Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

 

czyli
NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA
na każdy dzień roku

O Życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych,
którzy żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości.

 

 

TOM II
(od 1 lipca do 31 grudnia)

 

 

Gdy książka pod tytułem: ,,Przewodnik prawdzi­wej pobożności czyli Nowe, praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zgodną jest we wszystkim z przepisami Wiary Świętej Katolickiej i moralności i bardzo pożyteczną tak dla osób duchownych jako też świeckich, przeto daje jej Ordynariat Metropolitalny najchętniej aprobatę i zaleca ją wiernym do czytania.

OD OBDYNABTATD METBOPOL. O. Ł.

Lwów, dnia 11 sierpnia 1885.

+ Seweryn
Arcybiskup.

 

 

Modlitwa przed rozmyślaniem.

O Panie mój i Boże! Wierzę mocno, że jesteś tutaj obecny i że oczy Twoje ku mnie są zwrócone; upadam przed Tobą na kolana, czując się niego­dnym stanąć przed Obliczem Twoim, pełen jednak ufności w Twą nieskończoną Dobroć,  błagam Cię pokornie o Łaskę, bym to rozmyślanie odprawił na Twoją większą Chwałę i mój duchowny pożytek. Oświeć mój rozum, wzrusz serce moje, wzmocnij mą wolę, abym Cię lepiej poznał, bardziej ukochał i wierniej Tobie służył.
O tę Łaskę proszę za wstawieniem się Najświętszej Panny Maryi, moich Świętych Patronów i Patronek, i mego Anioła Stróża. Amen.

 

Modlitwie tej towarzyszyć musi nasza własna wewnę­trzna praca, — niemniej sumiennie zachować należy pobożne praktyki i przepisy, podane przez mistrzów życia duchownego, od których zachowanie prawie cała wartość rozmyślania zależy.

Przepisy te są:

  • Wieczorem zastanowić się dobrze nad punktami rozmy­ślania i to tak, jak gdybyśmy je mieli nazajutrz innym powtórzyć — zajmować należy nimi myśli nasze, kładąc się do snu i ze snu się budząc — w modlitwie też porannej prosić o Łaskę dobrego rozmyślania.
  • Przed modlitwą przygotowawczą spytać się samego siebie: W czyjejże obecności mam stanąć za chwilę?…. i dlaczego?…
  • Przy końcu rozmyślania zmówić : „Ojcze nasz” lub „Zdro­waś Marya“ i zrobić krótki jakby egzamin, jak też to roz­myślanie odprawiłem? Jeżeli dobrze, podziękuję Panu Bogu za to, jeżeli źle, zastanowię się, z jakiej to przyczyny, aby je na przyszły raz usunąć.

Jeżeli dla wielkiego osłabienia ciała lub znużenia umysłu czujemy się niezdolnymi do odprawienia rozmyślania, to przejdźmy przynajmniej w myśli wszystkie czynności, które w tym dniu nas czekają. Pomyślmy nad tym, jak dobrze je wypełnić — dobrze wobec Pana Boga i wobec ludzi — postanówmy silnie tak je wykonać i prośmy Pana Boga, by raczył każdą czynność nasze pobłogosławić.

Możemy także oskarżać się przed Panem Bogiem z dziecięcą prostotą i ufnością, tak jak się oskarżamy przy Świętej Spo­wiedzi…. z naszej nieudolności w rozmyślaniu, z naszej nędzy duchowej, z naszych błędów i braków, wyliczając je szczegółowo.

Uniżmy, upokórzmy się w ten sposób przed Panem Bogiem i po tej modlitwie bądźmy cierpliwszymi, zgodniejszymi z Wolą Bożą i gorliwymi w wypełnianiu dobrych uczynków — oto co nazywamy także rozmyślaniem bardzo dobrze odprawionym. „Z owocu drzewo bywa poznane”, powiedział Pan Jezus. “Ex fructu arbor agnoscitur” (Mat. XII, 33).

 

 

9. SIERPNIA.

Pan Jezus przygotowuje i umacnia Apostołów
przeciw prześladowaniom.

 

 

I. Widzę Pana Jezusa wśród Dwunastu Apostołów, wra­cających ze swej pielgrzymki misyjnej.

II. Prosić Go będę o przymioty konieczne praw­dziwemu Apostołowi Pana Jezusa.

 

 

Apostołowie przygotowani i umocnieni przeciwko prześladowa­niom, które ich czekają:

 

I. Punkt.

Przez przepowiednie Pana Jezusa.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE [*]. Apostołowie, spełniając posłan­nictwo swoje nie doznawali z początku ani prze­ciwności ani złego obejścia, stąd łatwo mogli wnosić, że tak będzie zawsze. Było więc rzeczą bardzo ważną, aby Boski Zbawiciel wyprowadził ich z tego zgubnego złudzenia, co też i uczynił, przepowiadając, że dalsze ich posłannictwo okaże się o wiele trudniejszym, że położenie ich w pośród narodów pogańskich będzie jako owieczki bezbronnej pośród drapieżnych wilków. “Oto Ja was posyłam, jako owce między wilki “ (Mat. X). Jakiż to groźny widok! Jakież stąd pojęcie mogli mieć Apostołowie o przyszłym losie swoim, ile walk ciężkich czekało ich.

ZASTOSOWANIE. Przestroga ta przyczyniła się później niemało do wzmocnienia wiary i odwagi Apostołów i pierwszych Uczniów; nic już nie mogło ich zadziwić ani też zachwiać. I my także jako Uczniowie Chrystusowi pamiętajmy, że wszel­kie krzyże są koniecznym udziałem na tym świecie. Gdy więc spadną na nas, nie zatrwożą nas ani złamią, owszem zdziwieni będziemy, że te próby nie są jeszcze cięższe, a walka, że nie jest jeszcze niebezpieczniejsza i godniejsza Żołnie­rza Chrystusowego. Czyli tak sądzisz i tak ro­zumujesz?

UCZUCIA [**]. Proś o rozmiłowanie się w cierpie­niu dla Imienia Jezusowego.

POSTANOWIENIE [***]. Wstawszy rano wyobrażaj sobie, że w ciągu dnia czekają cię wielkie przy­krości i walki, a przekonasz się, że mniej ucier­pisz, niż się spodziewałeś.

 

 

II. Punkt.

Przez ścięcie Św. Jana Chrzciciela.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Męczeństwo Św. Jana Chrzci­ciela w czasie niebytności Apostołów było zda­rzeniem bardzo odpowiednim do potwierdzenia przepowiedni Pana Jezusowych o losie, który ich miał spotkać w przyszłości. Życie Świętego Przesłannika było ustawicznym apostolstwem, nacechowanym gorliwością najczystszą, najbezinteresowniejszą, jaka kiedykolwiek istniała. Szczęśliwymi świad­kami tego życia byli Apostołowie. Słyszeli naj­wyższą pochwałę daną mu przez Pana Jezusa, a teraz dowiadują się, że Jan padł ofiarą swej żarliwo­ści, że Herod oddał go na pastwę mściwości okru­tnej niewiasty, że więziwszy go przez półtora roku okutego w kajdany, rozkazał ściąć bez ża­dnej ku temu przeszkody ze strony Boskiego Mi­strza. Teraz dopiero zrozumieli dobrze Słowa Zbawicielowe, powiedziane na niewiele dni przedtem: “Błogosławieni, którzy cierpią prześladowa­nie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Króle­stwo Niebieskie”.

ZASTOSOWANIE. Rozważając chwalebne męczeń­stwo Św. Jana Chrzciciela odnówmy postanowienie nie obawiać się złości ludzkiej, gdy idzie o speł­nienie obowiązków powołania naszego albo uczyn­ków gorliwości, oddajmy się na nowo i bez po­działu w Ręce Sprawiedliwego Boga, a On obróci to złe, które nam ludzie wyrządzają na nasz po­żytek. Okrutny wyrok śmierci zjednał Janowi ko­ronę męczeńską i tę Łaskę, że jako na ziemi tak też i w otchłani był Przesłannikiem Mesjasza.

UCZUCIA. Wzbudźmy w sobie pragnienie żywe męczeństwa, wyznając zarazem niegodność naszą otrzymania tak wielkiej Łaski.

POSTANOWIENIE. W wypełnianiu obowiązków naszych miejmy zawsze na względzie jedynie Chwałę Bożą i zbawienie bliźnich.

 

 

III. Punkt.

Przez obietnice i przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

ROZWAŻANIE DUCHOWNE. Nadto, co Boski Zbawiciel powie­dział i objawił Apostołom, aby ich przeciw przy­szłym prześladowaniom uzbroić i umocnić, przy­dał jeszcze te pełne pociechy słowa: Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie: Jam zwyciężył świat” (Jan XVI). “Jestem z wami, otaczając was Opieką Moją po wszystkie dni, aż do skończenia wieków” (Mat X, 39). “Kto by utracił duszę swą dla Mnie i dla Ewangelii, znajdzie ją w Niebie” (Mat. X, 39). A w końcu własny Swój Przykład na zachętę przywodząc, dodaje: Nie jest uczeń nad  Mistrza (Mat. X, 24). Jeśli Mnie prześladowali i was prześladować będą” (Jan XV, 20). “Dosyć uczniowi, aby był jako mistrz jego, a słudze, jako pan jego” (Mat. X, 25).

ZASTOSOWANIE. Wyryjmy głęboko w umyśle naszym te wszystkie Słowa Boskiego Mistrza. One i nam także dodadzą odwagi w cierpieniu, jako niegdyś podtrzymywały Apostołów w czasach uci­sku, walk i prześladowań. Jakże pocieszającym i zachęcającym jest przede wszystkim to podo­bieństwo między uczniem a mistrzem, tym bar­dziej, że odnosi się ono do życia przyszłego, o czym zresztą Sam Pan Jezus nas zapewnia, gdy mówi: “A Ja wam odkazuję Królestwo, jako Mi odkazał Ojciec Mój” (Łuk. XXII, 29).

ROZMOWA DUSZY [****] z Panem Jezusem, Panem i wzo­rem naszym.

 

 

[*] Ażeby ta książka rozmyślań nie stała się tylko książką czytań duchowych, należy zatrzymać się chwilkę i celem jasnego zrozumienia zastanowić się dobrze nad każdym głównym zdaniem rozważania i zastosowania, tak jak gdyby każde zdanie tworzyło osobny ustęp. Twoje własne myśli i uwagi oświecą cię i wzruszą więcej, niż wszystkie inne, podane przez innych. Bylibyśmy użyli tej formy zdań od­dzielonych ustępami, gdyby nie to, że wtedy objętość książki stałaby się o wiele obszerniejszą, a tym samym i cena wyższą.

[**] Wzbudzaniu uczuć należy poświęcić jak najwięcej czasu, gdyż przez nie tylko rozmyślanie, czyli medytacja staje się modlitwą. One zapalą i rozniecą w nas ogień Mi­łości Bożej. One rozmyślaniu naszemu nadadzą pewnego na­maszczenia i utrzymają nas przez cały dzień w gorącości ducha. Niepodobna też, aby w ciągu rozmyślania nie obu­dziło się w nas wiele innych uczuć, które, jak już wspomnieliśmy, są nierównie skuteczniejsze, bo pochodzą z głębi własnej duszy lub z natchnienia Bożego.

[***] Nie dosyć jest czynić dobre postanowienia, należy przede wszystkim zachęcić się i zmusić moralnie do wyko­nania powziętych postanowień. W tym celu należy uważnie rozbierać motywy czyli pobudki, jakimi są:

1) Wielkie korzyści, wypływające z wiernego wypeł­nienia dobrych postanowień w tym i przyszłym życiu.

2) Słuszność i sprawiedliwość. Czegóż bowiem wyma­gają od nas przyrzeczenia dane na Chrzcie Świętym?… sama na­zwa Chrześcijanina…. ucznia i naśladowcy Jezusa Chrystusa? Jako też krótkość i wartość czasu?

3) Wielka łatwość wykonania… wszystko się ogranicza na kilku niewielkich usiłowaniach, na kilku umartwieniach, które Łaska Boża jeszcze łatwiejszymi czyni.

4) Radość. Jakże gładkim zadowoleniem napełnia nas trud lub ofiara podjęta z miłości ku Panu Bogu. A przede wszystkim jakąż to pociechę będziemy z tego mieli w go­dzinę śmierci.

5) W końcu konieczność dobrych postanowień wykona­nych czynem. Ale jednego potrzeba (Łuk. X. 42), powie­dział Pan Jezus, jednej tylko rzeczy, tj. bym się uświęcił i zbawił, a do tego konieczne mi są dobre, a silne i skute­czne postanowienia.

[****] Rozmowa duszy czyli właściwa modlitwa jest bardzo zaleconą przez mistrzów życia duchownego. Uczucia i po­stanowienia, podane w punktach rozmyślania, dostarczą za­wsze obfitego do niej przedmiotu. Można ją częściej powta­rzać prowadząc raz z tą, drugi raz z inną osobą Trójcy Przenajświętszej, albo z Przeczystą Boga Rodzicielką. Albo z którym ze Świętych Patronów swoich, według własnej pobożności i natchnienia. W rozmowie duszy, czyli w modli­twie, zakończającej rozmyślanie, jest rzeczą bardzo poży­teczną ofiarować Panu Bogu praktyczne postanowienia na ten dzień i prosić Go usilnie o Łaskę wytrwania.
Często­kroć tracimy cały owoc rozmyślania, jeśli nie czynimy praktycznych postanowień na ten właśnie dzień, w którym rozmyślamy, albo nie prosimy gorąco o pomoc z Nieba, do wykonania dobrych posta­nowień, rachując zbyt wiele na własne siły.

Rozważania duchowe należy zakończyć odmówieniem „Ojcze nasz“ lub „Zdrowaś Marya”.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *