Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

W dniu dzisiejszym, tj. 8 grudnia przypada święto nakazane, które znosi post jakościowy! (KPK z 1917 roku, kan. 1247 § 1; kan. 1252 § 4).

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Przyswoić sobie utracone doskonałości:

I. jest naszym obowiązkiem,

II. jest też w naszej mocy.

 

 

“Ta jest Wola Boża, uświęcenie wasze” — (1 Tes, 4, 3).

 

I. — Zamiarem Pana Boga przy Wcieleniu było nie tylko od­nowienie naruszonej Jego Czci i Odkupienie rodzaju ludz­kiego. Ostatecznym celem wszystkich Jego uniżeń miało być wywyższenie człowieka przez uświęcenie go i wie­czne uszczęśliwienie.

Wprawdzie Pan Bóg stworzył człowieka od początku na Obraz Swój, a zarazem w stanie świętości i sprawiedliwości, ale skoro człowiek przez grzech do­browolnie zniszczył to Arcydzieło Boskiej Wszechmocy, Słowo Przedwieczne podjęło się odnowić stworzony Obraz Boży i przywrócić Podobieństwo do niestworzonego wzoru.

Jednak nie bez naszego współudziału miał nam ten Dar Boży być zesłanym z Nieba. Ten, powiada Św. Augustyn, Który nas stworzył bez nas, nie chce nas zbawić bez naszej współpracy. Jako nieograni­czony Pan i Władca żąda od nas, byśmy Jego Dosko­nałości odtwarzali w sobie wedle możności przez pełnie­nie dobra, czyli żebyśmy kształtowali w sobie Obraz Jego własnej świętości. W tym znaczeniu powiada Apostoł Narodów: „Ta jest Wola Boża, uświęcenie wasze, gdyż powołał nas do świętości’’ (1 Tes. 4, 3). A Chrystus Pan mówi do nas: „Bądźcie wy tedy doskonali jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5, 48).

Jeśli jesteśmy za­konnikami wtedy jeszcze w większej mierze odnosi się do nas to czego niegdyś Pan Bóg żądał od Lewitów Starego Testamentu: „Świętymi bądźcie, bom Ja Święty jest” (Ks. Kapł. 11, 44). Osoba bowiem zakonna zobowiązana jest dążyć do wyższej doskonałości z tej po prostu racji, iż powołana jest do Służby Bożej. Rozważ więc jak wysoki i święty jest twój obowiązek dążenia do świętości.

Jak odpowiadasz temu powołaniu? Tym bardziej jeśli cię ożywia pragnienie posiadania Pana Boga w wie­cznej szczęśliwości musisz już tutaj na ziemi starać się o upodobnienie do Niego przez świętość życia. Należymy do „ludu świętych Najwyższego”, jak prorokował Daniel (7, 27), która to myśl powinna nas pobudzać do ciągłego postępu.

 

II. — Podczas Ostatniej Wieczerzy wypowiedział Boski Zbawiciel te pouczające słowa: „Daję wam przykład, abyście jakom, Ja wam uczynił, tak i wy czynili” (Jan 13,15). Chciał przez to dać nam do zrozumienia, że jesteśmy rzeczywiście zdolni naśladować Jego Dosko­nałości. Nie możemy więc mówić, że nie potrafimy, że mamy tę lub ową przeszkodę, lub że nie mamy odpo­wiednich warunków, czy też zasłaniać się podobnymi wymówkami. Mamy przecież przed oczami Zbawiciela w ludzkiej naturze i możemy przyglądać się Mu w Jego ludzkim podobnym do naszego życiu i obserwować z jaką Miłością, łagodnością, wspaniałomyślnością i cier­pliwością obchodził się ze wszystkimi. Dlaczegóż nie mie­libyśmy Go w tym wszystkim naśladować? Widzimy jak wszystko spełnia według Woli Ojca Niebieskiego i Swoją Męką oraz Śmiercią naprawia wyrządzone Majestatowi Bożemu zniewagi.

Czyż nie możemy z równym usposo­bieniem poddania się Woli Bożej spełniać wszystkie nasze obowiązki? Starajmy się po prostu naśladować we wszyst­kim Pana naszego Jezusa Chrystusa. Szczególnie obecnie, w czasie Ad­wentu, kierujmy wzrok na doskonały Wzór Słowa Wcie­lonego; od Jego Osoby, od Jego Przykładu spływa siła i Łaska do naszego serca. Tym sposobem Pan Jezus powtórzy w nas Swoje Życie, Które jak to wyraża Apostoł: „Będzie w nas ukształtowane”.

 

 

Modlitwa.

Mój Boże, Któryś mnie stworzył na Podobieństwo Twoje i zesłałeś Syna Twego Jednorodzonego, aby je we mnie od­nowił. Daj mi Łaskę, abym usunął wszystkie przeszkody, które stoją na drodze do mego upodobnienia się do Jezusa Chry­stusa. Wzmacniaj moją wolę, abym ten Boski Wzór we wszystkim i zawsze naśladował, i tym sposobem osiągnął do­skonałość, jaką mi w przeznaczeniu Swoim zakreśliłeś. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 8
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023