Kalendarz liturgiczny

3 Stycznia.

Oktawa Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

Ryt prosty. Szaty białe.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 1

 

 

 

Czytanie Pisma Świętego. (Rz 6).

Św. Paweł dowodzi, że Chrześcijanin nie powinien mieć już nic do czynienia z grzechem, bo ,,stary człowiek”:

1) został przez Chrzest pogrzebany, a z wody wyszedł człowiek nowy;

2) został ukrzyżowany z Chrystusem i powstał z martwych.

Z tego wynika, że na zawsze umarł dla grzechu: ,,Wszak myśmy umarli dla grzechu, jakoż więc jeszcze żyć w nim mamy? Czyż nie wiecie, że wszyscy, którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, w śmierci jego ochrzczeni jesteśmy? Przez Chrzest bowiem zostaliśmy razem z nim pogrzebani w śmierci, aby jako Chrystus Zmartwychwstał przez Chwałę Ojca, tak i my, byśmy w nowości życia chodzili. Bo jeśli zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, to i w zmartwychwstanie będziemy. Wiedząc, że stary w nas człowiek został współukrzyżowany, aby zniszczone było ciało grzechu oraz abyśmy nadal nie służyli grzechowi… Jeśliśmy jednak z Chrystusem umarli, wierzymy, że również z Chrystusem żyć będziemy…” (Tu mamy jasno wyrażony związek pomiędzy Wielkanocą a Chrztem; związek ten istniał od najdawniejszych czasów naszej Liturgii). Myśl tę rozwija Św. Paweł przez porównanie z niewolnictwem. Dawniej służyliśmy tyranowi – grzechowi; skutkiem tej służby były uczynki, których musimy się wstydzić, a końcem ich jest śmierć. Teraz służymy innej władczyni, a mianowicie sprawiedliwości. Musimy się oddać całkowicie tej nowej służbie. Owocem jej jest świątobliwe życie, a kresem jest żywot wieczny. ,,Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć. A Łaska Boża – to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

 

 

 

† † †

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 3-go stycznia oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskich Martyrologium:

 

Oktawa uroczystości Św. Jana Ewangelisty.

W Rzymie przy drodze Via Appia dzień zgonu Św. Anterusa, który był męczony pod panowaniem Juliana Maksymina, a w katakumbach Św. Kallistusa został pochowany.

Tego samego dnia męczeństwo Św. Piotra, ukrzyżowanego w pobliżu Aulony.

W Hellesponcie męczeństwo Świętych Cyrynusa, Prymusa i Teogenusa, Męczenników.

W Cezarei w Kapadocji Św. Centuriona Gordiusza, na którego cześć Św. Bazyli Wielki wspaniałą wypowiedział mowę uroczystościową, przekazaną aż do naszych czasów.

W Cylicji Św. Zozymusa, Męczennika i Atanazjusza, dozorcy więzienia.

Tak samo Świętych Teopemptusa i Teonasa, którzy za czasów prześladowania Dioklecjana chwalebnie ofiarowali swe życie.

W Padwie Św. Daniela, Męczennika.

We Viennie we Francji Św. Florencjusza, Biskupa, skazanego na wygnanie pod panowaniem cesarza Gallienusa i tam w męczeństwie zakończył swój żywot doczesny.

W Paryżu Św. Genowefy, Dziewicy; suknię zakonną otrzymała z rąk Św. Gcrmana, Biskupa paryskiego, odznaczając się znakomitymi cnotami i cudami.

 

 

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024