CHLEB POWSZEDNI Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

III TYDZIEŃ ADWENTU

 

 

Środa

 

 

UWAGA!!!

Dziś, tj. 14 grudnia przypada pierwszy dzień Suchych Dni Adwentu, tzw. Zimowe, w których obowiązuje post ścisły zgodnie z kan. 1252 § 2 KPK z 1917 roku!

 

 

Rozmyślanie.

 

 

Boskie Dzieciątko w Łonie Matki

I. dziękuje Ojcu Niebieskiemu za wszystkie Dobrodziejstwa

II. i nas wzywa także do chwalenia Pana Boga.

 

 

“Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i ziemi… Wszystko dane Mi jest od Ojca Mego” (Mt 11, 25 i 27).

 

I. — Pan Jezus jako prawdziwy Człowiek poznawał już od pierwszej chwili Swego Poczęcia oświeconym rozumem, że wszystko i Siebie Samego zawdzięcza Ojcu Niebie­skiemu, Który tak wywyższył Jego ludzką naturę, że wyżej podniesioną już być nie mogła. Wiedział również, że wszystko co Pan Bóg stworzył i wszystkie Łaski, które miały być kiedykolwiek udzielone Jego Wybranym, tylko ze względu na Niego były stworzone i udzielone. Przy tak jasnej znajomości wielu Dobrodziejstw, nieskończo­nej Hojności i Majestatu Pana Boga, Serce Jego rozpływało się w aktach uwielbienia, miłości i dziękczynienia; charak­terystycznym bowiem rysem usposobienia Pana Jezusa było zamiłowanie w oddawaniu Ojcu Chwały. Takim był w całym Życiu Swoim, i takim był już w Łonie Maryi: Wielbicielem Ojca. O przedziwna i pocieszająca Tajem­nico! Pan Bóg w ludzkiej naturze adoruje Pana Boga i składa Mu cześć, miłość i dziękczynienie godne Nieskończonego Ma­jestatu. O jak miłą była Ojcu Niebieskiemu Chwała otrzymywana od Dzieciątka żyjącego w Łonie Matki. Jeśli już ofiara Noego sprawiła Mu tak wielkie upodo­banie, że postanowił nie karać nigdy więcej świata po­topem, to jak bardzo musiało Jego Ojcowskie Serce radować się na widok doskonałej Chwały oddawanej Mu już w pierwszych dniach doczesnego Życia Pana naszego Jezusa Chry­stusa.

Pamiętajmy o tym, by za przykładem Pana Jezusa już w młodości zapalać się do Służby Bożej. Owszem, już w pierwszych chwilach dnia kierujmy nasze myśli do Pana Boga i składajmy Mu je jako dar dziękczynny, prze­błagalny i pochwalny.

 

II. — Rozważ następnie, że Boskie Dziecię i ciebie za­prasza, abyś wraz z Nim składał Ojcu Niebieskiemu na­leżne dzięki, i to nie tylko z brzaskiem dnia, ale twoja modlitwa dziękczynna nie powinna nigdy zamilknąć w twym sercu. Dzieciątko Jezus w Łonie Matki wzywa nas: ,,Uwielbiajcie Pana ze mną i wywyższajcie Imię Jego społem” (Ps 33, 4). Chce przez to powiedzieć: ja chwalę i wysławiam Pana, ponieważ pozwala wam do­znawać Łask, przeto i wy powinniście Mu dziękować i wysławiać Go, iż znaleźliście Łaskę. Ja wysławiam Go jako Pośrednik i Orędownik, wy zaś jako ułaskawieni winowajcy. Czyż jest coś nad to bardziej słusznego? Gdyby jakiś syn królewski dziękował ojcu za łaski wy­świadczone sługom, czyż słudzy mogliby być obojętnymi na to i nie okazywać wielkiej wdzięczności? Zastanów się: Król Nieba i ziemi wyśpiewuje Chwałę, a ty sługa milczysz? Tak niedbale spełniasz obowiązek chwalcy Pana Boga?

Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby nas nauczyć tego, co jest pierwszorzędnym obowiązkiem stworzenia, a o czym człowiek istota rozumna zapomina: chwalić Pana Boga. Na to człowiek żyje, aby Pana Boga poznał, umiłował i czcił, a w ten sposób sam stał się szczęśliwym. Po­nieważ nasze akty czci Bożej posiadają skończoną war­tość i brane jako akty ludzkie tylko w ograniczony spo­sób uwielbiają Pana Boga, przeto zanośmy je w połączeniu z Chwałą, jaką oddaje Ojcu Sam Pan nasz Jezus Chrystus.

 

 

Modlitwa:

Boże Najdobrotliwszy, Ojcze Miłosierdzia! Jak bardzo zobo­wiązani jesteśmy do dziękowania Tobie, żeś ze względu na Twego Jednorodzonego Syna przebaczył wszystkim ludziom i udzieliłeś nam niepojętych Łask! Niebo i ziemia niech wielbi Twoją Nieskończoną Dobroć. Obyśmy mieli tysiąc serc, aby Cię kochać i tysiąc języków aby Cię wysławiać! W poczuciu naszego niedołęstwa łączymy nasze dzięki z dziękczynieniami Twego Boskiego Syna i ufamy, że spo­dobamy się Tobie, gdyż Ty w Nim przecież — jak Sam po­wiedziałeś — masz upodobanie. Tyś nam rozkazał słuchać Go, więc też wysłuchaj i Jego, gdy On z nami, a my z Nim dziękujemy Ci i prosimy Cię, abyś nam dalej Łask udzielał. Spraw, aby całe nasze życie było opiewaniem Twojej Chwały. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *