Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Jak powinniśmy się zachować w przeciwnościach?

 

I. Starać się zachować mimo wszystko pokój,

II. a uciekać się do Pana Boga w modlitwie.

 

 

“A oto burza wielka powstała na morzu, tak że fale zalewały łódź, a On spał” (Mt 8, 24).

 

I. — Morzem jest ten świat, którego chybotliwe fale od­dają dobrze niestałość wszystkich rzeczy doczesnych. Łodzią jest każdy człowiek, rzucony jak łupina na spie­nione fale. Żeglugą jest życie ludzkie. Przystanią bez­pieczną, do której płyniemy, Niebo.

W żegludze naszego życia powstają niekiedy gwałtowne i niebezpieczne bu­rze, w których łódką naszego serca miotają szalejące bałwany. Niekiedy są to gwałtowne burze sil­nych i niebezpiecznych pokus; niekiedy zaś przeciwności ze strony ludzi, uporczywie krążące podejrzenia lub oszczerstwa; niekiedy łódkę naszą okrywają fale smutku, wewnętrznych boleści i opuszczeń. Stąd Autor „Naśladowanie Chrystusa” powiada: Dopóki żyjemy nie możemy być bez pokus, jeśli jedna przejdzie następuje inna i jak fale jedna o drugą uderzają (ks. I, r. 13, 2—3). Wśród takich burz nie ma nic pożyteczniejszego jak przytwierdzić się silnie do Woli Bożej i w Niej szukać równowagi ducha. Apo­stołowie walczyli mężnie z nawałnicą, wylewali wodę, kierowali odpowiednio łodzią, póki mogli i widzieli możliwość uratowania się przy własnych siłach. Ale gdy przewalające się przez ich łódź fale spiętrzyły się jeszcze groźniej, dali w sobie przewagę nad męstwem uczuciom grozy i strachu. Wówczas to przypadli do Pana Jezusa, który tymczasem… spał spokojnie na ławie okrętu. Mistrz spoczywał, gdy Uczniowie walczą o swoje i Jego życie! Idą Go budzić.

Pan Jezus śpi najspokojniej wśród największej nawet bu­rzy i niepogody; źródłem pokoju Pana Jezusa jest najściślejsze zjednoczenie z Ojcem i z Jego Wolą, o której wie, że chce dla Niego tylko dobra, a gdy dopuszcza trudy i burze, to jedynie dla tym większego dobra. Gdy okręt jest zbyt gwałtownie miotany i zachodzi niebezpieczeństwo, że może być zapędzony na skały, wówczas żeglarze spusz­czają kotwicę, by zaczepiwszy o grunt pomogła okrętowi oprzeć się falom. Tak samo i my powinniśmy czy­nić wśród życiowych nawałnic. Sięgać wiarą i ufnością do gruntu oparcia. Za przykładem Pana Jezusa każda dusza może być pewną i spokojną, gdy wśród burzy wewnętrz­nej rzuci się w Objęcia Boskiej Dobroci i Opatrzności. Może być pewną, że nic się nie stanie bez Woli Bożej; niech wie, że Pan Bóg niczego nie czyni ani nie dopuszcza, nawet największego cierpienia, które by nie miało służyć ku większemu jej pożytkowi.

 

II. — Choć dusza w burzach pokus i cierpień powinna poddawać się zupełnie Woli Bożej i na Niej polegać, to jednak dla wzmocnienia swoich ograniczonych sił winna uciekać się do oręża modlitwy. Trzeba wówczas „śpiącego Zbawiciela” na wzór Apostołów budzić i błagać o ratu­nek, o siłę, o męstwo i wytrwanie. Pan Jezus nie za to zganił Uczniów, że Go zbudzili i wołali o ratunek, ale za to, że z powodu braku wiary pozwolili uczuciom trwogi zawładnąć swymi sercami. Nagana ta każę nam wnio­skować, jak bardzo nie podoba się Panu Jezusowi to, że się niekiedy zniechęcamy i załamujemy. Każdy smutek i zniechęcenie jest objawem wewnętrznego tchórzostwa, a nawet lenistwa. Bądźmy przekonani, a upoważnia nas do takiego sądu wiara w Opatrzność Bożą i we wszech­moc modlitwy, że w naszym życiu naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia. Takie sytuacje są tylko pozornie bez wyjścia. Pan Jezus widocznie śpi, ale serce jego zapewne czuwa. W odpowiednim momencie Pan Jezus podnosi się ma­jestatycznie i władczym rozkazem uspokaja wiatry i bu­rze, iż nastaje wielka cisza.

 

 

Modlitwa:

“Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pospiesz się ku ratunkowi memu” (Ps 69, 2). „Zbudź się, o Panie, dlaczego zasypiasz? Obudź się i nie odrzucaj nas na zawsze! Dlaczego odwracasz Oblicze Twoje i zapominasz o naszej nędzy i ucisku? Gdyż aż do prochu uniżona jest dusza moja. Powstań, Panie, ratuj nas i odkup nas dla Imienia Twego!” (Ps 43, 23—26). Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  2. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023