CHLEB POWSZEDNI Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

II TYDZIEŃ ADWENTU

 

 

Sobota

 

 

Aby przygotować drogę Panu, trzeba

I. wziąć Wolę Bożą za wskazówkę,

II. i według niej wygładzić nierówności.

 

 

„Gotujcie drogę Pańską, jak powiedział Izajasz pro­rok” (Jan 1, 23).

 

I. Ewangelia dzisiejsza wzywa nas do przygotowania się na Przyjście Chrystusa Pana. Święty Jan stosuje w tym celu porównanie z przygotowaniami drogi i bram, któ­rymi ma wjeżdżać do miasta wielki król. Skoro do ja­kiegoś miasta dotrze wiadomość, że ma je nawiedzić wielki dostojnik albo król, najpierwszą troską mieszkań­ców jest oczyszczenie i wyrównanie drogi, aby ją uczy­nić jak najwygodniejszą i najwspanialszą i aby mo­narcha wkraczający do miasta odniósł już na samym wstępie jak najlepsze wrażenie. Aby drogę można wy­równać, trzeba posługiwać się przyrządami mierniczymi, które wskazują, co się odchyla od prostej linii i gładkiej powierzchni.

W Adwencie oczekujemy przybycia Króla wszystkich królów, dlatego też wypada, abyśmy Mu przygotowali jak najwspanialszą drogę do naszego serca. Otóż zasadą kierowniczą dla wszystkich naszych myśli, słów i uczyn­ków, ma być Wola Boża, gdyż ona tylko zmierza do Jego Chwały i naszego zbawienia. Wola ta znana nam jest z Przykazań Bożych i kościelnych, z obowiązków naszego stanu, z Świętej Reguły i Konstytucji, z rozkazów na­szych przełożonych, wreszcie z przykładów Chrystusa Pana i Jego Świętych. Co się odchyla od tej kierowniczej zasady albo idzie w przeciwnym kierunku, schodzi też z dobrej drogi i prowadzi nas na manowce. Na tych bocznych drogach na pewno nie spotka nas Zbawiciel, który wszystko wykonuje według Woli Swojego Ojca. Nie dojdziemy do zjednoczenia się z Panem Bogiem, póki nie porzucimy zdecydowanie błędnej drogi i nie wstąpimy na wytkniętą drogę cnoty.

 

II. Rozważ dalej, że przy tym przygotowaniu drogi, wszystko co wystaje ponad miarę, musi być usunięte, a co nie dostaje do pełni, musi być uzupełnione. Pycha, zuchwalstwo, które sprzeciwia się Przykazaniom Bożym, rozporządzeniom świętej Reguły i przełożonych, podobne są do gór i pagórków, które stanowią nieprzebytą prze­szkodę przyjściu Pana Boga do naszego serca, i dlatego muszą być zniesione przez doskonałe posłuszeństwo. Prawda, że wymaga to wielkiej pokory i ofiary z własnego zda­nia. Ale widzimy, że bez ofiary, bez wielkoduszności, nie dokonamy niczego wielkiego w życiu i ani na krok nie postąpimy naprzód ku świętości. Trzeba nam więc być wielkodusznymi w wydawaniu walki swojej zarozu­miałości, przywiązaniu do własnego zdania i wygodnic­twa. Wszystkie bowiem myśli, słowa i uczynki, które nie zmierzają ku chwale Bożej ale jedynie ku naszej własnej wygodzie, czynią drogę kamienistą, ostrą i uciąż­liwą dla przychodzącego Króla. Wszystkie te przeszkody musimy znieść całkowicie. W jaki sposób? Przez odno­wienie w sobie czystej intencji. Wejdźmy w siebie i za­stanówmy się, w jakim duchu wykonujemy swoje obo­wiązki i prace; może tylko dlatego, że te prace i obo­wiązki są nam miłe. Tracimy przez to wiele zasług. Od wielu osób Pan Bóg nie żąda niczego ponad to co czynią; żąda jedynie, aby to co czynią, czyniły bezinteresownie, to jest dla Jego Chwały. Dobra intencja to wspaniała brama, którą łaska wchodzi do duszy.

 

 

Modlitwa:

Mój Boże i Panie, dziękuję Ci z całego serca, żeś mi ukazał prawą drogę i tak mną pokierowałeś przez Łaskę powołania, że Ty do mnie a ja do Ciebie mogę się z łatwością dostać. Niestety, dotychczas często schodziłem na manowce w swoim życiu zakonnym, czyniąc często wolę własną, żywiąc niedo­skonałe intencje, unikając niskich prac i mało jak mi się wydawało zaszczytnych obowiązków. Przeto żałuję serdecz­nie, że odchylałem się od bezpiecznego kierunku wskazują­cego mi Boską Twoją Wolę. Wezwałeś mię do siebie na drogę posłuszeństwa i wspólnego życia, a ja z tej drogi bardzo często zbaczałem i szedłem raczej za moją niż Twoją wolą. Pragnę już odtąd iść prostą ścieżyną wiodącą na szczyt góry świętości, ale Ty kieruj mną we wszystkim. Oddaję zdecydo­wanie wolę swoją w Twoje ręce, abyś mną rządził i posługiwał się jako rzeczą i własnością swoją. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *