Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

„ECCE AGNUS DEI”.

 

 

Św. Grzegorz pisze, że w dawnym Kościele przed Komunią Świętą diakon odwracał się do ludu ze słowami: ,,Przystąpcie z wiarą, uszanowaniem i miłością!” To samo mówi nam dziś kapłan słowami: ,,Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata”. Ecce Agnus Dei mówi o pozytywnej postawie duszy: o wierze, szacunku, miłości.

 

1. Trzy obrazy biblijne.

 

Zrozumiemy lepiej treść słów „Ecce Agnus Dei”, jeśli zajrzymy do Pisma Świętego, w którym trzykrotnie występuje obraz Baranka.

Najpierw prorok Izajasz widzi przyszłego Zbawiciela jako Baranka, za nas zabitego i ofiarowanego. O tym Słudze Pańskim, na którego ,,Pan włożył nieprawości nas wszystkich”, pisze Prorok: ,,Ofiarowan jest, gdyż sam chciał i nie otworzył ust swoich. Jako owca na zabicie wiedziony będzie, a jako baranek przed strzygącym go zamilknie, a nie otworzy ust swoich” (Ks. Iz. 53, 6-7). To pierwszy obraz Baranka, znany i bliski ludowi dzięki ofiarom w świątyni, a jeszcze bardziej dzięki barankowi wielkanocnemu, którego wszyscy pożywali.

Do tego obrazu proroczego nawiązuje św. Jan Chrzciciel, aby ukazać Chrystusa Pana i oddać Mu swych uczniów. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata!” (J 1, 29-36). Uczniowie niewątpliwie zrozumieli Jana. Obraz ten, zrealizowany na Ołtarzu Krzyża, był potem ulubionym obrazem w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wyczuwamy to w liście Księcia Apostołów: Odkupieni jesteście nie przemijającą zapłatą, nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią Baranka bez skazy i zmazy, Chrystusa” (1 P 1, 18-19). I w liście Apostoła Narodów: ,,Chrystus, nasz Baranek paschalny, ofiarowany jest” (1 Kor 5, 7).

Jeszcze raz ukazuje nam Pismo Święte obraz Baranka Bożego w Objawieniu Św. Jana. Prorok z Patmos widzi Niebo, Pana Boga pełnego Majestatu siedzącego na Tronie i Orszak Boży: ,,I ujrzałem oto w pośrodku Tronu stojącego i jakby zabitego Baranka. I poszedł i wziął księgę z Prawicy siedzącego na Tronie. A gdy otworzył księgę, czworo zwierząt i dwudziestu czterech starszych upadło przed Barankiem, mając każdy cytry i czasze złote, napełnione wonnościami, którymi są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: ,Godzien jesteś, Panie, otrzymać Księgę i otworzyć Jej pieczęcie, boś został zabity i odkupiłeś nas Bogu przez Krew Swoją, ludzi ze wszelkiego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami, będziemy królować nad ziemią’. A ujrzałem i usłyszałem głos wielu Aniołów wokół Tronu i zwierząt, i starszych, a liczba ich była tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: ,Godzien jest Baranek, Który był zabity, otrzymać Władzę i Bóstwo, Mądrość, Cześć, Chwałę i Błogosławieństwo’. I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na Niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, jak wszystkie te stworzenia mówiły: ,Siedzącemu na Tronie i Barankowi Błogosławieństwo i Cześć, Chwała i Potęga na wieki wieków” (Obj 5, 6-13).

Obraz Baranka Bożego występuje w punktach zwrotnych dziejów naszego zbawienia. Rozpoczyna wielkie objawienie o zadośćuczynieniu zastępczym Zbawiciela. Ostatni Prorok przy jego pomocy pokazuje drogę do nadchodzącego Królestwa Bożego. Panuje nad całym Królestwem Bożym w jego pełni.

— Zastosowanie. Celano pisze o Św. Franciszku: ,,Ciało Pańskie przyjmował z taką pobożnością, że wszystkich do pobożności porywał. Ten czcigodny Sakrament otaczał wszelką czcią, składając Mu w ofierze wszystkie swe członki. A kiedy przyjął Baranka ofiarowanego, składał Mu w ofierze swoją duszę z tym ogniem, który ustawicznie płonął na Ołtarzu jego serca”. Oto żywa wiara, głęboka cześć zewnętrzna i wewnętrzna, miłość płomienna i ofiarna. To najwłaściwsza postawa przed Komunią Świętą.

— Postanowienie. Starajmy się w czasie Mszy Świętej o postawę wiary, która jest najlepszym przygotowaniem do Komunii Świętej.

 

2. Tajemnicze znaczenie obrazu.

 

Obraz ,,Baranka zabitego”, na którego szyi jaśnieje jeszcze rana śmiertelna, to symbol Zmartwychwstałego Pana Jezusa, noszącego uwielbione Rany Śmierci Ofiarnej. To najwymowniejszy dowód Miłości Pana Jezusa, potwierdzenie Jego słów: ,,Nikt nie ma większej miłości nad tego, kto daje życie za przyjaciół” (J 15, 13). Obraz Baranka mówi również o Chwale Zbawiciela. To Baranek, który „był zabity, a ożył” (Ks. Obj. 2, 8). Śmiercią Swoją pokonał śmierć, ,,zabił” ją, jak śpiewa Kościół Święty w święto Podwyższenia Krzyża. To Baranek, któremu dana jest Władza i Mądrość, oznaczona przez ,,siedem rogów i siedem par oczu” (Ks. Obj. 5, 6). On jeden potrafi otworzyć zamkniętą na siedem pieczęci księgę, tzn. poznać tajemne Plany Boże i przyszłe losy Królestwa Bożego na ziemi (Ks. Obj. 5, 1-5). On poprowadzi aż do zwycięskiego końca walkę z wrogami Boga (Ks. Obj. 6-20). On wszystkich wybranych zabierze na wieczną Ucztę Nieba (Obj 19, 9). On jest Światłością Nieba (Ks. Obj. 21, 23) i od wszystkich Jego mieszkańców otrzymuje wieczne uwielbienie: ,,Chwała naszemu Bogu i Barankowi” (Ks. Obj. 7, 10).

Tę ofiarną Miłość Pana Jezusa ku nam i Jego Chwałę pragnie nam Kościół Święty przypomnieć, mówiąc przed Komunią Świętą: Ecce Agnus Dei! ,,Oto Baranek Boży!” Oto w tej niepozornej drobinie chleba jest obecny i pragnie do ciebie przyjść Ten, Który na Krzyżu oddał Krew i Życie za ciebie, a teraz w Niebie żyje i włada jako „Król królów i Pan panujących” (Ks. Obj. 19, 16). Zbliż się i przyjmij Go do serca z pokorną wiarą w Jego wielkość, z głęboką czcią dla Jego Majestatu, z miłością ofiarną w odpowiedzi na Jego Miłość.

— Zastosowanie. Starajmy się ożywiać w sobie wiarą i szacunek dla tej wielkiej Tajemnicy, którą przy Ołtarzu przeżywamy i przyjmujemy. Rzeczy codzienne tak łatwo powszednieją. A w tym wypadku może jeszcze prędzej, bo zmysły dostrzegają tylko kawałeczek chleba i parę kropel wina, Rozpalajmy więc serca miłością, przystępując do Stołu Pańskiego. Niech to będzie nie tyle uczucie miłości, co z miłości płynąca radosna gotowość na przyjęcie i wypełnienie Woli Bożej. To ma na celu rozmyślanie i modlitwy przygotowawcze przed Mszą Świętą, a także rozważanie Męki Pańskiej, która odnawia się na Ołtarzu.

— Postanowienie. Starajmy się w czasie Mszy Świętej o postawę szacunku i miłości, która jest najlepszym przygotowaniem do Komunii Świętej.

 

 

Modlitwa.

Przebacz mi, Jezu, wszystkie zaniedbania w przygotowywaniu się na Twoje przyjście! Ileż zniewag mogłem Ci tym wyrządzić, ile Łask utracić! Daj mi choć odrobinę tej żywej wiary, czci i miłości ofiarnej, z jaką Św. Franciszek przyjmował Twe Najświętsze Ciało i Krew! Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 28
  2. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 9

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *