Przewodnik prawdziwej pobożności

O. Brunon Vercruysse SI
1886 rok.

czyli

NOWE PRAKTYCZNE ROZMYŚLANIA

na każdy dzień roku

o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

ku użytkowi wiernych

 

TOM I

 

Czwartek.

 

Jezus ukazuje się Apostołom i zgromadzonym uczniom.

 

I. Wyobraź sobie radość i zadziwienie Aposto­łów, gdy ujrzeli Jezusa w pełni życia i godnego wszelkiej miłości.

II. Proś o łaskę podwojenia czci, miłości i po­święcenia dla Boskiej osoby Jezusa Chrystusa.

 

 

I. Punkt.

Jezus ukazał się uczniom w wieczerniku przy drzwiach zamkniętych.

 

Rozważanie. Gdy tedy był wieczór dnia onego pierwszego (świąt wielkanocnych), a drzwi były zamknięte, kędy uczniowie byli zgromadzeni dla bojaźni Żydów, i gdy to mówili (o zjawieniu się Jezusa w Emmaus) stanął Jezus to pośrodku ich i rzekł im: Pokój wam, jam jest. Nie bójcie się (Łuk. XXIV. Jan XX). Rozważaj, w jakiej chwili Jezus Chrystus ukazuje się swoim Apo­stołom i Uczniom. Oto, gdy zgromadzeni społem, ściśle złączeni miłością, usunięci w skupieniu ducha od świata, niecierpliwie oczekują Jego przyjścia i rozmawiają o Nim, strzegąc się swoich nieprzyjaciół.

Zastosowanie. Czy chcesz, aby Zbawiciel połączył się z tobą? Zachowaj zgodę i pokój z tymi, którzy mieszkają z tobą pod jednym da­chem. Bądź zazwyczaj skupionym, rozmy­ślając chętnie o Bogu. — Staraj się przyswoić sobie pewne gorące westchnienia, którymi zachę­cisz Jezusa, aby przyszedł do ciebie. — Miej upodobanie w rozmowach o Bogu. Utrzymuj się w zbawiennej bojaźni; czuwaj na straży two­ich zmysłów.
Czy wykonywałeś to wszystko?

Uczucia. Proś o łaskę poznania i usunięcia tego, co ci nie dozwala ściślej połączyć się z Bogiem.

Postanowienie. Usiłuj dzień ten przepędzie w skupieniu i spokoju duszy.

 

 

II. Punkt.

Uczniowie mniemają, że widzą ducha.

 

Rozważanie. Zbawiciel, widząc przerażenie uczniów, którzy go wzięli za ducha, rzekł im: Czemuście się zatrwożyli, a myśli (niezgodne z prawdą) wstępują do serc waszych. Oglądajcie ręce moje i nogi: żem ja tenże jest: dotykajcie i przypatrujcie się, bo duch nie ma ciała ani ko­ści, jako widzicie, że ja mam. A rzekłszy to, uka­zał im ręce i nogi, i bok. Uradowali się tedy uczniowie, dodaje święty Jan, ujrzawszy Pana (Łuk. XXIV. Jan XX). Wszelkie niepokoje, tro­ski, obawy znikły na widok Jezusa, ustępując miejsca błogiemu spokojowi, radości, uczuciom słodkiego i zupełnego bezpieczeństwa.

Zastosowanie. Oto są błogosławione skutki nawiedzin Pańskich i pewne znaki dobrego du­cha, objawiającego się w duszy wiernej:
1) pokój serca i równowaga wszystkich władz duszy bez wszelkiej obawy i niepewności.
2) wewnętrzne przekonanie o obecności Bożej.
3) święte uczucie radości rozpromieniające serce, odrywające od stworzeń, dające poznać i ocenić szczęście zu­pełnego poświęcenia się Bogu. O jakże więc szczęśliwy chrześcijanin, którego Bóg nawiedzić raczy.

Uczucia. Przyjdź, przyjdź, o Boże mój! boś Ty weselem mojem i bez Ciebie nic mię nasycić nie może (Naśl. ks. III. roz. 21).

Postanowienie. Stać mi będzie w tym dniu przed oczyma duszy Chrystus okazujący mi rany swoich rąk, nóg i boku.

 

 

III. Punkt.

Jezus wieczerza w obecności uczniów.

 

Rozważanie. A gdy oni jeszcze nie wierzyli i dziwowali się od radości, rzekł: Macie co tu jeść? A oni mu dali sztukę ryby pieczonej i pla­ster miodu. A gdy jadł wobec nich, wziąwszy ostatki dał im (Łuk. XXIV). Jaka to dobroć! Jaka powolność i cierpliwość ze strony Jezusa!… Nic go nie odstręcza: zniża się do czynności, która zdawałaby się nieodpowiednią Jego uwiel­bionemu ciału, byle tylko przekonać ukochanych uczniów o prawdziwem zmartwychwstaniu swojem, na którem opierać się miała prawdziwość Ewangelii, którą oni niebawem rozgłosić mieli po całym świecie.

Zastosowanie. Naucz się na wzór Jezusa nie zrażać się niczem, ale zniżać się nawet do rze­czy przykrych i wstrętnych naturze, jeśli tego wymaga dobro duchowe bliźnich. Staraj się przede wszystkiem, gdy się nadarzy ku temu sposobność, utwierdzać ich w wierze w przyszłe zmartwychwstanie, wesele i niewypowiedziane szczęście, które ich czeka w niebieskiej ojczyźnie.

Niechaj ta myśl wspiera także i ciebie aż do kresu twej ziemskiej pielgrzymki, niechaj ci sił dodaje we wszystkich przeciwnościach, we wszyst­kich przeszkodach, które w niej napotkać możesz.

Rozmowa duszy z świętymi Apostołami, którzy obecnie uczestniczą w chwale i szczęściu Boskiego Mistrza. Błogosławmy im, iż uwierzyli słowom Jezusa. Prośmy, by ofiarowali Zbawicie­lowi wszystkie nasze postanowienia i wstawiali się za nami u Pana.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *