Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

UWAGA!!!

Dziś, tj. 20 grudnia, rozpoczynają się kwartalne Suche Dni Adwentowe, tzw. Zimowe i przypada ich pierwszy dzień tj. Środa Suchych Dni Adwentowych tzw. Zimowych, w którym — zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym — obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Boskie Dzieciątko w Łonie Matki

I. dziękuje Ojcu Niebieskiemu za wszystkie Dobrodziejstwa

II. i nas wzywa także do chwalenia Pana Boga.

 

 

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i ziemi (…) Wszystko dane Mi jest od Ojca Mego” — (Mat. 11, 25 i 27).

 

I. Pan Jezus jako prawdziwy Człowiek poznawał już od pierwszej chwili Swego Poczęcia oświeconym rozumem, że wszystko i Siebie Samego zawdzięcza Ojcu Niebie­skiemu, Który tak wywyższył Jego ludzką naturę, że wyżej podniesioną już być nie mogła. Wiedział również, że wszystko co Pan Bóg stworzył i wszystkie Łaski, które miały być kiedykolwiek udzielone Jego Wybranym, tylko ze względu na Niego były stworzone i udzielone. Przy tak jasnej znajomości wielu Dobrodziejstw, nieskończo­nej Hojności i Majestatu Pana Boga, Serce Jego rozpływało się w aktach uwielbienia, miłości i dziękczynienia; charak­terystycznym bowiem rysem usposobienia Pana Jezusa było zamiłowanie w oddawaniu Ojcu Chwały. Takim był w całym Życiu Swoim, i takim był już w Łonie Maryi: Wielbicielem Ojca. O przedziwna i pocieszająca Tajem­nico! Pan Bóg w ludzkiej naturze adoruje Pana Boga i składa Mu cześć, miłość i dziękczynienie godne Nieskończonego Ma­jestatu. O jak miłą była Ojcu Niebieskiemu Chwała otrzymywana od Dzieciątka żyjącego w Łonie Matki. Jeśli już ofiara Noego sprawiła Mu tak wielkie upodo­banie, że postanowił nie karać nigdy więcej świata po­topem, to jak bardzo musiało Jego Ojcowskie Serce radować się na widok doskonałej Chwały oddawanej Mu już w pierwszych dniach doczesnego Życia Pana naszego Jezusa Chry­stusa.

Pamiętajmy o tym, by za Przykładem Pana Jezusa już w młodości zapalać się do Służby Bożej. Owszem, już w pierwszych chwilach dnia kierujmy nasze myśli do Pana Boga i składajmy Mu je jako dar dziękczynny, prze­błagalny i pochwalny.

 

II.Rozważ następnie, że Boskie Dziecię i ciebie za­prasza, abyś wraz z Nim składał Ojcu Niebieskiemu na­leżne dzięki, i to nie tylko z brzaskiem dnia, ale twoja modlitwa dziękczynna nie powinna nigdy zamilknąć w twym sercu. Dzieciątko Jezus w Łonie Matki wzywa nas: „Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajcie Imię Jego społem” (Ps 34/33/, 4). Chce przez to powiedzieć: ja chwalę i wysławiam Pana, ponieważ pozwala wam do­znawać Łask, przeto i wy powinniście Mu dziękować i wysławiać Go, iż znaleźliście Łaskę. Ja wysławiam Go jako Pośrednik i Orędownik, wy zaś jako ułaskawieni winowajcy. Czyż jest coś nad to bardziej słusznego? Gdyby jakiś syn królewski dziękował ojcu za łaski wy­świadczone sługom, czyż słudzy mogliby być obojętnymi na to i nie okazywać wielkiej wdzięczności? Zastanów się: Król Nieba i ziemi wyśpiewuje Chwałę, a ty sługa milczysz? Tak niedbale spełniasz obowiązek chwalcy Pana Boga?

Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby nas nauczyć tego, co jest pierwszorzędnym obowiązkiem stworzenia, a o czym człowiek istota rozumna zapomina: chwalić Pana Boga. Na to człowiek żyje, aby Pana Boga poznał, umiłował i czcił, a w ten sposób sam stał się szczęśliwym. Po­nieważ nasze akty czci Bożej posiadają skończoną war­tość i brane jako akty ludzkie tylko w ograniczony spo­sób uwielbiają Pana Boga, przeto zanośmy je w połączeniu z Chwałą, jaką oddaje Ojcu Sam Pan nasz Jezus Chrystus.

 

 

Modlitwa.

Boże Najdobrotliwszy, Ojcze Miłosierdzia! Jak bardzo zobo­wiązani jesteśmy do dziękowania Tobie, żeś ze względu na Twego Jednorodzonego Syna przebaczył wszystkim ludziom i udzieliłeś nam niepojętych Łask! Niebo i ziemia niech wielbi Twoją Nieskończoną Dobroć. Obyśmy mieli tysiąc serc, aby Cię kochać i tysiąc języków aby Cię wysławiać! W poczuciu naszego niedołęstwa łączymy nasze dzięki z dziękczynieniami Twego Boskiego Syna i ufamy, że spo­dobamy się Tobie, gdyż Ty w Nim przecież — jak Sam po­wiedziałeś — masz upodobanie. Tyś nam rozkazał słuchać Go, więc też wysłuchaj i Jego, gdy On z nami, a my z Nim dziękujemy Ci i prosimy Cię, abyś nam dalej Łask udzielał. Spraw, aby całe nasze życie było opiewaniem Twojej Chwały. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. poznania Nauki katolickiej na Środę Suchych Dni Adwentowych, tzw. Zimowych.
  3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  4. nabożnego przeżycia Suchych Dni poprzez Nabożeństwo na Suche Dnie.
  5. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 20
  6. Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus –Dzień piąty.
  7. Nowenna do Najświętszej Maryi Panny przez 9 dni oczekiwania porodzenia Zbawiciela świata przed Narodzeniem Jego – dzień 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023