Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Otworzyłem usta moje i zaczerpnąłem ducha. — Ps. 118, 131.

 

PRZYGOTOWANIE.Komunia Duchowa po­lega na gorącym pragnieniu przyjęcia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i pełnym miłości zjed­noczeniu się z Nim, jakby rzeczywiście Komunię Świętą się przyjęło. Ta praktyka jest niezmiernie sku­tecznym środkiem do postępu w doskonałości, a jest przy tym bardzo łatwa i każdy codziennie, ilekroć zechce, może ją spełniać bez zwrócenia czyjejkolwiek uwagi. Często więc przyjmuj Komunię Duchową, szczególniej podczas rozmyślania, na­wiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, słuchając Mszy Świętej, a zwłaszcza w chwili, gdy kapłan przyjmuje Komunię Świętą.

 

I. — Komunia Duchowa polega, jak mówi Św. Tomasz, na gorącym pragnieniu przyjęcia Pana Jezu­sa w Przenajświętszym Sakramencie i na pełnym miłości zjednoczeniu się z Nim, jakby rzeczywiście Zbawcę się przyjęło. Sobór Trydencki bardzo pochwala taką Komunię i zachęca wiernych, aby Ją przyj­mowali. Pan Bóg wielokrotnie dał do zrozumienia duszom pobożnym, jak bardzo Mu miła ta prak­tyka.

Pewnego razu Pan Jezus ukazał się siostrze Pauli Maresca, założycielce klasztoru Św. Katarzy­ny Sieneńskiej w Neapolu, i pokazał jej dwie kosztowne czasze, złotą i srebrną, a następnie jej oświadczył, iż w pierwszej przechowuje się jej Komunie Sakramentalne, w drugiej zaś Duchowe. — Innym razem Pan Jezus powiedział Czcig. Joannie od Krzyża, że ilekroć przyjmuje Komunię Duchow­ą, udziela jej podobnej Łaski, jakby przyjęła Ko­munię Sakramentalną. — Wiarogodny pisarz O. Jan Bider, Dominikanin, opowiada o pewnym Słu­dze Bożym, iż gdy podczas Mszy Świętej przyjmował Komunię Duchową, czuł na języku Komunię Sa­kramentalną i doznawał w duszy niezmiernej sło­dyczy — tak Pan Bóg wynagradzał pragnienie swego dobrego sługi.

Toteż wszystkie dusze pobożne zwykły często przyjmować Komunię Duchową. Bł. Aniela od Krzyża, Dominikanka, mawiała, iż gdyby spowied­nik nie pouczył jej o tym sposobie przyjmowania Komunii Świętej, żyć nie miałaby odwagi. To też bar­dzo często Ją przyjmowała. Nie ma w tym nic dziw­nego, Komunia bowiem Duchowa, choć jest niezmiernie pożyteczna, jest również nadzwyczajnie łatwa, i każdy Ją może przyjmować, ilekroć zechce. — „O mój Panie, wołała wspomniana Czcig. Joanna od Krzyża, jakżeż to piękny sposób przyjmowania Komunii Świętej; nikt mnie nie widzi, nie po­trzebuję opowiadać się swemu ojcu duchownemu, zależę jedynie od Ciebie, Który w samotności kar­misz mą duszę i przemawiasz do mego serca!“

II. — Staraj się więc również często przyjmo­wać Komunię Duchową, tym więcej, że jest ona potężnym środkiem do pobudzenia duszy, aby z większym pożytkiem przyjmowała Komunię Świętą Sakramentalną. — Dlatego podczas rozmyślania, nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, a szczegól­niej podczas każdej Mszy Świętej, na której jesteś obecny, gdy kapłan komunikuje, i ty przyjmuj Ko­munię Duchową.

Wzbudź wówczas:

  • Żarliwy akt wiary, że w Eucharystii jest Ciało i Krew, Dusza i Bóstwo Pana Jezusa, iż jest w Niej Żywy i Prawdziwy, jak w Nie­bie.
  • Wzbudź też akt miłości, łącząc z nim akt żalu za grzechy;
  • Przez akt pragnienia zaproś Pana Jezusa, aby przyszedł do twej duszy i wziął ją całkowicie w posiadanie.  

Aby zaś te Komunie Duchowe tym pożyteczniejsze były dla ciebie, łącz je z tymi, które przyjmowali Święci.

Tak czyniąc, wielki owoc osiągniesz dla swej duszy. Bądź prze­konany, iż każda z tych Komunii to perła droga, która przyozdobi twą koronę w Niebie.

 

 

Modlitwa (Komunia duchowa):

Mój najukochańszy Odkupicielu, dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie tego wielkiego środka uświęce­nia i przy Twej Pomocy, poczynając od dzisiaj, chcę zawsze z niego korzystać. Mój Jezu, wierzę, iż jesteś w Przenajświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię przyjąć do mej duszy. Ponieważ zaś nie mogę Cię teraz przyjąć sakra­mentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię, jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę; nie pozwól, bym miał się jeszcze odłączyć od Ciebie.

Maryo, Ty tak pragniesz, aby kochano Twego Syna; jeśli mnie kochasz, uproś mi wielką miłość ku Jezusowi. — Wyjednaj mi również wielką mi­łość ku Tobie, Ty bowiem jesteś najbardziej kochająca, najbardziej na miłość zasługujesz i Bóg najwięcej Cię miłuje. Amen. (* IV, 304)

 

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z następującym wpisem:

Komunia Duchowa – dowiedz się więcej

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023