Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

JAM JEST PRAWDA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, Słowo Wcielone, Światło i Jasność Ojca, poucz i oświeć duszę moją.

Rozważanie.

1. Pan Jezus przyszedł, aby nam dać życie i wskazać drogę, która wiedzie do żywota. On Sam jest Źródłem życia, ale jest też i jego Nauczycielem.

Takim przedstawił Go światu Ojciec Niebieski od początku Jego Apostolstwa. Duch Święty zaraz po Chrzcie zstąpił na Pana Jezusa pod postacią gołębicy, a Głos z Nieba dał się słyszeć: „Ten jest Syn Mój Miły, Któregom upodobał Sobie” (Mat. 3, 17); oto jakby listy uwierzytelniające, które dają rękojmię i głęboko uzasadniają Naukę Pana Jezusa. Któż nie uwierzy w Jego Słowa, w to, że jest Synem Bożym, że Duch Święty jest z Nim? Dwa lata później, na Taborze, powtarza się to samo: ten Sam Głos, te same słowa: „Ten jest Syn Mój Miły”, a do nas zostaje skierowane wyraźne polecenie: „Jego słuchajcie” (Tamże, 17, 5), polecenie, które wyraźnie wskazuje Go nam jako Nauczyciela.

Pan Jezus Sam również objawił się jako Nauczyciel: „Wy Mnie nazywacie Nauczycielem… i dobrze mówicie, bo Nim jestem” (Jan 13, 13). Wy nie nazywajcie się nauczycielami, albowiem jeden jest Nauczyciel wasz Chrystus” (Mat. 23, 10). Kiedy Pan Jezus powiedział, że jest Życiem, oświadczył równocześnie, ze jest „Prawdą”; owszem, wobec Piłata, który Go pytał o pochodzenie Jego Misję, wyznaje: „Na to przyszedłem na świat, abym świadectwo dał Prawdzie” (Jan 18, 37). Kto słucha Słów Jego, słucha Prawdy: „Jeśli trwać będziecie przy mowie Mojej… poznacie Prawdę, a Prawda was wyswobodzi” (Jan 8, 31-32).

2. Człowiek może być nauczycielem, ale też może nim i nie być, zostaje zawsze tylko człowiekiem. Pan Jezus zaś jest Nauczycielem z natury, dlatego, że jest Słowem Wcielonym. Pan Bóg jest Prawdą; a wszystką Prawdę, którą posiada Ojciec, daje Słowu, a potem i nam przez Chrystusa Pana. Pan Jezus jest Nauczycielem jako Słowo, Wyraz Istoty Ojca, dlatego zawiera i objawia wszystką Prawdę, wszystką Mądrość, wszystką wiedzę, jaka może istnieć. Owszem, On Sam jest Prawdą, mądrością, jasnością Ojca. Oto dlaczego Pan Jezus mógł powiedzieć, że jest jedynym Nauczycielem. Inni nauczyciele poznają tylko część prawdy, Pan Jezus zaś nie tylko poznaje wszystką Prawdę, lecz jako Słowo jest Prawdą. Inni nauczyciele uczą prawd wyższych nad siebie, które istnieją poza nimi, i które zawsze dlatego poznają niedoskonale. Pan Jezus naucza Prawdy, Którą jest On Sam z natury, a więc Jego Nauka jest bezwzględnie jedyna i nieomylna. Więc z tego powodu Pan Jezus mógł oświadczyć: „Ja, Światłość przyszedłem na świat, aby nikt z tych, co wierzą we Mnie, nie mieszkał w ciemnościach” (Jan 12, 46), lub jeszcze wyraźniej: „Jam jest Światłość świata” (Tamże, 8, 12). Pan Jezus tylko może nazwać się Światłością i Wyrazem Ojca.

Nauka więc Pana Jezusa to nie tylko słowa ludzkie, choćby nie wiadomo jak głębokie i wzniosłe, ale przede wszystkim Słowa Pana Boga Samego; Pan Jezus wzywa nas, abyśmy temu Słowu otwierali umysły i serca.

Rozmowa.

„O Boże Ojcze, położyłeś przed nami, Swymi dziećmi, otwartą Księgę Żywota, Którą jest Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek. W Niej znajduje się obficie wszystko, co można chcieć poznać. Czytając Ją, napełniamy się błogosławioną umiejętnością i znajdujemy w niej potrzebne wskazówki dla siebie i dla innych. Lecz, o duszo moja, jeśli pragniesz być oświecona i pouczona, czytaj tę Księgę Żywota bez pośpiechu, nie powierzchownie, rozważając ją spokojnie, z uwagą, a zapalisz się Miłością Bożą i poznasz Prawdę”.

„Przede wszystkim, duszo moja, usiłuj poznać i siebie samą; a nie osiągniesz tego w inny sposób, tylko czytając, kontemplując i postępując według Księgi Żywota, tj. Chrystusa Pana naszego” (Bł. Aniela z Foligno).

O Jezu, Światłości prawdziwa, rozprosz ciemności mojej nieświadomości, które rodzą się z mej złości i spraw, abym szczerze szukał Prawdy, kochał Ją, albowiem Prawdą jesteś Ty, Słowo Wcielone.

Bądź Ty jedynym Światłem mojego życia, jedynym Nauczycielem, Który by kierował moimi krokami. Potrzebuję Cię, Prawdo Wieczna, bym się mógł wydobyć z niewoli tylu słabości, nędz, skłonności, które zaślepiają oczy mojej duszy i przeszkadzają przylgnąć całkowicie do dobra i Prawdy, której mnie uczysz.

Twoja Prawda poucza mnie, że jesteś Tym, Który jest, a ja jestem tym, który nie jest. Ty jeden masz wartość i to wartość Nieskończoną, a jam bez wartości, Ty jesteś wszystkim, a ja niczym i jeśli jest co we mnie dobrego, to wszystko jest Twoim Darem.

O Jezu, spraw, abym umiał szukać i kochać Twoją Prawdę, nawet kiedy mnie Ona chłosta lub gdy jak miecz obosieczny bolesnym cięciem wydobywa na wierzch moje nędze, wady, niesprawiedliwości. Niechaj Twoja Prawda przeniknie całe moje jestestwo i moją działalność. Spraw. abym umiał odwracać się mężnie od wszelkiego światła, które nie idzie od Ciebie.

O jedyny Nauczycielu, daj mi zrozumieć marność wszelkiej wiedzy, wszelkiej myśli, która nie jest odblaskiem Twojej Prawdy. Zanurz, o Panie, duszę moją w Twojej Światłości, przeniknij myśli moje, serce moje, Twoją Prawdą. Zjednocz mnie z Sobą, Prawdo Odwieczna! O Jezu, Słowo Wcielone, Słowo Boga mego, pouczaj duszę moją; pragnę wszystkiego nauczyć sic od Ciebie, „chcę spędzić życie moje na słuchaniu Ciebie” (E. T.: III). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 22.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 15.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024