Kalendarz liturgiczny

22 września

PIĄTEK SUCHYCH DNI JESIENNYCH.

Św. Tomasza z Wilanowy, Biskupa i Wyznawcy.

Komemoracja: Św. Maurycego z Towarzyszami, Męczenników.

 

Ryt zdwojony. Szaty białe.

 

 

UWAGA!

 

Dziś i jutro, tj. w piątek i sobotę (tj. 22-23 września 2023r.) przypadają kolejne Suche Dni Jesienne, tj. Piątek i Sobota Suchych Dni Jesiennych, zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, w których obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

PIĄTEK SUCHYCH DNI JESIENNYCH. NAUKA.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Rozdarował, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.

 

1. Św. Tomasz z Wilanowy. Dzień śmierci 8 września 1555 r. — Grób w kościele Augustianów w Walencji.

Życie. Święty był rodem z Hiszpanii (ur. w r. 1488). Po rodzicach odziedziczył szczególną miłość ku ubogim, tak że często darował im własną odzież. Po śmierci rodziców przeznaczył całe odziedziczone po nich mienie na wsparcie dla ubogich dziewcząt. Przez pewien czas był profesorem w wyższej uczelni w Salamance, w roku zaś 1516 wstąpił do zakonu Eremitów Św. Augustyna w Wilanowie; był również nadwornym kaznodzieją Karola V. W r. 1544 mianowany zo-stał wbrew swej woli arcybiskupem Walencji; na stanowisku tym odznaczał się wielką gorliwością duszpasterską i niezwykłym miłosierdziem względem ubogich. Stąd dano mu przydomek: Jałmużnik. Łóżko, na którym zmarł, pożyczył od człowieka, któremu je poprzednio dał jako jałmużnę. Nazywano go „Apostołem Hiszpanii XVI wieku”.

Msza (Statuit) wspólna na uroczystość biskupa.

2. Św. Maurycy z Towarzyszami.

Życie. Opuściwszy Galię cesarz Maksymian (286-305) wprowadził wojska swoje do Helwecji (Szwajcaria) i kazał im złożyć ofiarę bożkom. Legion tebański, złożony z samych Chrześcijan, odmówił uczestnictwa w tych ofiarach, a Św. Maurycy jako jego dowódca zachęcał żołnierzy do wytrwania. Zatem cały legion został najpierw zdziesiątkowany, a potem doszczętnie wymordowany (ok. 300 r.). Spośród tych Męczenników znani są imiennie. Eksuperiusz, Kandyd, Wiktor, Innocenty i Witalis. Później nadano im miano chwalebnego legionu z Agaunum. Grób ich znajduje się w St. Maurice w Szwajcarii, gdzie później powstało słynne opactwo Kanoników Regularnych Św. Augustyna.

3. Miłosierdzie względem ubogich.

Umiłowaną cnotą Św. Tomasza z Wilanowy było miłosierdzie względem ubogich, które podkreśla dzisiejsza kolekta. Prosimy w niej, aby Bóg, który „Św. Biskupa Tomasza przyozdobił cnotą niezwykłego miłosierdzia… zlał za jego wstawiennictwem skarby Miłosierdzia Swego na wszystkich, którzy Go wzywają”. Myślą przewodnią tej modlitwy są niewątpliwie słowa Chrystusa Pana: „Bądźcie tedy miłosierni, jako i Ojciec wasz Niebieski Miłosierny jest”. „Jałmużny jego będzie wysławiało cale zgromadzenie Świętych” (Ant. do Bened.). „Rozdarował, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków” (Ant. do Magn.). W tym miesiącu Kościół obchodzi Suchedni jesienne i zachęca nas, abyśmy z postem łączyli jałmużnę; to, co sobie od ust odejmiemy, powinniśmy, oddać ubogim.

Co zaś mówi Sam Pan Jezus o miłosierdziu względem ubogich? Oto On, Który Sam był tak ubogi, że nie miał, gdzie by Głowę skłonił, że przychodząc na świat nie miał kolebki, a konając łoża, On, Który przyszedł, aby ubogim głosić Dobrą Nowinę o Skarbach Królestwa Bożego uczy nas miłosierdzia względem ubogich. Mówi bowiem: „Szczęśliwsza to rzecz dawać aniżeli brać” (Dz. Ap. 20, 35). Najgłębsze jednak wrażenie powinny na nas wywierać słowa Chrystusa Pana o Sądzie Ostatecznym. „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w Majestacie Swoim… i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów… Wtedy rzecze Król tym, którzy będą po Prawicy Jego: Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego… Albowiem łaknąłem, a nakarmiliście Mnie; pragnąłem, a daliście Mi pić; gościem byłem, a przyjęliście Mnie; nagim, a przyodzialiście Mnie; chorym, a nawiedziliście Mnie; więźniem, a przyszliście do Mnie. Wtedy sprawiedliwi odpowiedzą Mu mówiąc: Panie, kiedyśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię; pragnącym, a daliśmy Ci pić… A odpowiadając Król rzecze im: Zaprawdę powiadam wam, coście uczynili jednemu z tych Moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 31-40). Słowa te należałoby dokładnie rozważyć. Dzisiejsi (a także wczorajsi) moraliści inaczej chyba wyobrażają sobie ten Sąd; uważają zapewne, że powinna tam być mowa o innych zupełnie cnotach i wadach. A jednak Chrystus Pan sądzić nas będzie przede wszystkim według naszej miłości bliźniego. Miłość bliźniego bowiem jest Miłością Chrystusa i Służbą dla Niego. Chrystus Pan Utajony jest w każdym bliźnim, a zwłaszcza w bliźnim ubogim. Uczynki miłosierdzia stanowić będą o nagrodzie niebieskiej, ale i o wiecznej karze. Do Wyroku Pana Jezusa możemy jedynie dodać słowa psalmu: „Słowa Pańskie, słowa czyste, srebro w ogniu doświadczone, wypróbowane [oczyszczone] z ziemi, siedemkroć przeczyszczone (Ps 11, 7).

 

***

Mszał Rzymski 1931r.

1. Św. Tomasz, urodzony w Hiszpanii w XV w. od najwcześniejszych lat żywił w sercu swoim wielkie współczucie dla biednych. Wstąpił do Zgromadzenia Pustelników Św. Augustyna i tamże został obrany przełożonym braci. Odmówił przyjęcia stolicy arcybiskupiej w Grenadzie, ale przynaglony, musiał przyjąć takież stanowisko w Walencji. Kościół wysławia tego Biskupa, czcząc w nim „niezmierne miłosierdzie dla ubogich”(Or. Ant. z Benedictus).

2. Komemoracja Św. Maurycego i jego towarzyszy Męczenników. Gdy cesarz Maksymian prowadził wojsko do Galji, legia tebańska złożona z 6 666 żołnierzy pod rozkazami Maurycego, nie chciała wziąć udziału w obrzędach pogańskich ku czci bałwanów. Umęczono ich dla Imienia Chrystusowego w r. 297 w Agaunie, dzisiejszym St. Maurice (Valais).

 

***

Mszał Rzymski 1949r.

1. Św. Tomasz urodził się w Hiszpanii, już jako młodzieniec wyróżniał się miłością ku ubogim. Wstąpił do Zakonu Augustianów, potem acz z niechęcią został biskupem Walencji. Umarł r. 1555.

2. Dziś wspomnienie Św. Maurycego z Towarzyszami; Maurycy był dowódcą legii zwanej tebańską; złożona z Chrześcijan, nie chciała wziąć udziału w obrzędach pogańskich i za to została wycięta w r. 297.

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 22-go września oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

 

W Walencji w Hiszpanii uroczystość  Św. Tomasza z Villanueva, z Zakonu Pustelników Świętego Augustyna, biskupa Walencji i Wyznawcy, którego dzień zgonu wspomniano dnia 8 b. m.

W Sitten w Szwajcarii, przy obecnym klasztorze Św. Maurycego, męczeństwo Świętych Tebańczyków: Maurycego, Eksuperjusza, Kandyda, Wiktora, Innocentego i Witalisa z towarzyszami ich z tej samej legii, którzy za cesarza Maksymiana pomarli za Wiarę, a chwalebną śmiercią swoją wstawili Chrystusa Pana przed całym światem.

Na Syjonie francuskim, w miejsce Acaunusa, triumf świętych męczenników Tebeosa, Maurycego, Exuperiusza, Kandyna, Wiktora, Innocentego i Vidala, wraz z ich towarzyszami z tego samego legionu; którzy z rozkazu Maksymiana poległego za Chrystusa zilustrowali świat swoim chwalebnym męczeństwem.

W Rzymie śmierć męczeńska Świętych Digny i Emeryty Dziewic, z czasów Waleriana i Galliena; relikwie ich przechowuje kościół Św. Marcela przy Korso.

W Ratysbonie w Bawarii uroczystość Św. Enmerama, biskupa i męczennika, który aby drugich uratować, poniósł sam w Imię Chrystusa najokrutniejszą śmierć.

W okręgu Castres męczeństwo Św. Jonasza, kapłana, przybyłego z Św. Dionizym do Francji. Na rozkaz prefekta Juliana został najpierw obity rózgami, a potem ścięty mieczem.

W Autinopolis w Egipcie śmierć męczeńska Św. Irais, Dziewicy z Aleksandrii i jej towarzyszów męczenników. Gdy wyszła dnia pewnego, aby naczerpać z pobliskiego źródła wody, spostrzegła okręt, napchany pojmanymi Chrześcijanami. Natychmiast postawiła dzban, przyłączyła się do Wyznawców i dała się z nimi zawlec do miasta. Tam była pierwszą z kolei i dręczona w rozmaity sposób, w końcu została straconą. Po niej nastąpili w tym samym rodzaju śmierci kapłani, diakoni, dziewice i wszyscy inni jako Męczennicy.

W Rzymie Św. Feliksa IV, Papieża, który wiele pracował dla Wiary Katolickiej.

W Meaux uroczystość Św. Sanktyna, Biskupa, ucznia Św. Dionizego Areopagity, który jako Biskup miasta tego, najpierwszy głosił tamże Ewangelię Świętą.

W obwodzie Coutances, we Francji uroczystość Św. Lauto, Biskupa.

W obwodzie Poitiers we Francji, pamiątka Św. Florencjusza, Kapłana.

W okręgu Bourges pamiątka Św. Sylwana, Wyznawcy.

W Laon we Francji, uroczystość Św. Salabergi, Przeorysy.

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *