Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Do Komunii Świętej powinniśmy się przygotowywać

I. przez święte rozmyślanie,

II. przez pobożne akty.

 

 

„Wpośród was stanął ten, którego wy nie znacie, Któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u san­dałów Jego” —(Jan 1, 26-27).

 

I. Rozważ, że Wcielony Syn Boży mieszka między nami w Najświętszym Sakramencie, gotowy wejść do każdego serca ludzkiego, które Go pragnie. Ale my tak się za­chowujemy względem tej wzniosłej Tajemnicy, że Jan mógłby o nas powiedzieć: „Wpośród was stanął, Którego wy nie znacie” (Jan 1, 26).

Zapytaj siebie, kim jesteś, że wielki, nieskończony Pan Bóg przychodzi do ciebie, że Jezus Chrystus wraz z Bó­stwem i Najświętszym Człowieczeństwem, z Ciałem i Du­szą zakłada w tobie swój przybytek? Czym jesteś? Czy nie biednym robakiem ziemskim, prochem i popiołem, nicością i nędzą samą? Kim jesteś? Czy nie grzesznym człowiekiem, podległym złym skłonnościom, niedawnym może grzesznikiem? A kim jest Pan Bóg? Panem Nieskoń­czonego Majestatu, przed Którym drżą Aniołowie. Panem nieograniczonej Potęgi, Który z niczego stworzył Niebo i ziemię. Jest Królem Wiecznej Chwały, Któremu wszyscy mocarze tego świata i Wszystkie Duchy Niebieskie za­wdzięczają Swe korony i pokornie je składają u Jego Stóp…

Ach, Boże, kim jesteś Ty, a kim jestem ja? Jeśli Święty Jan tak głęboko upokarzał się, że uważał się za niegodnego choćby tylko rozwiązać rzemyk u sandała Pana Jezusa, jakże daleko więcej powinieneś ty w najgłęb­szej pokorze wyznawać: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój” (Mt 8, 8).

 

II. — Z świętymi uczuciami brałbyś na ręce Boskie Dzieciątko, przyciskał do serca, trzymał przy sobie, gdyby widzialnie do ciebie przyszło, gdyby na twoich rękach, przy twoim sercu spoczęło, gdyby z jasną Twa­rzyczką i uśmiechniętymi Ustami do ciebie się tuliło! Czy nie pragnąłbyś wtedy pałać miłością Wszystkich Świętych, którzy żyją tu na ziemi i żyją w Niebie? Jak prędko schodziłyby ci wtedy godziny, jak łatwo i miło toczyłaby się z Nim twoja rozmowa. Jakże ociągałbyś się z odejściem do swoich zajęć i sprawunków, i chciałbyś jak najdłużej przy Nim pozostać i zażywać szczęścia. Teraz pomyśl, że choć Boskie Dzieciątko w Komunii Świętej nie okazuje ci się widzialnie, to jednak przy­chodzi do ciebie rzeczywiście i prawdziwie. Wcielony Syn Boży ukrywa Swój Majestat, ponieważ nie odważył­byś się zbliżyć do Niego. Oddaje ci się pod postaciami chleba i wina, aby ośmielić cię do Siebie i abyś mógł dostąpić wszelkich Dobrodziejstw. Przychodzi wprawdzie niewidzialnym sposobem, ale tylko dla twego zbawienia i pożytku, mianowicie by umocnić twą wiarę i uczynić ją bardziej zasługującą.

Staraj się przeto przed każdą Komunią Świętą obudzać w sobie przede wszystkim żywą wiarę i takie usposobienie, jak gdybyś widział oczyma Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa. Obyś był ożywiony taką głęboką wiarą, o jakiej pisze Święta Teresa: „Pewnej osobie (Święta w pokorze ukrywa tutaj samą siebie) dał Pan tak żywą wiarę, że uśmiechała się, gdy słyszała jak niektórzy mówili, że chcieliby żyć w tych czasach, kiedy Chrystus Pan był na ziemi. Myślała sobie, czego by jeszcze mogli pragnąć, skoro przecież w Najświętszym Sakra­mencie posiadają prawdziwie Chrystusa Pana. Gdy przystę­powała do Komunii Świętej, starała się rozbudzać w so­bie wiarę przez to, że sobie przedstawiała, iż widzi rze­czywiście Pana oczyma ciała, jak wchodzi do jej miesz­kania. Tą wiarą pobudzała się do oderwania od wszyst­kich rzeczy i starała się z Nim zjednoczyć” (Droga dosk. R. 34, 6-7).

 

 

Modlitwa.

O mój Jezu, Który raczysz z nami przebywać w Najświęt­szym Sakramencie Ołtarza i wchodzić do naszych serc, oświeć mój rozum, pomnóż we mnie wiarę, bym tak czcił i przyj­mował Tajemnicę Ciała i Krwi Twojej, abym miał większy udział w Owocach Twojego Wcielenia i Odkupienia. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 17
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus –Dzień drugi.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023