Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus Gościem na godach w Kanie.

I. Szczęśliwy dom, który przyjmuje w gościnę Pana Jezusa.

II. Szczęśliwe serce, w którym Pan przebywa jako Gość.

 

 

“Wezwany też był na gody i Jezus i Uczniowie Jego” (J 2, 2).

 

I. — Zbawiciel rozpoczął Swój trzyletni urząd nauczy­cielski i był w drodze znad Jordanu do Kafarnaum. Przy tej sposobności przyszedł w pobliże Kany Galilej­skiej, gdzie jego Matka znajdowała się na godach. Za­proszono też Pana Jezusa i Jego Uczniów na tę uroczystość rodzinną. Pan Jezus nie odmówił przyjęcia zaproszenia. W czasie publicznej działalności dał niejednokrotnie do­wód, jak cenił cnotę gościnności. Jak musieli uradować się oblubieńcy i goście weselni, że mogli podejmować tak wysokiego gościa w domu swoim. Jakże uradowało się Serce Matki Bożej, gdy znów po pierwszej długiej rozłące mogła zobaczyć przy Sobie Swego Syna. Tak, szczęśliwy dom, który mógł przyjąć Zbawcę jako Gościa. Jego Obec­ność uzupełnia wszystko, czego może nie dostawać do pełni pokoju i szczęścia.

Szczęśliwe są także wszystkie domy zakonne, w któ­rych mieszka Zbawca i w których wszystkie osoby Panu Bogu poświęcone, mogą z Nim przebywać pod jednym dachem. Tam gdzie jest On Obecny nie tylko w Tabernakulum, ale jako ośrodek czci Bożej, jako Gospodarz domu i pierw­szy Przełożony, tam musi panować nieustanna radość i pokój. Gdybyśmy byli przejęci dogłębnym przeświad­czeniem Wiary, że Chrystus Pan jest świadkiem naszego życia zakonnego, patrzy na wszystkie nasze czynności, wówczas nie odczuwalibyśmy żadnej trudności w usłu­giwaniu Jemu. Wówczas żaden brak materialny nie byłby dla nas przykry. Nawet najściślejsza karność nie byłaby dla nas ostra. Gdzie jest Chrystus Pan, tam jest wszelkie dobro; gdzie natomiast nie służą Chrystusowi Panu, tam brak wszystkiego.

 

II. — Chrystus Pan przebywa nie tylko w materialnych przy­bytkach. Święty Paweł odkrywa Go i znajduje jeszcze w jednym żywym mieszkaniu. Powiada mianowicie, iż Chrystus zamieszkuje w sercach naszych przez wiarę (Ef 3, 17). Serce nasze domem Chrystusa Pana! Niepojęty zaszczyt! Nadzieja nasza i ufność zapraszają Pana Jezusa, Wiara Go wprowadza, a miłość zatrzymuje. Serce przeto twoje powinno być prawdziwym domem gościnnym, uprzątniętym i czystym, gdzie panuje radość, pokój i miłość. Niech serce twoje będzie prawdziwą świątynią, gdzie oddaje się Chrystusowi Panu cześć najbardziej we­wnętrzną, gdzie się Go obsługuje, gdzie się Mu zanosi modły, gdzie się Mu mówi, że się Go miłuje. Radością Pana Jezusa jest — przebywać z synami człowieczymi — w sercu jest obcowanie nasze z Nim. W sercu jest Jego mieszkanie.

Nie myślimy tylko o widzialnym Przyjściu Zbawiciela w Komunii Świętej; mamy tu na myśli także niewidzialne przybycie Jego do wewnątrz nas przez Łaskę. Nie jest ono samo przez się odczuwalne, choć w pewnych wy­padkach towarzyszą Mu odczuwalne pociechy, pragnijmy tych częstych nawiedzin Chrystusa Pana w naszych sercach, ale nie wymagajmy od Niego, aby nam przynosił ze Sobą zaraz nagrodę za gościnę. Częste pożądanie pociech wewnętrznych gotowe wyrobić w nas łakomstwo du­chowe i możemy przyjść do tego, iż więcej zważać bę­dziemy na Dary Chrystusa Pana niźli na Niego Samego. Tym­czasem zjednoczenie z Panem Bogiem polega w istocie swej na zjednoczeniu naszej woli z Wolą Bożą. To zjednoczenie woli naszej z Wolą Bożą dokonuje się przez całkowite uzgodnienie zarówno pragnień jak i czynów naszych z wymaganiami Woli Bożej. Gdy w nas już nie będzie niczego, co by się sprzeciwiało Panu Bogu, wówczas dusza nasza będzie ściśle zespolona z Panem Bogiem.

 

 

Modlitwa:

Mój Jezu, Królu serc, Słodki Gościu mojej duszy, przyjdź i pozostań w moim sercu. Zapraszam Cię bardzo serdecznie i oddaję całe moje wnętrze do Twego Rozporządzenia. Wszyst­ko, czym jestem i mam, jest Twoje; bierz w posiadanie. Je­dynym moim pragnieniem jest: abyś mnie wziął w całkowite Swoje posiadanie na czas i wieczność. Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *