28 grudnia

IV dzień oktawy świąt Bożego Narodzenia

 

 

Źródło: Ojciec Jerzy od Świętego Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wydawnictwo Ojców Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie piąte.

Pan Jezus miłuje tych,

I. którzy są prostego serca i dobrej woli,

II. za co objawia im Chwałę Swoją i obdarza po­kojem.

 

 

,,A byli w tejże krainie pasterze czuwający i odbywa­jący nocne straże nad stadem swoim” (Łk 2, 8).

 

I. Zwróćmy uwagę, iż Pan Bóg nie królowi Herodowi ani uczonym w piśmie, ale prostym pastuszkom, którzy czuwali w polu, kazał przez Anioła oznajmić przyjście od tak dawna oczekiwanego Mesjasza. Wybrał ich Pan Bóg po Maryi i Józefie jako przedstawicieli rodzaju ludz­kiego, aby im pierwszym dać wiadomość o Wcieleniu Odwiecznego Słowa. Spodobali się bowiem Boskiemu Dzieciątku daleko więcej niż inni, którzy wtedy mogliby być powołani do żłóbka, gdyż „Bóg — jak powiada Święty Paweł — nie wielu mądrych według ciała, nie wielu możnych, nie wielu szlachetnie urodzonych wy­brał, ale to co głupie u świata, aby zawstydził mądrych” (1 Kor 1, 26).

Pasterze ci posiadali dwie charakterystyczne cechy: prostotę i dobrą wolę. Dzięki właśnie tym zaletom spo­dobali się Panu Bogu. Spoglądnijmy na tych pasterzy, jak naturalni są oni we wszystkim, w swej wierze, modli­twie i posłuszeństwie. Poselstwo anielskie przyjęli bez wątpliwości, nie usiłowali tłumaczyć słów anielskich i nie patrząc na swoje ubóstwo pospieszyli do żłóbka. Z jaką prostotą i poufałością odnieśli się do Tego, który jest Bogiem. Pozwalała im na to czystość i prostota serca. Gdyby anioł oznajmił tę tajemnicę uczonym w Piśmie albo znaczniejszym mieszkańcom Betlejem, ci w większej części zapewne długo by się zastana­wiali, zwlekali, a wreszcie uznawszy to wszystko za myśl uwłaczającą Panu Bogu oburzyliby się.

Zasadniczą postawą w poznawaniu ma być gotowość przyjęcia każdej prawdy, jakakolwiek by ona była; nawet gdyby się okazała przeciwna dotychczasowym naszym poglądom. Ci, którzy pewni są swego zdania, ufają swej wiedzy, uważają się za całkowicie oświe­conych, są zawsze w niebezpieczeństwie sprzeniewie­rzenia się prawdzie, a zwłaszcza prawdzie objawionej. Gotowi są oprzeć się jakiejś prawdzie nawet oczywi­stej, która okaże się przeciwną ich dotychczasowym poglądom. Ludzi, którzy wyzbyli się prostoty i dobrej woli nie zdołają nawrócić oczywiste cuda a nawet wskrzeszenie umarłych.

 

II. Rozważmy dalej radość i wesele Świętych Aniołów, którzy zwiastowali ludzkości Narodzenie Wcielonego Słowa i śpiewali: „Chwała na wysokości Bogu!” Za­powiadają pokój na ziemi, który jednak dla tych tylko ludzi jest osiągalny, którzy mają dobrą wolę. Jeśli za­stanowimy się głębiej nad ich słowami, to znajdziemy w nich mądry porządek: oznajmiają, że Pan Bóg otrzymuje swoją chwałę, a stąd wynika dla ludzi pokój. Pokoju tego jednak nikomu innemu nie przyznają, jeno tym, którzy mają dobrą wolę. Oddawajmy Panu Bogu chwałę szczerym i ochotnym sercem, podporządkowując swoją wolę wymaganiom Woli Bożej, a wówczas posiądziemy prawdziwy pokój. Oto sekret, który nam zwierzają duchy niebieskie, sekret pokoju wewnętrznego.

Proś o tak pożądany pokój z Panem Bogiem, ludźmi i ze sobą samym.

  • Z Panem Bogiem: przez wierne zachowanie Jego Przykazań;
  • z bliźnimi: przez świadczenie im usług mi­łości;
  • ze sobą samym: przez ujarzmienie złych skłon­ności.

Oby w nas wypełniło się w ten sposób to, czego Apostoł życzył Filipianom słowami: „Pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niech strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4, 7).

 

 

Modlitwa:

Nieskończony Boże, jeśli Aniołowie, którzy nie potrzebo­wali Odkupienia, oddają Ci teraz Chwałę, to cóż my powin­niśmy czynić, skoro zstępujesz do nas dla naszego zbawie­nia? Pójdziemy za wezwaniem Aniołów do Betlejem, aby oddać hołd temu Słowu, które stało się Ciałem. Pójdziemy z prostotą pastuszków, ale z wielką miłością w sercu, przyrzekniemy Mu wierną Służbę i postanowimy rozsiewać Jego Pokój. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Uczcijmy Świętych Młodzianków: Nabożeństwo ku czci Świętych Młodzianków.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *