Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Boskie Słowo przyjmuje

I. naszą naturę

II. i zostaje w niej uczczone przez Maryę i Aniołów.

 

 

„A Słowo Ciałem się stało” — (Jan 1, 14).

 

I. Przez ten tydzień rozmyślajmy o Tajemnicy Wciele­nia Boskiego Słowa w Panieńskim Żywocie Maryi i prze­bywajmy duchem przy Boskim Dzieciątku. Dziś roz­ważmy jak to dokonało się w rzeczywistości wielkie Dzieło Wcielenia. Skoro pokorna Dziewica zgodziła się zostać Matką Bożą, Duch Święty utworzył z Przeczystej Krwi Jej Niepokalanego Serca doskonałe ludzkie Ciało i stworzył Duszę; w tej samej chwili Boskie Słowo złą­czyło się z tymże Ciałem i Duszą. W Jednej Osobie Boskiej złączyły się najściślej dwie natury, Boska i ludzka tak iż odtąd można było mówić: Ten Bóg jest Człowiekiem, a ten Człowiek jest Bogiem. Teraz Jednorodzony Syn Boży, zrodzony z Ojca przed wiekami, poczęty został w Łonie Maryi jako Człowiek, teraz Wszechmocny stał się słabym. Najwyższy uniżył się najgłębiej, Nieogar­niony, Którego Niebo i ziemia nie są w stanie objąć, zamknięty jest w Dziewiczym Żywocie Maryi. „Słowo Ciałem się stało”. O szczęśliwa, o pełna pociechy chwilo, w której ta Tajemnica stała się rzeczywistością.

Aby Ta od wieków oczekiwana chwila była dla nas bardziej radośniejszą i więcej pocieszającą, starajmy się, by Pan Jezus duchowym sposobem począł się także w naszych sercach. W jaki ma się to stać sposób? Przez całkowite nawrócenie się do Pana Boga, przez odrodzenie się w dosko­nałej miłości, pokorze i czystości. Gdziekolwiek ma się dokonać narodzenie, tam potrzebna jest matka, a skoro ma się w nas narodzić Chrystus Pan, potrzebujemy Maryi. Zwróćmy się więc do Niej z prośbą, aby roznieciła w na­szych sercach miłość, wpoiła nam zamiłowanie czystości i ducha pokory, a w ten sposób sprowadziła do nas Chrystusa Pana.

 

II. — Gdy dopełniła się ta najwyższa Tajemnica Wciele­nia, Dziewica Matka z najczulszym nabożeństwem i z najgorętszą miłością, głęboką pokorą i uszanowaniem uczciła Swe Boskie Dziecię. Kto mógłby pojąć i wyrazić te akty wdzięczności, miłości i oddania się Maryi Swemu Boskiemu Dziecięciu! Dusza Jej już wtedy wielbiła Pana, gdy jako Dziecię zstąpił do Jej Łona, Duch Jej weselił się w Panu Bogu Jej Zbawicielu, który tak łaskawie wejrzał na Jej pokorę i tak głęboko Sam się w Niej upokorzył. Wysławiała Pana Boga, że Jej uczynił tak wielkie rze­czy, wyniósł do najwyższej Godności Boskiego Macierzyństwa i zgotował Chwałę w obliczu całej ludzkości.

Gdy Marya tak się raduje i dziękuje, Odwieczne Słowo, Stwórca Nieba i ziemi, spoczywa pod Jej Sercem. Czyż mógłby Pan Bóg coś większego uczynić? Jej Duch raduje się w Panu Bogu, Który w upadku mocarzy i w poniżeniu pysz­nych, w nasyceniu głodnych, w wywyższeniu pokornych i w przyjęciu sługi Swego Izraela okazał Swą Potęgę i Dobroć, a teraz jako słabe, biedne i pokorne Dzieciątko mieszka w Jej Łonie. Takie były wzniosłe myśli i uczucia uszczęśliwionej Matki Bożej.

Wtórujmy też tej radości i łączmy się z Jej aktami dziękczynienia, gdyż nikt tak jak Ona nie potrafi za nas godnie podziękować Panu Bogu za Wcielenie.

 

 

Modlitwa.

O Najświętsze Dziecię, mój Królu i Boże, Który według Woli Ojca Niebieskiego przyjąłeś mieszkanie w Panieńskim Łonie Maryi, oddaję Ci najgłębszy hołd i uwielbienie. Wierzę, że jesteś Drugą Osobą Przenajświętszej Trójcy, Synem Boga Żywego, a zarazem Synem Maryi Panny. W Tobie pokładam całą moją nadzieję, Ciebie miłuję z całego serca. Ofiaruję się Tobie z ciałem i duszą; dla Ciebie samego chcę żyć i umierać. Niech Ci będą składane nieskończone dzięki, o Przenajświęt­sza Trójco. Odwieczny Ojcze, Który zesłałeś na świat Twego Jednorodzonego Syna Bożego, Który dla mnie stał się Czło­wiekiem. Duchu Święty, Który dla zbawienia całego świata Mocą Twą ocieniłeś Najświętszą Pannę, uwielbiam Cię i po wieczność całą pragnę Cię uwielbiać. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 18
  4. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus –Dzień trzeci.
  5. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023