Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959r.

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Odpowiednio do postanowienia Bożego Odwieczny Syn Boży miał

I. jako Dziecię,

II. z Niewiasty.

 

 

„Zesłał Bóg Syna Swego powstałego z Niewiasty ” — (Gal 4, 4).

 

I. — Pierwszy Adam otrzymał z Ręki Stwórcy ciało, które nie było utworzone z żadnej niewiasty; drugi Adam, Jezus Chrystus, odwieczne Słowo, mógł również stać się człowiekiem i przyjąć ciało ludzkie nie rodząc się dzieckiem. Ale Pan Bóg od wieków inaczej postanowił. Przez przyjęcie postaci sługi, Odwieczny Syn stawszy się podobny ludziom został dla Swego sposobu Życia uznany za człowieka (Flp 2, 7). Wszystko miał mieć wspólne z człowiekiem według zewnętrznego wyglądu: narodzenie z niewiasty, bezsilność dziecka; miał przyjść na świat jak każde inne dziecko słabe i biedne, aby się całkowicie do nas upodobnić, pociągnąć Swą Miłością serca nasze do Siebie oraz nauczyć nas pokory i posłu­szeństwa. Poznaj w tym wszystkim przedziwne Myśli i Zamiary Boże. Jakże odmiennie od nas myśli i postę­puje Pan Bóg.

Podczas gdy my ulegamy tak często pokusom okazałości, wielkości, powodzenia i chcielibyśmy mieć uznanie w oczach świata, to Pan Bóg przeciwnie, odrzuca wszelkie ziemskie wielkości, a wybiera to, co małe i wzgardzone przez świat. Odwieczne Słowo ukazuje się jako bezsilne Dziecię; Pan Nieba i ziemi przyjmuje po­stać sługi. Któż jeszcze będzie się wynosił nad drugich, któż jaszcze ośmieli się dawać pysze miejsce w swoim sercu na widok pokornego Pana Boga? Czyż nie w tym celu stał się Pan Bóg dziecięciem, aby usunąć z naszego umysłu wszelką zarozumiałość? Pan Bóg pierwszy chciał nam dać przykład tego, do czego nas miał zachęcić: „Jeśli się nie staniecie jako to dziecię, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mt 18, 3). 

 

II. — Rozważmy dalej, że według Odwiecznego Postanowienia Bożego Marya, Córka Joachima i Anny, wybraną została na Matkę Jego Jednorodzonego Syna. Ziemska Matka miała więc dać Odwiecznemu Słowu Ciało z Swego Ciała, Krew ze Swej Krwi. Boska Wszechwiedza myślała od początku o istocie przez Siebie wybranej na Matkę Bożą, ale czym się kierowała przy tym wyborze? Czy Pan Bóg myślał o najbogatszej niewieście, o najznakomitszej i w dobra najwięcej udarowanej, o tych przymiotach, które w oczach świata najwięcej mają wzięcia?

Chociaż Pan Bóg wybrał najpiękniejszą, najwierniejszą, bo najczyst­szą duszę ludzką, to jednak nie patrzył na zewnętrzny blask, ale tylko na wewnętrzną wartość. Tę najszla­chetniejszą z dusz wybrał i uposażył pełnością Łask, aby Ją według Swej Myśli i tak jak to przystało Matce Bożej przygotować do Jej wzniosłego powołania. Ale mimo tej wewnętrznej wartości, mimo tego wyposażenia w Łaski miała ona być wzgardzoną przez świat i zapo­znana miała prowadzić Życie uciążliwe i pozornie całkiem zwykłe. Jak Jej Boski Syn wybrał Sobie ubóstwo, pokorę i posłuszeństwo, szedł przez Życie wśród cierpień, taki sam los przeznaczony był też dla Matki; miała Mu być we wszystkim podobną w cierpieniu, w cnocie i świętości, podobną też kiedyś w Chwale i wspaniałości.

Staraj się też, jak powiada Św. Jan od Krzyża, nie do tego dążyć co łatwiejsze, ale do tego co trudniejsze, nie zwracaj się do uciech, ale do mniej obiecujących, szukaj nie tego, co wzniosłe i kosztowne, ale co niskie i wzgardzone (Droga na Górę Karmel. Ks. I, r. 13).

 

 

Modlitwa.

O Miłości i Mądrości Boska, jak przedziwne są Twoje Postanowienia, jak odmienne są Sądy Twoje od sądów ludzi, u których tylko ziemskie względy, doczesne szczęście i do­brobyt mają znaczenie. Użycz mi takiego usposobienia, które wszystko, co świat ceni, za nic sobie uważa i tylko do tego dąży, co wielkim jest w Oczach Bożych. O Niebieska Matko, Maryo, jak bardzo cieszę się z tego wybrania; ze wszystkimi narodami wielbię Cię jako Błogosławioną. Twojemu Wy­braniu zawdzięczam moje zbawienie, gdyż przez obdarowanie Łaskami stałaś się też moją Matką. Bądź mi Łaskawą i Miło­sierną, oraz wyproś mi u Twego Boskiego Syna Łaskę, bym stał się do Niego podobny teraz w cierpieniu, a kiedyś w wiecznej Chwale. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 9
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie trwania oktawy: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023