Kalendarz liturgiczny

18 Października

Św. Łukasza, Ewangelisty

Ryt zdwojony 2-klasy. Szaty czerwone.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

Ewangelia miłości i miłosierdzia

1. Św. Łukasz.

Winniśmy mu wdzięczność za dwa jego dzieła: Ewangelię i Dzieje Apostolskie, które napisał w ciągu swego dwuletniego pobytu w Rzymie, w czasie gdy Św. Paweł był tam uwięziony. Dzieje Apostolskie są szczególnie cenne dla miłośników liturgii, tchnie bowiem z nich duch pierwotnego Kościoła, z którego się nasza Liturgia zrodziła. Św. Łukasz był towarzyszem i współpracownikiem Św. Pawła, którego ducha przejął i przepoił nim swoje pisma. Z urodzenia był poganinem, z zawodu lekarzem z Antiochii (Kol 4, 14). O okolicznościach jego nawrócenia nic nam nie wiadomo. Po raz pierwszy spotykamy go jako ucznia i towarzysza Św. Pawła przed drugą podróżą misyjną Apostoła. Według Dziejów Apostolskich (16, 10-17; 20, 5-15; 21, 1-18; 27, 1-28, 15) Św. Łukasz towarzyszył Apostołowi narodów aż do jego pierwszego uwięzienia w Rzymie. Żył w stanie bezżennym i dożył podobno osiemdziesięciu czterech lat. Zginął śmiercią męczeńską w Patarze (Achaja), a pogrzebany został w Tebach beockich. Na rozkaz Konstancjusza II relikwie jego i Św. Andrzeja Apostoła zostały w 357 roku przewiezione do Konstantynopola. Różne inne jednak kościoły, np. w Wenecji i Padwie, również utrzymują, że posiadają jego szczątki.

2. Msza (Miki autem) zawiera śpiewy z mszy na uroczystość Apostolów.

Ewangeliści bowiem odbierają w Kościele taką samą cześć jak Apostołowie. Jako i Boga i księcia Królestwa Bożego sławi Świętego Introit i antyfona na Ofiarowanie. Do Św. Łukasza odnoszą się prawdopodobnie słowa epistoły (z listu do Koryntian): „…Wysłaliśmy też z nim [Tytusem] brata, którego chwała jest w Ewangelii po wszystkich Kościołach”. Nie jest jednak naukowo dowiedzione, że chodzi tu rzeczywiście o Św. Łukasza; w każdym zaś razie słowa „w Ewangelii” nie odnoszą się do napisanej przez niego Ewangelii. Następujące zdanie z dzisiejszej Epistoły powinniśmy przyjąć za zasadę życiową: „…usiłujemy czynić dobrze nie tylko wobec Boga, ale także wobec ludu”. W Graduale widzimy Św. Łukasza wyruszającego „na krańce świata”, aby głosić Słowo Boże. Ewangelia o rozesłaniu 72 uczniów (przez niego samego napisana) ukazuje nam Świętego w szeregach głosicieli Wiary. Chrystus Pan bowiem „wybrał go ze świata” i uczynił siewcą Wiary, „aby owoc przyniósł i żeby owoc jego trwał” (Alleluja). Dzięki napisanej przez siebie Ewangelii Św. Łukasz po wszystkie czasy pozostanie głosicielem Nauki Chrystusowej. W antyfonie na Ofiarowanie widzimy go w Chwale przyjaciół Bożych, mistycznie zaś i my również bierzemy udział w jego wywyższeniu; to właśnie jest owocem dzisiejszej Mszy Świętej.

3. Lekcja z Pisma Świętego (Ks. Ez. 1, 1-12).

Brewiarz przytacza dziś początek Księgi Ezechiela, w którym mowa jest o widzeniu tego Proroka w chwili jego powołania: Oto ujrzał on czterech Cherubinów, z których każdy miał cztery oblicza: „A podobieństwo oblicza ich: twarz człowieka… twarz lwa… twarz wolu… twarz orła”. Oblicza te są symbolami najwyższej mocy i najwyższych przymiotów, jakie mogą być udziałem istot stworzonych. Człowiek posiada rozum, lew jest obrazem imponującego majestatu, wół symbolem niezmożonej siły, orzeł chyżości i panowania nad przestrzenią. Ponad Cherubinami króluje Bóg. — Kościół od najdawniejszych czasów przyjął cztery te postacie za symbol czterech Ewangelistów. Św. Łukasza symbolizuje wól; objaśnienie tego symbolu dawał niegdyś biskup katechumenom w środę po czwartej niedzieli Wielkiego Postu: „Symbolem Św. Łukasza Ewangelisty jest wól, na wzór którego Odkupiciel nasz zabity został na ofiarę. Ewangelię swoją Św. Łukasz rozpoczyna od opowiadania o Zachariaszu i Elżbiecie, z których, gdy byli już w podeszłym wieku, narodził się Jan Chrzciciel. Stąd też Łukaszowi dano symbol wołu, ponieważ połączył doskonale dwa rogi, [tzn. dwa Testamenty] i cztery kopyta” (tzn. cztery Ewangelie).

4. Ewangelia według św. Łukasza.

Powstała ona prawdopodobnie w następujących okolicznościach: ponieważ Św. Paweł Apostoł nie znał osobiście Pana Jezusa, a niewiele też przestawał z dawnymi Jego Apostołami i uczniami, przeto skłonił Św. Łukasza, który spośród wszystkich jego towarzyszy był najbardziej wykształcony, żeby na podstawie istniejących podówczas źródeł opisał życie i działalność Pana. Św. Łukasz skorzystał z całej dostępnej mu literatury, a więc nie tylko z napisanych już wtedy przez świętych Mateusza i Marka Ewangelii, lecz i z wszelkich innych źródeł, pisanych i niepisanych; żyło bowiem jeszcze w tym czasie wielu naocznych świadków życia i czynów Pana Jezusa. Jest również rzeczą bardzo prawdopodobną, że Święty utrzymywał łączność z otoczeniem Matki Bożej i Św. Jana Apostoła. W ten zatem sposób powstało owo bezcenne dzieło, które ktoś nazwał najbardziej uroczą z książek, jakie kiedykolwiek napisano. Zbawiciel jest w niej przedstawiony głównie jako Miłosierny Lekarz chorych na duszy i ciał. Toteż Ewangelię tę nazwano również „Ewangelią miłości i miłosierdzia”. Głęboko nas wzruszają przepiękne fragmenty o Miłosierdziu Bożym względem ludzi. Ta właśnie Ewangelia zamieszcza przypowieść o synu marnotrawnym, o dobrym Samarytaninie, o faryzeuszu i celniku: ona też opisuje nawrócenie jawnogrzesznicy na krzyżu. Bezcenne dla nas są dwa pierwsze rozdziały, mówiące o Wcieleniu Pana Jezusa i Jego dzieciństwie, a zawierające ponadto trzy przepiękne śpiewy, które codziennie odmawiamy w brewiarzu: Magnificat, Benedictus i kantyk Symeona. W obu tych rozdziałach Św. Łukasz w przedziwnie subtelny sposób przedstawia postać Matki Bożej; na tej też podstawie zrodziła się legenda, jakoby on sam był malarzem i namalował obraz Najświętszej Panny. Prawdopodobnie tak nie było; w każdym jednak razie Św. Łukasz przekazał nam rzeczywiście Jej wierny portret duchowy. — Miłośnicy Liturgii powinni często i uważnie czytać Pismo Święte, a przede wszystkim ukochać Ewangelie, które przekazują nam słowa i czyny Pana Jezusa, a nadto w rzeczywiście je nam uobecniają. Innymi słowy w Ewangelii mszalnej Chrystus Pan Sam staje przed nami i do nas przemawia.

***

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

Św. Łukasz był lekarzem. Przyjąwszy wiarę chrześcijańską, około r. 50 staje się towarzyszem Św. Pawła w jego podróżach misyjnych ; nie odstąpi swego mistrza nawet wtedy, gdy ten był uwięziony. Ani o dacie, ani rodzaju śmierci nie ma pewnych wiadomości. Św. Łukasz pod wpływem natchnienia Bożego napisał Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Ewangelię Św. Łukasza nazywają Ewangelią Pawłową, gdyż zawiera wiele myśli wspólnych z nauką Apostoła narodów. Ewangelia ta również zawiera najwięcej danych o Najświętszej Maryi Pannie.

Symbolem Św. Łukasza jest wół, jedno z czterech zwierząt z widzenia Ezechiela, gdyż na początku wspomina o ofierze Zachariasza kapłana, a wół był najczęstszą ofiarą całopaleń Starego Zakonu.

 

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 18-go października oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

 

Uroczystość Św. Łukasza, Ewangelisty, który wiele wycierpieć musiał dla Imienia Chrystusa, aż wreszcie napełniony Duchem Świętym zmarł w Bitynii; święte ciało jego przeniesiono najpierw do Konstantynopola, a potem do Padwy.

W Antiochii męczeństwo Św. Asklepiadesa, Biskupa, należącego do liczby tych wybranych męczenników, którzy za Makariusza zakończyli chwalebnie życie.

W obwodzie Beauvais uroczystość Św. Justusa, Męczennika, straconego jako chłopczyka siedmioletniego w prześladowaniu Dioklecjana za prezesa Rykcjowara.

W Neocezarei w Poncie cierpienia Św. Atenodora, brata Św. Grzegorza cudotwórcy, co sławny wielce wiedzą, poległ jako Męczennik w prześladowaniu za Aureliana.

W Mezopotamii nad Eufratem pamiątka Św. Juliana, Pustelnika.

W Rzymie dzień zgonu Św. Pawła od Krzyża, założyciela Zakonu Pasjonistów; odznaczał się przedziwną niewinnością i pokutą, szczególnie jednak żarliwą miłością Chrystusa Ukrzyżowanego i policzony został przez Papieża Piusa IX w poczet Świętych; uroczystość jego przełożono na 28-go kwietnia.

W Rzymie pamiątka Św. Tryfonii, niegdyś pono małżonki cesarza Decjusza. Grób jej znajduje się w katakumbie obok Św. Hipolita.

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *