Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

23 GRUDNIA

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY DO BOŻEGO NARODZENIA.

Józef i Marya nie znajdują schronienia w Betlejem.

 

 

Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. — Jan 1, 11.

 

PRZYGOTOWANIE.— Miasto Betlejem, które Dziecięcia Jezus przyjąć nie chciało, jest obrazem tych serc niewdzięcznych, co dają przytułek nędz­nym stworzeniom, a Panu Bogu dać go nie chcą. — Zastanówmy się nad tym, co Najświętsza Panna po­wiedziała pewnej pobożnej duszy: Pan Bóg zrzą­dził, iż ani dla Mnie, ani dla Mego Syna nie było mieszkania między ludźmi, aby dusze kochające Pana Jezusa, siebie ofiarowały Mu na schronienie.

 

I. — Gdy król po raz pierwszy wjeżdża do jakie­goś miasta w swym państwie, jakież jego miesz­kańcy czynią przygotowania, by króla uczcić na­leżycie, ileż stawiają bram tryumfalnych! — Przy­gotuj się więc szczęśliwe Betlejem na przyjęcie ze czcią Króla Niebios; wiedz, iż jesteś z miast naj­szczęśliwsze — Król cię obrał na miejsce Swego Narodzenia na ziemi, aby królować w sercach ludzkich. Z ciebie wynijdzie, Który bę­dzie panującym w Izraelu.

Otóż już owi Święci Wędrowcy: Józef i Marya, Która niesie w Swym Łonie Zbawiciela świata, wstępują do Betlejem. — Idą najpierw do urzędu państwowego, aby zapłacić podatek i za­pisać się, jako poddani cesarscy. — Któż ich poznaje? Kto naprzeciw Nim wychodzi, by hołd Im złożyć? Przyszedł do własności, a swoi Go nie przyjęli. — Przybyli jako ubodzy, toteż jako ubodzy doznają wzgardy, owszem gorsze­go jeszcze obejścia, niż inni ubodzy.

Tymczasem Marya poznała, iż już nadchodzi chwila powicia Zbawiciela. Powiedziała o tym Św. Józefowi, Ten zaś począł usilnie się starać, by znaleźć mieszkanie w jakim prywatnym do­mu, aby Swej Oblubienicy nie musiał zaprowadzić do nieodpowiedniej dla Niej publicznej gospody. Nikt jednak nie spełnił Jego życzenia; zapewne z niejednych ust posłyszał przykry wyrzut, że nie powinien był w takich warunkach Swej Oblubie­nicy przyprowadzić do miasta, do którego ścią­gnęło tyle osób, a zresztą, już noc zapadła. Wreszcie, by nie pozostać wśród nocy na ulicy, Józef zaprowadził Maryę do gospody, gdzie już wielu ubogich znalazło schronienie. Niestety, i tam przybyłych odtrącono, tłumacząc się bra­kiem miejsca. Miejsca im nie było w go­spodzie. Było miejsce dla wszystkich, dla najuboższych nawet, lecz nie było go dla Pana Jezusa. Zastanówmy się nad tym, jakimi uczuciami Jó­zef i Najświętsza Panna Marya musieli być wówczas przejęci, widząc, iż wszyscy Nimi gardzą, że odtrącają Ich od siebie.

 

II. — Niewdzięczne miasto Betlejem jest figu­rą tych serc niewdzięcznych, które mają miejsce dla tylu nędznych stworzeń, lecz brak im go dla Pana Boga. Iluż ludzi kocha krewnych, przyjaciół, na­wet zwierzęta, a nie miłuje Pana Jezusa i nic sobie nie robi z Jego Łaski, z Jego Miłości! Najświętsza Pan­na powiedziała raz pewnej pobożnej duszy: Pan Bóg zrządził, że nie było dla Mnie i Mego Syna miesz­kania wśród ludzi, aby dusze, kochające Pana Je­zusa, ofiarowały Mu siebie na mieszkanie i z miłością zapraszały Go do serc swoich.

 

 

Modlitwa:

Tak, mój Je­zu, przyjdź, aby narodzić się przez Łaskę w mym biednym sercu. Nie odważyłbym się o to Cię prosić, gdybym nie wiedział, że Ty Sam zachę­casz mnie, bym Cię prosił. Ach, Panie! Swymi grzechami tyle razy wyrzucałem Cię brutalnie ze swej duszy. Skoro jednak przyszedłeś na ziemię, aby przebaczać skruszonym grzesznikom, i mnie też udziel przebaczenia, niezmiernie bowiem ża­łuję, iż Cię obrażałem. Zbawco mój i Boże, tyle okazałeś mi Dobroci i tak mnie ukochałeś. W tych dniach wielkich Łask udzielasz tylu duszom, i mnie też pociesz. Użycz mi Łaski, abym od dzisiaj kochał Cię całym sercem; zapal je całkowicie Swą Świętą Miłością. Kocham Cię, Boże, Któryś stał się dla mnie Dziecięciem. Nie pozwól, bym miał jeszcze kiedy zaprzestać Cię miłować. Maryo, Matko moja, wszystko możesz uzyskać Swymi mo­dlitwami; o to Cię tylko błagam: módl się za mną do Jezusa; wyjednaj mi Łaskę, bym ze wszyst­kich sił Go miłował, aby Mu wynagrodzić za tyle zniewag, jakimi Go dawniej obrażałem. — Ach, najukochańsza moja Matko, proszę Cię, dla Za­sług Twego Boskiego Macierzyństwa, weź me bie­dne serce i zbliż do Swego Serca; przybliż je też do Serca Twego Boskiego Syna i spraw, by całkowi­cie zgorzało w Błogosławionych Płomieniach Mi­łości, kochając Ciebie i Jezusa. (* III, 726)

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień ósmy.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *