Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

JEZUS POŚREDNIK.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Dozwól mi, Panie Jezu, wniknąć w ogrom Tajemnicy ukrytej w Twoim Wcieleniu.

Rozmowa.

1. Święta Bożego Narodzenia skupiły nasze spojrzenia na Panu Jezusie i uchyliły rąbek wielkiej „Tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu” (Ef 3, 9), Tajemnicy, którą teraz pragniemy rozważyć pokrótce, by lepiej podziwiać jej „niezbadane bogactwa”.

Między Panem Bogiem a człowiekiem panowała nieskończona odległość, niezgłębiona przepaść i zerwanie wszystkich więzów przyjaźni. Są to straszliwe skutki grzechu. Ale oto między Panem Bogiem a człowiekiem staje słodkie Dzieciątko Betlejemskie i w jednej chwili zmienia się całkowicie wszystko. Znika odległość, a nad przepaścią wznosi się przedziwny pomost, który łączy ziemię z Niebem i przywraca współżycie między Panem Bogiem a ludźmi. Tym pomostem jest Pan Jezus, Jedyny Pośrednik między Panem Bogiem a ludźmi. Łączy On w sposób naprawdę przedziwny ziemię z Niebem” (O Mistycznym Ciele Chr.). Jako Pośrednik stoi rzeczywiście w pośrodku „między Bóstwem a człowieczeństwem”: Jego Pośrednictwo ma wszystkie dane, aby było nieskończenie miłe Panu Bogu, albowiem On Sam jest prawdziwym Bogiem i może w całej pełni spłacić długi grzesznej ludzkości. Jest równocześnie także Człowiekiem i jako taki przedstawia cały rodzaj ludzki.

W Panu Jezusie Bóstwo, Które posiada On w pełni jako Słowo, spotyka się z Człowieczeństwem, które posiada znowu jako Człowiek, a nie tylko spotyka się, ale je obejmuje, owszem, jeszcze więcej, jednoczy się z nim w jednej Osobie, w Osobie Słowa Wcielonego: Jezusa Chrystusa Pana naszego. W Nim i przez Niego wszyscy ludzie zostali dopuszczeni do przyjaźni z Ojcem Niebieskim. W Nim wszyscy znajdą drogę do zjednoczenia się z Trójcą Przenajświętszą.

Ojciec Niebieski objawił tę przedziwną Tajemnicę Św. Katarzynie ze Sieny: „Chcę, abyś ujrzała pomost, Który zbudowałem z Jednorodzonego Syna Mego. Spójrz na jego wielkość, sięga on od Nieba do ziemi, bo wielkość Boskości zjednoczona jest z ziemią waszego człowieczeństwa. Było to konieczne dla naprawienia drogi, która była przerwana i abyście przeszli przez gorycz świata i doszli do życia wiecznego” (Dialog).

2. „Spodobało się (Panu Bogu), aby w Nim (Panu Jezusie) mieszkała wszelka zupełność, ażeby przezeń wszystko co jest na ziemi, czy to, co jest w Niebie, w Nim się pojednało, uspokojone przez Krew Krzyża Jego” (Kol 1, 19-20). Pan Jezus Pośrednik spełnił swoje dzieło na Kalwarii, gdzie wylał wszystką Krew jako cenę naszego okupu. Dzieło to zaczyna się w Betlejem, gdzie Słowo uczyniło ten niewysłowiony „krok olbrzyma” stając się prawdziwym człowiekiem z Boga prawdziwego.

Straszliwą przepaść, jaką grzech wykopał między Panem Bogiem a ludźmi, wypełnia Dzieciątko, które ze żłóbka wyciąga do nas swe rączki. Wszystko, co grzech zniszczył i zburzył zostaje w ten sposób z Woli Bożej zbawione, „odnowione w Chrystusie” (Ef 1, 10). Jakaż serdeczność, a zarazem jaki bezgraniczny podziw nas ogarnia, jak samorzutnie budzi się w duszy potrzeba, by wychwalać i uwielbiać Pana Boga, gdy patrzymy na Dzieciątko Jezus w takim świetle!

Łaskę, którą Adam otrzymał wprost od Pana Boga, otrzymujemy teraz przez Pośrednictwo Pana Jezusa Pośrednika. Cokolwiek nadprzyrodzonego dostajemy dla naszych dusz, przychodzi nam to zawsze z Jego Rąk. I jeśli pragniemy dojść do Pana Boga, nie mamy innego środka jak nasz pomost, naszą drogę. Pan Jezus powiedział: „Jam jest Droga” (Jan 14, 6); „Ja jestem Bramą. Kto przeze Mnie wejdzie, będzie zbawiony” (tamże, 10, 9). Oto jedyny warunek, jedyna droga do zbawienia i świętości.

Rozmowa.

„O Bóstwo Wieczne, Najwyższy i Wieczny Ojcze, widzę w Tobie Niewysłowioną Miłość… Widzę tę Miłość, Która Cię przymusiła zwrócić ku nam nędznym Oko Twej Łaskawości. Dzięki temu posłałeś Słowo, Syna Twego Jednorodzonego, Słowo Wcielone, osłonione nędzą naszego ciota, okryte w śmiertelność. A Ty, o Jezu Chryste, Pojednawco, Odnowicielu i Odkupicielu nasz, stałeś się Pośrednikiem. O Słowo, o Miłości, tę wielką wojnę, jaką człowiek toczył z Bogiem, zmieniłeś w wielki pokój. Ukarałeś nasze nieprawości i nieposłuszeństwo Adama na własnym ciele, stając się posłusznym aż do hańbiącej śmierci na Krzyżu…”.

„Gdziekolwiek się zwrócę, wszędzie widzę Niewysłowioną Miłość. Nie mam więc wymówki, jeśli Cię nie miłuję, gdyż Ty Sam, Bóg i Człowiek umiłowałeś mnie nie będąc kochanym przeze mnie, bom jeszcze nie istniała, albowiem Ty mnie stworzyłeś. Wszystko, co pragnę miłować, znajduję w Tobie, z wyjątkiem grzechu… Jeśli pragnę miłować Boga, w Tobie mam Niewysłowione Bóstwo, jeśli pragnę miłować człowieka, Ty Nim jesteś. jeśli pragnę miłować Pana, Ty zapłaciłeś za mnie cenę Krwi Swojej, wybawiając mnie z niewoli grzechu. Ty jesteś naszym Panem, Ojcem i Bratem przez Swą Łaskawość i bezmierną Miłość… Ty jesteś Bogiem, Najwyższą i Wieczną Dobrocią. Byłam umarła, a Ty mnie wskrzesiłeś. Jestem ciemnością, Ty zaś Światłem, jestem nierozumem, Ty jesteś Mądrością; Tyś Nieskończony, jam skończona; byłam chora, Ty mi podałeś lekarstwo. Ułomną jestem grzesznicą, która nigdy Cię dosyć nie miłowała, Tyś Najczystszą Pięknością, a ja podłym stworzeniem. Z Niewysłowionej Miłości pociągnąłeś mnie ku Sobie i wszystkich nas pociągasz z Łaski nie zaś z obowiązku, jeśli tylko pozwalamy Ci pociągnąć się, tzn. jeśli wola nasza nie sprzeciwia się Twojej” (Św. Katarzyna ze Sieny).

O Chryste Boże, Słodki Miłośniku człowieka, Ciebie wzywam, proszę, błagam, pozwól mi iść za Tobą, abym przyszedł do Ciebie i spoczął w Tobie, Który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Bez Ciebie bowiem nikt nie przychodzi do Ojca” (Św. Augustyn). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na okres Bożego Narodzenia.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  4. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  5. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 10.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 3.
  7. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024