościach kochały, odpuść im winy i zaprowadź do Królestwa Twego.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA NIESZPORY.

Wybaw niewinny, Jezu… itd. jak na Prymę.

Hymn

Jezu niemiłosiernie na Krzyżu przybity,

Leje się srodze potok z Ran Twoich obfity.

Matka Najświętsza słysząc młoty ciężko mdleje,

Niecbajże Krew Twa, która z Ran się wtenczas leje.

Zagasi ogień w Czyśćcu, a Matki Przyczyna,

Niech wolność Duszom sprawi u krwawego Syna.

V. Przez Krew na Krzyżu z Ran Twoich wylaną, racz dać miły Panie!

R. Duszom w Czyśćcu cierpiącym w Niebie pomieszkanie.

V. Wysłuchaj Panie, nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Matko Najświętsza wspólnie z Synem umierająca, z widzenia Syna Twego Jezusa Chrystusa na Krzyżu zawieszonego i zamordowanego, uproś Miłosiernym Sercem Duszom w Czyśćcu cierpiącym wybawienie, osobliwie do Męki Syna Twego na Krzyżu nabożnym: aby Go jak najprędzej w szczęśliwej wieczności chwaliły.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.

Przybądź skrwawiony Jezu im na wspomożenie,

Aby prędko oddały z ust swoich uczczenie.

Wybaw niewinny, Jezu… itd. jak na Prymę.

Hymn

Jezu Ducha Swojego w Ręce oddający

Ojcu, za nieprawości ludzkie się modlący.

Oddajesz Matce Jana, a Matkę Janowi,

Niechże się Duszom w Czyśćcu Łaska Twa ponowi.

Oddaję i ja także grzeszną moją duszę,

W Ręce Twe i Matki Twej, gdy zejść z świata muszę.

V. Przez trzygodzinne na Krzyżu konanie wisząc, racz im dać miły Panie!

R. Wieczne odpoczywanie i w Niebie mieszkanie.

V. Wysłuchaj Panie, za nimi nasze błagalne wołanie.

R. Niech im modlitwa nasza zjedna zmiłowanie.

V. Módlmy się: Boże Wiekuisty Wszechmogący! któryś się dla nas z czystej Panny narodzić raczył, daj nam to abyśmy Mękę Twoją rozpamiętywając, na wieczne zbawienie zasłużyli: prosimy Cię także Królowo Anielska przez Boleść Mękę i Śmierć Syna Twego, abyś uprosiła duszom wybawienie z Czyśćca, a jako w osobie Jana Świętego oddał nas wszystkich Syn Twój umierający na Krzyżu Tobie, oddajemy się Opiece Twojej ze wszystkimi naszymi potrzebami dusznymi i cielesnymi osobliwie w godzinę śmierci naszej.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Przyjmij Jezu zmęczony te Godzinki proszę,

O tę Łaskę do Ciebie ręce moje wznoszę.

Zmiłuj się Jezu, zmiłuj, nad tymi więźniami,

W godzinę śmierci niechaj modlą się za nami.

Byśmy z nimi na Gody Niebieskie trafili,

A z gościńca wieczności nigdy nie zbłądzili. Amen.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te Dusze do Raju  wiecznego (3 razy)

A Ci, którzy w Czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).

 

Godzinki do Najświętszej Panny Bolesnej za dusze zmarłych na sobotę

Pieśń przed godzinkami jako wyżej.

Na Jutrznię

Otwórz me wargi na chwalenie Ciebie

Matko Bolesna, aby dusze w Niebie,

Za Twą Przyczyną, Bolesna Marya.

Były już w Chwale, wspólnie z nimi i ja.

Przybądź zdręczonym Duszom ku pomocy

A wyrwij z ognia władzą Twojej Mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy Jedynego

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

Panno Najświętsza wielkim żalem zdjęta.

Gdy z Symeona ta jest powieść wzięta:

Że miecz boleści Twe Serce przerazi,

Niech z Twej Przyczyny i ogień się skazi,

Który czyśćcowym swym upałem dręczy

Dusze, niechaj ich już dłużej nie męczy.

V. Odpoczynek wieczny racz dać Duszom, Panie.

R. Za Przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa. Najmiłosierniejsza Marya, Matko Łaskawości i zmiłowania, uproś przez Boleści Serca Swego, któreś wtenczas miała, gdy Ci Symeon prorokował, że miecz boleści miał przebić Duszę Twoją, uproś miłosiernym a zbolałym Sercem Twoim, żeby Sprawiedliwość Boska ulżyła męki duszom w Czyśćcu zostającym, aby Syna Twego i Ciebie jak najprędzej chwaliły w Niebie.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Błogosławmy Panu.

R. Bogu Chwała.

V. A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

R. Amen.

NA PRYMĘ.

Przybądź, o Matko! Duszom ku pomocy

Wyrwij z boleści Władzą Twojej Mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy Jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

O Panno, Która gdyś Syna zgubiła,

Ciężkąś na Sercu, żałość ponosiła.

Kto pojmie boleść, kto pojmie żal srogi?

Niechaj ten smutek z Twej tak wielkiej szkody

Wprowadzi Dusze na Niebieskie Gody,

Stąd że z tych oczu zniknął skarb tak drogi.

V. Wieczny odpoczynek racz dać Duszom, Panie!

R. Za Przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa. Prosimy Cię, Najłaskawsza Królowo świata i Aniołów; żebyś przez żal z zagubienia Syna Twego uprosiła ulgę tym, którzy ogień czyśćcowy cierpią. O Najsłodsza Matko! uproś im odpuszczenie wieczne, a Światłość Wiekuista niech im świeci na wieki.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA TERCJĘ.

Przybądź, o Matko! Duszom ku pomocy… itd. jak na Prymę.

Hymn

A któraż Matka taką żałość miała?

Jak Ty, gdyś Syna na Męki żegnała.

Jak tam żałość w Waszych Sercach była,

Przy rozłączeniu ustawałać siła.

Przemogła miłość żal; ludzi zbawienia:

Taż niech dodaje Duszom wybawienia.

V. Odpoczynek wiekuisty racz dać Duszom, Panie!

R. Za Przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa. Ucieczko grzesznych, Panno i Boga mego Najmilsza Matko, ubolewam serdecznie nad tym ciężkim smutkiem Twoim, któryś miała, kiedyś Syna Najukochańszego Twojego Pana Jezusa na Śmierć okrutną po Ostatniej Wieczerzy wyprawiła. O! jak ciężkie to ostatnie Twoje pożegnanie było, na Śmierć, na którą dobrowolnie szedł, proszę Cię wtedy przez te Łzy, któreś natenczas wylała i przez krwawy pot Jego w Ogrójcu, abyś uprosiła Duszom jak najprędzej z mąk czyśćcowych wybawienie, aby na wieki Boga chwaliły.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA SEKSTĘ.

Przybądź, o Matko! Duszom ku pomocy… itd. jak na Prymę.

Hymn

Ach jaka boleść w Sercu Twym rosła,

Matko wiadomość, kiedy Ci przyniosła.

Że Syn Twój Jedyny od ucznia wydany,

Zostaje w więzach mocno skrępowany.

Pomnij na ten żal, a dodaj litości.

Duszom co cierpią dla swych nieprawości.

V. Na wieczny odpoczynek dusze wprowadź, Panie!

R. Za Przyczyną Twej Matki niech męka ustanie.

Modlitwa Pamiętaj Panno i Matko, gdy będziesz stała przy Sądzie Syna Twego, abyś za nimi prośbę swoją wniosła, aby Syn Twój, a Sędzia Sprawiedliwy, oddalił Gniew Swój od nas i miłosierdzie im okazał, przy tym proszę Cię o Matko Bolesna! abyś duszom w Czyśćcu cierpiąc  uprosiła z mąk jak najprędsze wybawienie, co im racz dać Chryste Jezu za przyczyną Matki Twojej.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA NONĘ.

Przybądź, o Matko! Duszom ku pomocy… itd. jak na Prymę.

Hymn

Bolesna Matko! Widzisz, że biczuje

Syna Twojego, potem koronuje

Zawziętość ludu złośnej Synagogi,

Z ciernia koroną, z ościstymi głogi.

Przez Łzy natenczas, któreś z Oczu lała,

Spraw, żeby ogień czyśćcowy zalała.

V. Na wieczny odpoczynek przyjmij Dusze, Panie!

R. Za Przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa. Matko Najświętsza, Pociecho Strapionych, ubolewam serdecznie nad tym niewypowiedzianym żalem, któryś miała kiedyś najukochańszego Syna Twego do słupa kamiennego przywiązanego, okrutnie biczowanego widziała, potem cierniem niemiłosierne koronowanie z zawziętości ludu żydowskiego, przez te łzy któreś natenczas wylewała i przez Krew Jego Najświętszą z tak wielu  tysięcy  Ran  płynącą, zmiłuj się nad Duszami w Czyśćcu cierpiącymi, dodaj im Łzami Swymi posiłku i ochłody, aby jak najprędzej z Bogiem i z Tobą w Niebie cieszyły się.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA NIESZPORY.

Przybądź, o Matko! Duszom ku pomocy… itd. jak na Prymę.

 Hymn

Matko Bolesna pod Krzyżem stojąca

Na Syna Swego ze Łzami patrząca.

Zwłaszcza gdy trudno dodać Mu pomocy,

Niech ten żal ciężki dodaje już pomocy

Duszom, co Twojej Przyczyny wołają

W ogniach, a ludzkiej pomocy nie mają.

V. Daj wieczny wiernym Duszom odpoczynek, Panie!

R. Za Przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie

Modlitwa. Najsmutniejsza Panno, a Boga mojego Matko! ubolewam serdecznie nad tą nieznośną Serca Twego ciężkością, kiedyś Syna Swego na Krzyżu rozciągniętego i okrutnie przebitego widziała, a proszę Cię przez tę ciężką boleść Twoją, dodaj pomoce duszom w czyśćcu zostającym niech im ta Krew z Ran na krzyżu Jego płonący zaleje ogień czyśćcowy, aby przez szczęśliwą wieczność Boga chwaliły.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

NA KOMPLETĘ.

Nawróć grzeszników serca do miłości,

Boże! za przeszłe niech Cię chwalą złości.

Przybądź, o Matko! Duszom ku pomocy… itd. jak na Prymę.

Hymn

Gdy ciało z Krzyża uczniowie zdejmują

Na wskroś Cię Matko żałości przejmują

Okrutne miecze Twe Serce przerażają,

Kiedy na Łono Twego Syna składają.

Matko Bolesna przez tę boleść srogą

Zalej Krwią Syna, Duszom ogień drogą.

V. Daj wieczny odpoczynek wiernym duszom Panie.

R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa. Matko Najświętsza i Pani moja, Marya! O jak ciężki żal opanował Serce Twoje, kiedyś Syna Twego z Krzyża zdjętego, Krwią oblanego na Łonie Twoim piastowała, o niewypowiedziany smutku! Jakże się Serce Twoje od żałości nie rozpadło, niecił ten żal Twój uśmierzy ogień czyśćcowy, które dusze te cierpiące za grzechy karze, aby pociechę z mąk wyszedłszy otrzymały.

R. Amen.

Końcowe wersety jak po modlitwie w Jutrzni.

OFIAROWANIE GODZINEK.

Z pokłonem do Nóg Twoich, ofiaruję Tobie,

Te Godzinki za Dusze ku Twej czci, ozdobie.

Bolesna Matko, prosząc przez Siedem Twych boleści

Pomóż więźniom czyśćcowy, Sercem Twej litości,

Wzrusz Boga żeby Duszom otworzywszy wrota,

Wprowadził je na rozkosz wiecznego żywota.

Mnie grzesznego proszę Cię weź w Twoją obronę,

Na Sądzie Ostatecznym trzymaj moją stronę.

Daj umrzeć w Łasce Boskiej, w Świętym Sakramencie,

Niech mnie Jezus posili w ostatnim momencie.

Dusze zaś wybawione z ognia czyśćcowego,

Niech przybędą na pomoc w dzień zejścia mojego. Amen.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te Dusze do Raju  wiecznego (3 razy)

A Ci, którzy w Czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023