Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie. 

CHRYSTUS PAN I JEGO OWIECZKI.

 

 

Od Wielkanocy już tyle nam Kościół Święty opowiedział o Chrystusie Panu i Jego Darach dla dzieci Bożych. W drugą niedzielę szuka obrazu, który by trafnie wyraził stosunek Pana Jezusa do nas i odwrotnie. I nie znajduje odpowiedniejszego jak ten, którym Sam Zbawiciel chętnie się posługiwał i który był ulubionym obrazem pierwszych Chrześcijan. To obraz pasterza i trzódki owiec.

 

1. ,,Znam Moje”.

 

Podobieństwo o pasterzu i owcach (J 10, 1-18) zapożyczył Zbawiciel z życia wiejskiego Palestyny. Pastwiska i trzody stanowią bogactwo wyżej położonych części kraju. W ciągu dnia trzoda podzielona według właścicieli pasła się na łąkach. Na noc spędzano ją do wspólnej zagrody. Wejście do niej było strzeżone. Rano stróż otwierał bramę i wpuszczał do środka pasterzy. Ci zwoływali swoje owce po imieniu. Owce biegły za znanym głosem i szły za pasterzem na pastwisko.

Rozumiemy teraz, co znaczą Słowa Chrystusa Pana: ,,Znam Moje”. Pragnie Pan Jezus powiedzieć: Jestem prawdziwym Pasterzem, bo tylko taki zna po imieniu Swoje owce, a nie złodziej, rozbójnik lub najemca. Jako prawdziwy Pasterz – tłumaczy Pan Jezus dalej – jestem bardzo blisko związany z Moją trzodą. Jej należy się Moja Miłość, Moja troska, a jeśli potrzeba nawet Moje Życie. Dlatego dodaje: ,,Znam Swoje i one Mnie znają, jako Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. I Życie Swoje oddaję za owce Moje”. Ojca i Syna łączy jedność niespotykana nigdzie indziej. Są jedną Istotą, jednym Bogiem. Obrazem tej najdoskonalszej Jedności jest Jedność łącząca Pana Jezusa i Jego dzieci. Dlatego w Swej Miłości i trosce ofiarowuje największy Dar: Życie Swoje. ,,Aby życie miały i obficiej miały”.

W Lekcji dzisiejszej pisze Św. Piotr: ,,Najmilsi! Chrystus cierpiał za nas… On Sam w Ciele Swoim zaniósł grzechy nasze na Krzyż, abyśmy, umarłszy dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości, gdyż przez Mękę Jego zostaliście uleczeni” (1 P 2, 21-24). Czy tej pasterskiej Miłości nie okazuje Pan Jezus codziennie, odnawiając mistycznie za nas Ofiarę Życia, karmiąc nas chlebem życia, Swym Ciałem i Krwią? W słowach ,,Znam Moje” wyraża Pan Jezus zwięźle, a pięknie Swój stosunek do nas: Swoje zjednoczenie z nami przez miłość bezinteresowną, która wszystko z Siebie daje.

— Zastosowanie. Czy nasz stosunek do Pana Jezusa jest godny wybranych Jego sług? Czy jest w Nim bezwarunkowa ufność we wszystkich trudnościach: wewnętrznych i zewnętrznych, osobistych i związanych z pracą? Czy jest w nas to zaufanie, gdy uświadamiamy sobie naszą słabość i codzienne upadki? Małoduszność i lękliwość obrażają miłość pasterską Pana Jezusa.

— Postanowienie. Nieograniczone zaufanie do Pana Jezusa.

 

2. ,,Znają Mnie Moje”.

 

Głębokie znaczenie tych słów odsłania się nam również na tle przypowieści o pasterzu i owcach. Pan Jezus mówi w niej: ,,Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i zbójem. Lecz kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego. Własne owce woła po imieniu i wyprowadza je… Owce zaś podążają za nim, bo znają jego głos. Ale za obcym nie idą, lecz uciekają przed nim, bo nie znają głosu jego”.

Prawdziwego pasterza łączy bliska więź z owcami, dla nich żyje i gotów za nie zginąć. Trzódka jest z nim również związana. Tylko jego głos ma dla niej dźwięk znajomy. Tylko wkoło niego tłoczy się wiernie i z przywiązaniem. Tylko za nim idzie bez namysłu i lęku. Bo wie, że on będzie jej bronił w niebezpieczeństwie i na dobre pastwiska prowadził.

To obraz naszego stosunku do Chrystusa Pana. ,,Znają Mnie Moje”. Wiemy dobrze, do jakiego bezinteresownego poświęcenia zdolna jest Pasterska Miłość Zbawiciela. Doświadczamy jej co dzień. W każdej Mszy Świętej, przy każdej Spowiedzi i Komunii Świętej. Ufność i miłość bez zastrzeżeń, to nasza postawa wobec Pana Jezusa. Więź między Ojcem i Synem i tu powinna być wzorem. ,,Znam Swoje i Moje Mnie znają, jako Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca”.

— Zastosowanie. Czy w naszym stosunku do Pana Jezusa jest miłość bez zastrzeżeń, umiejąca zdobyć się na ofiarę? Miłość, która na sprawy Pana Jezusa patrzy jak na swoje, zwłaszcza na wielkie sprawy Pana Jezusowe: na miliony owiec żyjących poza Owczarnią, na tysiące zbłąkanych, które trzeba sprowadzić do Owczarni ,,aby słuchały głosu Jego i aby była jedna Owczarnia i jeden Pasterz?” Rozumiemy, dlaczego pierwsi Chrześcijanie obraz Dobrego Pasterza malowali na ścianach katakumb. Obraz ten najbardziej przekonująco opowiadał im, czym jest Chrystus Pan dla nas, czym my mamy być dla Niego.

— Postanowienie. Nieograniczona miłość do Pana Jezusa.

 

 

Modlitwa.

Dobry Pasterzu! Wraz z Kościołem Świętym wielbię dziś Twoją Pasterską Miłość. ,,Miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia, Alleluja!” (Introit). Z ufnością i miłością modlę się z Psalmistą:

,,Pan mym Pasterzem, niczego mi nie brak;

daje mi leżeć na zielonych łąkach.

Do wód mnie wiedzie, gdzie bym odpoczywał,

duszę mą pokrzepia.

Prowadzi mnie ścieżkami prostymi

dla Imienia Swego.

Chociażbym kroczył przez dolinę mroczną,

zła się nie lękam, gdyż Ty jesteś ze mną.

Twój kij pasterski i laska Twoja,

one mi serca dodają” (Ps 22, 1-4). Amen.

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023