Męka Pańska

GORZKIE ŻALE, CZYLI ROZPAMIĘTYWANIE MĘKI PAŃSKIEJ

 

 

 

 

Uwaga.

Źródło: Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa 1883

 1. O Męce Jezusowej rozmyślanie więcej człowiekowi uczynić może pożytku, aniżeli gdyby cały rok o wodzie i chlebie pościł, a na każdy dzień do krwi dyscyplinę czynił i cały psałterz Dawidów mówił. (Alb. M. Introd).
 2. Albo Bernard Święty: Nic skuteczniejszego nie jest do leczenia ran duszy, jako Ran Jezusowych rozmyślanie.

***

Źródło: Bóg moją miłością zbiór całorocznego nabożeństwa 1948 

„Nic nie ma bardziej zbawiennego jak rozmyślanie, ile ucierpiał za nas Bóg-Człowiek”. (Św. Augustyn).

 

 

 

 

Intencja, albo Modlitwa.

Otwórz Panie usta nasze na ubłaganie Imienia Twego Świętego, a oczyść serce nasze od wszystkich próżnych i przewrotnych myśli, oświeć rozum, zapal uczucie, abyśmy godnie, pilnie i nabożnie tę świętą zabawę odprawiać mogli, i zasłużyli sobie miłościwie być wysłuchanymi przed Obliczem Boskiego Majestatu Twego. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w Jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Panie Jezu Chryste, Boże serca naszego: przez one Pięć Ran, które Tobie gorąca Twoja ku nam Miłość zadała, ratuj nas sługi Twoje, których Krwią Swoją Najdroższą odkupiłeś. Amen.

Miłujemy Cię, Panie Boże nasz, ze wszystkiego serca naszego nade wszystko: dla samej szczerej Jedynej Dobroci i Godności Twojej i w tej Miłości żyć i umrzeć pragniemy. Amen.

 

 

POBUDKA do rozmyślania Męki Pańskiej

 1. Gorzkie żale, przybywajcie, * Serca nasze przenikajcie.
 2. Rozpłyńcie się me źrenice, * Toczcie smutnych łez krynice.
 3. Słońce, gwiazdy omdlewają, * Żałobą się pokrywają.
 4. Płaczą rzewnie Aniołowie, * A któż żałość ich wypowie.
 5. Opoki się twarde krają, * Z grobów umarli powstają.
 6. Co jest? pytam; co się dzieje?  * Wszystko stworzenie truchleje.
 7. Boleść Męki Chrystusowej * Żal przejmuje bez wymowy.
 8. Uderz Jezu bez odwłoki * W twarde serc naszych opoki.
 9. Jezu mój! we Krwi Ran Twoich * Obmyj duszę z grzechów moich.
 10. Upał serca mego chłodzę, * Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.

 

 

 

W tym miejscu następuje kazanie pasyjne. Należy odczytać kazanie o Męce Pańskiej: Kazanie IV o Męce Pańskiej – Kazanie.

 

 

 

WPROWADZENIE:

Za pomocą Łaski Bożej, pobudziwszy się do żalu serdecznego za grzechy nasze, rozmyślanie niniejsze gorzkiej Męki Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, nabożnym afektem ofiarować będziemy Ojcu Niebieskiemu, na cześć i na chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie dziękując za tak wielką a nigdy niepojętą Miłość ku narodowi ludzkiemu, że nam niegodnym zesłać raczył Syna Swojego Jednorodzonego, aby był w przyjętej od Siebie ludzkiej naturze na zadosyćuczynienie Boskiej Sprawiedliwości tak okrutne Męki wycierpiał i Śmierć podjął krzyżową. Tudzież na większe uszanowanie Przenajdroższej Maryi Panny, tegoż Syna Bożego Matki Bolesnej. Także na uczczenie Świętych Pańskich mianowicie tych, którzy gorliwszym pałali nabożeństwem ku Męce Chrystusowej.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

— A najpierw, w następującej pierwszej części będziemy rozważać: co Pan Jezus ucierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego u sądu oskarżenia, które to zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarować będziemy za Kościół Święty Katolicki i podwyższenie Jego, za najwyższego Pasterza z całym Duchowieństwem, — na uproszenie nawrócenia nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i upamiętanie wszystkim niewiernym.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

Hymn.

 1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, * Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje, * Klęcząc w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje, * Me serce mdleje.
 2. Więźnia miłości powrózmi krępuje * Żołnierz okrutny, uczeń zły całuje, * Wtem Jezus łzami, gdy się w miłość stapia, * Jagody skrapia.
 3. Bije, popycha żyd nieposkromiony * Nielitościwie z tej i z owej strony, * Za włosy targa, znosi w cierpliwości * Król z wysokości.
 4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, * Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta, * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie * Serca kochanie.
 5. Oby się serce we łzy rozpływało, * Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało, * Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości * Dla Twej miłości.

 

 LAMENT DUSZY serdecznie bolejącej nad cierpiącym Jezusem.

 1. Jezu, na zabicie okrutne, * cichy Baranku, od żydów szukany, — Jezu mój kochany!
 1. Jezu, za trzydzieści srebrników * od niewdzięcznego Judasza sprzedany, —
 2. Jezu, w ciężkim smutku, żałości, * tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany —
 3. Jezu, na modlitwie w Ogrójcu * w mdłości krwawym potem zalany —
 4. Jezu, całowaniem zdradliwym * od bezbożnego ucznia wydany, —
 5. Jezu, powrozami grubymi * od swawolnego żołnierstwa związany, —
 6. Jezu, od pospólstwa zelżywie * u sądu Annaszowego naigrawany, —
 7. Jezu, przez ulice sromotnie * do Kajfasza za włosy targany, —
 8. Jezu, od Malchiusa srogiego, * zbrojną rękawicą policzkowany; —
 9. Jezu, od fałszywych dwóch świadków * za zwodziciela niesłusznie podany, —

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! * Dla nas zelżony — i pohańbiony! * Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! * Boże nieskończony.

 

Smutna rozmowa duszy z żałosną Matką, nad Synem swoim ubolewającą.

 1. (N:) Ach Ja Matka tak żałosna, * Boleść mnie ściska nieznośna, * Miecz me Serce przenika.
 2. (M:) Czemuś, Matko ukochana, * Ciężko na Sercu stroskana; * Czemu wszystka truchlejesz?
 3. (N:) Co Mnie pytasz? wszystkam w mdłości, * Mówić nie mogę z żałości, * Żal mi Serce zalewa.
 4. (M:) Powiedz mi, o Panno moja! * Czemu blednieje Twarz Twoja? * Czemu gorzkie łzy lejesz?
 5. (N:) Widzę Me Serca Kochanie, * Jezusa w Ogrójcu zlanie * Potu krwawym potokiem.
 6. (M:) O Matko, źródło miłości! * Niech czuję gwałt Twej żałości, * Dozwól mi z Sobą płakać. Amen.

 

 

 

Potem zaśpiewać pięć razy na cześć Pięciu Ran Pana Jezusa: 

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie powyższej inwokacji należy dodać:

I Ty, któraś współcierpiała! Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

 

 

Zakończenie.

℣.Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

℟.Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat.

℣. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, połóż Mękę, Krzyż i Śmierć Twoją między Sądem Twoim, a duszami naszymi, teraz i w godzinę śmierci naszej; a racz nam darować Łaskę i Miłosierdzie, żywym i umarłym grzechów odpuszczenie, Kościołowi Twojemu jedności, pokoju i zgody, a nam grzesznym Żywot i Chwałę Wieczną. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w Jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

℟. Amen.

 

 

 

Całość staropolskich Gorzkich żali znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024