Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Miłosierdzie przewyższa Sąd. — Jakub 2, 13.

 

PRZYGOTOWANIE. — Cała ziemia jest pełna Miłosierdzia Pana Boga, Który tak nas kocha i tak pragnie Swych Łask nam udzielać, że bardziej pra­gnie dobrze nam czynić, niż my Jego Dobrodziej­stwa otrzymywać. Dość powiedzieć, iż Pan Bóg wzruszo­ny litością, posłał na ziemię Swego Syna, aby stał się Człowiekiem, żył w cierpieniach i umarł za nas na Krzyżu. Biada więc temu, kto pozwala, aby przeminął dlań czas Boskiego Miłosierdzia, przyj­dzie bowiem dlań czas Sprawiedliwości, tym bar­dziej nieubłaganej, o ile większym przedtem było Miłosierdzie.

 

I. — Pan Bóg tak bardzo pragnie Swych Łask nam udzielać, że jak mówi Św. Augustyn, bar­dziej pragnie nas niemi obdarzać, niż my je otrzymywać. Dobroć, jak mówią filozofowie, sama z sie­bie dąży do udzielania się innym, toteż Pan Bóg, będąc Dobrocią Nieskończoną, pragnie nieskończe­nie udzielać się nam, Swym stworzeniom i dać nam część Dóbr Swoich.

W Dobroci Bożej również ma źródło wielkie Miłosierdzie, jakie Pan Bóg ma dla nędz naszych.

Da­wid powiada, iż ziemia jest pełna Miłosierdzia Bożego. Nie jest pełna Sprawiedliwości Bożej, gdyż Pan Bóg okazuje Ją w karaniu grzeszników tylko wtedy, gdy to przystoi Majestatowi Bożemu. Gdy niejako zmuszony jest do tego. Pan Bóg w Swej Dobroci chętnie i hojnie okazuje Swe Miłosierdzie wzglę­dem wszystkich i zawsze; toteż pisze Św. Jakub: “Miłosierdzie przewyższa Sąd” (Jk 2, 13). Miłosierdzie często powstrzymuje Rękę Sprawiedliwo­ści, aby nie karała grzeszników i wyjednuje im przebaczenie”.

Dlatego prorok nazywa Pana Boga Miłosierdziem (Ps 58, 18). I prosi Go, aby dla Imienia Swego przebaczył mu grzechy (zob. Ps 24, 11). W Psalmie 135, wzywając wszystkich, aby chwalili Pana Boga za Jego Opiekę i Dobrodziej­stwa, jakich udziela Swemu ludowi, Dawid 27 razy powtarza: “Bo wieczne Miłosierdzie Jego”. — Wielkie Miłosierdzie Pana Boga skłoniło Go, iż zesłał na ziemię Swego Syna, aby stał się Człowiekiem, umarł na Krzyżu i uchronił nas przez to od śmierci wiecznej. — W swej pieśni Św. Zachariasz użył wyrazów: “Dla wnętrzno­ści Miłosierdzia Boga” (Łk 1, 78). Tymi słowy okre­ślone jest Miłosierdzie, które wyszło z głębi Serca Pana Boga, który wolał, aby Jego Syn, stawszy się Człowiekiem, umarł za nas, bylebyśmy nie zostali zgubieni.

 

II. — Aby poznać, jak wielkie jest względem nas Miłosierdzie Pana Boga i jak On pragnie czynić nam dobrze, wystarczy przeczytać Słowa Ewangelii: “Proście, a będzie wam dane” (Mt 7, 7). Czyż może kto powiedzieć coś więcej swemu przyjacie­lowi lub komu innemu, aby okazać mu swą miłość: Proś mnie, co chcesz, a ja ci tego udzielę? Pan Bóg zaś tak mówi do każdego z nas, owszem, wzywa nas, abyśmy Doń śpieszyli, by doznać ulgi naszej nędzy: ,,Pójdźcie do Mnie wszyscy, któ­rzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę” (Mt  11, 28).

Pan Bóg, widząc grzesznika zatwardziałego w grzechu, cierpliwie czeka, aby okazać mu Mi­łosierdzie. Niczego nie zaniedbuje, żeby pobudzić go do pokuty, to ukazuje mu karę, jaka go czeka, jeśli się nie nawróci (zob. Ps 59, 6), to nawiedza go jakim natchnieniem, to daje mu usłyszeć Swój Głos (zob. Objaw. 3, 20): “Cze­mu macie umrzeć, domie Izraela?!” (Ks. Ez. 18, 31). Jakoby mówił doń z litością: Synu, dlaczego chcesz się potępić? Powróć do mnie, gdyż zawsze jestem twoim Ojcem. Nie dość na tym, Pan Bóg idzie jeszcze dalej, i jak pisze Apostoł, prosi nawet grzesznika, aby się z Nim pojednał. “Prosimy zamiast Chrystusa, pojednajcie się z Panem Bogiem” (2 Kor 5, 20).

Cóż może Pan Bóg jeszcze więcej uczynić, jeśli kto pomimo tej Dobroci i takiego Miłosierdzia chce pozostać w niepokucie? I wtedy jednak oświadcza, że zawsze gotów grzesznikowi okazać Miłosierdzie. Póki nie stanie przed Jego Trybunałem; wtedy przypomni mu, jak marnotrawił otrzymane Łaski, skazując się na piekło. Powie: „Z ciebie zatrace­nie twoje, Izraelu” (Ks. Oz. 13, 9).

 

 

Modlitwa.

Ojcze Przedwieczny, w Imię Pana Jezusa i dla miłości Najświętszej Panny uchroń mnie od tego nie­szczęścia i spraw, bym zawsze korzystał z Twego Miłosierdzia. Jakimże byłyby dla mnie piekłem, gdybym się potępił, pamięć na Miłosierdzie, jakie mi okazywałeś, i myśl, że chciałem się potępić, by wzgardę Ci okazać. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 4
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *