Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

 

19 GRUDNIA

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY DO BOŻEGO NARODZENIA.

Pan Jezus cierpiał przez całe Życie.

 

 

Ból mój zawżdy jest przed mym obliczem — Ps. 37, 18.

 

PRZYGOTOWANIE. — Od chwili, kiedy została stworzona Dusza Pana Jezusa i połączyła się z Jego Ciałem, stał przed Oczyma Zbawiciela straszliwy obraz cierpień, jakie miał ponieść dla zbawienia ludzkiego. Toteż ów śmiertelny smutek, jaki ogarnął Pana Jezusa w ogrodzie Oliwnym, Zbawiciel z Miłości ku nam cierpiał już od pierwszych chwil Swego Życia. A my, jakże się odpłaciliśmy za tak wielką Miłość? — Może chłodem, niewdzięczno­ścią.

 

I. — Rozważ, iż w owej pierwszej chwili, kie­dy została stworzona Dusza Pana Jezusa i połączona z Jego Ciałem, Ojciec Przedwieczny oświadczył Swemu Synowi, iż ma umrzeć dla Odkupienia świata. Wówczas stanął przed Oczyma Zbawicie­la przerażający obraz cierpień, które miał ponieść dla zbawienia ludzkiego. Ujrzał wtedy wszystkie trudy, zniewagi, ubóstwo, jakie Go czekały, tak w Betlejemie, jak w Egipcie i Nazarecie. Ujrzał wszelkie cierpienia, jakie miał ponieść w czasie męki: biczowanie, cierniem koronowanie, przy­bicie do krzyża, wszystkie smutki, wewnętrzne uciski, opuszczenie, w jakich miał dokonać życia na Kalwarii.

Abraham, prowadząc syna swego na śmierć, aby nie sprawić mu boleści, nie uprzedził go, co go czeka, skoro wstąpią na górę. Ojciec jednak Przedwieczny chciał, aby Jego Syn Wcielony, ma­jący zadośćuczynić Sprawiedliwości Bożej za na­sze grzechy, znosił ustawicznie wszystkie razem cierpienia, jakie Go czekały przez całe Życie. Toteż ów smutek, jakiego Pan Jezus doznawał w ogro­dzie Oliwnym, smutek, który wystarczał, by życia Go pozbawić (Smutna jest dusza moja aż do śmierci), Zbawca nasz ponosił od pierwszej chwili Swego Istnienia. Już wówczas żywo odczuwał i znosił ciężar wszystkich boleści i zniewag, jakie w przyszłości Go czekały.

Całe więc Życie naszego Odkupiciela, wszyst­kie lata, jakie spędził na ziemi, były latami cier­pień i łez. Ustało w boleści me życie i lata moje we wzdychaniu. Jego Boskie Serce nie miało chwili wolnej od cierpie­nia. Czy czuwał, czy spał, zawsze miał przed Oczy­ma ów przerażający widok, który większe cierpie­nia zadawał Jego Duszy, niż wszystkie katusze, jakie ponieśli męczennicy, im zadały. Męczennicy cierpieli, lecz wsparci  Łaską, cierpieli z radością i zapałem. Pan Jezus zaś cierpiał, lecz cierpiał z sercem przepełnionym boleścią i smutkiem; a jednak zgodził się na to wszystko z Miłości ku nam.

 

II. — Świadomość cierpień, jakie Pana Jezusa przez całe Życie czekały, sprawiała Mu nieustanne męczeństwo i tym straszliwym a wzniosłym mę­czeństwem Najsłodszy nasz Odkupiciel rozpoczął Swe Życie. Owym nieomylnym znakiem Miłości Pan Jezus okazał, jak bardzo ludzi miłuje.

 

 

Modlitwa:

O słodkie, łaskawe, kochające Serce Jezusa, już od pierwszej chwili Swego Istnienia byłoś peł­ne goryczy i smutku — nikt Cię nie pocieszał, nikt z Tobą nie współczuł. — Wszystko, mój Jezu, zno­siłeś, aby zadośćuczynić za męki i smutki, jakie mnie za me grzechy w piekle czekały. Byłeś po­zbawiony wszelkiej pociechy, by mnie zbawić — mnie, co odważyłem się opuścić Pana Boga i odwró­cić się od Niego, aby zadośćuczynić nędznym swym pożądliwościom. Dziękuję Ci, Serce zbola­łe i kochające mego Pana. Składam Ci dzięki — współczuję z Tobą szczególniej dlatego, iż tyle wy­cierpiałoś z miłości ku ludziom, oni zaś nie okazali Ci wzajemności. O Miłości Boża! O nie­wdzięczności ludzka! Ludzie, ludzie, popatrzcie na tego maleńkiego niewinnego Baranka — pogrążony w smutku, zadość czyni Sprawiedliwości Pana Boga za zniewagi, jakie Go od was spotkały. Patrzcie, jak się modli, jak wstawia się za wami do Swego Ojca Przedwiecznego. Patrzcie na to ma­leńkie Dziecię i otoczcie Je swą miłością. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień czwarty.

Odp. 300 dni za każdy dzień nowenny. Odp. zup. w Boże Narodz., lub w czasie oktawy pod zwykłymi warunkami.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *